Alcide UDDERgold PM vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alcide UDDERgold PM vet. koncentrat til pattebadevand, opløsning
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til pattebadevand, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Alcide UDDERgold PM vet. koncentrat til pattebadevand, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 42703
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

18. marts 2013

PRODUKTRESUMÉ

for

Alcide UDDERgold PM vet,. koncentrat til pattebadevand, opløsning

0.

D.SP.NR

25735

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Alcide UDDERgold PM vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Base-koncentratet indeholder

Aktivt stof

Natriumchlorit

6,4 mg/ml

(svarende til klorsyrling

4,84 mg/ml)

Hjælpestof

Dinatriumedetatdihydrat

1,9 mg/ml

Activator-koncentratet indeholder

Aktivt stof

Mælkesyre

26,4 mg/ml

Hjælpestoffer

Natriumbenzoat (E 211)

2,0 mg/ml

Tartrazin (E 102)

3,0 mg/ml

I 1:1-blandingen forekommer hver ingrediens med det halve af de nævnte koncentrationer

umiddelbart efter opblanding.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til pattebadevand, opløsning.

Base-koncentratet er en viskøs, klar/hvid opløsning.

42703_spc.doc

Side 1 af 5

Activator-koncentratet er en viskøs, gul opløsning.

Når base- og activator-koncentratet blandes 1:1, dannes der en gylden opløsning til brug til

patter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Malkekvæg

4.2

Terapeutiske indikationer

Pattedyp til brug efter malkning er beregnet som hjælp til at kontrollere mastitis i

malkekvæg, når sygdommen er forårsaget af patogener som Staphylococcus aureus,

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis eller

Escherichia coli.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes på beskadigede (traumatiserede) eller inflammerede patter.

Hvis en ko udviser tegn på irritation eller overfølsomhed (hypersensitivitet) over for

produktet, skal behandlingen seponeres.

Må ikke anvendes ved rengøring af mejeriudstyr.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Kun til udvortes brug. Før malkning vaskes patterne omhyggeligt med vand eller

forligeligt yvervask med anvendelse af korrekte procedurer og tørring. Driv ikke køerne ud

i frostvejr, før pattedyppen er tørret helt. Tørring tager ca. 8-20 minutter under disse

forhold. Hvis der tilkommer eller vedvarende er tegn på sygdom, skal De kontakte

dyrlægen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Vask hænder efter brug.

Anvendes på et velventileret sted pga. risiko for opbygning af irritativ klordioxidgas.

Irriterer øjnene. Undgå kontakt med øjnene. Ved kontakt med øjnene skylles med rigelige

mængder vand. Søg læge i tilfælde af øjenirritation.

I tilfælde af utilsigtet eksponering for stoffet fjernes dette ved fortynding, dvs.:

Udvendigt: Vask med vand,

Ved indtagelse: Drik vand,

Ved indånding: Få personen ud i frisk luft.

42703_spc.doc

Side 2 af 5

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Der forekommer sjældent irritation af patter, og når det sker, hænger det hovedsageligt

sammen med hygiejneforholdene, dvs. om rester fjernes fuldstændigt før malkning. Hvis

rester fra pattedyppen får lov at samle sig, vil der dannes en tør skorpe. Når denne skorpe

fjernes, efterlader det pattehuden øm og irriteret.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Indiceret til brug til lakterende malkekøer. Se pkt. 4.11 for tilbageholdelsestid.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til lokal brug som pattedyp. Bland lige store mængder af activator og base, indtil farven er

helt ensartet. Det opblandede produkts gyldne farve kan falme over tid, hvilket den gør

hurtigere ved højere temperaturer. Dette påvirker ikke produktets virkning.

Vask og tør yver og patter før malkning. Umiddelbart efter malkning dyppes alle patter i

det opblandede produkt i mindst halvdelen af deres længde. Lad dem lufttørre, før køerne

drives på græs, især i frostvejr. Aftørres ikke. Gennemsnitligt skal der bruges ca. 7,5 ml af

produktet pr. ko ved hver malkning. Brug altid friskopblandet Alcide UDDERgold PM vet

i fuld styrke.

Før malkning vaskes patterne omhyggeligt med et forligeligt yvervaskeprodukt med

anvendelse af korrekte procedurer.

4.10

Overdosering

Ikke relevant.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage

Mælk: 0 dage

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

ATCvet-kode: Q G5 2A. Desinfektionsmiddel. Produkt til patter og yver.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Når den aktive klorit-ingrediens i base-koncentratet aktiveres ved forsuring med

mælkesyren i activator-koncentratet, dannes der et bakteriedræbende system i ligevægt

med klorit. Det udgøres af den kortlivede klorsyrling og de dertil relaterede oxyklor-

disproportioneringsprodukter.

HClO

antimikrobielle oxyklor-typer

klorit

klorsyrling

42703_spc.doc

Side 3 af 5

Mælkesyre

antimikrobielle typer

Systemet med klorsyrling/de deriverede produkter er meget potent og har bredspektret

bakteriedræbende virkning, formentlig via oxidative angreb på modtagelige steder på den

mikrobielle membran.

Mælkesyre(overskud) udøver sin antimikrobielle effekt ved adsorption til celleoverflader

og fremmer udsivning af hydrogenioner over cellemembranen, hvilket medfører en

forsuring af cellens indre miljø og hæmmer transport af næringsstoffer.

In vitro-virkningen af systemet UDDERgold pattedyp blev undersøgt på bortopererede

patter, der blev kunstigt kontamineret med kulturer med organismer, der forårsager

mastitis. Det antimikrobielle klorsyrling/oxyklor-system viste sig at være effektivt mod

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactia, Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus uberis, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

og Listeria monocytogenes.

Der er tilsat et geldannende materiale (polysulfonsyre) til formuleringen for at sikre, at når

den initiale bakteriedræbende virkning fra det forsurede kloritsystem først er opbrugt, så

holdes den desinficerede hudoverflade og ikke mindst pattespidsen og pattekanalen

effektivt lukket og beskyttet af en film. Derved forebygges rekontaminering. Derudover

fanger filmen de rester af mælkesyre, der er blevet tilbage fra den initiale kemiske reaktion.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Base

Dinatriumedetatdihydrat

Polysulfonsyre

Natriumhydroxid

Renset Vand

Activator

Natriumbenzoat (E211)

Tartrazin (E102)

Hydroxyethylcellulose

Glycerol

Natriumdodecylbenzensulfonat

Renset Vand

42703_spc.doc

Side 4 af 5

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning

Base og activator: 2 år.

Opbevaringstid af den brugsklare opløsning (blanding af base og activator i forholdet 1:1):

3 timer.

Der skal tilberedes en ny opløsning umiddelbart før brug. Opløsningen bør anvendes inden

for 3 timer. Ikke anvendt opløsning bør bortskaffes.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Beskyttes mod lys. Beskyttes mod frost*.

Opbevares i den originale beholder. Hold beholderen tæt tillukket.

Må ikke opbevares sammen med mad og drikke eller animalske foderstoffer.

* Nedfrysning påvirker ikke virkningen af produktet, såfremt det nedfrosne materiale optøs

fuldstændigt og rystes godt, før base- og activator-komponenterne blandes.

6.5

Emballage

Base- og activator-koncentrat leveres separat, pakket parvist i HDPE-flasker/beholdere

med skruelåg af PP eller HDPE.

Pakningsstørrelser: 3,785, 10 eller 20 liter base- eller activator-komponent.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendt veterinært lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ecolab Deutschland GmbH

Ecolab-Allee 1

40789 Monheim am Rhein

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

42703

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. juli 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. marts 2013

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

42703_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has resulted in adding warnings to the labels of a specific class of type 2 diabetes medicines called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors about the risks of too much acid in the blood and of serious urinary tract infections. Both conditions can result in hospitalization.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Protonix vs. Prevacid

Protonix vs. Prevacid

Protonix (pantoprazole sodium) and Prevacid (lansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prevacid is also used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Prevacid is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

24-1-2018

ORACIT (Citric Acid And Sodium Citrate) Solution [CMP Pharma, Inc.]

ORACIT (Citric Acid And Sodium Citrate) Solution [CMP Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

VANQUISH BARRIER BASE (Sodium Chlorite) Solution [DeLaval Inc.]

VANQUISH BARRIER BASE (Sodium Chlorite) Solution [DeLaval Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

EU/3/13/1139 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/13/1139 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/13/1139 (Active substance: Sodium chlorite) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8999 of Thu, 21 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/023/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

Divalproex Sodium

Divalproex Sodium

Divalproex sodium is a stable coordination compound comprised of sodium valproate and valproic acid used to treat manic episodes associated with bipolar disorder, epilepsy, and migraine headaches.

US - RxList

17-10-2017

SULFZIX (Sodium Polysulthionate, Folic Acid) Capsule [Basiem]

SULFZIX (Sodium Polysulthionate, Folic Acid) Capsule [Basiem]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

EU/3/03/182 (Idorsia Pharmaceuticals Deutschland GmbH)

EU/3/03/182 (Idorsia Pharmaceuticals Deutschland GmbH)

EU/3/03/182 (Active substance: 5-methyl-pyridine-2-sulfonic acid {6-(2-hydroxy-ethoxy)-5-(2-methoxy-phenoxy)-2-[2-(1H-tetrazol-5-yl)-pyridin-4-yl]-pyrimidin-4-yl}-amide sodium salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)6106 of Thu, 07 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/057/03/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Hyaluronate Acid Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Hyaluronate Acid Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed