Antabus

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Antabus 400 mg brusetabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • brusetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Antabus 400 mg brusetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53982
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Antabus.

3. Sådan skal du tage Antabus.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Antabus er et middel mod afhængighed af alkohol.

• Antabus ændrer omsætningen af alkohol i kroppen, så der kom-

mer ubehagelige virkninger, hvis du drikker alkohol.

• Du skal tage Antabus mod alkoholisme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Antabus

Tag ikke Antabus

• hvis du er allergisk over for disulfiram, eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer i Antabus (angivet i punkt 6)

• hvis du har en alvorlig hjertesygdom

• hvis du har for højt blodtryk

• hvis du har en alvorlig sindslidelse

• hvis du har en alvorlig hjerneskade

• hvis du har alvorlig personlighedsforstyrrelse.

• Du må ikke drikke alkohol, når du tager Antabus.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Antabus hvis

du:

• har en lever- eller nyresygdom

• tidligere har haft en sindslidelse

• har diabetes

• har epilepsi

• har for højt eller for lavt stofskifte

• har en kronisk lungesygdom

• har kontakteksem, udløst af gummi

• hvis du får metronidazol.

• Kontakt straks lægen, hvis du får:

appetitløshed, træthed, utilpashed, opkastning, feber, kløe, gulsot,

mørkfarvet urin, lys afføring. Det kan være tegn på leverbetændelse.

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen og i 14 dage efter,

behandlingen er stoppet.

ADVARSEL!

Antabus ændrer omsætningen af alkohol i kroppen. Du får en meget

ubehagelig reaktion, hvis du drikker alkohol, mens du tager Antabus.

Det drejer sig om hovedpine, ansigtsrødme, hurtig puls og hurtig

vejrtrækning, hjertebanken, kvalme, opkastning, bleghed, lavt blod-

tryk og svimmelhed. I alvorlige tilfælde besvimelse (kollaps). Reak-

tionen kan være forskellig fra gang til gang. Kontakt evt. læge eller

skadestue.

Vær opmærksom på følgende

• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Antabus. Det kan have betydning for prøveresul-

taterne.

• Så længe du får Antabus, skal du have undersøgt blod og urin

regelmæssigt.

Brug af anden medicin sammen med Antabus

• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

– betændelse (metronidazol)

– blodpropper (warfarin)

– epilepsi (phenytoin)

– tuberkulose (fx. rifampicin og isoniazid)

– astma (theophyllin)

– angst og uro af typen benzodiazepiner (f.eks. chlordiazepoxid,

diazepam og temazepam)

– for meget mavesyre (antacida)

– jernmangel (jerntilskud)

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Antabus sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen og i 14 dage efter, at

behandlingen er stoppet.

Vær opmærksom på, at fødevarer, der indeholder alkohol selv i meget

små mængder, kan give ubehagelige virkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Antabus. Tal med lægen.

Amning:

Antabus går over i modermælken.

Hvis du ammer, må du kun tage Antabus efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Antabus kan give bivirkninger (døsighed og søvnighed), der i større

eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at fær-

des sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Antabus

Tag altid Antabus nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal opløse brusetabletterne i ½ glas vand. Lad blandingen bruse

af og rør rundt, før du drikker den.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Startdosis:

800 mg dagligt i 2-3 dage.

Vedligeholdelsesdosis:

100-200 mg dagligt eller 600-800 mg 2 gange ugentligt.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Antabus brusetabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine brusetabletter til alle de

anførte doseringer.

Brug altid Antabus nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Antabus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Antabus, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Opkastning, hovedpine, ligegyldighed, blodtryksfald, hurtig puls,

usikre og urolige bevægelser, irritabilitet, hallucinationer, sindslidel-

ser, bevidsthedstab og kramper.

Indlægsseddel: Information til brugeren

ANTABUS

®

400 mg, brusetabletter

Disulfiram

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Antabus til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægs-

seddel på www.indlaegsseddel.dk

1000109991-001-01

Hvis du har glemt at tage Antabus

Tag aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot

med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Antabus

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med

lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

• Sindslidelser, der kan minde om skizofreni, eller som giver en akut

forvirringstilstand. Kontakt læge.

• Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller

begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga.

betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Appetitløshed, træthed, utilpashed, opkastning, feber, kløe, gulsot,

mørkfarvet urin og lys afføring pga. leverskade. Kan føre til lever-

svigt. Kontakt straks læge.

• Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og

meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere

end 1 ud af 100 patienter):

• Søvnighed, hovedpine.

• Smerter i øverste del af maven.

• Dårlig ånde, metalsmag i munden, diarré, kvalme, opkastning.

• Træthed.

• Opstemthed (manisk). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Allergiske hudreaktioner med kløe og/eller udslæt, aknelignende

udslæt.

• Overfølsomhed.

• Nedsat sexlyst eller – funktion.

• Impotens eller andre seksuelle problemer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Vrangforestillinger, evt. forfølgelsesvanvid (paranoia). Det kan hos

nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt straks læge.

• Ændret følesans, prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløs-

hed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.

Antabus kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mær-

ker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver,

f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale,

når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Antabus utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Antabus efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Antabus må ikke opbevares over 25 °C.

• Opbevares i den originale emballage, tæt lukket, for at beskytte

mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Antabus 400 mg brusetabletter indeholder:

Aktivt stof:

Disulfiram 400 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Majsstivelse, povidon, vinsyre, natriumhydrogencarbonat, talcum, kol-

loid vandfri silica, magnesiumstearat og mikrokrystallinsk cellulose.

Udseende og pakningsstørrelser:

Antabus 400 mg tabletter er runde hvide tabletter med krydskærv og

præget med CJ på den ene side.

Antabus 400 mg fås i pakninger med 50 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700