Anastrozol "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Anastrozol "Accord" 1 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Anastrozol "Accord" 1 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46026
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Anastrozol Accord 1 mg filmovertrukne tabletter

Anastrozol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Anastrozol Accord til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Anastrozol Accord

3. Sådan skal De tage Anastrozol Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anastrozol Accord tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes aromatasehæmmere. Det indvirker på

enzymet aromatase, der påvirker dannelsen af visse kvindelige kønshormoner, såsom østrogener. Det

bruges til behandling af brystkræft hos kvinder efter overgangsalderen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal De vide, før de begynder at tage Anastrozol Accord

Tag ikke Anastrozol Accord:

Hvis De er overfølsom (allergisk) over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Hvis De ikke har passeret overgangsalderen.

Hvis De er gravid eller ammer.

Hvis De har alvorlige nyreproblemer.

Hvis De har moderat eller alvorlig leversygdom.

Hvis De tager medicin, der indeholder østrogen (se også ‘Brug af anden medicin’ nedenfor).

Hvis De tager tamoxifen (se også ‘Brug af anden medicin’ nedenfor).

Vær ekstra forsigtig med at tage Anastrozol Accord:

Inden De begynder at tage dette lægemiddel, skal De fortælle det til Deres læge, hvis De:

Lider af knogleskørhed (osteoporose) eller af andre grunde kan have svækkede knogler. Anastrozol

mindsker

dannelsen

kvindelige

hormoner,

dette

medføre

mineralindhold

knoglerne, hvilket kan svække dem. De skal måske have foretaget knogletæthedsmålinger under

behandlingen. Deres læge kan give Dem medicin, der kan forhindre eller behandle knogletab.

Tager LHRH-analoger (medicin til behandling af brystkræft, visse gynækologiske problemer eller

barnløshed). Der er ikke foretaget studier af brugen af LHRH-analoger samtidig med anastrozol.

Derfor bør anastrozol og LHRH-analoger ikke bruges samtidig.

usikker

på,

passeret

overgangsalderen.

Deres

læge

undersøge

Deres

hormonindhold.

Brug af anden medicin:

De må ikke tage Anastrozol Accord, hvis De tager følgende (se også ‘Tag ikke Anastrozol Accord’

ovenfor):

Medicin, der indeholder østrogen.

Tamoxifen, som bruges til behandling af brystkræft.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Anastrozol Accord sammen med mad og drikke:

Optagelsen af Anastrozol Accord påvirkes ikke af, om det indtages sammen med et måltid.

Graviditet og amning:

Tag ikke Anastrozol Accord, hvis De er gravid eller ammer. Spørg Deres læge eller apoteket til råds,

før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Det er usandsynligt, at Anastrozol Accord vil nedsætte Deres evne til at køre bil eller betjene

maskiner. Nogle patienter kan dog føle sig svage eller søvnige. Hvis det sker for Dem, bør De ikke

køre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Anastrozol Accord:

Anastrozol Accord indeholder lactose. Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke kan tåle visse

sukkerarter, skal De kontakte Deres læge, inden De tager dette lægemiddel.

3. Sådan skal De tage Anastrozol Accord

Tag altid Anastrozol Accord nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis til voksne er én tablet om dagen.

Synk tabletterne hele og drik et glas vand til.

Tag så vidst muligt tabletterne på samme tidspunkt hver dag.

Stop ikke med at tage Deres tabletter, selv hvis De føler Dem rask, medmindre lægen siger, De skal

stoppe med at tage dem.

Hvis De har taget for mange Anastrozol Accord:

Hvis De har taget flere Anastrozol Accord, end De skulle, eller hvis en anden har taget

Anastrozol Accord, skal De straks tage på skadestuen på det nærmeste hospital. Tag eventuelle

tiloversblevne tabletter eller emballagen med, så tabletterne lettere kan identificeres.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Anastrozol Accord, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis De har glemt at tage Anastrozol Accord:

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. De skal blot fortsætte med at

tage tabletterne som sædvanligt.

Hvis De holder op med at tage Anastrozol Accord:

Stop ikke med at tage Deres tabletter, selv hvis De føler Dem rask, medmindre lægen siger, De skal

stoppe med at tage dem.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Anastrozol Accord kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mulige bivirkninger er opført efter hyppighed i følgende kategorier:

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos mindst 1 ud af 10 patienter

Almindelige bivirkninger: forekommer hos mindst 1 ud af 100 patienter

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mindst 1 ud af 1.000 patienter

Sjældne bivirkninger: forekommer hos mindst 1 ud af 10.000 patienter

Meget sjældne bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Hvis De oplever følgende bivirkning, skal De straks stoppe med at tage Anastrozol Accord og fortælle

det til Deres læge eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital:

En alvorlig overfølsomhedsreaktion (udslæt, kløe, hævelser i ansigtet, hævede læber, hævet mund

eller hals, der kan medføre besvær med at synke eller trække vejret).

Dette er en alvorlig, men meget sjælden bivirkning. Der er måske behov for omgåede behandling eller

hospitalsindlæggelse.

De følgende bivirkninger er blevet rapporteret med den angivne hyppighed:

Meget almindelig

Hedeture

Almindelig

Døsighed

Smerter eller stivhed i led

Tørhed i skeden

Udtynding af håret

Udslæt

Følelse af at være syg, diarré

Hovedpine

Karpaltunnelsyndrom (snurrende følelse i hænderne)

Unormale resultater af leverprøver

Ikke almindelig

Blødning fra skeden, hovedsagelig i de første uger af behandlingen efter skift fra eksisterende

hormonbehandling. Det er vigtigt, at De straks fortæller det til Deres læge, hvis De har usædvanlige

(vedvarende) blødninger fra skeden eller menstruelle uregelmæssigheder, når De tager Anastrozol

eller efter behandlingen.

Tab af appetit

Højt kolesterolniveau

Opkastning

Søvnighed

Leverbetændelse

Meget sjælden

Lyserødt/rødt udslæt, der kan have en klar midte.

Sår på huden, i munden, øjnene og på kønsorganerne (Stevens-Johnsons syndrom).

Allergiske reaktioner inklusive nældefeber.

Andre mulige bivirkninger:

Anastrozol

sænker

østrogenindholdet,

hvilket

medføre

reduktion

mineralindholdet

knoglerne, som kan nedsætte knoglernes styrke og i nogle tilfælde medføre knoglebrud.

Hvis Deres medicin påvirker Dem på andre måder, skal De fortælle det til Deres læge, sygeplejerske

eller apoteker. Dette kan forekomme, men vil som regel gå i sig selv, hvis Deres dosis af Anastrozol

Accord sættes ned af Deres læge, eller hvis Deres læge ordinerer yderligere medicin.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får

bivirkninger,

ikke

nævnt

her.

Bivirkningerne

dermed

blive

indberettet

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Aflever altid overskydende medicin på apoteket. Behold kun medicinen, hvis Deres læge siger, De

skal beholde den.

Brug ikke Anastrozol Accord efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Anastrozol Accord indeholder:

Det aktive stof er 1 mg anastrozol.

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, povidon K-30, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat.

Filmovertræk: Titandioxid (E171), macrogol 300, hypromellose E-5.

Udseende og pakningsstørrelser:

Anastrozol Accord er hvide til råhvide runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med ‘AHI’

på den ene side, jævne på den anden side.

Anastrozol Accord er pakket i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller

300 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Storbritannien

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Storbritannien

eller

Cemelog BRS Limited,

2040 Budaörs, Vasút u. 13.,

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Cypern

Analis 1 mg, διζκία επικαλυμμένα με λεπηό

υμένιο

Republikken Tjekkiet

Anastrozole Medico Uno 1 mg potahované tablety

Estland

Anastrozole Accord 1 mg õhukese

polümeerikattega tabletid

Grækenland

Αναζηροζόλη Ακόρνη 1 mg, διζκία επικαλυμμένα

με λεπηό υμένιο

Letland

Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes

Litauen

Anastrozole Accord 1 mg plėvele dengtos tabletės

Malta

Anastrozole Accord 1 mg Film-coated Tablets

Polen

Anastrozole Accord, 1 mg, tabletki powlekane

Portugal

Anastrozol Accord 1 mg comprimidos revestidos

por película

Rumænien

Anastrozole Medico Uno 1 mg comprimate

filmate

Slovakiet

Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené

tablety

Slovenien

Anastrozole Medico Uno 1 mg filmsko obložene

tablete

Spanien

Anastrozol Accord 1 mg comprimidos recubiertos

con película EFG

Belgien

Anastrozole Accord Healthcare 1 mg Comprimés

Pelliculés / Filmomhulde Tabletten / Filmtabletten

Danmark

Anastrozole Accord 1 mg filmovertrukne tabletter

Frankrig

Anastrozole Accord 1 mg Comprimés Pelliculés

Tyskland

Anastrozole Accord 1 mg Filmtabletten

Ungarn

Anastrozole Accord 1 mg Filmtabletta

Irland

Anastrozole 1mg Film-coated Tablets

Italien

Anastrozole AHCL 1 mg compresse rivestite con

film

Sverige

Anastrozole Accord 1 mg filmdragerade tabletter

Holland

Anastrozole Accord 1mg Filmomhulde Tabletten

Storbritannien

Anastrozole 1mg Film-coated Tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2011.

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4240 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3761 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Active substance: bortezomib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3460 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3984/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety