Alphagan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alphagan 2 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alphagan 2 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18999
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN

Alphagan

®

0,2% w/v (2 mg/ml), øjendråber, opløsning

Brimonidintartrat

Læs denne indlægsseddelgrundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Alphagan til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Alphagan

Sådan skal du bruge Alphagan

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Alphagan bruges til at nedsætte trykket i øjet.

Alphagan kan enten anvendes alene, når det ikke er muligt at anvende betablokkere, eller sammen

med andre øjendråber, når et enkelt præparat ikke er nok til at sænke det forhøjede tryk i øjet, til

behandling af åbenvinklet grøn stær (glaukom) eller forhøjet tryk i øjet (okulær hypertension).

Det aktive stof i Alphagan er brimonidintartrat, og det virker ved at nedsætte trykket i øjeæblet.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ALPHAGAN

Brug ikke Alphagan

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for brimonidintartrat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Hvis du tager MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) eller visse midler mod depression.

Du skal fortælle det til lægen, hvis du tager midler mod depression.

Hvis du ammer.

Til små børn/spædbørn (mellem 0 og 2 år).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Alphagan

Fortæl det til lægen, før du bruger medicinen:

Hvis du har eller tidligere har haft depression, indlæringsvanskeligheder, nedsat blodforsyning til

hjernen, hjerteforstyrrelser, nedsat blodforsyning til arme eller ben eller en blodtrykssygdom.

Hvis du har eller tidligere har haft en nyre- eller leversygdom.

Hvis medicinen gives til et barn på 2-12 år, da Alphagan frarådes til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler:

Smertestillende midler, beroligende midler, opioider eller barbiturater, eller hvis du jævnligt

indtager alkohol.

Bedøvelsesmidler (anæstetika).

Midler mod hjertesygdom eller til sænkning af blodtrykket.

Midler, der kan påvirke stofskiftet, såsom chlorpromazin, methylphenidat og reserpin.

Midler, der påvirker de samme receptorer som Alphagan, f.eks. isoprenalin og prazosin.

MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) og andre midler mod depression.

Medicin til andre lidelser, også selv om de ikke kan forbindes med din øjensygdom.

Eller hvis du får ændret dosis af anden medicin, du tager.

Disse midler kan måske påvirke behandlingen med Alphagan.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Tal med din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Du må ikke bruge Alphagan, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alphagan kan give uskarpt syn eller synsforstyrrelser. Disse bivirkninger kan især mærkes om

natten eller i dæmpet belysning.

Hos nogle patienter kan Alphagan også medføre sløvhed eller træthed.

Hvis du får disse bivirkninger, må du ikke færdes i trafikken eller arbejde med værktøj eller

maskiner, før de er gået over.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Alphagan

Et konserveringsmiddel i Alphagan (benzalkoniumchlorid) kan irritere øjnene og er kendt for at

misfarve bløde kontaktlinser. Sørg for, at Alphagan ikke kommer i kontakt med bløde kontaktlinser.

Hvis du går med bløde kontaktlinser, skal du tage dem ud, før du drypper øjne med Alphagan, og der

skal gå 15 minutter efter drypning, før du atter sætter linserne i.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE

ALPHAGAN

Brug altid Alphagan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe i det eller de berørte øjne to gange dagligt med ca. 12 timers interval.

Børn under 12 år

Brug ikke Alphagan til børn under 2 år.

Alphagan frarådes til børn i aldersgruppen 2-12 år.

Vejledning i brug

Alphagan fås som øjendråber. Vask altid hænder før inddrypning af øjendråber. Det fremgår af

etiketten, hvor mange dråber du skal dryppe med hver gang. Hvis du bruger Alphagan sammen med

andre øjendråber, skal der gå 5-15 minutter, før du drypper med det andet præparat.

Dryp øjnene som følger:

Læg hovedet tilbage og se op i loftet.

Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg, så der dannes en lille lomme.

Vend bunden i vejret på flasken og tryk på den for at udløse en dråbe i øjet.

Luk øjet efter drypning og pres med en finger ved den inderste øjenkrog (ind imod næsen) i et

minut.

Undgå kontakt mellem dråbetælleren og øjet eller omgivelserne i øvrigt.

Sæt hætten på igen straks efter brug, og hold den tæt tillukket.

Hvis du har brugt for meget Alphagan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Alphagan end der står her, eller mere

end lægen har foreskrevet, og du føler Dem dig utilpas. Tag pakningen med.

Voksne

Hos voksne, som inddryppede flere dråber end anvist, forekom de allerede kendte bivirkninger af

Alphagan.

Voksne, som indtog Alphagan ved end fejltagelse, fik blodtryksfald, som hos nogle patienter blev

fulgt af forhøjet blodtryk.

Børn

Der er indberettet alvorlige bivirkninger hos børn, som indtog Alphagan ved en fejltagelse.

Symptomerne omfatter søvnighed, slaphed, lav kropstemperatur, bleghed og vejrtrækningsbesvær.

Kontakt omgående lægen i tilfælde af dette.

Børn og voksne

Kontakt omgående lægen, hvis Alphagan indtages ved en fejltagelse, eller hvis du har brugt for mange

dråber Alphagan.

Hvis du har glemt at bruge Alphagan

Hvis du glemmer en dosis, skal du dryppe øjnene, så snart du kommer i tanke om det. Du skal dog

springe den glemte dosis over, hvis det snart er tid til næste dosis, og dernæst fortsætte med at dryppe

som du plejer.

Hvis du holder op med at bruge Alphagan

For et godt resultat med Alphagan skal du dryppe øjne hver dag. Du må kun holde pause eller stoppe

behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Alphagan kan som al anden medicin have bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sandsynligheden for at få en bivirkning angives som følger:

Meget almindelige

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter

Almindelige

Forekommer hos færre end 1 ud af 10 patienter

Ikke almindelige

Forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter

Sjældne

Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter

Meget sjældne

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter

Følgende bivirkninger kan forekomme med Alphagan:

I øjnene

Meget almindelige:

Øjenirritation (røde øjne, brænden/svien, en fornemmelse af at have fået noget i øjet, kløe, blærer

(follikler) eller hvide pletter på det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade).

Uskarpt syn

Overfølsomhedsreaktion i øjet

Almindelige:

Lokalirritation (betændelse og hævelser i øjenlågene, hævelser i det gennemsigtige lag, der

dækker øjets overflade, klistrede øjne, smerter og tårer

Lysfølsomhed

Brud på øjets overflade og farvning

Øjentørhed

Hvidfarvning af det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade

Unormalt syn

Betændelse i det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade.

Meget sjældne:

Øjenbetændelse

Nedsat pupilstørrelse.

Bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Kløende øjenlåg.

I kroppen

Meget almindelige:

Hovedpine

Mundtørhed

Træthed/sløvhed.

Almindelige:

Svimmelhed

Forkølelsessymptomer

Symptomer i maven og fordøjelsessystemet

Smagsforstyrrelser

Almen svaghed.

Ikke almindelige:

Depression

Hjertebanken eller forandringer i puls

Næsetørhed

Almene overfølsomhedsreaktioner.

Sjældne:

Kortåndethed.

Meget sjældne:

Søvnløshed

Besvimelsesanfald

Højt blodtryk

Lavt blodtryk.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Hudreaktioner, der kan omfatte rødme, ansigtshævelser, kløe, udslæt og udvidelse af blodkar.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke øjendråberne, hvis den børnesikrede plombering på flaskehalsen er brudt, før du åbner

flasken første gang.

Brug ikke Alphagan efter den udløbsdato, der står på flaskens etiket og æsken. Udløbsdatoen

(EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Kasser flasken 28 dage efter åbning, selv om der er mere opløsning tilbage.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alphagan 0,2% w/v (2 mg/ml) øjendråber indeholder

Aktivt stof: Brimonidintartrat. 1 ml opløsning indeholder 2,0 mg brimonidintartrat svarende til 1,3

mg brimonidin.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), polyvinylalkohol,

natriumchlorid, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, renset vand og natriumhydroxid eller saltsyre

til justering af pH.

Udseende og pakningsstørrelser

Alphagan øjendråber er en klar, grøngul til svagt grøngul opløsning i en plastflaske. En flaske

indeholder enten 2,5 ml, 5 ml eller 10 ml opløsning.

Alphagan fås i pakninger med 1, 3 eller 6 flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Allergan Limited

First Floor, Marlow International

The Parkway, Marlow

Buckinghamshire SL7 1YL

England

Repræsentant for Danmark:

Allergan Norden AB

Johanneslundsvägen 3-5

194 81 Upplands Väsby

Sverige

Tlf.: +46 8 594 100 00

Fremstiller

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. Mayo, Irland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig

Alphagan 0,2% Augentropfen

Tyskland

Alphagan 0,2 % m/V (2 mg/ml) Augentropfen

Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Island,

Alphagan

Luxembourg, Norge, Portugal

Danmark, Holland, Irland, Italien, Spanien,

Storbritannien, Sverige

Alphagan 0.2%

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 11/2010.

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety