Anastrozol "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Anastrozol "Sandoz" 1 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Anastrozol "Sandoz" 1 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41750
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Anastrozol Sandoz 1 mg filmovertrukne tabletter

anastrozol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anastrozol Sandoz

Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anastrozol Sandoz indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes

”aromatasehæmmere”. Anastrozol Sandoz anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

Anastrozol Sandoz fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker

ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder ”aromatase”.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide før du begynder at tage Anastrozol Sandoz

Tag ikke Anastrozol Sandoz:

hvis du er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller apotekspersonalet,

inden du tager Anastrozol Sandoz, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Anastrozol Sandoz

hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen.

hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder

østrogen (se afsnittet ‘Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Sandoz’).

hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed,

osteoporose).

hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller

apotekspersonalet, før du tager Anastrozol Sandoz.

Hvis du skal på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager Anastrozol Sandoz.

Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, samt naturlægemidler. Det skyldes, at Anastrozol Sandoz

kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Anastrozol Sandoz.

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler:

Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor-modulatorer),

f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre

Anastrozol Sandoz i at virke optimalt.

Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT). Hvis det er tilfældet for dig,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende:

Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin

og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og

infertilitet.

Graviditet og amning

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage Anastrozol Sandoz, hvis du

bliver gravid, og tal med din læge.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastrozol Sandoz vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj

eller betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig matte eller søvnige, når de tager

Anastrozol Sandoz. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

Anastrozol Sandoz indeholder lactose, der er en form for sukker.

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er en tablet dagligt.

Forsøg at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag.

Slug tabletten hel med et glas vand.

Det er lige meget, om du tager Anastrozol Sandoz før, under eller efter et måltid.

Fortsæt med at tage Anastrozol Sandoz, så længe din læge siger det. Det er en langvarig behandling, og du

skal muligvis tage det i flere år.

Brug til børn

Anastrozol Sandoz må ikke gives til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Anastrozol Sandoz

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Anastrozol Sandoz end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Anastrozol Sandoz

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Anastrozol Sandoz

Hold ikke op med at tage dine tabletter, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Hovedpine.

Hedeture.

Kvalme.

Hududslæt.

Smerte eller stivhed i leddene.

Betændelse i leddene (artrit).

Mathed.

Knogleskørhed (osteoporose).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Appetitløshed.

For høje niveauer af kolesterol (fedt) i blodet. Dette ville fremgå af en blodprøve.

Døsighed.

Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kuldefornemmelse, svaghed i dele af hånden).

Diarré.

Opkastning.

Ændringer i blodprøver, der viser, hvor godt din lever fungerer.

Udtynding af håret (hårtab).

Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen.

Knoglesmerter.

Tørhed i skeden.

Blødning fra skeden (sædvanligvis kun under de første få ugers behandling – hvis blødningen

fortsætter, skal du kontakte din læge).

Muskelsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (gamma-GT og bilirubin).

Leverbetændelse (hepatitis).

Udslæt eller nældefeber.

Springfinger (en lidelse, hvor din finger fastlåses i en bøjet position).

Øget mængde calcium i blodet. Hvis du oplever kvalme, opkastning og tørst, skal du fortælle det til din

læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, da du måske skal have taget nogle blodprøver.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer.

Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende

reaktion).

Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget

sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes

‘Schönlein-Henoch purpura’.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes ‘Stevens-Johnsons

syndrom’.

Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at synke eller

trække vejret. Dette kaldes ‘angioødem’.

Hvis du får en af disse bivirkninger, skal du straks tilkalde en ambulance eller søge læge – du skal

muligvis behandles med det samme.

Påvirkning af dine knogler

knogleskørhed

Anastrozol Sandoz sænker mængden af hormonet østrogen i din krop. Dette kan sænke indholdet af mineraler i

dine knogler. Dine knogler kan blive svagere, og du kan have større risiko for knoglebrud. Din læge vil afveje

disse risici i henhold til retningslinjerne for behandling af knogleskørhed hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen. Det anbefales, at du taler med din læge om risici

behandlingsmuligheder.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Blister: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

HDPE-beholder: Må ikke opbevares over 30 °C.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Tabletterne skal opbevares på et sikkert sted uden for børns

rækkevidde. Dine tabletter kan skade børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar tabletterne i den pakning, som de leveres i.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anastrozol Sandoz indeholder:

Aktivt stof: anastrozol

Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A),

magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hydroxypropylcellulose.

Tabletovertræk:

Opadry II hvid: Lactosemonohydrat, hypromellose, macrogol 4000, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Anastrozol Sandoz er hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter præget "A1” på den ene side.

Anastrozol Sandoz fås i PVC/aluminium blisterpakning eller HDPE-beholder med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50,

56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 13. februar 2018

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety