Antirobe Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Antirobe Vet. 75 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 75 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Antirobe Vet. 75 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 13818
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

14. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Antirobe Vet., hårde kapsler

0.

D.SP.NR

8407

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Antirobe Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Antirobe Vet. hårde kapsler 25 mg:

Clindamycin 25 mg som clindamycinhydrochlorid (hvid/gul kapsel)

Mærket ”Clin 25”

Antirobe Vet. hårde kapsler 75 mg:

Clindamycin 75 mg som clindamycinhydrochlorid (hvid/grøn kapsel)

Mærket ”Clin 75”

Antirobe Vet. hårde kapsler 150 mg:

Clindamycin 150 mg som clindamycinhydrochlorid (hvid/hvid kapsel)

Mærket ”Clin 150”

Antirobe Vet. hårde kapsler 300 mg:

Clindamycin 300 mg som clindamycinhydrochlorid (violet kapsel)

Hjælpestoffer: Se afsnit 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kapsler 25 mg og 75 mg: Hund og kat.

Kapsler 150 mg og 300 mg: Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Hunde:

13818_spc.doc

Side 1 af 6

Infektioner i sår, mundhule og i knoglevæv og -marv forårsaget af clindamycinfølsomme

bakterier.

Katte:

Infektioner i sår og mundhule forårsaget af clindamycinfølsomme bakterier.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed overfor indholdsstoffer.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Bør ikke administreres til kaniner, hamstre, marsvin, heste eller drøvtyggere, eftersom

optagelse af clindamycin hos disse dyrearter kan forårsage alvorlige gastrointestinale

forstyrrelser.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for hver dyreart

Clindamycin og erythromycin udviser co-resistens. Delvis krydsresistens er blevet vist for

clindamycin, erythromycin og andre makrolider.

Ved langtidsbehandling (over en måned) bør der foretages periodiske lever-og nyre

funktionstest samt blodtællinger.

Dyr med alvorlige nyre- og/eller leverforstyrrelser ledsaget af svære metaboliske afvigelser

bør doseres med forsigtighed. Ved høje doser af clindamycin anbefales i disse tilfælde

monitorering af blodværdier under behandlingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer med kendt overfølsomhed overfor lincosamider (lincomycin, clindamycin) bør ikke

håndtere produktet.

Vask hænderne efter håndtering af kapslerne.

4.6

Bivirkninger

Antirobe Vet. kan forårsage overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer såsom

clostridier og gærsvampe. I tilfælde heraf bør forholdsregler afhængig af den kliniske

situation tages.

Opkastning og diarré kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Undersøgelser med høje doser hos rotter har vist, at clindamycin ikke er teratogen og

ikke påvirker avlsevnen hos hanner og hunner. Sikkerhed hos drægtige tæver og

avlshanhunde er ikke undersøgt.

Erfaring savnes.

4.8

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er påvist, at clindamycinhydrochlorid har neuromuskulær blokerende effekt, der kan

forstærke effekten af andre neuromuskulært blokerende stoffer. Bør anvendes med

forsigtighed til dyr, der behandles med sådanne stoffer.

13818_spc.doc

Side 2 af 6

Clindamycin bør ikke anvendes samtidigt med kloramfenikol eller makrolider, idet de

modvirker hinanden på deres bindingssted på ribosomet.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Infektioner i sår og mundhule: Hund/kat

5,5 mg/kg hver 12. time i 7-10 dage.

Legemsvægt

Gennemsnitlig daglig dosis

4,5 kg

1 stk. 25 mg hård kapsel to gange dagligt

13,5 kg

1 stk. 75 mg hård kapsel to gange dagligt

27 kg

1 stk. 150 mg hård kapsel to gange dagligt

54 kg

1 stk. 300 mg hård kapsel to gange dagligt

Infektioner i knoglevæv og marv: Hund

11 mg/kg hver 12. time i 28 dage.

Legemsvægt

Gennemsnitlig daglig dosis

4,5 kg

2 stk. 25 mg hård kapsel to gange dagligt

13,5 kg

1 stk. 150 mg hård kapsel to gange dagligt

27 kg

1 stk. 300 mg hård kapsel to gange dagligt

54 kg

2 stk. 300 mg hård kapsel to gange dagligt

4.10

Overdosering

Den maximale dosis, der tåles oralt, er 300 mg/kg legemsvægt. Dette er 30 gange den

indikerede dosis. I alvorlige tilfælde af overdosering observeres gastrointestinale

symptomer, disse bør behandles symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestider

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Terapeutisk klassifikation: QJ 01 FF 01, Antibiotika

13818_spc.doc

Side 3 af 6

Det aktive stof er clindamycinhydrochlorid, der er et semisyntetisk antibiotikum

produceret ved en 7(S)-klorsubstitution af 7(R)-hydroxygruppen på det naturlige

antibiotikum fremstillet fra Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis.

Aktivitet

Clindamycin inhiberer bakteriernes proteinsyntese. Det binder sig til ribosomernes 50 S-

subunit. Ved at binde sig til ribosomernes opløselige RNA-fraktion forhindres en binding

af aminosyrer til disse ribosomer. Clindamycin forårsager en irreversibel ændring i de

protein producerende subcellulære elementer på ribosomalt niveau.

Mikrobiologi

Clindamycin har in vitro aktivitet overfor følgende mikroorganismer:

Aerobe grampositive kokker f.eks. Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus

(penicillinase producerende stammer såvel som ikke-penicillinase producerende

stammer), Staphylococcus epidermis, streptococcer (undtagen Streptococcus faecalis),

pneumococcer.

Anaerobe grampositive ikke-sporedannende bacillus-stammer f.eks. Propionibakterium,

Eubakterium, Actinomyces arter.

Anaerobe

mikro-aerofile

grampositive

kokker

f.eks.

Peptococcus

arter,

Peptostreptococcus arter, mikroaerofile streptokokker.

Anaerobe gramnegative bacillusarter f.eks. bacteroides arter, Fusobacterium arter.

Clostridier: De fleste isolater af Clostridium perfringens er følsomme; andre arter som Cl.

sporogenes og Cl. tertium er ofte resistente for clindamycin.

Mycoplasma arter: De fleste arter er følsomme for clindamycin.

Antagonisme er blevet observeret mellem clindamycin og erytromycin.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Clindamycinhydrochlorid absorberes hurtigt fra gastrointestinalkanalen hos hund. Efter

oral administration af terapeutiske doser opnås antibakterielle serumkoncentrationer

inden for 15 minutter.

Serumværdier

Terapeutisk effektive serumværdier af clindamycinhydrochlorid kan vedholdes ved oral

administration af 5,5 mg/kg legemsvægt hver 12. time. Clindamycinhydrochlorids

biologiske halveringstid i serum hos hund er ca. 5 timer. Ingen akkumulering af

bioaktivitet er observeret efter adskillige orale administrationer.

Metabolisme og ekskretion

Ekstensiv undersøgelse af clindamycinhydrochlorids metabolisme og ekskretionsveje

viser, at clindamycin udskilles via urin og fæces både som bioaktive og bioinaktive

metabolitter. Næsten al bioaktivitet i serum efter administration af Antirobe stammer fra

det originale molekyle (clindamycin).

Toxicitet og sikkerhed

Orale toxicitetsundersøgelser strækkende sig over et år hos rotter og hunde ved doser på

30, 100 og 300 mg/kg har vist, at Antirobe Vet. tåles godt.

13818_spc.doc

Side 4 af 6

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Alle styrker: Laktose, majsstivelse, talkum, magnesiumstearat, gelatine,

titandioxid E171.

25 mg: Sunset yellow E110, quinolingult E104 (hvid/gul kapsel)

75 mg: Indigocarmin E132, quinolingult E104 (hvid/grøn kapsel)

150 mg: (hvid/hvid kapsel)

300 mg: Indigocarmin E 132, erythrosin E 127 (violet kapsel)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

Blisterpakning af PVC og aluminiumfolie.

6.6

Særlige forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af rester eller evt. affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma, Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

25 mg: 13817

75 mg: 13818

150 mg: 13819

300 mg: 34067

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. januar 1991

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. marts 2016

13818_spc.doc

Side 5 af 6

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

13818_spc.doc

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Cipro

Cleocin vs. Cipro

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Keflex

Cleocin vs. Keflex

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

20-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND BENZOYL PEROXIDE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND BENZOYL PEROXIDE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Alvogen, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed