Alisade

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alisade
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alisade
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Nasale præparater
 • Terapeutisk område:
 • Rhinitis, Allergisk, Sæsonbestemt
 • Terapeutiske indikationer:
 • Voksne, unge (12 år og derover) og børn (6-11 år). Alisade er indiceret til behandling af symptomerne på allergisk rhinitis.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Trukket tilbage
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/001019
 • Autorisation dato:
 • 06-10-2008
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/001019
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

© European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. ref.: EMEA/264573/2009

EMEA/H/C/1019

Alisade

1

fluticasonfuroat

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Alisade?

Alisade er

en næsespray, der indeholder det aktive stof fluticasonfuroat

Hvad anvendes Alisade til?

Alisade anvendes til at behandle symptomer på allergisk rhinitis. Det er en betændelse i

næsepassagerne, som forårsages af allergi, hvilket giver løbende næse, stoppet næse, kløe og nysen.

Dette er ofte ledsaget af symptomer, der påvirker øjnene, som f.eks. irriterede, løbende og røde øjne.

Alisade kan anvendes af patienter fra seks år og derover.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Alisade?

Den anbefalede dosis Alisade for patienter fra 12 år og derover er to pust i hvert næsebor en gang om

dagen. Dette kan reduceres til et pust i hvert næsebor, når symptomerne er under kontrol. Den

effektive minimumsdosis, som holder symptomerne under kontrol, skal anvendes.

Den anbefalede dosis for børn mellem seks og 12 år er et pust i hvert næsebor en gang om dagen, dog

kan dette øges til to pust, hvis symptomerne ikke er under kontrol. For at få det største udbytte af

lægemidlet skal man bruge den regelmæssigt på samme tidspunkt hver dag. Den begynder normalt at

virke fra otte timer efter første pust, dog kan det vare adskillige dage, før man oplever det fulde

udbytte. Alisade må kun bruges så længe, patienten er udsat for allergener såsom pollen, husstøvmider

eller andre dyr.

Hvordan virker Alisade ?

Det aktive stof i Alisade, fluticasonfuroat, er et kortikosteroid. Det fungerer på samme måde som

naturligt forekommende kortikosteroide hormoner ved at reducere immunsystemets aktivitet, idet det

binder til receptorer i forskellige immunceller. Dette medfører en reduktion af frigivelsen af stoffer,

der er involveret i betændelsesprocessen, f.eks. histamin, hvilket reducerer de allergiske symptomer.

Hvordan blev Alisade undersøgt?

Virkningerne af Alisade blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Tidligere kendt under navnet fluticasonfuroat GSK.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Virkningen af Alisade blev først sammenlignet med placebo (et virkningsløst præparat) i 6

hovedundersøgelser, som omfattede næsten 2 500 patienter. De første fire undersøgelser så nærmere

på Alisade anvendt til patienter fra 12 år. Tre af disse var kortvarige undersøgelser, der varede to uger

og omfattede i alt 886 patienter med sæsonbestemt allergisk rhinitis (høfeber), mens den fjerde varede

fire uger og omfattede 302 patienter med tilbagevendende (ikke-sæsonbestemte) allergier, f.eks.

allergier over for dyreskæl (hud og hår).

De to andre undersøgelser blev udført på børn mellem to og 11 år. Den første omfattede 558 børn med

tilbagevendende allergisk rhinitis, og den anden omfattede 554 børn med sæsonbestemt allergisk

rhinitis.

I alle undersøgelser blev behandlingens virkning hovedsagelig bedømt ved at se på ændringen i fire

allergisymptomer, som påvirkede næsen. Hvert symptom blev målt på en skala fra 0 til 3 med en

samlet maksimal score på 12.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Alisade?

Alisade var mere effektivt end placebo med hensyn til at reducere symptomer ved allergisk rhinitis hos

patienter fra seks år og derover. I undersøgelserne af sæsonbestemt allergisk rhinitis hos patienter fra

12 år reducerede Alisade symptomscoren på omkring 9 point ved behandlingens begyndelse med

mellem 3,6 og 5,4 point i løbet af to uger sammenlignet med en reduktion på 2,3 til 3,7 ved brug af

placebo. I undersøgelsen med tilbagevendende allergisk rhinitis reducerede Alisade scoren med 3,6

point efter fire uger sammenlignet med en reduktion på 2,8 point med placebo.

Lignende resultater blev observeret hos børn fra seks år. Det var dog ikke muligt at afgøre, om Alisade

virkede hos børn under seks år, fordi der deltog for få børn i den aldersgruppe i undersøgelsen.

Hvilken risiko er der forbundet med Alisade?

Den hyppigste bivirkning ved Alisade (som ses hos mere end 1 ud af hver 10 patienter) er epistaksis

(næseblod). Den vil generelt være mild eller moderat og har en tendens til at påvirke voksne, der

bruger Alisade i mere end seks uger. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved

Alisade fremgår af indlægssedlen.

Alisade må ikke anvendes af patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for

fluticasonfuroat eller nogen af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Alisade godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) besluttede, at fordelene ved Alisade er større

end risiciene ved behandling af symptomer på allergisk rhinitis hos patienter fra seks år og derover.

Udvalget anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Alisade.

Andre oplysninger om Alisade:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Alisade til Glaxo Group Limited den 6. oktober 2008. Denne tilladelse var baseret på den

tilladelse, der blev udstedt til Avamys i januar 2008 (’informeret samtykke’). Navnet på lægemidlet

blev ændret til Alisade den 25. marts 2009.

Den fuldstændige EPAR om Alisade findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2009.

Indlægsseddel

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alisade 27,5 mikrogram/pust, næsespray, suspension

Fluticasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Alisade til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1.

Virkning og anvendelse

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Alisade

3.

Sådan skal du bruge Alisade

4.

Bivirkninger

5.

Opbevaring

6.

Yderligere oplysninger

Brugsanvisning

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Alisade næsespray anvendes til behandling af allergi (sæson- og helårsbetinget), herunder tilstoppet

eller løbende næse, nysen og rindende, kløende og røde øjne hos voksne og børn fra 6 år.

Allergiske symptomer kan opstå på bestemte tidspunkter af året. De forårsages af allergier over for

pollen fra græs eller træer (høfeber). De kan også opstå året rundt på grund af allergi over for dyr,

husstøvmider eller skimmelsvamp.

Alisade tilhører den gruppe lægemidler, som hedder

binyrebarkhormoner

Alisade har til formål at nedsætte inflammation (betændelsesagtig tilstand) i næsen og irritation i

øjnene forårsaget af allergi (

rhinitis

2.

D

ET SKAL DU VIDE

,

FØR DU BEGYNDER AT BRUGE

A

LISADE

Brug ikke Alisade

hvis du er overfølsom

allergisk

) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Alisade

Hvis du har en leversygdom

, skal du informere din læge om dette. Din læge vil muligvis ændre din

dosis.

Behandling med binyrebarkhormoner i næsen (fx Alisade)

kan være årsag til langsommere vækst hos børn, hvis de får det i lang tid. Lægen vil jævnligt

måle højden på dit barn og sørge for, at han eller hun får den mindste dosis, der holder

allergien under kontrol.

kan være årsag til øget tryk i øjet (glaukom) eller sløret syn (katarakt). Du skal fortælle din

læge, hvis du tidligere har haft sådanne ændringer i øjet, eller hvis du bemærker, at dit syn

ændres, mens du er i behandling med Alisade.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er særligt vigtigt at fortælle lægen det, hvis du tager eller lige har taget et af følgende lægemidler:

steroider (som tabletter eller injektioner)

steroidcreme

astmamedicin

ritonavir,

hiv-medicin

ketoconazol,

medicin mod svampeinfektioner

Lægen vurderer, om du kan tage Alisade sammen med disse lægemidler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Du må ikke bruge Alisade, hvis du er gravid

eller har planer om at blive det, medmindre lægen eller

apoteket siger det.

Hvis du ammer, må du ikke bruge Alisade

, medmindre lægen eller apoteket siger det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Alisade påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Alisade

Alisade indeholder benzalkoniumchlorid. Hos nogle patienter kan det forårsage irritation i næsen.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis det føles ubehageligt at bruge sprayen.

3.

S

ÅDAN SKAL DU BRUGE

A

LISADE

Brug altid Alisade nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Alisade har stort set ingen smag og ingen lugt. Det sprøjtes ind i næsen som en fint forstøvet væske.

Undgå at få medicinen i øjnene. Skyl øjnene med vand, hvis det skulle ske.

Hvornår skal Alisade bruges?

1 gang daglig

På samme tidspunkt hver dag

På denne måde bliver dine symptomer behandlet døgnet rundt.

Hvor hurtigt virker Alisade?

Nogle mennesker får først maksimal virkning efter flere dages brug.

Men normalt begynder det at virke i løbet af 8-24 timer.

Hvor meget Alisade skal der bruges?

Voksne og unge fra 12 år

Sædvanlig startdosis

er 2 pust i hvert næsebor 1 gang daglig.

Når symptomerne er under kontrol, kan dosis muligvis nedsættes til 1 pust i hvert næsebor 1 gang

daglig.

Børn 6-11 år

Sædvanlig startdosis

er 1 pust i hvert næsebor 1 gang daglig.

Hvis symptomerne er meget voldsomme, kan lægen øge dosis til 2 pust i hvert næsebor 1 gang

daglig, indtil symptomerne igen er under kontrol. Dosis kan derefter måske nedsættes til 1 pust i

hvert næsebor 1 gang daglig.

Må ikke anvendes til børn under 6 år.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sådan bruges næsesprayen

Der er en brugsanvisning efter pkt. 6 i denne indlægsseddel. Følg nøje vejledningen for at få fuldt

udbytte af Alisade.

Se brugsanvisningen efter punkt 6.

Hvis du har taget for meget Alisade

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Alisade, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at bruge Alisade

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den, når du kommer i tanke om det.

Hvis det er tæt på næste dosis, skal du blot vente og tage den. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis det er ubehageligt at bruge

næsesprayen.

4.

B

IVIRKNINGER

Alisade kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner: Søg straks lægehjælp

Allergiske reaktioner over for Alisade er sjældne og forekommer hos færre end 1 ud af 1000 personer.

Hos nogle få personer kan allergiske reaktioner udvikle sig til en alvorlig, endog livstruende situation,

hvis de ikke behandles. Symptomerne kan være:

- meget hvæsende vejrtrækning, hoste eller vejrtrækningsproblemer

Pludselig fornemmelse af svaghed eller svimmelhed (der kan føre til kollaps eller bevidstløshed)

Hævelse i ansigtet

Udslæt eller rødme

Disse symptomer er i mange tilfælde tegn på mindre alvorlige bivirkninger.

Men de kan potentielt

blive alvorlige.

Derfor

hvis de opstår:

Søg lægehjælp hurtigst muligt.

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter)

:

Næseblod (som regel let), især hvis du bruger Alisade i over 6 uger.

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

:

Irritation og ubehag i næsen – måske også spor af blod, når du pudser næse. Dette kan skyldes sår i

næsen.

Brug af binyrebarkhormoner i næsen kan påvirke den naturlige hormonproduktion i kroppen, især hvis

du bruger høje doser i lang tid. Hos børn kan denne bivirkning medføre langsommere vækst.

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen eller apoteket,

hvis en bivirkning bliver generende eller værre,

eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares bedst opretstående og altid med hætten på.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Brug ikke Alisade efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i

den nævnte måned. Alisade næsespray skal bruges senest to måneder efter flasken blev åbnet første

gang.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Y

DERLIGERE OPLYSNINGER

Alisade indeholder:

Aktivt stof: fluticasonfuroat (27,5 mikrogram/pust).

Øvrige indholdsstoffer: vandfrit glucose, dispergibel cellulose, polysorbat 80,

benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Medicinen er en hvid suspension i brun glasflaske med pumpefunktion. Flasken er i en råhvid

plastickappe med lyseblå hætte og dosisknap på siden. Man kan se indholdet gennem et vindue. Et

pust giver ca. 27,5 mikrogram fluticasonfuroat. Alisade fås i pakninger med 30, 60 og 120 pust.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glaxo Group Ltd

Greenford, Middlesex, UB6 0NN

Storbritannien

Fremstiller

Glaxo Operations UK Limited (Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham, DL12 8DT

Storbritannien

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero

Burgos

Spanien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Alisade, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

info.lt@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

{MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere information om Alisade på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMEA’s)

hjemmeside http://www.emea.europa.eu/

. Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og

hvordan de behandles.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BRUGSANVISNING

Næsesprayens udseende

Medicinen ligger i en brun glasflaske i en kappe af plastic - se billede

a.

Den indeholder enten 30, 60

eller 120 pust, alt efter hvilken pakningsstørrelse, der er blevet ordineret.

Hætte

Næsestuds

Dosisknap

Vindue

Forside

Bagside

I vinduet på siden af næsesprayen kan du se, hvor meget medicin der er tilbage. Det er muligt at se

væskestanden i en ny spray med 30 eller 60 doser, men ikke i en ny flaske med 120 doser, fordi

væsken står over vinduet.

Seks vigtige ting, du har brug for at vide om brug af næsesprayen

Alisade er i en brun flaske. Hvis du har brug for at vide, hvor meget der er tilbage,

hold da

flasken lodret op imod lyset.

Du kan på den måde se væskestanden i vinduet.

Første gang du bruger næsesprayen,

skal den

rystes omhyggeligt

i ca. 10 sekunder med

hætten på. Dette er vigtigt, fordi Alisade er en tyk suspension, som bliver flydende, når du

ryster den grundigt – se billede

b.

Den kan kun afgive et pust, når den er flydende.

Dosisknappen skal

presses hårdt ind

for at afgive et pust – se billede

c.

a

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du har problemer med at trykke på dosisknappen med tommelfingeren, kan du bruge

begge hænder – se billede

d.

Sprayen skal altid have hætten på,

når du ikke bruger den. Den holder støv ude, holder på

trykket og forhindrer næsestudsen i at blive tilstoppet. Når hætten er på, kan der ikke udløses

en dosis ved en fejltagelse.

Brug aldrig en nål

eller et skarpt instrument til at forsøge at få hul igennem næsestudsen. Det

ødelægger næsesprayen.

Klargøring af næsesprayen

Du skal klargøre næsesprayen:

Før næsesprayen anvendes første gang

Hvis du har glemt at sætte hætten på

Når du klargør næsesprayen før brug, er dt med til at sikre, at du får hele din dosis. Følg vejledningen

herunder:

1.

Ryst næsesprayen grundigt

i ca. 10 sekunder med hætten på.

2.

Fjern hætten ved at klemme hårdt om siderne på den med tommel- og pegefinger – se billede

e.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

3.

Hold næsesprayen,

så næsestudsen peger væk fra dig

4.

Tryk dosisknappen

på siden hårdt ind.

Gør det mindst 6 gange,

til der kommer fint forstøvet

væske ud i luften – se billede

f

Næsesprayen er nu klar til brug.

Sådan skal du bruge næsesprayen

1.

Ryst næsesprayen grundigt

2.

Tag hætten af.

3.

Puds næse,

så der er fri passage i næsen,

og bøj hovedet lidt forover.

4.

Før næsestudsen ind i det ene næsebor – se billede

g.

Hold næsestudsen, så den peger lidt ud

mod næsens yderside, væk fra næseskillevæggen. På den måde fordeles medicinen bedst i

næsen.

5.

Tryk

dosisknappen hårdt

ind,

mens du trækker vejret ind gennem næsen –

se billede

h.

6.

Fjern næsesprayen fra næsen, og

pust ud gennem munden

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7.

Gentag pkt. 4-6, hvis du skal have to pust i hvert næsebor.

8.

Gentag pkt. 4-7 i det andet næsebor.

9.

Sæt hætten på

næsesprayen.

Sådan skal du rengøre næsesprayen

Hver gang du har brugt den:

1.

Tør næsestudsen og indersiden af hætten med en tør, ren klud – se billede

i og j

2.

Brug ikke vand til rengøringen.

3.

Brug aldrig en nål

eller noget skarpt til næsestudsen.

4.

Sæt altid hætten på

efter brug.

Hvis næsesprayen ikke fungerer korrekt:

Se efter at flasken ikke er tom. Kig på væskestanden gennem vinduet. Hvis væsken står lavt, er der

muligvis ikke nok tilbage til at få et pust ud.

Undersøg om næsesprayen er ødelagt.

Hvis næsestudsen kan være tilstoppet,

må du ikke bruge en nål

eller noget skarpt for at få hul

igennem.

Prøv at få den til at virke ved at følge vejledningen under ”Klargøring af næsesprayen

”.

Hvis den stadig ikke virker, eller hvis væsken kommer ud som en stråle, så tal med apoteket

om det.

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7416 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7417 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety