Alterfast

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alterfast 180 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 180 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alterfast 180 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36324
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

1

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ALTERFAST 180 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER

fexofenadinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Alterfast

Sådan skal du tage Alterfast

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Alterfast indeholder det aktive stof Fexofenadinhydrochlorid, som er et antihistamin.

Alterfast 180 mg filmovertrukne tabletter anvendes til voksne og unge fra 12 år og derover for

at lindre de symptomer, der opstår i forbindelse med langvarige allergiske hudreaktioner

(kronisk idiopatisk urticaria) såsom kløe, hævelse og udslæt.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ALTERFAST

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten

Tag ikke Alterfast:

hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Alterfast (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Alterfast:

hvis du har lever- eller nyreproblemer.

hvis du har eller har haft en hjertesygdom, da denne type medicin kan medføre hurtigt

eller uregelmæssigt hjerteslag.

hvis du er ældre.

Brug af anden medicin sammen med Alterfast

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

2

Fordøjelsesmidler, som indeholder aluminium eller magnesium, kan påvirke virkningen af

Alterfast ved at reducere mængden af det lægemiddel der optages. Du bør vente mindst 2

timer, fra du har taget Alterfast, til du tager fordøjelsesmidlet.

Koncentrationen af fexofenadin i dit plasma kan stige, hvis du tager fexofenadin sammen med

erythromycin eller ketoconazol, eller sammen med en enkeltdosis af en kombination af

lopinavir og ritonavir. Det er muligt, at bivirkningerne kan blive forstærket.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel

Graviditet

Tag ikke Alterfast, hvis du er gravid, medmindre det er strengt nødvendigt. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, bør du ikke tage Alterfast. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alterfast

forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Du bør dog sikre dig, at disse tabletter ikke gør dig søvnig eller svimmel, før du fører

motorkøretøj eller betjener maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ALTERFAST

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Brug til voksne og børn fra 12 år og derover:

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (180 mg) om dagen. Tag tabletten med et glas vand før et

måltid.

Hvis du har taget for mange Alterfast

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alterfast, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomerne på en overdosering hos voksne er svimmelhed, døsighed, træthed og mundtørhed.

Hvis du har glemt at tage Alterfast

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt, som foreskrevet af din læge.

Hvis du holder op med at tage

Alterfast

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde op med at tage Alterfast, før du har afsluttet dit

behandlingsforløb. Hvis du holder op med at tage Alterfast tidligere end planlagt, kan dine

symptomer vende tilbage.

Spørg lægen, apotekspersonalet, eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående lægen og stop med at tage Alterfast, hvis du får:

3

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg og vejrtrækningsbesvær, da det kan være

tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine.

Døsighed.

Kvalme.

Svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Træthed.

Søvnighed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Søvnløshed (insomni).

Søvnforstyrrelser.

Mareridt.

Nervøsitet.

Hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag.

Diarré.

Hududslæt og kløe.

Nældefeber.

Alvorlige allergiske reaktioner, som kan forårsage hævelse af ansigt, læber, tunge eller

svælg, rødmen i ansigt, trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare lægemidlet ved almindelig temperatur.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

4

Alterfast 180 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 180 mg fexofenadinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse,

povidon, magnesiumstearat.

Tabletovertræk: Hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, macrogol

4000, gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Alterfast 180 mg filmovertrukne tabletter er gule, aflange, flade på den ene side og med en

delekærv på den anden side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger: Alterfast 180 mg filmovertrukne tabletter fås i pakningsstørrelser på 2, 7,

10, 15, 20, 30, 50, 100 eller 200 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Cipla Chanelle Generics Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fremstiller

Chanelle Medical

Loughrea

Co. Galway

Irland

Repræsentant i Danmark

Alternova A/S,

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Doc Fexofenadine 180 mg

Bulgarien:

Ewofex® 180 mg

Cypern:

Fexonad 180 mg

Danmark:

Alterfast

Tjekkiet:

Ewofex® 180 mg

Frankrig:

Fexofenadine Mylan Pharma 180 mg comprimé pelliculé

Ungarn:

Ewofex® 180 mg

Italien:

Fexofenadina Docpharma 180 mg

Luxemburg:

Doc Fexofenadine 180 mg

Holland:

Fexofenadine HCI 180 A

Norge:

Fexofenadine Docpharma 180 mg

Polen:

Ewofex® 180 mg

Rumænien:

Ewofex® 180 mg

Sverige:

Fexofenadine Docpharma 180 mg

5

Denne indlægsseddel blev senest revideret 17.03.2016

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed