Androgel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Androgel 25 mg/dosis gel, brev
 • Dosering:
 • 25 mg/dosis
 • Lægemiddelform:
 • gel, brev
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Androgel 25 mg/dosis gel, brev
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 33561
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

21. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Androgel, gel i brev

0.

D.SP.NR.

21345

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Androgel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

25 mg: Et brev med 2,5 g indeholder 25 mg testosteron.

50 mg: Et brev med 5,0 g indeholder 50 mg testosteron

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gel i brev.

Androgel er en gennemsigtig eller let opaliserende farveløs gel i brev.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Substitutionsbehandling ved mandlig hypogonadisme, hvor testosteronmangel er bekræftet

af kliniske symptomer og ved laboratorieanalyser)

(se 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Kutan anvendelse.

Voksne og ældre mænd

Den anbefalede dosis er 5 g gel (dvs. 50 mg testosteron), påført én gang dagligt på cirka

samme tidspunkt og helst om morgenen. Dosis skal tilpasses det kliniske eller

laboratoriske resultat, men må ikke overstige 10 g gel om dagen. Dosisjusteringer skal

foregå i trin á 2,5 g gel.

Gelen appliceres af patienten selv på en ren, tør og sund hud enten på begge skuldre eller

begge arme eller mave.

33561_spc.doc

Side 1 af 9

Efter at brevet er åbnet skal det tømmes helt og gelen skal straks appliceres huden. Gelen

skal blot spredes på huden som et jævnt, tyndt lag. Det er ikke nødvendigt at gnide gelen

ind i huden. Huden skal tørre mindst 3-5 minutter inden påklædning. Efter applicering

vaskes hænderne med sæbe og vand.

Lægemidlet må ikke appliceres genitalområdet, da det høje indhold af alkohol kan

forårsage lokal hudirritation.

Ved behandling med Androgel opnås steady state for plasmakoncentrationerne af

testosteron omtrent fra anden behandlingsdag. For at tilpasse testosterondosis, skal

serumkoncentrationerne af testosteron måles om morgenen inden applicering fra og med 3.

behandlingsdag

(én

være

rimeligt).

Dosis

reduceres,

hvis

plasmakoncentrationerne af testosteron øges til over det ønskede niveau. Hvis

koncentrationerne er lave, kan dosis forøges – dog ikke til mere end 10 g gel om dagen.

Børn

Androgel er ikke indiceret til anvendelse på børn og er ikke evalueret klinisk til mænd

under 18 år.

4.3

Kontraindikationer

Androgel er kontraindiceret ved:

mistanke om eller diagnosticeret bryst eller prostatacancer.

kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Androgel bør kun anvendes, hvis hypogonadisme (hyper- og hypogonadotrop) er påvist, og

hvis anden ætiologi for disse symptomer er udelukket, inden behandlingen påbegyndes.

Testosteroninsufficiens bør være tydeligt påvist ved hjælp af kliniske tegn (regression af

sekundære

kønskarakterer,

ændring

kropsbygningen,

asteni,

reduceret

libido,

erektionsbesvær osv.), og bekræftet af to separate målinger af blodtestosteron. Der findes

aktuelt ingen konsensus vedrørende aldersspecifikke referenceværdier for testosteron.

Imidlertid bør der tages hensyn til, at de fysiologiske serumniveauer testosteron flader med

alderen.

På grund af variationer i laboratorieværdierne bør alle målinger af testosteron udføres i

samme laboratorium.

Androgel er ikke indiceret for behandling af mandlig sterilitet eller impotens.

Inden behandling med testosteron påbegyndes, skal alle patienter gennemgå en detaljeret

undersøgelse for at udelukke risikoen for forekomst af prostatacancer. Prostatakirtel og

bryst skal regelmæssigt overvåges omhyggeligt i overensstemmelse med de anbefalede

metoder (digital rektal undersøgelse og vurdering af serum-PSA) hos patienter, der er i

testosteronbehandling , mindst én gang om året, og mindst to gange om året hos ældre

patienter og risikopatienter (patienter med kliniske eller familiære faktorer).

Androgener kan fremskynde udviklingen af subklinisk prostatacancer og benign

prostatahyperplasi.

33561_spc.doc

Side 2 af 9

Androgel skal anvendes med forsigtighed til cancerpatienter, der har risiko for

hypercalcæmi (og associeret hypercalcuria) som følge af knoglemetastaser. Det anbefales,

at serumkoncentrationerne af calcium overvåges regelmæssigt hos disse patienter.

Hos patienter, der lider af alvorlig hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens eller iskæmisk

hjertesygdom, kan behandling med testosteron forårsage svære komplikationer i form af

ødem med eller uden kongestivt hjertesvigt. I sådanne tilfælde skal behandlingen seponeres

øjeblikkeligt. Desuden kan behandling med diuretika være påkrævet.

Androgel skal anvendes med forsigtighed til patienter med iskæmiske hjertesygdomme.

Testosteron kan forårsage en blodtryksstigning. Derfor bør Androgel anvendes med

forsigtighed til mænd med hypertension.

Ved patienter med thrombofili bør testosteron anvendes med forsigtighed, siden der for

disse patienter efter markedsføringen blev rapporteret thrombotiske hændelser under

behandlingen med testosteron.

Testosteronniveauet skal kontrolleres ved baseline og med regelmæssige mellemrum under

behandlingen. Lægen skal justere doseringen individuelt for at sikre opretholdelse af

eugonadalt testosteronniveau.

Udover

laboratorieundersøgelser

testosteronkoncentrationerne,

skal

følgende

laboratorieparametre kontrolleres regelmæssigt hos patienter, der er i langvarig

androgenbehandling:

hæmoglobin,

hæmatokrit

(til

påvisning

polycytæmi),

leverfunktionsprøver og lipidprofil.

Der er begrænset erfaring med Androgels sikkerhed og virkning hos mænd over 65 år. Der

er aktuelt ingen konsensus vedrørende aldersspecifikke referenceværdier for testosteron.

Imidlertid skal der tages hensyn til, at det fysiologiske testosteronniveau falder med

alderen.

Androgel skal anvendes med forsigtighed til patienter med epilepsi og migræne, da disse

tilstande kan blive forværret.

Der findes offentliggjorte rapporter om forøget risiko for søvnapnø hos personer med

hypogonadisme, der behandles med testosteronestere, herunder især risikopatienter med

adipositas og kronisk lungesygdom.

Forøget insulinsensitivitet kan forekomme hos androgenbehandlede patienter, som udviser

normale plasmakoncentrationer af testosteron efter substitutionsbehandling.

Visse kliniske tegn (irritabilitet, nervøsitet, vægtstigning, vedvarende eller hyppige

erektioner) kan være tegn på for kraftig androgenisering og nødvendiggøre en

dosisjustering.

Hvis patienten udvikler en kraftig reaktion på applikationsstedet, bør behandlingen

genovervejes og eventuelt seponeres.

Idrætsudøvere skal gøres opmærksom på, at Androgel indeholder et aktivt stof

(testosteron), som kan give en positiv reaktion i dopingtest.

33561_spc.doc

Side 3 af 9

Androgel bør ikke anvendes af kvinder på grund af risikoen for virilisering.

Risiko for overføring af testosteron

Hvis der ikke udvises forsigtighed, kan testosteron-gelen overføres til andre personer efter

tæt hudkontakt, hvilket kan medføre forøgede serumkoncentrationer af testosteron og

eventuelt bivirkninger (f.eks. øget hårvækst i ansigtet og på kroppen, dybere stemmeleje,

menstruationsforstyrrelser) i tilfælde af gentagen kontakt (utilsigtet androgenisering).

Lægen skal omhyggeligt informere patienten om risikoen for overføring af testosteron og

om sikkerhedsforanstaltningerne (se nedenstående). Androgel bør ikke ordineres, hvis der

er stor risiko for, at patienten ikke vil følge sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. svær

alkoholisme, stofmisbrug eller alvorlige psykiske lidelser).

Denne overføring kan undgås ved at bære tøj, som dækker applikationsområdet, eller ved

brusebad inden kontakt.

Følgende sikkerhedsforanstaltninger anbefales:

* for patienten:

- hænderne vaskes med sæbe og vand efter applicering af gelen

- når gelen er tør, dækkes applikationsområdet med tøj,

- brusebad inden hvert tilfælde, hvor hudkontakt kan forventes

* for personer, der ikke behandles med Androgel:

- i tilfælde af kontakt med et applikationsområde (der ikke er afvasket eller dækket af tøj)

skal hudområdet, som testosteron kan være overført til, vaskes med sæbe og vand.

- indberette tegn på for stor udsættelse for androgener, såsom acne eller ændringer i

hårproduktionen.

In vitro absorptionsstudier af testosteron med Androgel, tyder på at patienten ikke bør tage

kar- eller brusebad indenfor 6 timer efter applicering af gelen. Lejlighedsvis badning eller

brusebad, der finder sted mellem 1 og 6 timer efter applicering af gelen, skulle ikke

nævneværdigt påvirke behandlingens resultat.

Af hensyn til partnerens sikkerhed skal patienten tilrådes for eksempel at vente et længere

tidsrum mellem appliceringen af Androgel og samleje, at bære en T-shirt, der dækker

applikationsstedet i tilfælde af kontakt, eller at tage brusebad inden samlejet.

Desuden anbefales det, at patienten bærer en T-shirt, der dækker applikationsstedet, ved

kontakt med børn for at undgå at kontaminere barnets hud.

Gravide kvinder skal undgå kontakt med applikationsområdet for Androgel. Hvis partneren

er gravid, skal patienten være særlig opmærksom på forsigtighedsreglerne vedrørende

brugen (se afsnit 4.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

+ Orale antikoagulantia

Ændringer i antikoagulationsaktiviteten (øget virkning af orale antikoagulans som følge af

en ændring af leverens syntetisering af koagulationsfaktorer samt kompetitiv hæmning af

plasmaproteinbindingen):

33561_spc.doc

Side 4 af 9

Forøget overvågning af protrombintid og INR anbefales. Patienter, i behandling med orale

antikoagulantia, kræver nøje overvågning, især når androgenbehandlingen indledes eller

seponeres.

Samtidig administration af testosteron og ACTH eller kortikosteroider kan forøge risikoen

for udvikling af ødem. Derfor skal disse lægemidler anvendes med forsigtighed, især til

patienter med hjerte-, nyre eller leversygdom.

Interaktion

laboratorieanalyser:

Androgener

reducere

niveauerne

thyroxinbindende globulin, hvilket resulterer i et fald i plasmakoncentrationerne af T

en øgning af resinoptagelsen af T

og T

. Koncentrationerne af frie thyreoideahormoner

forbliver dog uændrede, og der foreligger ingen kliniske tegn på thyroidinsufficiens.

4.6

Graviditet og amning

Androgel er kun beregnet til behandling af mænd.

Androgel er ikke indiceret til anvendelse af gravide eller ammende kvinder. Der er ikke

gennemført kliniske forsøg med denne behandling til kvinder.

Gravide kvinder skal undgå kontakt med hudområder behandlet med Androgel (se afsnit

4.4). Produktet kan have utilsigtede virkninger (virilisering) på fosteret. I tilfælde af

hudkontakt skal området hurtigst muligt vaskes med sæbe og vand.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Den mest almindeligt indberettede bivirkning ved den anbefalede dosis på 5 g gel om

dagen var hudreaktioner (10%): reaktioner på applikationsstedet, erytem, acne, tør hud.

Følgende tabel indeholder de bivirkninger, der er indberettet hos mellem 1 og <10% af

patienterne, der er behandlet med Androgel i kontrollerede kliniske undersøgelser.

Organklasse

Almindelig bivirkning (>1/100 til <1/10)

Lidelser i blod og lymfe

Ændringer i laboratorieprøver (polycytæmi,

lipider), forhøjet hæmatokrit, øget antal røde

blodlegemer, forhøjet hæmoglobin.

Generelle symptomer og forstyrrelser ved

applikationssted

Hovedpine

Lidelser i nyrer og urinveje

Prostatalidelser

Forstyrrelser i reporduktion og lidelser i

mammae

Gynaecomastia, mastodynia

Lidelser i nervesystemet

Svimmelhed, paræstesi, amnesia, hyperæstesi

Psykiatriske lidelser

Humørsvingninger

Vaskulære lidelser

Hypertension

Gastrointestinale lidelser

Diarré

Dermatologiske lidelser

Alopecia, urticaria

Gynaecomastia, som kan være vedvarende, er almindelig hos patienter, der behandles for

hypogonadisme.

33561_spc.doc

Side 5 af 9

Andre kendte bivirkninger, der i henhold til litteraturen er indberettet efter oralt eller

parenteralt administreret testosteron, er:

Organsystem

Bivirkning

Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser

Vægtøgning, elektrolytændringer (retention af

natrium, klorid, kalium, calcium, uorganisk

phosphat og væske) ved høje doser og/eller

længerevarende behandling.

Muskuloskeletale-, bindevævs- og

knoglelidelser

Muskelkrampe

Lidelser i nervesystemet

Nervøsitet, depression, uvenlighed

Respiratoriske lidelser

Søvnapnø

Lever- og galdevejslidelser

I meget sjældne tilfælde gulsot og ændringer i

leverfunktionsprøver

Dermatologiske lidelser

Forskellige hudreaktioner kan forekomme

herunder acne, seborré og håraffald.

Forstyrrelser i reproduktion og lidelser i

mammae

Ændringer i libido, hyppige erektioner;

behandling med høje doser testosteron afbryder

eller reducerer almindeligvis midlertidigt

spermatogenesen, og reducerer dermed

størrelsen af testiklerne; testosteron-

substitutionsbehandling for hypogonadisme

kan i sjældne tilfælde medføre vedvarende,

smertefulde erektioner (piapisme),

prostatalidelser, prostatacancer*

urinvejsobstruktion

Generelle symptomer og forstyrrelser ved

applikationssted

Høje doser eller længerevarende behandling

med testosteron øger lejlighedsvis forekomsten

af vandretention og ødem;

overfølsomhedsreaktioner kan forekomme

* Data omkring risikoen for prostatacancer i forbindelse med testosteronbehandling er ikke

fyldestgørende

Andre sjældne bivirkninger i forbindelse med store doser af testosteron omfatter hepatisk

neoplasme.

Da produktet indeholder alkohol, kan hyppig påsmøring på huden medføre irritation og tør

hud.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det mulig-

gør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundheds-

personale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

33561_spc.doc

Side 6 af 9

4.9

Overdosering

Kun et enkelt tilfælde af akut overdosering er rapporteret efter parenteral administration af

testosteron. Patienten som havde en høj plasmakoncentration af testosteron på 114 ng/ml

(395 nmol/l), havde en hjerneblødning. Det er særdeles usandsynligt, at en patient som

behandles perkutant kan opnå sådanne plasmakoncentrationer af testosteron.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Androgener, ATC-kode: G03BA03

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Endogene androgener, hovedsagelig testosteron, der secerneres af testiklerne og deres

vigtigste metabolit, DHT (dihydrotestosteron), er ansvarlige for udviklingen af de eksterne

og interne genitalier og for vedligeholdelsen af de sekundære kønskarakterer (stimulering

af hårvækst, stemmelejets udvikling, udvikling af libido); de har en generel virkning på

proteinanabolismen; påvirker udviklingen af skeletmuskler, og fordeling af fedtlag;

mindsker urinudskillelsen af kvælstof, natrium, kalium, chlorid, phosphat og vand.

Testosteron påvirker ikke udviklingen af testiklerne, men reducerer hypofysesekretionen af

gonadotropiner.

Virkningerne af testosteron i nogle mål organer opstår efter perifer omdannelse af

testosteron til østradiol, som derefter bindes til østrogenreceptorer i målcellens kerne, f.eks.

i hypofyse-, fedt-, hjerne-, knogleceller og Leydigs celler i testiklerne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den perkutane absorption af testosteron varierer cirka mellem 9% og 14% af den

applicerede dosis.

Efter kutan absorption diffunderer testosteron ind i cirkulationssystemet i relativt konstante

koncentrationer i løbet af 24 timer.

Serumkoncentrationerne af testosteron forøges fra den første time efter applicering, og

steady state indtræder fra dag 2. Daglige ændringer i koncentrationerne af testosteron har

derefter nogenlunde samme udstrækning som de ændringer, der observeres under

døgnrytmen for endogent testosteron. Ved kutan applikation undgås derfor de

blodfordelingsproblemer, som ses ved parenteral administration. Der produceres ingen

supra-fysiologiske koncentrationer i leveren af steroider i modsætning til oral behandling

med androgener.

Administration af 5 g Androgel giver en gennemsnitlig stigning i plasmakoncentrationen af

testosteron på cirka 2,5 ng/ml (8,7 nmol/l).

Når behandlingen seponeres, begynder koncentrationerne af testosteron at falde cirka 24

timer efter sidste dosis. Koncentrationerne vender tilbage til basis cirka 72 til 96 timer efter

sidste dosis.

33561_spc.doc

Side 7 af 9

De vigtigste aktive testosteron-metabolitter er dihydrotestosteron og estradiol.

Testosteron udskilles hovedsagelig i urin, men også i fæces i form af konjugerede

testosteron-metabolitter,

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I in vitro forsøg, hvor den omvendte mutationsmodel (Ames test) eller ovarieceller fra

hamstre anvendtes, fremkaldte testosteron ingen mutagen virkning. I forsøg med

laboratoriedyr påvistes en forbindelse mellem androgenbehandling og visse cancerformer.

Eksperimentielle data fra rotter har vist forøget forekomst af prostatacancer efter

testosteronbehandling .

Kønshormoner vides at fremme udviklingen af visse tumorer, induceret af kendte

karcinogene stoffer. Der er ikke fastlagt nogen forbindelse mellem disse fund og den

faktiske risiko hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Carbomer 980

Isopropylmyristat

96% ethanol

Natriumhydroxid

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

2,5 g i brev (PET/aluminium/PE).

Æsker med 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 breve.

5,0 g i brev (PET/aluminium/PE).

Æsker med 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 breve.

Det er muligvis ikke alle pakningsstørrelser, der markedsføres.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Laboratoires BESINS INTERNATIONAL

3, rue du Bourg l’Abbé

75003 PARIS

Frankrig

33561_spc.doc

Side 8 af 9

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg: 33561

50 mg: 33563

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. december 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. december 2017

33561_spc.doc

Side 9 af 9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.