Anafranil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Anafranil 25 mg overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Anafranil 25 mg overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09830
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Anafranil

®

, 25 mg, overtrukne tabletter

clomipraminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anafranil

Sådan skal du tage Anafranil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anafranil er et middel mod depression, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes tricykliske

antidepressiva.

Anafranil øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved

depression.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anafranil

Tag ikke Anafranil:

Hvis du er allergisk over for clomipramin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6).

Hvis du er allergisk over for anden medicin mod depression, der virker som Anafranil

(andre tricykliske antidepressiva).

Hvis du tager eller for nylig har taget en bestemt type medicin (MAO-hæmmere) mod

depression (isocarboxacid, moclobemid) eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin).

Hvis du har dårligt hjerte, for nylig har haft blodprop i hjertet, eller har forstyrrelser i

hjerterytmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Anafranil:

Hvis du har epilepsi.

Hvis du har tendens til kramper (fx på grund af hjerneskade eller alkoholabstinenser).

Hvis du har brugt medicin mod kramper (benzodiazepiner, fx nitrazepam).

Hvis du tager medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (antipsykotika, fx lithium).

Hvis du tager anden medicin mod depression.

Hvis du har dårligt hjerte eller andre problemer med dit hjerte.

Hvis du har for lidt kalium i blodet.

Hvis du har for lavt blodtryk.

Hvis du har eller har haft forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Hvis du har problemer med vandladningen (fx prostataproblemer).

Hvis du lider af skizofreni eller andre sindslidelser. Din sygdom kan blive forværret.

Hvis du har en leversygdom.

Hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom, neuroblastom).

Hvis du har for højt stofskifte eller tager medicin for stofskiftet.

Hvis du har vedvarende forstoppelse. Anafranil kan give tarmslyng, især hos ældre og

sengeliggende personer.

Vær opmærksom på følgende:

Nogle patienter (særligt ældre) kan især om natten opleve forvirring, desorientering, nedsat

bevidsthed og søvnforstyrrelser. Det kan være tegn på delirium. Tal med lægen.

Hvis du lider af panikangst, kan din angst blive forværret i starten af behandlingen. Dette

fortager sig normalt i løbet af 14 dage.

Du bør jævnligt gå til tandlægen, når du er i behandling med Anafranil, da der er øget risiko

for huller i tænderne.

Anafranil kan nedsætte tåredannelsen. Dette kan give skader i øjet, hvis du bruger

kontaktlinser. Tal med lægen.

Oplys altid ved lokal eller fuld bedøvelse, at du er i behandling med Anafranil.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Anafranil.

Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Så længe du tager Anafranil, skal dit blod undersøges regelmæssigt.

Du må ikke stoppe pludseligt med behandlingen. Tal med lægen.

Kontakt lægen, hvis:

Dit humør bliver markant anderledes med unaturlig opstemthed eller irritabilitet, og dit

søvnbehov ændrer sig. Det kan være tegn på, du udvikler mani.

Du får feber eller ondt i halsen.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange

længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker, hvis du:

tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd

hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv

medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør du

straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven

eller pårørende

om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel.

Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver

værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Brug af anden medicin sammen med Anafranil

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Du må ikke tage Anafranil, hvis du tager eller har taget en bestemt type medicin for nylig (MAO-

hæmmere) mod depression (isocarboxacid, moclobemid) eller Parkinsons sygdom (rasagilin,

selegilin). Tal med lægen.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du tager:

Anden medicin mod depression (andre tricykliske antidepressiva, SNRI’er, SSRI’er fx

fluoxetin).

Medicin mod for højt blodtryk, hedeture og forebyggelse af migræne (clonidin, alfa-

methyldopa).

Vanddrivende medicin.

Medicin mod angst og uro eller kramper (benzodiazepiner).

Sovemedicin.

Medicin mod Parkinsons sygdom (biperiden).

Medicin mod allergi og høfeber (antihistaminer).

Medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (lithium og phenothiaziner).

Medicin mod mani (lithium).

Medicin mod svamp (terbinafin).

Øjendråber (atropin, phenylephrin).

Medicin mod alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen eller kredsløbssvigt (isoprenalin,

adrenalin, noradrenalin, efedrin).

Medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (propafenon).

Medicin mod mavesår og for meget mavesyre (cimetidin).

Kvindelige kønshormoner (østrogen).

Medicin mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) eller

pludselig uimodståelig søvntrang (narkolepsi) (methylphenidat).

Blodfortyndende medicin (fx warfarin).

Medicin mod tuberkulose og infektioner (rifampicin).

Medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon).

Medicin til at nedsætte fedtindholdet i blodet.

Undgå at tage grapefrugt, grapefrugtjuice eller tranebærjuice sammen med Anafranil (kan øge

indholdet af Anafranil i blodet).

Oplys altid ved lokal eller fuld bedøvelse, at du er i behandling med Anafranil.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Anafranil, og Anafranil kan påvirke virkningen af anden

medicin. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Fortæl din læge, hvis du ryger eller tager nikotinpræparater. Rygning og nikotinpræparater kan

påvirke behandling med Anafranil.

Brug af Anafranil sammen med mad og drikke

Du kan tage Anafranil i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Anafranil med et glas vand.

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Anafranil. Anafranil kan forstærke den sløvende

effekt af alkohol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Anafranil er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anafranil kan give bivirkninger, fx sløret syn og søvnighed, der i større eller mindre grad kan

påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Alkohol og anden medicin kan forstærke disse bivirkninger.

Anafranil indeholder saccharose og lactose

Anafranil tabletter indeholder saccharose og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Anafranil

Tag altid lægemidlet

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Startdosis: 1 tablet på 25 mg 2-3 gange daglig.

Lægen vil herefter normalt justere dosis til 4-6 tabletter på 25 mg (100-150 mg) daglig i løbet af den

første uges behandling. I nogle tilfælde er op til 10 tabletter på 25 mg (250 mg) nødvendigt.

Når din depression er i bedring, vil lægen justere den daglige dosis til 2-4 tabletter på 25 mg

(50-100 mg) daglig.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge (0-17 år)

Børn og unge skal normalt ikke have Anafranil.

Nedsat nyrefunktion

Anafranil bør gives med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Anafranil bør gives med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion.

Hvis du har taget for mange Anafranil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Anafranil-tabletter, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er søvnighed, sløvhed, koma, bevægelsesforstyrrelser, rastløshed,

ophidselse, øgede reflekser, muskelstivhed, ufrivillige bevægelser, kramper, feber, delirium, hurtig

puls, forstyrrelser i hjerterytmen, shock, hjertesvigt, i sjældne tilfælde hjertestop, opkastning,

åndedrætsproblemer, udvidede pupiller, stærkt forøget svedtendens, ophørt eller nedsat dannelse af

urin.

Hvis du har glemt at tage Anafranil

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage

den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Anafranil

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Du skal stoppe behandlingen gradvist for at undgå bivirkninger som kvalme, opkastning,

mavesmerter, diaré, søvnløshed, hovedpine, nervøsitet og angst. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt

læge.

Forværret depression. Kontakt læge.

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Opblussen af sindssygdom. Kontakt læge.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Blodig opkastning eller afføring pga. blødning fra mave eller tarm. Kontakt læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), fx hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt

straks læge eller skadestue.

Allergisk lungebetændelse med hoste og feber. Kontakt lægen.

Meget høj feber over 40

C. Kontakt læge eller skadestue.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (pga. mangel på hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt straks læge.

Leverbetændelse med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Neuroleptisk malignt syndrom (Parkinsons symptomer med stivhed, rysten og

bevægeforstyrrelser. Forhøjet temperatur. Svingende blodtryk og pulsforhøjelse.

Bevidsthedsændringer. Forhøjet mængde hvide blodlegemer. Påvirket leverfunktion).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan i sjældne tilfælde udvikle sig til

en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Vægtøgning, øget appetit.

Svimmelhed, rysten, hovedpine, rykvise sammentrækninger i muskel, døsighed.

Sløret syn.

Kvalme, mundtørhed, forstoppelse.

Svedtendens, træthed.

Forstyrrelser i seksuallysten, impotens.

Rastløshed.

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hjertebanken.

Taleforstyrrelser.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, muskelsvaghed,

muskelspændinger, smagsforstyrrelser, svækket hukommelse, nedsat koncentration.

Udvidede pupiller, susen for ørerne (tinnitus), gabetendens.

Opkastning, mavetarmproblemer, diarré, misfarvning af tungen.

Allergisk eksem (udslæt, nældefeber), øget følsomhed af huden over for lys, kløe.

Manglende appetit, smagsforstyrrelser, hedeture.

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående

stilling pga. lavt blodtryk.

Mælkesekretion, brystforstørrelse.

Angst, ophidselse, søvnforstyrrelser, opstemthed (mani), aggressivitet, ændret personlighed,

søvnløshed, mareridt.

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Blodtryksforøgelse, for højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles.

Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.

Usikre bevægelser.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Blødning fra skeden.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring, koma pga. for lidt natrium i

blodet. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Hævelser i hænder, ankler og fødder pga. vand i kroppen. Tal med lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med clomipramin

eller kort efter behandlingsophør.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Manglende eller forsinket ejakulation.

Anafranil kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, fx pga. påvirkning af hjertet, hjernen og blodet. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare dette lægemiddel ved almindelig temperatur.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter ”Udløbsdato” og/eller

”Exp”). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anafranil 25 mg overtrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: clomipraminhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: talcum, hypromellose, kolloid vandfri silica, saccharose,

lactosemonohydrat, majsstivelse, stearinsyre, copovidon, povidon, magnesiumstearat, glycerol

85 %, macrogol 8000, mikrokrystallinsk cellulose, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Anafranil 25 mg er en rund, lysegul tablet uden delekærv, med CG præget på den ene side og FH på

den anden side.

Pakningsstørrelser

Anafranil 25 mg findes i pakninger med 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2016

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed