Alendronat "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alendronat "Actavis" 70 mg tabletter
 • Dosering:
 • 70 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Alendronat "Actavis" 70 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 43157
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

31. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Alendronat ”Actavis”, tabletter

0.

D.SP.NR.

25912

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Alendronat ”Actavis”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumalendronattrihydrat).

Hjælpestof med kendt virkning:

Hver tablet indeholder omkring 192 mg lactosemonohydrat (se pkt. 4.4)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Hvide, homogene, runde, bikonvekse traditionelle tabletter mærket med ”70” på den ene

side og glat på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af postmenopausal osteoporose. Alendronsyre nedsætter risikoen for vertebral

fraktur og hoftefraktur.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis er én 70 mg tablet én gang ugentligt.

Den optimale varighed af bisfosfonatbehandlingen af osteoporose er ikke fastlagt. Behovet

for fortsat behandling skal revurderes regelmæssigt, baseret på fordele og mulige risici af

alendronat for den enkelte patient, især efter anvendelse i 5 år eller mere.

Administrationsmetode

Sådan sikres tilstrækkelig absorption af alendronat:

Alendronat ”Actavis” skal tages mindst 30 minutter før indtagelse af dagens første måltid,

drikkevarer eller andre lægemidler. Tabletten skal tages med almindeligt postevand. Andre

43157_spc.doc

Side

1 af 11

drikkevarer (herunder mineralvand), fødevarer og visse lægemidler kan nedsætte

absorptionen af alendronat (se pkt. 4.5).

Sådan lettes transporten til mavesækken, således at risikoen for irritation/bivirkninger

lokalt og i esophagus mindskes (se pkt. 4.4):

Alendronat ”Actavis” skal indtages, når man står op om morgenen med et helt glas

vand (mindst 200 ml).

Patienten bør kun sluge Alendronat ”Actavis” hel. Patienten må ikke knuse eller

tygge tabletten eller lade tabletten blive opløst i munden, da der kan opstå

orofaryngeal ulceration.

Patienten må ikke ligge ned før dagens første måltid, hvilket skal være mindst 30

minutter efter indtagelsen af tabletten.

Patienten må ikke ligge ned i mindst 30 minutter efter at have taget Alendronat

”Actavis” tabletten.

Alendronat ”Actavis” må ikke indtages ved sengetid, eller før man står op.

Patienten skal have supplerende kalcium og vitamin D, hvis der ikke indtages tilstrækkeligt

gennem kosten (se pkt. 4.4).

Anvendelse til ældre

I kliniske forsøg var der ingen aldersrelateret forskel i alendronats effekt eller

sikkerhedsprofil. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos ældre.

Anvendelse ved nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter, hvor GFR er over 35 ml/min. Alendronat

frarådes til patienter med nedsat nyrefunktion, hvor GFR er mindre end 35 ml/min, på

grund af manglende erfaring.

Anvendelse hos børn og unge

Alendronat anbefales ikke til børn under 18 år, da der ikke foreligger tilstrækkelige

resultater om sikkerhed og effekt ved tilstande relateret til pædiatrisk osteoporose (se også

pkt. 5.1)..

Alendronat ”Actavis” er ikke undersøgt til behandling af glukokortikoidinduceret

osteoporose.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Abnormaliteter i esophagus og andre faktorer, der forsinker tømningen af esophagus,

f.eks. striktur eller akalasi.

Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter.

Hypokalcæmi

Se også pkt. 4.4.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Alendronat kan forårsage lokal irritation af slimhinden i den øvre del af mave-tarmkanalen.

Da der er risiko for, at den tilgrundliggende sygdom kan forværres, bør der udvises

forsigtighed, når alendronat administreres til patienter med aktuelle problemer i den øvre

del af mave-tarmkanalen, f.eks. dysfagi, sygdom i esophagus, gastritis, duodenitis, ulcera,

43157_spc.doc

Side

2 af 11

eller patienter som for nylig (inden for det seneste år) har haft større mave-tarmsygdomme

som peptisk ulcus, aktiv gastrointestinal blødning eller kirurgiske indgreb i den øvre del af

mave-tarmkanalen, som ikke var pyloroplastik (se pkt. 4.3).

Hos patienter med kendt Barretts esophagus bør lægen overveje fordele og potentielle risici

ved alendronat på individuel patientbasis.

Der er rapporteret om reaktioner i esophagus (i nogle tilfælde alvorlige, som krævede

indlæggelse), såsom esophagitis, ulcera eller erosioner i esophagus, i sjældne tilfælde

efterfulgt af striktur i esophagus, hos patienter, der har fået alendronat. Lægen skal derfor

være opmærksom på alle tegn eller symptomer, der kan skyldes en mulig reaktion i

esophagus, og patienterne skal informeres om at seponere alendronat og søge lægehjælp,

hvis de får symptomer på irritation af esophagus, såsom dysfagi, smerter, når de synker,

eller retrosternale smerter samt nyopstået eller forværret halsbrand.

Risikoen for alvorlige bivirkninger i esophagus synes at være større hos patienter, som ikke

tager alendronat som ordineret og/eller fortsætter med at tage alendronat efter at have fået

symptomer, som tyder på irritation af esophagus. Det er meget vigtigt, at patienten

modtager og forstår fuldstændig instruktion om doseringen (se pkt. 4.2). Patienten skal

være informeret om, at der er øget risiko for spiserørsproblemer, hvis instruktionerne ikke

følges.

Selv om der ikke er set en forøget risiko i omfattende kliniske forsøg, har der været

rapporteret sjældne tilfælde (efter markedsføringen) af ulcus duodeni og ulcus ventriculi,

nogle alvorlige og med komplikationer.

Der er rapporteret osteonekrose i kæben, generelt i forbindelse med tandudtrækning

og/eller lokal infektion (herunder osteomyelitis) hos cancerpatienter, der har fået

behandling, inklusiv primært intravenøst administrerede bisfosfonater. Mange af disse

patienter modtog også kemoterapi og kortikosteroider. Osteonekrose i kæben er ligeledes

rapporteret hos patienter med osteoporose, der har været i behandling med oralt

administrerede bisfosfonater.

Følgende risikofaktorer bør overvejes ved evalueringen af patientens risiko for at udvikle

osteonekrose i kæben:

Potensen af bisfosfonat (højest for zoledronsyre), administrationsvej (se ovenfor) og

kumulativ dosis.

Cancer, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider, rygning.

En tandsygdomshistorie, dårlig tandhygiejne, peridontal sygdom, invasive tandindgreb

og dårligt monterede tandproteser.

Der bør overvejes en tandundersøgelse med passende forebyggende tandbehandling før

behandling med orale bisfosfonater hos patienter med dårlig tandhygiejne.

Disse patienter bør om muligt undgå invasive tandindgreb, mens de er i behandling. Hos

patienter, der udvikler osteonekrose i kæben, mens de er i behandling med bisfosfonat, kan

tandkirurgi forværre tilstanden. Der findes ikke data om, hvorvidt seponering af

bisfosfonat hos patienter, der skal have foretaget et tandindgreb, reducerer risikoen for

osteonekrose i kæben. Den behandlende læges kliniske bedømmelse bør lægges til grund

for behandlingsplanen for den enkelte patient

baseret på en individuel fordel/risiko

vurdering

43157_spc.doc

Side

3 af 11

I forbindelse med behandling med bisfosfonat bør alle patienter opfordres til at opretholde

en god mundhygiejne, gå til rutinekontrol hos tandlægen, samt rapportere alle orale

symptomer som fx dental mobilitet, smerter eller hævelse.

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i

forbindelse med langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen

inkluderer steroider og kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller

traumer. Muligheden for osteonekrose af øregangen skal overvejes hos patienter, der får

behandling med bisfosfonater, og som udviser øresymptomer, herunder kroniske

øreinfektioner.

Der er rapporteret smerter i knogler, led og/eller muskler hos patienter, der får bisfosfonat.

Erfaringerne efter markedsføringen viser, at disse symptomer sjældent har været alvorlige

og/eller invaliderende (se pkt. 4.8). Tiden indtil symptomerne opstod varierede fra en dag

til adskillige måneder efter behandlingsstart. De fleste patienter oplevede en lettelse i

symptomerne efter seponering. Hos en undergruppe vendte symptomerne tilbage ved

genbehandling med det samme lægemiddel eller et andet bisfosfonat.

Der er rapporteret om atypiske subtrochantære og diafyseale femurfrakturer ved

bisfosfonatbehandling, primært hos patienter i langtidsbehandling af osteoporose. Disse

transverse eller korte oblikke frakturer kan forekomme hvor som helst på femur, fra lige

under trochanter minor til lige over det suprakondylære svaj. Disse frakturer forekommer

efter minimalt eller intet traume, men nogle patienter får lår- eller lyskesmerter, ofte med

tilhørende billedemæssige karakteristika af stressfrakturer, uger til måneder før den

komplette femurfraktur viser sig. Frakturerne er ofte bilateral; derfor bør den kontralaterale

femur undersøges hos patienter, som behandles med bisfosfonater, og som har pådraget sig

en fraktur af lårbensskaftet. Dårlig heling af disse frakturer er også blevet rapporteret.

Det bør overvejes at seponere bisfosfonat hos patienter med mistanke om atypisk

femurfraktur, indtil der foreligger en evaluering af patienten, baseret på en individuel

benefit/risk-vurdering.

Patienten skal informeres om at rapportere enhver lår-, hofte- eller lyskesmerte under

bisfosfonatbehandlingen, og alle patienter, som fremviser disse symptomer, skal evalueres

for en ufuldstændig femurfraktur.

Erfaringer efter markedsføring viser, at der sjældent har været rapporteret alvorlige

hudreaktioner, herunder Steven-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

Patienterne skal instrueres i, at hvis de glemmer at tage en dosis af Alendronat ”Actavis”,

skal de tage én tablet morgenen efter, de kommer i tanke herom. De må ikke tage to

tabletter den samme dag, men skal forsætte med at tage én tablet én gang om ugen på den

dag, de oprindeligt har valgt.

Alendronat frarådes til patienter med nedsat nyrefunktion, hvor GFR er mindre end 35

ml/min (se pkt. 4.2).

Det bør overvejes, om osteoporosen har andre årsager end østrogenmangel og alderdom.

Hypokalcæmi skal korrigeres før behandling med alendronat indledes (se pkt. 4.3). Andre

tilstande, der påvirker mineralmetabolismen (f.eks. vitamin D-mangel og

hypoparatyreoidisme) skal også behandles effektivt. Hos patienter med disse tilstande skal

serumkalcium og symptomer på hypokalcæmi monitoreres under behandling med

Alendronat ”Actavis”.

43157_spc.doc

Side

4 af 11

På grund af den positive effekt af alendronat på forhøjelse af knoglemineralerne, kan der

forekomme fald i

serumkalcium og serumfosfat især hos patienter der får glukokortikoider,

hvor kalciumabsorption kan være nedsat

. Dette er sædvanligvis lille og asymptomatisk. Der

har dog været sjældne tilfælde af symptomatisk hypokalcæmi, som nu og da har været

alvorlige og ofte er forekommet hos patienter med prædisponerende tilstande (f.eks.

hypoparatyroidisme, vitamin D-mangel og malabsorption af kalcium). Det er især vigtigt at

sikre tilstrækkelig indtagelse af kalcium og vitamin D hos patienter, der får

glukokortikoider.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose. Dette lægemiddel bør ikke anvendes til patienter med

sjældne arvelige lidelser som galaktoseintolerans, Lapp-laktasemangel eller glukose-

galaktosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ved samtidig indtagelse kan mad og drikke (inklusiv mineralvand), kalciumtilskud,

antacida og visse lægemidler, der indtages oralt, interferere med absorptionen af

alendronat. Patienten skal derfor vente mindst 30 minutter efter indtagelse af alendronat,

før andre lægemidler indtages oralt (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der forventes ingen andre klinisk signifikante interaktioner med lægemidler. En række

patienter modtog i kliniske forsøg østrogen (intravaginalt, transdermalt eller oralt), mens

de fik alendronat. Der blev ikke konstateret bivirkninger, som kunne tilskrives den

samtidige brug.

Selv om specifikke interaktionsforsøg ikke er foretaget, har alendronat været anvendt i

kliniske forsøg samtidigt med en lang række almindeligt ordinerede lægemidler uden tegn

på kliniske interaktioner.

Da anvendelse af NSAID er forbundet med gastrointestial irritation, bør forsigtighed

udvises ved samtidig brug af alendronat.

4.6

Graviditet og amning

Alendronat er kun beregnet til brug af postmenopausale kvinder og bør derfor ikke

anvendes under graviditet eller af ammende kvinder.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af alendronat hos gravide. Dyreforsøg

har vist tegn på, at der er en effekt på fosterets knogle dannelse ved høje doser. Indgift af

alendronat til gravide rotter forårsagede dystoci relateret til hypokalcæmi (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om alendronat udskilles i modermælk.

Fertilitet

Bisfosfonater er inkorperet i knoglematrixen, hvorfra de gradvist frigives over årrækker.

Mængden af bisfosfonat, der inkorperes i knogler hos voksne, og dermed den mængde der

er til rådighed for frigivelse tilbage til den systematiske cirkulation, er direkte relateret til

dosis og varighed for brug af bisfosfonat (se pkt. 5.2). Der findes ingen data vedrørende

foster risiko hos mennesker. Dog er der en teoretisk risiko for foster skade, overvejende

skeletal, hvis kvinder bliver gravide efter afslutning af behandling med bisfosfonat.

43157_spc.doc

Side

5 af 11

Virkningen af faktorer, så som tid fra ophør af behandling med bisfosfonat til befrugtning,

den anvendte type bisfosfonat, samt administrationsvejen (intravenøs contra oral), på

risikoen er endnu ikke blevet undersøgt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at køre bil eller betjene

maskiner. Der er dog rapporteret om visse bivirkninger ved alendronat 70 mg, som kan

påvirke nogle patienters evne til at køre bil eller betjene maskiner. Individuel respons på

alendronat 70 mg kan variere (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

I en etårig undersøgelse med postmenopausale kvinder med osteoporose var de generelle

sikkerhedsprofiler ens for 70 mg alendronsyre (n = 519) og alendronat 10 mg/dag (n =

370).

I to, treårige, identisk tilrettelagte undersøgelser med post-menopausale kvinder

(alendronat 10 mg: n = 196, placebo: n = 397) var de generelle sikkerhedsprofiler ens for

alendronat 10 mg/dag og placebo.

Bivirkninger blev indberettet af investigatorerne som værende muligvis, sandsynligvis eller

med sikkerhed relateret til lægemidlet. Disse er angivet nedenfor, hvis forekomsten var ≥ 1

% i en af behandlingsgrupperne i det etårige forsøg, eller ≥ 1% hos de patienter, der blev

behandlet med alendronat 10 mg/dag, og hvor bivirkningen var hyppigere end hos de

patienter, der fik placebo i de treårige forsøg:

Etårigt forsøg

Treårigt forsøg

Alendronsyre

70 mg (n=519)

Alendronat

10 mg/dag

(n=370)

Alendronat

10 mg/dag

(n=196)

Placebo

(n=397)

Mave-tarmkanalen

Abdominalsmerter

Dyspepsi

Syreregurgitation

Kvalme

Abdominal

distention

Obstipation

Diarre

Dysfagi

Flatulens

Gastritis

Gastrisk ulcus

Ulcus i esophagus

Knogler, led og muskler

Muskuloskeletale

smerter (i knogler,

muskler eller led)

Muskelkramper

Neurologi

Hovedpine

43157_spc.doc

Side

6 af 11

Følgende bivirkninger er også rapporteret under kliniske forsøg og/eller anvendelse efter

markedsføringen:

[Meget almindelige (≥1/10), Almindelige (≥1/100 til <1/10), ikke almindelige (≥1/1000 til

<1/100), sjældne (≥1/10,000 til <1/1000), meget sjældne (<1/10,000), ikke kendt

(herunder enkeltstående tilfælde)]

Immunsystemet:

Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner,

herunder urticaria og angioødem.

Metabolisme og ernæring:

Sjældne: Symptomatisk hypokalcæmi, ofte

relateret til prædisponerende tilstande.

Nervesystemet:

Almindelige: Hovedpine, svimmelhed

Ikke almindelige: Dysgeusi

Øjne:

Ikke almindelige: Øjeninflammationer

(uveitis, scleritis, episcleritis)

Øre og labyrint:

Almindelige: Vertigo

Mave-tarm-kanalen:

Almindelige: Abdominalsmerter, dyspepsi,

obstipation, diarré, flatulens, ulcus i

esophagus*, dysfagi*, abdominal

distention, syreregurgitation

Ikke almindelige: Kvalme, opkastning,

gastritis, esophagitis*, erosioner i

esophagus, melæna

Sjældne:

Striktur i esophagus*,

orofaryngeal ulceration*,

øvre

gastrointestinale PUBs (perforationer, ulcera,

blødninger)

Hud og subkutane væv:

Almindelige: Alopeci

, pruritus

Ikke almindelige: Udslæt, erythem

Sjældne:

Udslæt med lysfølsomhed,

alvorlige hudreaktioner herunder Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal

nekrolyse

Led, muskler og bindevæv

Meget almindelige: Muskuloskeletale

smerter (i knogler, muskler eller led),

nogle gange alvorlige

†§

Almindelige: Hævelser af led

Sjældne: Osteonekrose i kæben

‡§

, atypiske

subtrochantære og diafyseale femurfrakturer

(bisfosfonat klassebivirkninger)

Meget sjælden: Osteonekrose af øregangen

(klasse-bivirkning for bisfosfonater).

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelige: Asteni

, perifere ødemer

Ikke almindelige:

Forbigående symptomer

som reaktioner i en akut fase (myalgi,

utilpashed og sjældent feber), typisk i

forbindelse med behandlingsstart.

Se pkt. 4.4.

Hyppigheden ved kliniske forsøg var ens i lægemiddelgruppen og placebogruppen.

* Se pkt. 4.2 og 4.4.

43157_spc.doc

Side

7 af 11

Denne bivirkning blev identificeret ud fra undersøgelser efter markedsføring. Den sjældne

hyppighed blev fastsat baseret på relevante kliniske forsøg.

Identificeret ud fra erfaringer efter markedsføring.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300

København S, e-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Hypokalcæmi, hypophosphatæmi og øvre gastrointestinale bivirkninger som ubehag i

maven, halsbrand, esophagitis, gastritis eller ulcus, kan skyldes oral overdosering.

Der findes ikke specifik information om behandling af overdosering med alendronat. Der

bør gives mælk eller antacida for at binde alendronat. På grund af risikoen for irritation af

esophagus, bør opkastning ikke induceres, og patienten skal forblive i helt oprejst stilling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Bisfosfonat, til behandling af knoglesygdomme.

ATC-kode: M05B A04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Det aktive stof i Alendronat ”Actavis”, natritumalendronattrihydrat, er et bisfosfonat, der

hæmmer osteoklastisk knogleresorption uden direkte effekt på knogledannelsen.

Prækliniske studier har vist, at alendronat primært er lokaliseret til steder med aktiv

resorption. Den osteoklastiske aktivitet hæmmes, men dannelsen eller bindingen af

osteoklaster påvirkes ikke. Den knoglemasse, der dannes under alendronatbehandling, er af

normal kvalitet.

Behandling af postmenopausal osteoporose

Osteoporose defineres som en knoglemineraltæthed BMD i rygrad eller hofte med 2,5

standarddeviationer(SD) under gennemsnittet for en normal, ung population, eller som

tidligere skørhedsfrakturer, uanset BMD.

Den terapeutiske ækvivalens af 70 mg alendronsyre (n = 519) og 10 mg alendronat dagligt

(n = 370) blev påvist i et etårigt multicenterforsøg med post-menopausale kvinder med

osteoporose. Forøgelsen fra baseline i BMD i lændehvirvlerne var som gennemsnit 5,1 %

på et år (95 % CI: 4,8, 5,4 %) i den gruppe, som fik 70 mg én gang ugentligt, og 5,4 %

(95% CI: 5,0, 5,8 %) i den gruppe, som fik 10 mg dagligt. Den gennemsnitlige BMD-

forøgelse var 2,3 % og 2,9 % i lårbenshalsen og 2,9 % og 3,1 % i hele hoften i henholdsvis

den gruppe, som fik 70 mg ugentligt, og den gruppe, som fik 10 mg dagligt. De to

behandlingsgrupper var også ens for så vidt angår BMD-forøgelsen i knoglemassen andre

steder.

43157_spc.doc

Side

8 af 11

Alendronats virkning på knoglemassen og forekomsten af frakturer hos postmenopausale

kvinder er blevet undersøgt i to studier med identisk design (n = 994), hvor den initiale

effekt blev undersøgt, samt i Fracture Intervention Trial (FIT: n = 6.459).

I undersøgelserne af den initiale effekt var gennemsnitsværdien for knoglemineraltætheden

(BMD) efter tre år i forhold til placebo forhøjet med henholdsvis 8,8 %, 5,9 % og 7,8 %

ved rygsøjlen, lårbenshalsen og trochanter i gruppen, der fik 10 mg alendronat dagligt. Den

samlede BMD i kroppen blev også forøget signifikant. I forhold til de patienter, der blev

behandlet med placebo, var der en reduktion på 48 % (alendronat 3,2 % mod placebo 6,2

%) hos den del af patienterne, der blev behandlet med alendronat, som havde et eller flere

vertebrale frakturer. I den toårige forlængelse af disse undersøgelser fortsatte forøgelsen af

BMD ved rygsøjlen og trochanter, og BMD ved lårhalsknoglen og i hele kroppen forblev

uændret.

FIT bestod af to placebokontrollerede undersøgelser med en daglig dosis alendronat (5 mg

dagligt i to år og 10 mg dagligt i yderligere enten et eller to år):

FIT 1: En treårig undersøgelse af 2.027 patienter, som havde mindst en vertebral

fraktur (kompressionsfraktur) ved baseline. I denne undersøgelse reducerede daglig

indtagelse af alendronat forekomsten af ≥ 1 ny vertebral fraktur med 47 % (7,9 % for

alendronat mod 15,0 % for placebo). Desuden blev der konstateret en statistisk

signifikant reduktion i forekomsten af hoftefrakturer (1,1 % mod 2,2%, en reduktion på

51 %).

FIT 2: En fireårig undersøgelse af 4.432 patienter med lav knoglemasse men uden

frakturer ved baseline. I denne undersøgelse blev der i analysen af undergruppen af

osteoporotiske kvinder (37 % af den samlede population, som faldt inden for

ovenstående definition på osteoporose) konstateret en signifikant forskel i forekomsten

af hoftefrakturer (1,0 % for alendronat mod 2,2 % for placebo, en reduktion på 56 %),

og i forekomsten af ≥ 1 vertebrale frakturer (2,9 % mod 5,8 %, en reduktion på 50 %).

Fund fra laboratorieundersøgelser:

Asymptomatiske, milde og forbigående fald i serum calcium og phosphat blev observeret i

kliniske studier hos henholdsvis cirka 18% og 10% af patienterne der modtog alendronat

10 mg/dag versus cirka 12% og 3% af patienterne der modtog placebo. Forekomsten af

fald i serum calcium til <8,0 mg/dl (2,0 mmol/L) og serum phosphat til ≤2,0 mg/dl (0,65

mmol/L) var dog ens i begge behandlingsgrupper.

Pædiatriske patienter:

Alendronat er blevet undersøgt hos et lille antal patienter under 18 år med osteogenesis

imperfecta. Resultaterne er utilstrækkelige til at støtte brugen af alendronat til pædiatriske

patienter med osteogenesis imperfecta.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

I forhold til en intravenøs referencedosis var gennemsnittet for alendronats

biotilgængelighed ved oral indgift 0,64 % hos kvinder for doser fra 5 til 70 mg ved

administation efter faste natten igennem og to timer før et standardiseret morgenmåltid.

Biotilgængeligheden faldt svarende til et skøn på 0,46 % og 0,39 %, når alendronat blev

administreret en time eller en halv time før et standardiseret morgenmåltid. I

osteoporoseundersøgelserne havde alendronat en effekt ved administration mindst 30

minutter før dagens første mad eller drikke.

43157_spc.doc

Side

9 af 11

Biotilgængeligheden var ubetydelig, uanset om alendronat blev indtaget sammen med eller

op til to timer efter en standardiseret morgenmad. Samtidig indtagelse af alendronat og

kaffe eller appelsinjuice nedsatte biotilgængeligheden med ca. 60 %.

Hos sunde individer gav oral indgift af prednison (20 mg tre gange dagligt i fem dage) ikke

en klinisk betydelig ændring i alendronats orale biotilgængelighed (den gennemsnitlige

stigning var på mellem 20 % og 44 %).

Fordeling

Undersøgelser med rotter viser, at alendronat i en overgangsfase distribueres til blødt væv

efter 1 mg/kg intravenøs indgift, men derefter redistribueres hurtigt til knoglerne, eller det

udskilles i urinen. Gennemsnittet for fordelingsvolumen ved steady state er, når knoglerne

ikke medregnes, mindst 28 liter hos mennesker. Koncentrationen af lægemidlet i plasma

efter terapeutiske orale doser er for lav til at kunne spores i analyser (< 5 ng/ml).

Proteinbindingen i humant plasma er ca. 78 %.

Biotransformation

Der er ingen dokumentation for, at alendronat metaboliseres hos dyr eller mennesker.

Elimination

Efter en enkelt intravenøs dosis af [14C-mærket] alendronat, blev ca. 50 % af

radioaktiviteten udskilt i urinen inden for 72 timer, og meget lidt eller ingen radioaktivitet

kunne genfindes i fæces. Efter en enkelt intravenøs dosis på 10 mg var renal clearance for

alendronat 71 ml/min, og systemisk clearance oversteg ikke 200 ml/min.

Plasmakoncentrationerne faldt med mere end 95 % inden for seks timer efter intravenøs

administration. Den endelige halveringstid skønnes hos mennesker at være mere end ti år

på baggrund af frigivelsen af alendronat fra skelettet. Alendronat udskilles ikke gennem

nyrernes syre- eller basetransportsystem hos rotter, og det forventes således ikke at

interferere med udskillelsen af andre lægemidler fra disse systemer hos mennesker.

Karakteristika hos patienter

Prækliniske undersøgelser viser, at den del af lægemidlet, der ikke deponeres i knoglerne,

hurtigt udskilles i urinen. Der blev ikke fundet evidens for mætning af optagelsen i

knoglerne efter konstant dosering med kumulative intravenøse doser på op til 35 mg/kg i

dyr. Selv om der ikke findes kliniske oplysninger herom, er det sandsynligt, at

eliminationen af alendronat via nyrerne ligesom i dyr vil være nedsat hos patienter med

nedsat nyrefunktion. Derfor kan der muligvis forventes en noget større akkumulering af

alendronat i knogler hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologien, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet

og carcinogent potentiale. Undersøgelser med rotter har vist, at behandling med alendronat

under graviditet var forbundet med dystoci hos hunrotter under fødslen, hvilket skyldtes

hypokalcæmi. I undersøgelserne har rotter, der fik høje doser, udvist en øget forekomst af

ufuldstændig føtal knogledannelse. Relevansen for mennesker er ukendt.

43157_spc.doc

Side

10 af 11

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellactose 80 (lactosemonohydrat og cellulose i pulverform)

Croscarmellosenatrium (E468)

Kolloid, vandfrit silica (E551)

Magnesiumstearat (E470b)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/aluminium-blistre i pakninger med 2, 4 eller 12 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

43157

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. november 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. august 2016

43157_spc.doc

Side

11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

22-2-2012

Decision on general conditional reimbursement for alendronate-containing medicines

Decision on general conditional reimbursement for alendronate-containing medicines

In cooperation with the Reimbursement Committee, we have decided to grant alendronate-containing medicines general conditional reimbursement from 5 March 2012. Reimbursement is conditional as it is reserved for patients with low-energy hip fractures. For any other patients who are treated with alendronate, the doctor must apply for single reimbursement, and the guiding criteria for single reimbursement remain unchanged for these patients. Alendronate is used for the treatment of osteoporosis (brittle bon...

Danish Medicines Agency

22-2-2012

Changed criteria for single reimbursement for osteoporosis medicines other than alendronate

Changed criteria for single reimbursement for osteoporosis medicines other than alendronate

As of 5 March 2012, it will only be possible to obtain a single reimbursement grant for the other medicines used in osteoporosis treatment for patients that cannot use alendronate. The criteria for single reimbursement are changed because of the large price gaps between the different medicines, where the reimbursement price of alendronate is by far the lowest.

Danish Medicines Agency

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety