Alar 85 SG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alar 85 SG Vandopløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 850 g/kg daminozid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alar 85 SG Vandopløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Alar 85 SG

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter,

udplantningsplanter og krysantemum til afskæring.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Vækstreguleringsmiddel nr. 558-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

ANALYSE: Daminozid 850 gram/kg. (85 % w/w) Præparattype:

Midlet er et vandopløseligt granulat

INDHOLD: 5 kg netto.

Udløbsdato:

Batch no.:

Registreret af:

Arysta LifeScience Great Britain Ltd., Brooklands Farm, Cheltenham Road, Evesham,

WR11 2LS, Storbritannien. (Tel: +44 (0)1386 425500, Fax: +44 (0)1386 425524)

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401) Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særlig fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplanter

og krysantemum til afskæring.

Der må højest behandles 0,1 hektar per dag.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

_____________________________________________________________________

Førstehjælp

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.

Brugsanvisning:

Alar 85 SG udsprøjtes på planter i god vækst. Det optages gennem

bladene og gennem reduceret internodie længde, giver det planter-

ne et mere kompakt udseende og ofte en bedre og mere holdbar

blomstring. Løver tenderer til et mere grønt udseende og planterne er

bedre i stand til at modstå tørke og transport stress.

Sprøjtetidspunktet er fra 2 uger efter oppotning eller knibning, og

senere efter behov, hvis planterne ”løber”. Undgå sprøjtning i solskin.

Optimal temperatur på behandlingstidspunktet er 15-20

Kun saftspændte planter i god vækst bør behandles. Sprøjt kun når

planterne er tørre.

Undgå at sprøjte planter der er i knop eller i blomst (med mindre det

er det anbefalede sprøjtetidspunkt).

Dosering: Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for de

enkelte arter fordi doseringen ikke kun afhænger af plantearten men

også af vækstfaktorer såsom vand, gødning, lysmængde (årstiden),

den anvendte sprøjteteknik, herunder væskemængde, antallet af

sprøjtninger, sprøjteintervaller, planternes udviklingstrin ved 1. sprøjt

ning, og ikke mindst gartnerens krav til udseende af det produkt, han

ønsker at fr

emstille. Under visse forhold og på visse arter kan man

opleve at behandling med Alar 85 SG kan forsinke blomstringen.

Ud fra de foreliggende oplysninger er det dog muligt at fastsætte et

doseringsinterval, indenfor hvilke langt de fleste sprøjtninger udføres.

Til potteplanter anvendes Alar 85 SG i doseringer på 0,1 - 0,4 %

styrke og for udplantningsplanter på 0,3 - 0,6 % styrke. (Eksempel:

0,3 % = 3 g Alar 85 SG i 1 ltr. vand.).

Væskemængder:

Sprøjt til begyndende afdrypning 150-200 ml pr. m

afhængig af

bladfylden. Fra udsprøjtning af Alar 85 SG til første vanding bør

hengå mindst 24 timer.

Blandbarhed:

Skyl sprøjtetanken grundigt før og efter brug. Alar 85 SG bør ikke

blandes med andre produkter, heller ikke klæbemidler

Undgå at lade Alaropløsningen være i kontakt med metal i mere

end 2 timer. Vask sprøjteudstyr grundigt efter brug.

Den nødvendige mængde Alar 85 SG tilsættes rent vand, og der

omrøres kraftigt indtil det er opløst.

Opblanding i vand

Den maksimale dosering af Alar 85 SG som kan tilføres ad én gang

er 5 kg produkt pr ha. Den maksimale totale dosering af Alar 85 SG,

som kan tilføres per plantekultur i en vækstsæson, er 15 kg produkt

pr ha.

Doseringerne i etiketten er udtrykt som % koncentration. Følgende

tabel viser de doseringer som kan tilføres i forskellige vandmængder

uden at overskride den maksimale individuelle dosering på 5 kg pr

hektar

Overskrid IKKE en maksimal individuel dosering på 5 kg produkt pr

hektar.

Overskrid IKKE en maksimal total dosering på 15 kg/ha pr planteart

pr kultur.

Indholdet/beholderen bortskaffes I overensstemmelse med kommu

nale regler for affaldshåndtering (P501)

om emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen

Emballagen må ikke genbruges.

Udsprøjtning af Alar 85 SG:

Alar 85 SG bliver optaget gennem bladene og virker bedst, når det

udsprøjtes med meget fine dråber, som bliver siddende på bladene

og tørrer langsomt. Sørg for god dækning af planterne. Der sprøjtes

til begyndende afdrypning. Det anbefales altid at prøvesprøjte nogle

enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden, eller hvis kultur

forholdene ændres, inden hele partiet behandles.

CILLUS A/S

Taastrup Hovedgade 121

2630 Taastrup

TLF. 44 91 60 55

ALAR 85 SG

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplanter og krysantemum til afskæring.

Vækstreguleringsmiddel nr. 558-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

ANALYSE:

Daminozid 850 gram/kg. (85 % w/w)

Præparattype: Midlet er et vandopløseligt granulat

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsæt-

telse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad

Overtrædelse af nedenstående særlig fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplan-

ter og krysantemum til afskæring.

Der må højest behandles 0,1 hektar per dag.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af

vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overflade-

vand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

O

pbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

________________________________________________________

Førstehjælp

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontak-

tes.

Brugsanvisning:

Alar 85 SG udsprøjtes på planter i god vækst. Det optages gennem bladene og gennem reduceret

internodie længde, giver det planterne et mere kompakt udseende og ofte en bedre og mere holdbar

blomstring. Løver tenderer til et mere grønt udseende og planterne er bedre i stand til at modstå

tørke og transport stress.

Sprøjtetidspunktet er fra 2 uger efter oppotning eller knibning, og senere efter behov, hvis planterne

"løber". Undgå sprøjtning i solskin. Optimal temperatur på behandlingstidspunktet er 15-20

Kun saftspændte planter i god vækst bør behandles. Sprøjt kun når planterne er tørre.

Undgå at sprøjte planter der er i knop eller i blomst (med mindre det er det anbefalede sprøjtetids-

punkt).

Dosering: Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for de enkelte arter fordi doserin-

gen ikke kun afhænger af plantearten men også af vækstfaktorer såsom vand, gødning, lysmængde

(årstiden), den anvendte sprøjteteknik, herunder væskemængde, antallet af sprøjtninger, sprøjteinter-

valler, planternes udviklingstrin ved 1. sprøjtning, og ikke mindst gartnerens krav til udseende af det

produkt, han ønsker at fremstille. Under visse forhold og på visse arter kan man opleve at behand-

ling med Alar 85 SG kan forsinke blomstringen. Ud fra de foreliggende oplysninger er det dog mu-

ligt at fastsætte et doseringsinterval, indenfor hvilke langt de fleste sprøjtninger udføres.

Til potteplanter anvendes Alar 85 SG i doseringer på 0,1 - 0,4 % styrke og for udplantningsplanter

på 0,3 - 0,6 % styrke. (Eksempel: 0,3 % = 3 g Alar 85 SG i 1 ltr. vand.).

Væskemængder:

Sprøjt til begyndende afdrypning 150-200 ml pr. m

afhængig af bladfylden. Fra udsprøjtning af

Alar 85 SG til første vanding bør hengå mindst 24 timer.

Blandbarhed:

Skyl sprøjtetanken grundigt før og efter brug.

Alar 85 SG bør ikke blandes med andre produkter, heller ikke klæbemidler

Undgå at lade Alar-opløsningen være i kontakt med metal i mere end 2 timer. Vask sprøjteudstyr

grundigt efter brug.

Den nødvendige mængde Alar 85 SG tilsættes rent vand, og der omrøres kraftigt indtil det er opløst.

Opblanding i vand

Den maksimale dosering af Alar 85 SG som kan tilføres ad én gang er 5 kg produkt pr ha. Den mak-

simale totale dosering af Alar 85 SG, som kan tilføres per plantekultur i en vækstsæson, er 15 kg

produkt pr ha.

Doseringerne i etiketten er udtrykt som % koncentration. Følgende tabel viser de doseringer som kan

tilføres i forskellige vandmængder uden at overskride den maksimale individuelle dosering på 5 kg

pr hektar

Overskrid IKKE en maksimal individuel dosering på 5 kg produkt pr hektar.

Overskrid IKKE en maksimal total dosering på 15 kg/ha pr planteart pr kultur.

Indholdet/beholderen bortskaffes I overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501)

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen

Emballagen må ikke genbruges.

Udsprøjtning af Alar 85 SG:

Alar 85 SG bliver optaget gennem bladene og virker bedst, når det udsprøjtes med meget fine dråber,

som bliver siddende på bladene og tørrer langsomt. Sørg for god dækning af planterne. Der sprøjtes til

begyndende afdrypning.

Det anbefales altid at prøvesprøjte nogle enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden, eller

hvis kulturforholdene ændres, inden hele partiet behandles.

Til potteplanter anvendes Alar 85 SG i doseringer på 0,1 - 0,4 % styrke.

Følgende planter kan normalt behandles med Alar 85 SG.

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se tabel)

For ud

plantningsplanter anvendes Alar 85 SG i doseringer på 0,3 - 0,6 % styrke.

Følgende planter kan normalt behandles med Alar 85 SG

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se tabel)

Krysantemum til afskæring

Dosering 0,05 – 0,5 %

For reduktion af stilk længden efter dannelsen af blomsterknopper, 2 til 3 dage inden knopbrydning.

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se doseringstabel)

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Distribueres af:

Registreret af:

Chemtura Europe Ltd, Kennet House, 4 Lanley Quay, Waterside Drive, SL3 6EH,

Slough, Berkshire, Storbritannien.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader,

herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftmæssig opbevaring

og/eller anvendelse af produktet.

CILLUS A/S

Taastrup Hovedgade121

2630 Taastrup

Tlf.: 4491 6055

koncen-

tration

gram Alar i

100 l. vand

Vandmængde

75ml/kvm.

(750l/ha)

100ml/kvm.

(1000l/ha)

150ml/kvm.

(1500l/ha)

200ml/kvm.

(2000l/ha)

0.05

100g

200g

300g

X

400g

X

X

500g

X

X

600g

X

X

X

Achimenes

Aschlepias

Aster novi-belgii

Azalea

Begonia spp.

Browallia

Campanula iso.

Capsicum annuum

Catharanthus roseus

Celosia spp.

Chrysanthemum pal.

Columnea

Crossandra

Cyclamen

Dendranthema ind.hyb.

Eustoma grandiflora

Exacum

Fatshedera lizei

Fuchsia

Gardenia

Gerbera jamesonii-hybr.

Hebe

Hydrangea macrophylla

Kalanchoë

Radermachera sinica

Ranunculus

Rhododendron simsii

Senecio cruentus-hybrider

Solanum pseudocapsium

Tanacetum part (Matr.)

Ageratum

Alyssum

Antirrinum

Asters

Asteriscus

Calendula off.

Coleus

Coreopsis

Cosmos

Dahlia

Impatiens

Lobelia

Matthiola

esembryanthemum

Mimulus

Nasturtium

Nemesia

Nicotiana

Petunia

Phlox

Salvia

Tagetes

Verbena

Viola

Zinnia

INDHOLD:

5 kg netto.

Udløbsdato: Batch no.:

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ALAR 85 SG

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplanter og krysantemum til afskæring.

Vækstreguleringsmiddel nr. 558-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

ANALYSE:

Daminozid 850 gram/kg. (85 % w/w)

Præparattype: Midlet er et vandopløseligt granulat

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsæt-

telse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad

Overtrædelse af nedenstående særlig fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplan-

ter og krysantemum til afskæring.

Der må højest behandles 0,1 hektar per dag.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af

vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overflade-

vand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

O

pbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

________________________________________________________

Førstehjælp

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontak-

tes.

Brugsanvisning:

Alar 85 SG udsprøjtes på planter i god vækst. Det optages gennem bladene og gennem reduceret

internodie længde, giver det planterne et mere kompakt udseende og ofte en bedre og mere holdbar

blomstring. Løver tenderer til et mere grønt udseende og planterne er bedre i stand til at modstå

tørke og transport stress.

Sprøjtetidspunktet er fra 2 uger efter oppotning eller knibning, og senere efter behov, hvis planterne

"løber". Undgå sprøjtning i solskin. Optimal temperatur på behandlingstidspunktet er 15-20

Kun saftspændte planter i god vækst bør behandles. Sprøjt kun når planterne er tørre.

Undgå at sprøjte planter der er i knop eller i blomst (med mindre det er det anbefalede sprøjtetids-

punkt).

Dosering: Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for de enkelte arter fordi doserin-

gen ikke kun afhænger af plantearten men også af vækstfaktorer såsom vand, gødning, lysmængde

(årstiden), den anvendte sprøjteteknik, herunder væskemængde, antallet af sprøjtninger, sprøjteinter-

valler, planternes udviklingstrin ved 1. sprøjtning, og ikke mindst gartnerens krav til udseende af det

produkt, han ønsker at fremstille. Under visse forhold og på visse arter kan man opleve at behand-

ling med Alar 85 SG kan forsinke blomstringen. Ud fra de foreliggende oplysninger er det dog mu-

ligt at fastsætte et doseringsinterval, indenfor hvilke langt de fleste sprøjtninger udføres.

Til potteplanter anvendes Alar 85 SG i doseringer på 0,1 - 0,4 % styrke og for udplantningsplanter

på 0,3 - 0,6 % styrke. (Eksempel: 0,3 % = 3 g Alar 85 SG i 1 ltr. vand.).

Væskemængder:

Sprøjt til begyndende afdrypning 150-200 ml pr. m

afhængig af bladfylden. Fra udsprøjtning af

Alar 85 SG til første vanding bør hengå mindst 24 timer.

Blandbarhed:

Skyl sprøjtetanken grundigt før og efter brug.

Alar 85 SG bør ikke blandes med andre produkter, heller ikke klæbemidler

Undgå at lade Alar-opløsningen være i kontakt med metal i mere end 2 timer. Vask sprøjteudstyr

grundigt efter brug.

Den nødvendige mængde Alar 85 SG tilsættes rent vand, og der omrøres kraftigt indtil det er opløst.

Opblanding i vand

Den maksimale dosering af Alar 85 SG som kan tilføres ad én gang er 5 kg produkt pr ha. Den mak-

simale totale dosering af Alar 85 SG, som kan tilføres per plantekultur i en vækstsæson, er 15 kg

produkt pr ha.

Doseringerne i etiketten er udtrykt som % koncentration. Følgende tabel viser de doseringer som kan

tilføres i forskellige vandmængder uden at overskride den maksimale individuelle dosering på 5 kg

pr hektar

Overskrid IKKE en maksimal individuel dosering på 5 kg produkt pr hektar.

Overskrid IKKE en maksimal total dosering på 15 kg/ha pr planteart pr kultur.

Indholdet/beholderen bortskaffes I overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501)

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen

Emballagen må ikke genbruges.

Udsprøjtning af Alar 85 SG:

Alar 85 SG bliver optaget gennem bladene og virker bedst, når det udsprøjtes med meget fine dråber,

som bliver siddende på bladene og tørrer langsomt. Sørg for god dækning af planterne. Der sprøjtes til

begyndende afdrypning.

Det anbefales altid at prøvesprøjte nogle enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden, eller

hvis kulturforholdene ændres, inden hele partiet behandles.

Til potteplanter anvendes Alar 85 SG i doseringer på 0,1 - 0,4 % styrke.

Følgende planter kan normalt behandles med Alar 85 SG.

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se tabel)

For ud

plantningsplanter anvendes Alar 85 SG i doseringer på 0,3 - 0,6 % styrke.

Følgende planter kan normalt behandles med Alar 85 SG

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se tabel)

Krysantemum til afskæring

Dosering 0,05 – 0,5 %

For reduktion af stilk længden efter dannelsen af blomsterknopper, 2 til 3 dage inden knopbrydning.

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering på 15 kg/ha (se doseringstabel)

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Distribueres af:

Registreret af:

Chemtura Europe Ltd, Kennet House, 4 Lanley Quay, Waterside Drive, SL3 6EH,

Slough, Berkshire, Storbritannien.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader,

herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftmæssig opbevaring

og/eller anvendelse af produktet.

CILLUS A/S

Taastrup Hovedgade121

2630 Taastrup

Tlf.: 4491 6055

koncen-

tration

gram Alar i

100 l. vand

Vandmængde

75ml/kvm.

(750l/ha)

100ml/kvm.

(1000l/ha)

150ml/kvm.

(1500l/ha)

200ml/kvm.

(2000l/ha)

0.05

100g

200g

300g

X

400g

X

X

500g

X

X

600g

X

X

X

Achimenes

Aschlepias

Aster novi-belgii

Azalea

Begonia spp.

Browallia

Campanula iso.

Capsicum annuum

Catharanthus roseus

Celosia spp.

Chrysanthemum pal.

Columnea

Crossandra

Cyclamen

Dendranthema ind.hyb.

Eustoma grandiflora

Exacum

Fatshedera lizei

Fuchsia

Gardenia

Gerbera jamesonii-hybr.

Hebe

Hydrangea macrophylla

Kalanchoë

Radermachera sinica

Ranunculus

Rhododendron simsii

Senecio cruentus-hybrider

Solanum pseudocapsium

Tanacetum part (Matr.)

Ageratum

Alyssum

Antirrinum

Asters

Asteriscus

Calendula off.

Coleus

Coreopsis

Cosmos

Dahlia

Impatiens

Lobelia

Matthiola

Mesembryanthemum

Mimulus

Nasturtium

Nemesia

Nicotiana

Petunia

Phlox

Salvia

Tagetes

Verbena

Viola

Zinnia

INDHOLD:

5 kg netto.

Udløbsdato: Batch no.:

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Krysantemum til afskæring Dosering 0,05 – 0,5 % For reduktion af

stilk længden efter dannelsen af blomsterknopper, 2 til 3 dage inden

knopbrydning.

Behandling gentages efter behov op til en maksimal total dosering

på 15 kg/ha (se doseringstabel)

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

Distribueres af:

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt

skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskrift

mæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

31-5-2018

Abbott Implements Corrective Action for Heartmate 3 Heart Pump

Abbott Implements Corrective Action for Heartmate 3 Heart Pump

Abbott is communicating to physicians about a field corrective action related to the HeartMate 3™ Left Ventricular Assist Device (LVAD). Abbott notified physicians and global regulatory bodies on April 5, 2018, that outflow graft twisting could occur post-implant in the HeartMate 3 LVAD, resulting in a persistent low flow alarm that may signal a potential safety risk to patients, such as low blood flow or clotting.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

HeartMate 3™ Left Ventricular Assist System: Class I Recall - Due to Potential Malfunction that may Lead to Graft Occlusion

HeartMate 3™ Left Ventricular Assist System: Class I Recall - Due to Potential Malfunction that may Lead to Graft Occlusion

The class I recall is due to a malfunction in the device’s outflow graft assembly that may cause the outflow graft to twist and close up (occlusion) over time. Occlusion of the outflow graft can reduce or stop pump flow and set off a persistent low flow alarm in the system. A reduction in pump can lead to serious adverse events such as blood clots and death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-3-2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 2, March 2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 2, March 2018

Preventable alarm issues; Review into cochlear implants; NHS cylinder alert; recent safety alerts

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.