Alprazolam "Pfizer"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alprazolam "Pfizer" 0,25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alprazolam "Pfizer" 0,25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14630
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alprazolam Pfizer

®

0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg tabletter

alprazolam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Alprazolam Pfizer til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Alprazolam Pfizer

Sådan skal du tage Alprazolam Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alprazolam Pfizer tilhører gruppen af benzodiazepiner. Det virker angstdæmpende.

Du kan bruge Alprazolam Pfizer mod:

angst og uro, rastløshed og anspændthed

angst i forbindelse med depression

panikangst sammen med psykiatrisk behandling.

Lægen kan have givet dig Alprazolam Pfizer for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alprazolam Pfizer

Tag ikke Alprazolam Pfizer:

hvis du er allergisk over for alprazolam, andre benzodiazepiner eller et af de øvrige

indholdsstoffer angivet i punkt. 6

hvis du lider af alvorlig muskeltræthed (myastenia gravis)

hvis du har uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningsstop under søvn (søvnapnø)

hvis du har svært nedsat leverfunktion

hvis du har akut vejrtrækningsbesvær.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Alprazolam Pfizer, hvis du:

har lever- og nyreproblemer

har eller har haft et alkohol- og medicinmisbrug

har haft alvorlige sindslidelser, f.eks. depression med selvmordstanker

har kronisk lungesygdom. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis

er ældre eller svagelig.

Benzodiazepiner og andre tilsvarende lægemidler bør anvendes med forsigtighed hos ældre, da

sløvhed og/eller muskelsvaghed kan øge risikoen for faldulykker, ofte med alvorlige konsekvenser i

denne population.

Du skal være opmærksom på følgende:

Du kan få hukommelsestab af Alprazolam Pfizer. Det er vigtigt at du får uforstyrret søvn i 7 – 8

timer.

Lang tids brug af Alprazolam Pfizer kan øge risikoen for tilvænning, og virkningen af

Alprazolam Pfizer kan blive nedsat. Du bør derfor tage Alprazolam Pfizer i så kort tid som

muligt.

Du kan få abstinenser eller sygdommen kan komme igen eller blusse op, hvis du pludselig

holder op med at tage Alprazolam Pfizer eller skifter til anden lignende medicin

(benzodiazepin).

Hvis du har en depression, kan du opleve ændringer i dit humør, hvor du føler dig opstemt

(manisk). Kontakt lægen hvis det sker for dig.

Du ikke må drikke alkohol, mens du tager Alprazolam Pfizer.

Alprazolam Pfizer anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger som rastløshed, ophidselse, irritabel adfærd, truende

eventuelt voldelig adfærd, vrangforestillinger, raseri, mareridt, hallucinationer, sindssygdom,

upassende opførsel. Det sker især hos børn og ældre.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Alprazolam Pfizer.

Brug af anden medicin sammen med Alprazolam Pfizer

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen, hvis du tager:

medicin mod svamp (f.eks. ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol)

medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenytoin)

medicin mod depression (f.eks. nefazodon, fluvoxamin, fluoxetin)

medicin mod skizofreni og andre psykoser (clozapin)

medicin mod depression

medicin mod infektioner (erythromycin, clarithromycin, telithromycin)

medicin mod tuberkulose (rifampicin)

medicin mod hjertesygdom (digoxin)

stærkt smertestillende medicin (propoxyphen, morfin eller morfinlignende midler)

p-piller

medicin mod højt blodtryk og hjertekrampe (diltiazem)

medicin mod migræne (clonidin)

medicin mod HIV (HIV-proteasehæmmere f.eks. ritonavir)

medicin mod mavesår (f.eks. cimetidin)

sovemedicin

beroligende medicin

medicin mod allergi (antihistaminer).

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Hvis du skal opereres, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller tandlægen, at du tager Alprazolam

Pfizer.

Alprazolam Pfizer

kan forstærke den sløvende virkning af alkohol, sove- og nervemedicin,

beroligende medicin, smertestillende medicin af morfintypen og medicin mod allergi (sløvende

antihistaminer).

Brug af Alprazolam Pfizer

sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Alprazolam Pfizer i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal

tage tabletterne med et glas vand.

Du må ikke drikke alkohol eller grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Alprazolam Pfizer.

Alkohol og grapefrugtjuice forstærker virkningen af Alprazolam Pfizer.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Alprazolam Pfizer.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Alprazolam Pfizer efter aftale med lægen.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Alprazolam

Pfizer. Tal med lægen.

Amning:

Du må ikke tage Alprazolam Pfizer, hvis du ammer. Alprazolam Pfizer udskilles i modermælken.

Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Alprazolam Pfizer kan give

bivirkninger (sløvhed, hukommelsestab, nedsat koncentration og muskelsvaghed), som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Alprazolam Pfizer indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Alprazolam Pfizer

Tag altid Alprazolam Pfizer nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Du bør tage Alprazolam Pfizer i så kort tid som muligt, højst i 8 – 12 uger. Lægen vil ordinere den

dosis, der er nødvendigt for dig. Du vil normalt starte med en lav dosis. Lægen vil øge dosis efter

behov. Følg lægens anvisninger.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Voksne:

Forbigående angst- og uro, rastløshed og anspændthed samt angst og uro i forbindelse med

depression:

1 – 3 tabletter på 0,5 mg (dvs. 0,5 - 1,5 mg) 3 gange dagligt.

Panikangst sammen med psykiatrisk behandling:

Startdosis: 1 - 2 tabletter på 0,5 mg (dvs. 0,5 - 1 mg) ved sengetid. Eller du kan få 1 tablet på 0,5 mg

3 gange dagligt.

Vedligeholdelsesdosis er individuel og vil blive fastlagt af din læge. Den er mellem 1 – 2 tabletter

på 1 mg (dvs. 1 - 2 mg) 3-4 gange dagligt.

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge: Alprazolam Pfizer anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Lægen vil nedsætte din dosis gradvist, hvis du skal stoppe behandlingen med Alprazolam Pfizer.

Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Alprazolam Pfizer tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Alprazolam Pfizer tabletter, end

der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være døsighed, sløret tale, lavt blodtryk, forvirring, kramper,

usikre bevægelser, svækket vejrtrækning og tab af bevidsthed evt. dyb bevidstløshed.

Hvis du har glemt at tage Alprazolam Pfizer

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanker om det, medmindre

det er tid til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Alprazolam Pfizer

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis du pludselig holder op

med at tage Alprazolam Pfizer, kan du få abstinenser. Symptomerne kan være:

Hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring og irritabel adfærd (se

også ”Bivirkninger”).

Desuden kan du opleve, at de symptomer, som Alprazolam Pfizer dæmpede, kan blive forstærkede,

når du holder op med at tage medicinen.

Din læge vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage Alprazolam Pfizer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Følelse af uvirkelighed i forhold til omverdenen og sig selv. Kontakt læge.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppigheden er ikke kendt:

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt straks læge eller skadestue

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen

Træthed og irritabel adfærd

Døsighed, sløvhed, svimmelhed, usikre bevægelser

Søvnforstyrrelser

Hovedpine, nedsat hukommelse

Talebesvær

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne

Forstoppelse.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Rysten

Ufrivillige bevægelser af kroppen

Besvær med at styre bevægelser, problemer med at holde balancen

Koncentrationsbesvær, søvnlignende sløvhedstilstand

Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden

Øget appetit eller nedsat appetit

Øget søvntrang

Hjertebanken

Rygsmerter, smerter i leddene, muskelsmerter

Muskeltrækninger, stive, rykvise bevægelser

Kraftesløshed og svaghed

Smerter i brystet

Sløret syn

Susen for ørerne (tinnitus)

Tilstoppet næse

Hurtig vejrtrækning

Betændelse i næse, bihuler, svælg og hals med hoste, snue og feber. De øvre luftveje består af

næsehulen, svælget, strubehovedet og luftrøret med sine forgreninger og slutter i

lungealveolerne.

Mavesmerter, mavebesvær som kvalme, opkastning, diaré

Vand i kroppen. Kontakt lægen

Øget svedtendens

Øget eller nedsat sexlyst

Nedsat seksuel aktivitet eller formåen

Øget spytdannelse

Søvnløshed

Forvirring, desorientering

Nervøsitet, frygt, angst, nedtrykt sindsstemning

Eksem eller irritation af huden/udslæt, kløe

Risiko for trafikulykker

Vægtøgning eller vægttab

Hedeture.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre

tilfælde ring 112

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue

Truende, evt. voldelig adfærd. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med

lægen

Opstemthed (euforisk/manisk). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen

Skiftende perioder med opstemthed / overaktivitet og nedsat sindsstemning

Hæmmet tankevirksomhed, manglende initiativ, langsomme bevægelser. Kontakt lægen. Kan

være tegn på depression (selvmordsrisiko)

Langsom fatteevne, panikangst, rastløshed, manglende lystfølelse, mareridt

Vrede, rastløs uro, drømmeforstyrrelser, snakkesalighed, impulsivitet

Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen

Følelse af at være unormal, følelse af at være beruset, følelse af at være nervøs/anspændt, følelse

af afslappethed, tømmermænd

Muskelstivhed

Muskelsvaghed. Det kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen

Tendens til at falde, skader på arme og ben, overdosis

Øget tendens til blå mærker

Udslæt

Dobbeltsyn eller andre synsforstyrrelser. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen evt. skadestuen

Influenzalignende sygdom med feber, kvalme, hovedpine, muskelømhed

Feberdøs

Træghed

Smerter i arme og ben

Klodsethed, gangforstyrrelser

Smagsforstyrrelser, tørst

Ufrivillig vandladning, hyppig, men sparsom vandladning

Problemer med sædafgang, manglende orgasme, impotens

Menstruationsforstyrrelser.

Hyppigheden er ikke kendt:

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

Rastløshed, ophidselse, irritabel adfærd, truende evt. voldelig adfærd, vrangforestillinger, raseri,

mareridt, hallucinationer, psykoser, upassende opførsel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med

lægen

Påvirkning af leverens funktion evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du

kontakte læge (ingen symptomer)

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen

Ufrivillige bevægelser af kroppen

Rokkende, vridende bevægelser især med benene

Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående

stilling pga. lavt blodtryk

Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd

brystudvikling og impotens

Rødme, svedtendens og hurtig puls (vasomotoriske forstyrrelser)

Hævede fødder, ankler og hænder, varmefølelse

Muskelspændinger

Øget følsomhed af huden for lys

Hjertebanken, rysten, sveden og mundtørhed (bivirkninger fra det autonome nervesystem)

Fjendtlig opførsel, unormal tankegang, overdreven årvågenhed

Nedsat spytdannelse

Hyperaktivitet

Luftvejsproblemer

Ændret seksuel lyst.

Alprazolam Pfizer kan derudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i laboratorieprøver, som forhøjet bilirubin i blodet (blodprøver).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Alprazolam Pfizer.

Det kan påvirke prøveresultaterne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Alprazolam Pfizer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alprazolam Pfizer 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: alprazolam.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, lactose, magnesiumstearat, majsstivelse,

natriumbenzoat (E211), natriumdocusat, vandfri kolloid silica.

0,5 mg tabletter indeholder desuden farvestoffet erythrosin (E127).

1 mg tabletter indeholder desuden farvestoffet erythrosin (E127) og indigotin I (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Alprazolam Pfizer

tabletter 0,25 mg er hvide, ovale, ellipseformede tabletter forsynet med

delekærv på den ene side og mærket ”UPJOHN-29” på den anden side.

Alprazolam Pfizer tabletter 0,5 mg er pink, ovale, ellipseformede tabletter forsynet med delekærv

på den ene side og mærket ”UPJOHN-55” på den anden side.

Alprazolam Pfizer tabletter 1 mg er lavendelblå, ovale, ellipseformede tabletter forsynet med

delekærv på den ene side og mærket ”UPJOHN-90” på den anden side.

Pakningsstørrelser

Alprazolam Pfizer findes blisterpakninger og i følgende pakningsstørrelser:

0,25 mg: 20, 50 og 100 stk.

0,5 mg: 20, 50 og 100 stk.

1 mg: 20, 50 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

Pfizer Italia S.r.l., Via del Commercio, 63100 Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno (AP),

Italien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2017

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

OTTAWA – Pfizer Canada has advised Health Canada that there is currently a shortage of EpiPen auto-injectors in the 0.3 mg format (DIN 00509558). The shortage is reported to be due to a manufacturing disruption and is currently anticipated to be resolved by March 2, 2018. According to Pfizer, the shortage does not impact EpiPen Jr (0.15 mg) products, which remain available.

Health Canada

24-4-2018

Tegretol vs. Xanax

Tegretol vs. Xanax

Tegretol (carbamazepine) and Xanax (alprazolam) are used to treat seizures. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy and to treat bipolar disorder. Xanax is primarily used to treat panic attacks and anxiety disorders.

US - RxList

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Sutent (Pfizer Limited)

Sutent (Pfizer Limited)

Sutent (Active substance: sunitinib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2512 of Mon, 23 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

Ambien vs. Xanax

Ambien vs. Xanax

Ambien (zolpidem) and Xanax (alprazolam) are used for treating insomnia. Xanax is used off-label to treat insomnia; it is approved to treat panic attacks and anxiety disorders. Ambien and Xanax belong to different drug classes. Ambien is a sedative/hypnotic and Xanax is a benzodiazepine.

US - RxList

18-4-2018

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

Risperdal vs. Xanax

Risperdal vs. Xanax

Risperdal (risperidone) and Xanax (alprazolam) are used to treat anxiety. Risperdal is used off-label in the treatment of anxiety. Risperdal is typically prescribed to treat schizophrenia, bipolar mania, and autism. Xanax is primarily prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders. Risperdal and Xanax belong to different drug classes. Risperdal is an atypical antipsychotic and Xanax is a benzodiazepine.

US - RxList

17-4-2018

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ALPRAZOLAM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ALPRAZOLAM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1537 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Active substance: Parecoxib ) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1234 of Mon, 26 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

ALPRAZOLAM Tablet [McKesson Corporation]

ALPRAZOLAM Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ALPRAZOLAM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ALPRAZOLAM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ALPRAZOLAM Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ALPRAZOLAM Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1146 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Active substance: voriconazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1127 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

ALPRAZOLAM Tablet [American Health Packaging]

ALPRAZOLAM Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Active substance: Bosutinib) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)908 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2373/AR/27

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

NITROSTAT (Nitroglycerin) Tablet [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

NITROSTAT (Nitroglycerin) Tablet [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Seroquel vs. Xanax

Seroquel vs. Xanax

Seroquel (quetiapine) and Xanax (alprazolam) are used to treat psychiatric disorders. Seroquel is used to treat schizophrenia, major depression, and bipolar disorder. Xanax is prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders.

US - RxList

26-1-2018

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Active substance: palbociclib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)548 of Fri, 26 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3853/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

DUAVIVE (Pfizer Limited)

DUAVIVE (Pfizer Limited)

DUAVIVE (Active substance: oestrogens conjugated / bazedoxifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)546 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Active substance: crizotinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)415 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2489/II/50

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

Remeron vs. Xanax

Remeron vs. Xanax

Remeron (mirtazapine) and Xanax (alprazolam) are used to treat anxiety.

US - RxList

8-1-2018

SKELAXIN (Metaxalone) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

SKELAXIN (Metaxalone) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

ALPRAZOLAM Tablet [A-S Medication Solutions]

ALPRAZOLAM Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DAYPRO (Oxaprozin) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

DAYPRO (Oxaprozin) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ALPRAZOLAM Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ALPRAZOLAM Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ALPRAZOLAM Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ALPRAZOLAM Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Enbrel (Pfizer Limited)

Enbrel (Pfizer Limited)

Enbrel (Active substance: Etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8994 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2017

Neurontin vs. Xanax

Neurontin vs. Xanax

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster). Xanax (alprazolam) is a benzodiazepine used as an anti-anxiety medication prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders.

US - RxList

18-12-2017

ALPRAZOLAM Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ALPRAZOLAM Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ROMIDEPSIN Kit [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

ROMIDEPSIN Kit [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ALPRAZOLAM Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

ALPRAZOLAM Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

Vistaril vs. Xanax

Vistaril vs. Xanax

Vistaril (hydroxyzine pamoate) and Xanax (alprazolam) are used to treat anxiety. These drugs are in different classes. Vistaril is an antihistamine with anticholinergic (drying) and sedative properties. Xanax is a benzodiazepine.

US - RxList