Alphastad

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alphastad 2 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Alphastad 2 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41492
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

9. februar 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Alphastad, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

25274

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Alphastad

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 2 mg brimonidintartrat svarende til 1,3 mg brimonidin.

Hjælpestof: Benzalkoniumchlorid 0,05 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

En klar, svagt grøngul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nedsættelse af forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller

okulær hypertension.

Som monoterapi til patienter, hvor lokalbehandling med betablokker er

kontraindiceret.

Som supplement til behandling med andre midler, der sænker intraokulært tryk, når

måltrykket ikke opnås med et enkelt middel (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anbefalet dosering til voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis er 1 dråbe Alphastad 2 mg/ml øjendråber, opløsning i det eller de

berørte øjne to gange daglig med ca. 12 timers mellemrum. Dosisjustering er ikke

nødvendig hos ældre patienter.

41492_spc.doc

Side

1 af 8

Ligesom med andre øjendråber anbefales det at trykke på tåresækken ved den indre

øjenkrog (punktokklusion) i et minut. Dette bør gøres umiddelbart efter inddrypning af en

dråbe.

Ved brug af flere lokalt virkende øjenlægemidler bør inddrypning med disse midler ske

med 5-15 minutters mellemrum.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Brimonidin er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion (se pkt.

4.4).

Børn

Der er ikke udført kliniske forsøg hos børn i aldersgruppen 12-17 år.

Brimonidintartrat bør ikke anvendes til børn under 12 år, og lægemidlet er kontraindiceret

hos nyfødte og mindre børn (0-2 år) (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.9). Der er kendskab til, at

brimonidin kan medføre alvorlige bivirkninger hos nyfødte. Brimonidins sikkerhed og

virkning er endnu ikke fastlagt hos børn.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive indholdsstof eller et eller flere af hjælpestofferne.

Nyfødte og mindre børn (0-2 år) (se pkt. 4.8).

Patienter der får monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), samt patienter der

får antidepressiva, som påvirker den noradrenerge transmission (f.eks. tricykliske

antidepressiva og mianserin).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der skal udvises forsigtighed hos børn over 2 år, især børn i aldersgruppen 2-7 år og/eller

børn, der vejer ≤ 20 kg, og de skal overvåges nøje på grund af en høj incidens og

sværhedsgrad af døsighed (se pkt. 4.8).

Forsigtighed er påkrævet ved behandling af patienter med alvorlige eller ustabile og

ukontrollerede kardiovaskulære sygdomme.

I kliniske forsøg fik nogle patienter (12,7 %) en allergisk øjenreaktion efter brug af

brimonidintartrat (se pkt. 4.8). I tilfælde af allergiske reaktioner bør brimonidintartrat

seponeres.

Der foreligger indberetninger om forsinkede okulære overfølsomhedsreaktioner i

forbindelse med brimonidin, hvoraf nogle rapporteredes at være forbundet med forhøjet

intraokulært tryk.

Brimonidintartrat bør anvendes med forsigtighed hos patienter med depression, cerebral-

eller koronarinsufficiens, Raynauds syndrom, ortostatisk hypotension eller endarteritis

obliterans.

Brimonidin er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, og der bør

udvises forsigtighed ved brug hos disse patientgrupper.

Konserveringsmidlet i Alphastad, benzalkoniumchlorid, kan forårsage øjenirritation.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal udtages før applikation, og der

skal gå mindst 15 minutter, før de atter sættes i. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde

kontaktlinser.

41492_spc.doc

Side

2 af 8

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Brimonidin er kontraindiceret hos patienter, der behandles med en MAO-hæmmer

(monoaminooxidase-hæmmere), og hos patienter, der får antidepressiva, som påvirker den

noradrenerge transmission (f.eks. tricykliske antidepressiva og mianserin) (se pkt. 4.3).

Selv om brimonidin ikke er undersøgt i specifikke lægemiddelinteraktionsforsøg, bør

muligheden for en additiv eller forstærkende virkning ved samtidig anvendelse af CNS-

deprimerende midler (alkohol, barbiturater, opioider, sedativa eller anæstetika) tages i

betragtning.

Der foreligger ingen oplysninger om niveauet af cirkulerende katekolaminer efter

administration af brimonidin. Der bør dog udvises forsigtighed hos patienter, der tager

medikamina, som kan påvirke metabolismen og optagelse af cirkulerende aminer såsom

chlorpromazin, methylphenidat og reserpin.

Efter drypning med brimonidin sås et klinisk ubetydeligt fald i blodtrykket hos nogle

patienter. Der bør udvises forsigtighed ved brug af lægemidler såsom antihypertensiva

og/eller hjerteglykosider samtidig med brimonidin.

Forsigtighed tilrådes ved indledning af samtidig behandling med (eller ved ændring af

dosis af) et lægemiddel med systemisk virkning (uanset lægemiddelform), som kan udvise

interaktion med α-adrenerge agonister eller ændre deres aktivitet, dvs. agonister eller

antagonister til adrenerge receptorer (f.eks. isoprenalin, prazosin).

4.6

Graviditet og amning

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af brimonidin hos gravide kvinder.

Dyreforsøg viser ikke skadelige virkninger for embryoets/fostrets udvikling. Når

brimonidintartrat blev givet til kaniner, sås øget tab af embryoet før implantation og nedsat

postnatal vækst ved højere plasmaniveauer end dem, der opnås under behandling af

mennesker. Brimonidin må kun anvendes under graviditet, hvis det skønnes, at den

potentielle fordel for moderen opvejer den potentielle risiko for fostret.

Det vides ikke, om brimonidin udskilles i modermælk. Stoffet udskilles dog i rottemælk.

Brimonidintartrat må ikke bruges af kvinder, der ammer.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Brimonidintartrat har mindre eller moderat indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene

maskiner.

Brimonidintartrat kan medføre træthed og/eller sløvhed, hvilket kan nedsætte evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Brimonidin kan medføre uskarpt syn og/eller

synsforstyrrelser, hvilket kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

– især om natten eller ved nedsat belysning. Patienten bør vente med at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner, indtil symptomerne har fortaget sig.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er mundtørhed, okulær hyperæmi og brænden/svien, og

de forekommer hos 22-25 % af patienterne. De er sædvanligvis forbigående og sjældent så

alvorlige, at de nødvendiggør seponering af behandlingen.

41492_spc.doc

Side

3 af 8

Symptomer på allergiske øjenreaktioner sås hos 12,7 % af forsøgspersonerne i kliniske

forsøg og førte til seponering hos 11,5 %. Hos de fleste patienter opstod de efter 3-9

måneder.

Inden for hver angivet hyppighed anføres bivirkningerne med faldende sværhedsgrad.

Forekomst af bivirkninger angives som følger:

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til < 1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Hjerte

Ikke almindelige:

Palpitationer/arytmi (inklusive bradykardi og takykardi)

Nervesystemet

Meget almindelige:

Hovedpine

Sløvhed

Almindelige:

Svimmelhed

Smagsforstyrrelser

Meget sjældne:

Synkope.

Øjne

Meget almindelige:

Øjenirritation inklusive allergiske reaktioner (hyperæmi,

brænden/svien, kløe, fornemmelse af fremmedlegeme i

øjet, konjunktivale follikler)

Uskarpt syn

Allergisk blefaritis, allergisk blefarokonjunktivit, allergisk

konjunktivit, allergiske øjenreaktioner og follikulær

konjunktivit

Almindelige:

Lokal irritation (hyperæmi og ødem i øjenlåget, blefaritis

konjunktivalt ødem og øjenflåd, smerter og tåreflåd).

Fotofobi

Erosion og farvning af cornea

Øjentørhed

Konjunktival hvidfarvning

Synsforstyrrelser

Konjunktivitis

Meget sjældne:

Iritis

Miosis.

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelige:

Øvre luftsvejssymptomer

Ikke almindelige:

Næsetørhed

Sjældne:

Dyspnø

Mave-tarmkanalen

Meget almindelige:

Mundtørhed

Almindelige:

Mave-tarmsymptomer

41492_spc.doc

Side

4 af 8

Vaskulære sygdomme

Meget sjældne:

Hypertension

Hypotension

Almene lidelser og reaktioner på applikationssted:

Meget almindelige:

Træthed/sløvhed

Almindelige:

Asteni

Immunsystemet

Ikke almindelige:

Systemiske allergiske reaktioner

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelige:

Depression

Meget sjældne:

Insomni

Følgende bivirkninger blev påvist i klinisk praksis efter markedsføring af brimonidin. Det

er ikke muligt at estimere deres frekvens, da de skyldes frivillige indberetninger fra en

population af ukendt størrelse.

Øjne

Ikke kendt:

Iridocyklit (anterior uveitis)

Øjenlågspruritus

Hud og subkutane væv

Ikke kendt:

Hudreaktion inklusive erytem, ansigtsødem, pruritus,

udslæt og vasodilatation

I tilfælde, hvor brimonidin indgik i medicinsk behandling af medfødt glaukom, er der

indberettet symptomer på overdosering med brimonidin i form af bevidsthedstab, letargi,

døsighed, hypotension, hypotoni, bradykardi, hypotermi, cyanose, bleghed, respirations-

depression og apnø hos nyfødte og mindre børn, der fik brimonidin (se pkt. 4.3).

I et 3-måneders fase 3-forsøg hos børn i aldersgruppen 2-7 år med glaukom, der var

utilstrækkeligt kontrolleret med betablokkere, sås en høj prævalens af døsighed (55 %) hos

de børn, hvor brimonidin blev anvendt som adjuverende behandling. Hos 8 % af børnene

var døsigheden alvorlig, og den førte til seponering af behandlingen hos 13 %. Incidensen

af døsighed aftog med stigende alder og var således lavest i gruppen af 7-årige (25 %),

men den var dog i højere grad vægtafhængig, og døsighed forekom hyppigere hos børn,

der vejede

20 kg (63 %), end hos børn, der vejede >20 kg (25 %) (se pkt. 4.4).

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

41492_spc.doc

Side

5 af 8

4.9

Overdosering

Overdosering ved okulær anvendelse (voksne):

I de indberettede tilfælde svarede hændelserne generelt til bivirkningerne angivet ovenfor.

Systemisk overdosering efter utilsigtet indtagelse (voksne):

Der foreligger meget begrænset information om utilsigtet indtagelse af brimonidin hos

voksne. Den hidtil eneste indberettede hændelse var hypotension. Ifølge rapporten

efterfulgtes den hypotensive hændelse af rebound-hypertension.

I tilfælde af oral overdosering gives understøttende og symptomatisk behandling;

patientens luftveje skal holdes frie.

Der er rapporteret tilfælde af oral overdosering af andre alfa-2-agonister, hvilket har

medført symptomer som hypotension, asteni, opkastning, letargi, sedation, bradykardi,

arytmi, miosis, apnø, hypotoni, hypotermi, respirationsdepression og anfald.

Pædiatrisk population:

Der er offentliggjort eller indberettet tilfælde af alvorlige bivirkninger, efter at børn ved en

fejltagelse indtog brimonidintartrat. Børnene fik symptomer på CNS-depression, typisk i

form af midlertidigt koma eller lavt bevidsthedsniveau, letargi, døsighed, hypotoni,

bradykardi, hypotermi, bleghed, respirationsdepression og apnø, og de måtte indlægges på

intensiv afdeling med adgang til intubering efter behov. Alle børnene kom sig helt, for de

flestes vedkommende i løbet af 6-24 timer.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S01EA05. Sympatomimetika til glaukombehandling.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Brimonidin er en adrenerg alfa-2-receptoragonist, som er 1000 gange mere selektiv over

for alfa-2-adrenoreceptorer end over for alfa-1-adrenoreceptorer.

Denne selektivitet resulterer i udeblivelse af mydriasis og manglende vasokonstriktion i

mikrokar i forbindelse med retinatransplantation hos mennesker.

Ved lokal administration af brimonidintartrat falder det intraokulære tryk hos mennesker

uden væsentlig påvirkning af hjerte-karsystemet eller lungerne.

Der sås ingen bivirkninger i de begrænsede data om personer med astmatisk bronkitis.

Virkningen af brimonidin indtræffer hurtigt, og den maksimale hypotensive virkning i øjet

ses 2 timer efter inddrypning. I to etårige forsøg sænkede brimonidin det intraokulære tryk

med i gennemsnit ca. 4-6 mmHg.

Ifølge fluorometriske undersøgelser hos dyr og mennesker har brimonidintartrat to

virkningsmekanismer. Det menes, at brimonidintartrat sænker det intraokulære tryk ved at

reducere kammervandsproduktionen og øge det uveosklerale flow.

41492_spc.doc

Side

6 af 8

Ifølge kliniske forsøg kan brimonidin med fordel kombineres med betablokkere til lokal

brug. Desuden tyder korttidsforsøg på, at brimonidin opnår en klinisk relevant additiv

virkning i kombination med travoprost (6 uger) og latanoprost (3 måneder).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Generelt:

Efter inddrypning i øjnene af en 0,2 % opløsning to gange daglig i 10 dage var

plasmakoncentrationen lav (gennemsnitlig C

0,06 ng/ml). Der sås lettere akkumulering i

blodet efter flere inddrypninger (2 gange daglig i 10 dage). Areal under kurven for

plasmakoncentration-tid for 12 timer ved steady state (AUC

0-12h

) var 0,31 ng

h/ml

sammenlignet med 0,23 ng

h/ml efter første dosis. Middelværdien for tilsyneladende

halveringstid i det systemiske kredsløb var ca. 3 timer efter lokalbehandling hos

mennesker.

Efter human lokal anvendelse er brimonidins binding til plasmaproteiner ca. 29 %.

Brimonidin bindes reversibelt til melamin i øjenvæv såvel in vitro som in vivo. Efter 2

ugers øjendrypning var koncentrationerne af brimonidin i iris, corpus ciliare samt

choriodena og retina 3-17 gange højere end efter en enkelt dosis. Akkumulation finder ikke

sted, hvis der ikke forekommer melanin.

Det er uklart, hvilken rolle melaninbindingen spiller hos mennesker. Der er imidlertid ikke

set signifikante okulære bivirkninger under biomikroskopiske øjenundersøgelser hos

patienter, der var blevet behandlet med brimonidin i op til et år. Der sås heller ingen

signifikant okulær toksicitet i et etårigt øjensikkerhedsforsøg hos aber, der fik ca. fire

gange den anbefalede dosis brimonidintartrat.

Brimonidin absorberes godt efter oral administration hos mennesker og udskilles hurtigt.

Hovedparten af dosis (ca. 75 %) udskiltes som metabolitter i urinen i løbet af fem dage, og

uomdannet stof blev ikke påvist i urinen. In vitro-forsøg med lever fra dyr og mennesker

tyder på, at metabolismen i væsentlig grad medieres af aldehydoxidase og cytochrom

P450. Derfor synes systemisk elimination primært at foregå som metabolisering i leveren.

Kinetisk profil:

Der sås ingen større afvigelse fra dosisproportionalitet i plasma C

og AUC efter en

enkelt lokal dosis af en opløsning på henholdsvis 0,08 %, 0,2 % og 0,5 %.

Patientkarakteristika:

Ældre patienter:

Efter en enkelt dosis brimonidin er C

, AUC og tilsyneladende halveringstid omtrent de

samme hos ældre (65 år eller ældre) som hos voksne, hvilket tyder på, at systemisk

absorption og elimination ikke påvirkes af alder.

Ud fra data fra et tremåneders klinisk forsøg, der omfattede ældre patienter, var den

systemiske eksponering for brimonidin meget lav.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, dosistoksicitet efter gentagne doser,

genotoksicitet, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

41492_spc.doc

Side

7 af 8

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Polyvinylalkohol

Natriumchlorid

Natriumcitrat

Citronsyremonohydrat

Renset vand

Saltsyre (til justering af pH)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 4 år

Efter åbning: Anvendes inden for 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

5 ml eller 10 ml opløsning i hvide øjendråbeflasker af lavdensitetspolyethylen (LDPE) med

gennemsigtig dråbetællerspids af lavdensitetspolyethylen (LDPE) (35 mikroliter) og et

hvidt dråbetællerlåg af højdensitetspolyethylen (HDPE).

Pakningsstørrelser: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml, 6 x 5 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

41492

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. februar 2015

41492_spc.doc

Side

8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-4-2018

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Learn about the prescription medication Ambien (Zolpidem Tartrate), drug uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, reviews and patient labeling.

US - RxList

18-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE (Metoprolol) Tablet [Proficient Rx LP]

METOPROLOL TARTRATE (Metoprolol) Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Medical Purchasin Solutions, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Medical Purchasin Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ALPHAGAN P (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Allergan, Inc.
]

ALPHAGAN P (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Allergan, Inc. ]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Title: Coreg vs. Metoprolol TartrateCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE Tablet, Film Coated [Cintex Services, LLC]

ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE Tablet, Film Coated [Cintex Services, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BRIMONIDINE (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

BRIMONIDINE (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed