Alvegesic

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hest, Hund

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 38270
 • Sidste ændring:
 • 18-07-2018

Produktresumé

21. december 2012

PRODUKTRESUMÉ

for

Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

22970

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Alvegesic

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

1 ml indeholder: Butorphanol 10 mg (svarende til butorphanoltartrat 14,58 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest, hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Smertestillende; bedøvende; hostestillende.

Hest

Til lindring af moderate til svære smerter, f.eks. koliksmerter.

Alvegesic 10 mg/ml, injektionsvæske, opløsning virker som sedativt middel i kombination

med detomidin ved kirurgiske indgreb og diagnostiske undersøgelser.

38270_spc.doc

Side 1 af 8

Hund

Til lindring af lette til moderate smerter eller til sedation ved en række forskellige

kirurgiske indgreb, f.eks. ortopædisk og kirurgi eller indgreb i bløddele.

Det er påvist, at præ-anæstetisk brug af butorphanol som injektionsvæske, opløsning har

givet en dosisrelateret reduktion af thiopentonnatrium-dosen, der er nødvendig for at opnå

anæstesi. Dette reducerer også risikoen for anæstetisk respirationsdepression.

Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning kan anvendes som hostestillende middel

hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af

hjælpestofferne. Må ikke anvendes til heste og hunde med leversygdom i anamnesen.

Lægemidlet bør ikke anvendes til hunde, hvor ophostning af slim skal lettes (produktiv

hoste).

Før Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning anvendes i kombination med andre

lægemidler, bør produktresumé eller datablade for det andet lægemiddel konsulteres mht.

eventuelle kontraindikationer og advarsler.

Hest

Kombination af Alvegesic/detomidinhydrochlorid

Kombinationen bør ikke anvendes til drægtige dyr.

Må ikke anvendes til dyr, som lider af kolik.

Kombinationen bør ikke anvendes til heste med tidligere eksisterende hjertearytmi

eller

Bradykardi.

Kombination af Alvegesic/romifidin

Kombinationen bør ikke anvendes i den sidse måned af drægtigheden.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Hest

Kombinationen butorphanol/detomidinhydrochlorid:

Der bør foretages rutinemæssig lytning på hjertet før anvendelse i kombination med

detomidin.

Hund

Hvis der opstår respirationsdepression, kan naloxon anvendes som modgift.

Når Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning anvendes som præ-anæstetisk

middel, vil brug af et antikolinergt middel som atropin beskytte hjertet mod eventuel

narkotikum-induceret bradykardi.

Må ikke gives som bolus ved administration som intravenøs injektion.

38270_spc.doc

Side 2 af 8

Kombination af butorphanol/xylazin:

Kombinationen af butorphanol og xylazine som sedativer reducerer tåreflådet. Der bør

anvendes et sterilt smøremiddel til øjnene eller tårevæske samtidig med denne

kombination.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Butorphanol har en opioid-lignende aktivitet. Der bør træffes foranstaltninger for at undgå

injektion ved et uheld/selvinjektion med dette stærke stof. De hyppigste bivirkninger af

butorphanol hos mennesker er døsighed, svedafsondring, kvalme, svimmelhed og vertigo.

De kan forekomme efter en utilsigtet selvinjektion. I tilfælde af selvinjektion ved

hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises

til lægen. Stænk på hud og i øjne skal straks skylles væk.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Hest

Den mest almindelige bivirkning er let ataksi, som kan vare i 3 til 10 minutter. Den øgede

motoriske aktivitet og ataksi forårsaget af butorphanol varede i nogle tilfælde 1 – 2 timer.

Rastløshed, rysten og sedation efterfulgt af rastløshed sås hos nogle heste. Mild til svær

ataksi kan ses i kombination med detomidin, men kliniske forsøg har vist, at det er

usandsynligt, heste kollapser. Der bør træffes normale foranstaltninger for at forhindre, at

hesten forårsager skader på sig selv.

Der kan forekomme mild sedation hos cirka 15 % af hestene efter administration af

Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning, som eneste stof. En i.v. bolusinjektion

ved den maksimale dosis (0,1 mg/kg legemsvægt) kan forårsage excitatorisk lokomotorisk

effekt (f.eks. at hesten vandrer rundt) hos klinisk normale heste.

Butorphanol kan også have bivirkninger på motiliteten i mave-tarmkanalen hos normale

heste, selvom der ikke er nogen reduktion af gennemløbstiden i mave-tarmkanalen.

Disse bivirkninger er dosisrelaterede og generelt lette og forbigående. Butorphanols

hæmmende effekt på mavetarmkanalens funktion tyder imidlertid på, at der bør udvises

forsigtighed ved brug hos heste med forstoppelse.

Hund

Kardiopulmonær depression (bradykardi, reduceret diastolisk blodtryk, reduceret

respirationsrate) og let sedation kan forekomme og er dosisafhængig. Forbigående ataksi,

anoreksi og diarré er rapporteret som sjældent forekommende. Når Alvegesic 10 mg/ml

injektionsvæske, opløsning, injiceres intravenøst med stor hastighed, kan der forekomme

udtalt kardiopulmonær depression.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Vedrørende brug i kombination med andre lægemidler: se kontraindikationer.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Før Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning anvendes i kombination med andre

lægemidler, bør produktresumé eller datablade for det andet lægemiddel konsulteres m.h.t.

eventuelle kontraindikationer og advarsler.

38270_spc.doc

Side 3 af 8

Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning er et kraftigt analgetikum, der bør

anvendes med forsigtighed sammen med andre sedative eller analgetiske lægemidler, da

disse sandsynligvis vil forstærke virkningen.

Tilstedeværelsen af Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning kan påvirke

efterfølgende administration af analgetiske midler (dvs. at højere doser af morfin eller

oxymorfin er nødvendige, når de administreres efter et agonist-antagonist-stof).

Administration af Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning kan også delvis

reducere virkningen af tidligere administreret morfin eller oxymorfin.

Hest

Butorphanols hæmmende effekt på mavetarmkanalens funktion tyder imidlertid på, at der

bør udvises forsigtighed ved brug af Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning, hos

heste med forstoppelse.

Hund

Lægemidlet bør ikke anvendes til hunde, hvor ophostning af slim skal lettes (produktiv

hoste).

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Hest

Til intravenøs brug.

Til analgesi

0,01 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til 0,1

mg butorphanol/kg legemsvægt (5 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/500

kg legemsvægt).

Dosen kan gentages efter 3 til 4 timer. Behandlingen bør ikke overstige 48 timer. Den

analgetiske effekt indtræder inden for 15 minutter efter injektionen.

Til sedation i kombination med detomidinhydrochlorid

12 µg detomidinhydrochlorid/kg legemsvægt bør gives intravenøst efterfulgt inden for 5

minutter af dosisraten på 0,25 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/100 kg

legemsvægt svarende til 25 µg butorphanol/kg legemsvægt intravenøst.

Kliniske erfaringer har vist, at en total dosisrate på 5 mg detomidinhydrochlorid og 10 mg

butorphanol giver en effektiv, sikker sedation hos heste med en legemsvægt på over 200

Til sedation i kombination med romifidin

40-120 µg romifidin/kg legemsvægt efterfulgt af 0,20 ml Alvegesic 10 mg/ml

injektionsvæske, opløsning/100 kg legemsvægt svarende til 20 µg butorphanol/kg

legemsvægt intravenøst.

38270_spc.doc

Side 4 af 8

Hund

Til intravenøs, intramuskulær og subkutan injektion.

Til analgesi:

0,02-0,03 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt

svarende til 0,2-0,3 mg butorphanol/kg legemsvægt (bør administreres intravenøst,

intramuskulært eller subkutant).

Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning bør administreres, før anæstesien afsluttes

for at sikre smertedækning i opvågningsfasen. Den analgetiske effekt indtræder inden for

15 minutter. Til vedvarende analgesi kan dosen gentages efter behov.

Til sedation i kombination med medetomidinhydrochlorid

0,01 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til 0,1

mg butorphanol/kg legemsvægt plus 10-25 µg medetomodin/kg afhængig af den krævede

sedationsgrad, begge via intramuskulær eller intravenøs injektion. Afsæt 20 minutter til

udvikling af dyb sedation, før indgrebet indledes.

Ved ophævelse med 50-125 µg atipamezol/kg legemsvægt bliver hunden brystliggende

efter cirka 5 minutter og står efter endnu cirka 2 minutter.

Til brug som præ-anæstetikum

0,01-0,02 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til

0,1-0,2 mg butorphanol/kg legemsvægt (administreret intravenøst, intramuskulært eller

subkutant), givet 15 minutter før induktion.

Til brug som præ-anæstetikum i kombination med acepromazin

0,01 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til

0,1 mg butorphanol/kg sammen med 0,2 mg acepromazin/kg givet ved intramuskulær eller

intravenøs injektion.

Virkningen indtræder efter mindst 20 minutter, men tiden imellem præmedicinering og

induktion er fleksibel, fra 20-120 minutter.

Butorphanoldosen kan øges til 0,2 mg/kg, hvis dyret allerede har smerter før indgrebet,

eller hvis der kræves et højere niveau af analgesi under indgrebet.

Til anæstesi i kombination med medetomidin og ketamin

0,01 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til

0,1 mg butorphanol/kg legemsvægt og 25 µ medetomidinhydrochlorid/kg legemsvægt ved

intramuskulær injektion. Hunde lægger sig efter cirka 6 minutter og mister deres reflekser

efter cirka 14 minutter. 5 mg ketamin/kg legemsvægt bør gives 15 minutter efter den første

injektion ved intramuskulær injektion.

Reflekserne vender tilbage cirka 53 minutter efter administration af ketamininjektionen.

Brystliggende stilling opnås cirka 35 minutter senere, og yderligere 36 minutter efter rejser

hunden sig op. Det er ikke tilrådeligt at ophæve virkningen af denne kombination hos

hunden med atipamezol.

Til anæstesi i kombination med medetomidin og midazolam

Medetomidin kan anvendes som præmedicinering, 0,01 mg/kg i.m. (svarende til 1 mg/m

i.m.). Anæstesi kan induceres ved intravenøs administration af (0,05 ml Alvegesic 0,01 ml

Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til 0,1 mg

butorphanol/kg legemsvægt) og midazolam (1 mg/kg legemsvægt) 20-30 minutter senere.

Atipamezol kan anvendes i denne kombination til modvirkning af anæstesi.

38270_spc.doc

Side 5 af 8

Til brug som hostestillende middel

0,005 ml Alvegesic 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til

0,05 mg butorphanol/kg legemsvægt, subkutant.

4.10

Overdosering

Det vigtigste symptom på overdosering er respirationsdepression. Dette kan modvirkes

med naloxon. For at ophæve virkningen af kombinationer kan atipamezol anvendes,

undtagen når en kombination af butorphanol, medetomidin og ketamin er anvendt

intramuskulært for at forårsage anæstesi hos hunden. I dette tilfælde bør atipamezol ikke

anvendes. Se ”Dosering og indgivelsesvej” ovenfor vedrørende detaljer om doser.

4.11

Tilbageholdelsestid

Hest

Kød og indmad:

0 dage.

Mælk:

0 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

ATCvet-kode: QN 02 AF 01. Centralt virkende analgetikum (Morphinan-derivat).

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Butorphanol er et opiodt agonist-antagonist lægemiddel med intern agonistaktivitet ved κ

opioidreceptoren og antagonistaktivitet ved μ opioidreceptoren. Endogene og eksogene

opioiders aktivitet formidles via binding til opioidreceptorer i hjernen, rygmarven og

perifert. Aktiveringen af opioidreceptorerne er forbundet med ændringer i ion-

ledningsevnen og G-proteininteraktioner, hvilket fører til, at smertetransmissionen

hæmmes.

I eksperimentelle forsøg med forskellige smertemodeller samt i kliniske forsøg har

butorphanol vist sig at have en god analgetisk effekt hos katte, hunde og heste, især ved

dybe, indre smerter.

Stoffer, som interagerer med µ- og κ-receptorerne har stærke hostestillende egenskaber.

Der er imidlertid en lav korrelation imellem den hostestillende og analgetiske aktivitet af

en given opioid.

Som hostestillende middel hos hunde har butorphanol, givet subkutant, en styrke, som er

mindst 100 gange stærkere end kodein, 10 gange stærkere end pentazocin og fire gange

stærkere end morfin.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Uafhængig af indgivelsesvej er butorphanols absorption hurtig og næsten fuldstændig med

serum peakniveau efter 0,5 til 1,5 time.

Efter oral administration undergår butorphanol signifikant hepatisk first-pass metabolisme

hos mennesker og dyr, hvilket giver en lav biotilgængelighed (< 20 %).

Butorphanol fordeles bredt i organismen (åbenlys distributionsvolumen > 1 liter/kg),

hvilket er typisk for opiater.

Butorphanol metaboliseres omfattende i leveren. Metabolitterne (hydroxybutorphanol,

norbutorphanol, etc.) har formentlig ingen farmakologisk aktivitet. I tilfælde af klinisk

signifikant grad af nedsat nyrefunktion bør butorphanoldoserne reduceres og/eller

dosintervallet øges.

38270_spc.doc

Side 6 af 8

Eliminering af intakt stof fra plasma sker hurtigt hos både mennesker og dyr. Butorphanol

udskilles primært via nyrerne. Kun 10 til 14 % af parenteralt administreret butorphanol

udskilles via galden.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzethoniumchlorid

Citronsyremonohydrat

Natriumcitrat

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidler i salgspakning.

4 år.

Holdbarhed efter første åbning af den indre emballage:

28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Efter første åbning af den indre emballage: Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballage

Papæske med 1 hætteglas (Type II) med 10 ml med en prop af chlorbutylgummi og

aluminiumshætte.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Eventuelle ubrugte veterinærlægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i

overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11

1091 Wien

Østrig

Dansk repræsentant

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg/ml:

38270

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. marts 2008

38270_spc.doc

Side 7 af 8

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. december 2012

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

10 mg/ml: BPK

38270_spc.doc

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety