Alfuzosin "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alfuzosin "Orifarm" 10 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alfuzosin "Orifarm" 10 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34728
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Alfuzosin Copyfarm.

3. Sådan skal du tage Alfuzosin Copyfarm.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse.

Virkemåde

Alfuzosin Copyfarm er en alfa-1a-receptor blokker der virker ved at afslappe

muskulaturen i blærebunden, blærehalskirtlen og urinrøret, hvorved vand-

ladningen lettes.

Medicinen anvendes til

Behandling af vandladningsproblemer ved godartet forstørret prostata.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du

tager Alfuzosin Copyfarm.

Tag ikke Alfuzosin Copyfarm hvis

• Du er overfølsom over for alfuzosin eller et eller flere af de øvrige ind-

holdsstoffer i Alfuzosin Copyfarm.

• Du har alvorligt nedsat leverfunktion.

• Du lider af en særlig form for nedsat blodtryk som opstår ved overgang fra

liggende til stående stilling.

• Du er i behandling med andre alfa-1-blokkere.

Særlige forholdsregler

• Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede veksel-

virkninger, se ”Brug af anden medicin”.

• I visse tilfælde bør der udvises forsigtighed ved brug af Alfuzosin Copy-

farm. Dette gælder hvis:

- Du tager andre midler mod forhøjet blodtryk. Der kan optræde for lavt

blodtryk i løbet af de første timer efter indtagelsen af Alfuzosin Copy-

farm. Evt. symptomer kan være svimmelhed, træthed og svedudbrud,

men dette vil normalt være forbigående og kun optræde ved behandlin-

gens start. Hvis disse symptomer opstår, skal du ligge ned, indtil sympto-

merne er helt forsvundet.

- Du tidligere har haft for lavt blodtryk ved behandling med alfa-1-blok-

kere.

- Du har hjertesygdom , og der kommer nye anfald eller forværring af hjer-

tekramper (angina pectoris).

Brug af Alfuzosin Copyfarm sammen med mad og drikkevarer

Du bør tage Alfuzosin Copyfarm efter et måltid.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Alfuzosin Copy-

farm

Dette lægemiddel indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig, at du

lider af intolerance for nogle sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager

Alfuzosin Copyfarm.

Graviditet og amning

Ikke relevant.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Alfuzosin Copyfarm kan måske give bivirkninger som svimmelhed

og kraftesløshed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerhe-

den og evnen til at færdes i trafikken.

Brug af anden medicin

• Samtidig indtagelse af andre alfa-1-blokkere anbefales ikke, se ”Tag ikke

Alfuzosin Copyfarm hvis”.

• Hvis flere lægemidler anvendes samtidigt, kan de påvirke effekten af hin-

anden. Kontakt lægen, hvis du anvender et af følgende lægemidler samti-

dig med Alfuzosin Copyfarm, da dosis eventuelt skal justeres:

- Midler mod for højt blodtryk, se ”Særlige forholdsregler”.

- Midler til bedøvelse. Fortæl lægen at du tager Alfuzosin Copyfarm, hvis

du skal bedøves eller have foretaget en operation.

- Nitrater (midler mod hjertekrampe).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Alfuzosin Copyfarm.

Dosering

Depottabletterne bør indtages efter maden sammen med rigelig mængde

vand (1

dl).

Depottabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses.

ALFUZOSIN

COPYFARM

Depottabletter 5 mg og 10 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen.

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker

du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Lægen har ordineret Alfuzosin Copyfarm til dig personligt. Lad derfor

være med at give den til andre.

Udgave 1. P100960

Document: 19343-02 Version: 1 Approved by: sbj, 2006-05-24 23:21:28 Activated by: sbj, 2006-05-24 23:21:28

Revisionsdato: 03/2006 HTOdense

Voksne:

Første dosis tages om aftenen.

1 depottablet (5 mg) 2 gange dagligt, eller 1 depottablet (10 mg) én gang

dagligt.

Ældre og patienter i behandling mod forhøjet blodtryk:

1 depottablet (5 mg) dagligt. Første dosis ved sengetid. Dosis kan evt. øges

til 10 mg som 1 depottablet (5 mg) 2 gange dagligt.

Nedsat nyrefunktion:

1 depottablet (5 mg) dagligt. Første dosis ved sengetid.

Det kan her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion:

Det er her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Ikke alle doseringsanbefalinger kan følges med Alfuzosin Copyfarm 5 mg og

10 mg, da ikke alle styrker nødvendigvis er markedsført.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug

for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Alfuzosin Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Alfuzosin

Copyfarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har fore-

skrevet.

Har du glemt at tage Alfuzosin Copyfarm

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag aldrig

dobbelt dosis.

4. Bivirkninger.

Alfuzosin Copyfarm kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

• Mathed/svimmelhed og hovedpine.

• Mavesmerter og kvalme.

• Træthed.

Usædvanlige bivirkninger:

• Svimmelhed udløst fra det indre øre, utilpashed og døsighed.

• Hurtig hjerterytme, lavt blodtryk som opstår ved overgang fra liggende til

stående stilling, kortvarigt bevidsthedstab og hjertebanken.

• Diaré og mundtørhed.

• Udslæt og kløe.

• Væskeansamling, anfaldsvis rødfarvning af huden i ansigtet og bryst-

smerte.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står

her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er gene-

rende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Læge-

middelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Læge-

middelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring.

• Opbevar Alfuzosin Copyfarm utilgængeligt for børn.

• Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

• Anvend ikke Alfuzosin Copyfarm efter den udløbsdato, der er anført på

pakningen.

6. Yderligere information.

Alfuzosin Copyfarm indeholder

Det virksomme indholdsstof i Alfuzosin Copyfarm er:

Alfuzosinhydrochlorid 5 mg eller 10 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Lactosemonohydrat, hypromellose, povidon K25 og magnesiumstearat.

Udseende

Alfuzosin Copyfarm depottabletter 5 mg er runde, hvide, uden overtræk,

med skrå kant.

Alfuzosin Copyfarm depottabletter 10 mg er runde, hvide, uden overtræk

og med skrå kant.

Pakningsstørrelse

5 mg: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 60 x1, 100, 180 tabletter (blisterpakning).

10 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 60 x1, 90, 100 tabletter (blisterpakning).

Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser og styrker markedsføres.

Markedsføres i Danmark af

Copyfarm A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S

Mail: info@copyfarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan

du henvende dig til Copyfarm A/S.

Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2800

100960

Document: 19343-02 Version: 1 Approved by: sbj, 2006-05-24 23:21:28 Activated by: sbj, 2006-05-24 23:21:28