Antisedan Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Antisedan Vet. 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Antisedan Vet. 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 13327
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

14. december 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Antisedan Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

6785

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Antisedan Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Atipamezol hydrochlorid

5,0 mg/ml

Hjælpestoffer:

Methylparahydroxybenzoat

1,0 mg/ml

Natriumchlorid

8,5 mg/ml

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Ophævelse af den sederende virkning af medetomidin eller dexmedetomidin hos hund og kat.

4.3

Kontraindikationer

Ingen kendte kontraindikationer.

4.4

Særlige advarsler

Hvis dyret er bedøvet med en kombination af medetomidin eller dexmedetomidin og ketamin,

bør Antisedan tidligst injiceres 30-40 min. efter ketamin injektionen. Hvis virkningen af

medetomidin elimineres tidligere, kan residualeffekten af ketamin forårsage kramper.

13327_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Kontakt med hud og slimhinder bør undgås. Hvis det sker, skal det berørte område renses

med vand.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Bivirkninger ses yderst sjældent. Hurtigt forgående hyperaktivitet og tachykardi kan ses hos

enkelte dyr.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke anvendes til drægtige dyr.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Uspecifikke CNS stimulerende midler (såsom 4-aminopyridin) potentierer opvågningen incl.

effekten af atipamezol.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Antisedan skal injiceres intramuskulært. Indgives 15-60 min. efter medetomidin eller

dexmedetomidin. Dyret genvinder normal tilstand i løbet af 5-10 min. Det anbefales, at dyret

får lov at hvile et roligt sted efter administration af Antisedan.

Hos hund svarer Antisedan-dosis i milliliter til det antal milliliter der er brugt af Domitor

eller Dexdomitor 0,5 mg/ml. Derimod er Antisedan-dosis i milliliter kun en femtedel (1/5) af

det anvendte volumen Dexdomitor 0,1 mg/ml.

Beregnes dosis i mikrogram, er dosis af Antisedan 5 gange dosis af Domitor og 10 gange

dosis af Dexdomitor 0,5 mg/ml og Dexdomitor 0,1 mg/ml).

Hos kat svarer Antisedan-dosis i milliliter til det halve antal milliliter der er brugt af Domitor

eller Dexdomitor 0,5 mg/ml. Derimod er Antisedan-dosis i milliliter kun en tiendedel (1/10)

af det anvendte volumen Dexdomitor 0,1 mg/ml.

Beregnes dosis i mikrogram, er dosis af Antisedan 2,5 gange dosis af Domitor og 5 gange

dosis af Dexdomitor 0,5 mg/ml og Dexdomitor 0,1 mg/ml).

Doseringseksempler:

Hund:

Lægemiddel

Domitor

Dexdomitor

Dexdomitor

Antisedan

Styrke

1mg/ml

= 1000 μg/ml

0,5mg/ml

=500 μg/ml

0,1 mg/ml

=100 μg/ml

5mg/ml

= 5000 μg/ml

Dosis

40 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

200 μg/kg

Dosis volumen

0,4 ml/10 kg

0,4 ml /10kg

2,0 ml/10kg

0,4 ml/10kg

13327_spc.doc

Side 2 af 4

Kat:

Lægemiddel

Domitor

Dexdomitor

Dexdomitor

Antisedan

Styrke

1mg/ml

= 1000 μg/ml

0,5mg/ml

=500 μg/ml

0,1 mg/ml

=100 μg/ml

5mg/ml

= 5000 μg/ml

Dosis

80 μg/kg

40 μg/kg

40 μg/kg

200 μg/kg

Dosis volumen

0,4 ml/5kg

0,4 ml /5kg

1,0 ml/3kg*

0,2 ml/5kg

0,1 ml/3kg*

* For katte der vejer mere end 3 kg anbefales Dexdomitor 0,5 mg/ml.

Desuden kan Antisedan bruges til at reversere sedering med en kombination af ketamin og

Domitor eller Dexdomitor. Antisedan-dosis er i dette tilfælde den samme som angivet

ovenfor ved sedering med Domitor eller Dexdomitor alene, men Antisedan bør ikke

administreres før 30 til 40 minutter efter indgift af ketamin. Dette skyldes risiko for ataxi og

muskulær inkoordination under opvågning som følge af carry-over effekt fra ketamin efter

ophør af Domitor/Dexdomitors sedative effekt.

4.10

Overdosering

Se pkt. 4.6 ”Bivirkninger”.

En medetomidin eller dexmedetomidin dosis, som er lavere end den normale kliniske dosis,

eliminerer symptomerne på atipamezol overdosering.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation: QV 03 AB 90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Atipamezol er en potent og selektiv

2-receptor antagonist. Den kan hermed eliminere

virkningerne af

2-receptor agonister som f.eks. medetomidin eller dexmedetomidin. Dette

bevirker, at dyr sederede med medetomidin eller dexmedetomidin hurtigt genvinder

bevidstheden samt genvinder normal hjerte- og åndedrætsfunktion.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Atipamezol absorberes hurtigt efter intramuskulær injektion. Maksimum koncentrationen i

CNS opnås efter 10-15 min. Distributionsvolumen (V

) er 1-2,5 1/kg efter i.v. eller i.m.

injektion.

Atipamezols halveringstid er ca. 3 timer. Atipamezol oxideres primært i leveren, men en lille

del metaboliseres i nyrerne. Dets metabolitter udskilles hovedsageligt med urinen.

5.3

Miljømæssige forhold

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat

1,0 mg

Natriumchlorid

8,5 mg

Vand til injektion

13327_spc.doc

Side 3 af 4

6.2

Uforligeligheder

Antisedan bør ikke anvendes til at eliminere virkningen af andre typer af sedative midler

(såsom acepromaxin, diazepam eller opiater).

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter at pakningen er åbnet, kan Antisedan anvendes i 28 dage. Bakteriel kontaminering kan

ødelægge produktet tidligere.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i originalbeholder.

6.5

Emballage

Hætteglas 10 ml.

Klar glas type II med rød gummiprop og aluminiumseglring.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

13327

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. juni 1989

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. december 2015

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

13327_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed