Anastrozol "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Anastrozol "Sandoz" 1 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Anastrozol "Sandoz" 1 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41750
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Anastrozol Sandoz 1 mg, filmovertrukne tabletter

anastrozol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anastrozol Sandoz

Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anastrozol Sandoz indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes

”aromatasehæmmere”. Anastrozol Sandoz anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

Anastrozol Sandoz fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker

ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder ”aromatase”.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide før du begynder at tage Anastrozol Sandoz

Tag ikke Anastrozol Sandoz

Hvis du er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller apotekspersonalet,

inden du tager Anastrozol Sandoz, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du tager Anastrozol Sandoz, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen.

hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder

østrogen (se afsnittet ‘Brug af anden medicin’).

hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed,

osteoporose).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller

spørge på apoteket, før du tager Anastrozol Sandoz.

Hvis du skal på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager Anastrozol Sandoz.

Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, samt naturlægemidler. Det skyldes, at Anastrozol Sandoz

kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Anastrozol Sandoz.

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler:

Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor- modulatorer),

f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre

Anastrozol Sandoz i at virke optimalt.

Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT). Hvis det er tilfældet for dig,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager følgende:

Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin

og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og

infertilitet.

Graviditet og amning

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage Anastrozol Sandoz, hvis du

bliver gravid, og tal med din læge.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastrozol Sandoz vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj

eller betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig matte eller søvnige, når de tager

Anastrozol Sandoz. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

Anastrozol Sandoz indeholder lactose, der er en form for sukker.

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager denne

medicin.

3. Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er en tablet dagligt.

Prøv at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag.

Slug tabletten hel med et glas vand.

Det er lige meget, om du tager Anastrozol Sandoz før, under eller efter et måltid.

Fortsæt med at tage Anastrozol Sandoz, så længe din læge siger det. Det er en langvarig behandling, og du

skal muligvis tage det i flere år.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Brug til børn

Anastrozol Sandoz må ikke gives til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Anastrozol Sandoz

Kontak straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Anastrozol Sandoz end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Anastrozol Sandoz

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Anastrozol Sandoz

Hold ikke op med at tage dine tabletter, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Hovedpine.

Hedeture.

Kvalme.

Hududslæt.

Smerte eller stivhed i leddene.

Betændelse i leddene (artrit).

Mathed.

Knogleskørhed (osteoporose).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Appetitløshed.

For høje niveauer af kolesterol (fedt) i blodet. Dette ville fremgå af en blodprøve.

Døsighed.

Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kuldefornemmelse, svaghed i dele af hånden).

Diarré.

Opkastning.

Ændringer i blodprøver, der viser, hvor godt din lever fungerer.

Udtynding af håret (hårtab).

Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen.

Knoglesmerter.

Tørhed i skeden.

Blødning fra skeden (sædvanligvis kun under de første få ugers behandling – hvis blødningen

fortsætter, skal du kontakte din læge).

Muskelsmerter

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (gamma-GT og bilirubin).

Leverbetændelse (hepatitis)

Udslæt eller nældefeber.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Springfinger (en lidelse, hvor din finger fastlåses i en bøjet position).

Øget mængde calcium i blodet. Hvis du oplever kvalme, opkastning og tørst, skal du fortælle det til din

læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, da du måske skal have taget nogle blodprøver.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer.

Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende

reaktion).

Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget

sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes

‘Schönlein-Henoch purpura’.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes ‘Stevens-Johnsons

syndrom’.

Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at sluge eller

trække vejret. Dette kaldes ‘angioødem’.

Hvis du får en af disse bivirkninger, skal du straks tilkalde en ambulance eller søge læge – du skal

muligvis behandles med det samme.

Indvirkning på dine knogler

knogleskørhed

Anastrozol Sandoz sænker mængden af hormonet østrogen i din krop. Dette kan sænke indholdet af mineraler i

dine knogler. Dine knogler kan blive svagere, og du kan have større risiko for knoglebrud. Din læge vil afveje

disse risici i henhold til retningslinjerne for behandling af knogleskørhed hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen. Det anbefales, at du taler med din læge om risici

behandlingsmuligheder.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

5.

Opbevaring

Blister: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

HDPE beholder: Må ikke opbevares over 30 °C.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Tabletterne skal opbevares på et sikkert sted uden for børns

rækkevidde. Dine tabletter kan skade børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Opbevar tabletterne i den pakning, som de leveres i.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anastrozol Sandoz indeholder

Aktivt stof: anastrozol.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A),

magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hydroxypropylcellulose.

Tabletovertræk:

Opadry II hvid: Lactosemonohydrat, hypromellose, macrogol 4000, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Anastrozol Sandoz er hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter præget "A1” på den ene side, der fås i

pakninger med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S.

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Anastrozole 1 mg film-coated tablet

Anastrozol Sandoz 1 mg Filmtabletten

Anastrozol Sandoz 1 mg filmomhulde tabletten

Anastrozol Sandoz

Anastrozol Sandoz

Anastrozol SP 1 mg Filmtabletten

Anastrozolo Sandoz 1 mg compresse rivestite con film

Anastrozol Sandoz tablet 1 mg, filmomhulde tabletten

Anastrozol Sandoz

Anastrozol Jacobsen 1 mg filmsko oblozene tablete

Anastrozol Salutas 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Denne indlægsseddel blev senest revideret 5. december 2013

16-4-2018

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

CAPTOPRIL Tablet [SANDOZ INC.]

CAPTOPRIL Tablet [SANDOZ INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

KLOR-CON/EF (Potassium Bicarbonate) Tablet, Effervescent [Sandoz Inc.]

KLOR-CON/EF (Potassium Bicarbonate) Tablet, Effervescent [Sandoz Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1753 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-3-2018

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ARIMIDEX (Anastrozole) Tablet [AstraZeneca Pharmaceuticals LP]

ARIMIDEX (Anastrozole) Tablet [AstraZeneca Pharmaceuticals LP]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANASTROZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ANASTROZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Active substance: Somatropin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1377 of Thu, 01 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/607/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety

28-2-2018

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)738 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)739 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-2-2018

ANASTROZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

ANASTROZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ANASTROZOLE Tablet, Coated [American Health Packaging]

ANASTROZOLE Tablet, Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ANASTROZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ANASTROZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

ANASTROZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

ANASTROZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ANASTROZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ANASTROZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ANASTROZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

ANASTROZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

Anastrozole vs. Letrozole

Anastrozole vs. Letrozole

Title: Anastrozole vs. LetrozoleCategory: MedicationsCreated: 12/14/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/14/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-12-2017

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Sandoz Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ARGATROBAN Injection [Sandoz Inc]

ARGATROBAN Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

Arimidex vs. Femara

Arimidex vs. Femara

Arimidex (anastrozole) and Femara (letrozole) are non-steroidal aromatase inhibitors (lowers estrogen production) used to treat breast cancer in postmenopausal women. Arimidex and Femara are often given to women whose cancer has progressed even after taking tamoxifen (Nolvadex, Soltamox) for some time.

US - RxList

4-12-2017

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [Sandoz Inc]

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed