Ampicillin "PCD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ampicillin "PCD" 2 g pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ampicillin "PCD" 2 g pulver til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06941
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

AMPICILLIN NORDMEDICA 1 g og 2 g pulver til injektionsvæske, opløsning

ampicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ampicillin NordMedica til dig personligt. Lad derfor være

med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirk-

ninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Ampicillin NordMedicas virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Ampicillin NordMedica

Sådan skal du behandles med Ampicillin NordMedica

Bivirkninger

Sådan opbevares Ampicillin NordMedica

Yderligere oplysninger

1.

AMPICILLIN NORDMEDICAS VIRKNING OG ANVENDELSE

Ampicillin NordMedica er et pulver, som skal opløses i en væske for at kunne sprøjtes ind i

en muskel eller en blodåre. Du vil få Ampicillin NordMedica af sundhedspersonalet.

Ampicillin NordMedica er et antibiotikum af penicillintype.

Ampicillin NordMedica virker på en række bakterier som er årsag til betændelse (infektion).

Du får Ampicillin NordMedica mod alvorlige infektioner.

Lægen kan have brugt Ampicillin NordMedica af anden årsag. Spørg lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT FÅ AMPICILLIN NORDMEDICA

Du må ikke få ampicillin hvis:

Du er overfølsom over for det aktive stof ampicillin eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer.

Du er overfølsom over for penicilliner eller anden antibiotika (beta-

lactamantibiotika).

Særlige forholdsregler

Tal med din læge, hvis du:

har kyssesyge (mononukleose).

har blodkræft (lymfatisk leukæmi).

er overfølsom over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner).

Vær opmærksom på følgende:

Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion og

blodprøver.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får:

pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer) f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring evt. 112. Kan være livs-

farligt.

nældefeber, hævelse af tunge, læber og ansigt, ledsmerter, ledhævelse og let feber.

Ring evt. 112.

voldsom eller langvarig, blodig diaré, når du bruger eller har brugt Ampicillin Nord-

Medica. Det kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ampicillin

NordMedica.

Ampicillin NordMedica kan påvirke dine prøveresultater.

Brug af anden medicin

Tal med lægen, hvis du tager:

Medicin mod urinsyregigt (allopurinol og probenecid).

Anden medicin mod betændelse (f.eks. kloramfenikol og tetracyklin).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlæ-

gemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Ampicillin NordMedica sammen med mad og drikke

Ikke relevant.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan få Ampicillin NordMedica under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selv om du får Ampicillin NordMedica.

Ampicillin NordMedica bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ampicillin NordMedica påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i {Ampicillin NordMedica}

Denne medicin indeholder 2,7 mmol (eller 62 mg) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium-

eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU BEHANDLET MED AMPICILLIN NORDMEDICA

Du får ampicillin sprøjtet langsomt ind i en blodåre eller direkte ind i en muskel.

Dosering

Voksne:

Indsprøjtning i en muskel: 0,5 g til 1 g indsprøjtet 3 til 4 gange daglig.

Indsprøjtning i en blodåre: 0,5 g til 1 g indsprøjtet langsomt 3 til 4 gange daglig.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

Nedsat nyrefunktion:

Det er her nødvendigt at der går længere tid mellem indsprøjtningerne .

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du fået for meget Ampicillin NordMedica?

Ampicillin NordMedica bliver givet under tæt medicinsk overvågning. Kontakt sundhedsper-

sonalet, hvis du mener, at du har fået for meget Ampicillin NordMedica, og du føler dig util-

pas.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, diaré, forstyrrelser i saltbalancen, be-

vidsthedssløring, muskeltrækninger, kramper, dyb bevidstløshed (koma), nyresvigt og blod-

mangel med gulsot.

4.

BIVIRKNINGER

Ampicillin NordMedica kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirk-

ninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå

mærker (trombocytopeni). Søg straks læge.

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved infektioner og feber (agranulocytose). Søg

straks læge.

Voldsomt udslæt og blødninger. Kontakt straks læge.

Sjælden til meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.

Serumsyge, der kan vise sig ved symptomer som nældefeber, hævelse af tunge, læ-

ber og ansigt, ledsmerter, ledhævelse og let feber. Kontakt straks læge eller skade-

stue. Ring evt. 112.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt

straks læge eller skadestue.

Hyppigheden ikke kendt

Langvarig eller blodig diaré med mavesmerter eller feber. Kontakt straks lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Diaré.

Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Træthed og bleghed på grund af blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en al-

vorlig bivirkning. Tal med din læge.

Træthed, infektioner og feber pga. forandringer i blodet (leukopeni). Hvis du får fe-

ber, skal du straks kontakte læge, da det hos nogle kan udvikle sig til en alvorlig bi-

virkning.

Kvalme, opkastning.

Nældefeber.

Betændelse på tungen, betændelse i munden.

Sjælden til meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Udslæt i ansigt og på arme og ben, samt feber.

Hyppigheden ikke kendt:

Tendens til allergiske reaktioner.

Smerter i leddene.

Feber.

Sortfarvet ”behåret” tunge.

Svampeinfektion i mund og skede.

Ampicillin NordMedica kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det dre-

jer sig om ændringer i laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal og ændringer i blodets

sammensætning (eosinofili).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://laegemiddelstyrelsen.dk.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU AMPICILLIN NORDMEDICA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ampicillin NordMedicaefter må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ampicillin NordMedica indeholder:

Aktivt stof: ampicillinnatrium

Ampicillin NordMedicas udseende og pakningstørrelse

Ampicillin NordMedica er et hvidt pulver. Det markedsføres i pakningsstørrelserne:

10 x 1 g

10 x 2 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Nordmedica A/S

Bredgade 41

1260 København K

Fremstiller

Vepidan ApS

Østerbrogade 23

9670 Løgstør.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i januar 2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

UFORLIGELIGHED

Bør kun opløses i/blandes med steril vand og isotonisk lidocainchlorid injektionsvæske (i.m.)

eller isotonisk natriumchlorid injektionsvæske (i.v.).

Bør ikke tilblandes andre farmaka.

INSTRUKTION VEDRØRENDE HÅNDTERING OG DESTRUKTION

Tilberedning af opløsninger

1 g ampicillin (som natriumsalt) indeholder ca. 3 mmol natrium sv.t. omkring 20 ml isotonisk

natriumkloridopløsning.

Opløsning til intramuskulær injektion: 1 g opløses i 3,5 ml sterilt vand og 2 g opløses i 6,8 ml

sterilt vand (indeholder 250 mg ampicillin pr. ml).

Opløsning til intravenøs injektion: 1 g opløses i 7,5-20 ml og 2 g opløses i 15-40 ml sterilt vand.

Opløsning til intravenøs infusion: Opløs som ovenfor angivet i sterilt vand og bland med sterilt

vand eller isotonisk natriumkloridinfusionsvæske til en koncentration på max. 30 mg pr. ml. På

grund af begrænset stabilitet i surt eller basisk miljø bør andre infusionsvæsker ikke anvendes,

medmindre det udtrykkeligt er angivet.

HOLDBARHED

Holdbarheden af ampicillin opløsning er afhængig af koncentration, temperatur og pH.

Holdbarheden er bedst i tynde opløsninger, ved kølig opbevaring i neutral pH.

Intramuskulært: 1 g i 3-8 ml steril vand eller isotonisk natriumklorid injektionsvæske.

Holdbarheden:

3 timer ved stuetemperatur.

6 timer i køleskab.

Intervenøs injektion: 1 g i 20 ml eller 2 g i 40 ml sterilt vand eller isotonisk natriumklorid

injektionsvæske, som injiceres langsomt. Opløsning kan også gives langsomt via infusions-

slangen.

Holdbarhed:

6 timer ved stuetemperatur.

24 timer i køleskab.

Intravenøs infusion: Fremstilles ud fra de under intravenøs injektion nævnte opløsninger,

som tilblandes infusionsvæsken.

Holdbarhed:

Se ovenfor for stamopløsning. Den færdigblandede infusionsvæske er holdbar i 12

timer ved stuetemperatur.

Intraperitonealt: Ampicillin NordMedica pulver til injektionsvæske opløses i en passende

mængde sterilt væske. Tørstoffet kan også anvendes i doser på op til 1 g i et operationsfelt,

efter at peritoneum er lukket. Til peritoneal dialyse anvendes 25 mg pr. l dialysevæske. Ved

peritonitis anvendelse 1 g til 1 l dialysevæske.

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AMPICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMPICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed