Agros Rimsulfuron

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Rimsulfuron Minigranulat
 • Lægemiddelform:
 • Minigranulat
 • Sammensætning:
 • 250 g/kg rimsulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Rimsulfuron Minigranulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

• www.agros.dk

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53). Vask huden efter arbejdet.

Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler.

Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 15. marts – 12. juli 2015. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 12. juli 2015.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler og ikke senere end 30 dage før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke over-

skrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær over-

fladevand. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Miljøfarlig

AGROS RIMSULFURON

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

i kartofler.

Netto indhold:

gram

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-136

Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra marts 2015.

Aktivstof: Rimsulfuron 250 g/kg (25 % w/w)

Formulering: Midlet er et vandopløseligt granulat. Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen. Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen.

Brugsanvisning

Agros Rimsulfuron

Generelt

Agros Rimsulfuron er et bredt virkende

ukrudtsmiddel til kartofler, der hæmmer

dannelsen af essentielle aminosyrer

Afgrøde, ukrudt, dosering og sprøjtetidspunkt

Bemærk: Hypning/opkamning skal være afsluttet før behandling. Der kan opstå gulfarvning af afgrøden

efter sprøjtning.

Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning under høj luftfugtighed og temperaturer mellem 13 og 23

C. Der kræves

mindst 3 times tørvejr efter sprøjtning. Behandl ikke under ekstreme vækstforhold, såsom varme, tørke eller

stærkt solskin.

Resistensrisiko

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske

en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive

dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. Ally, Express, Harmony,

Harmony Plus, Safari eller Titus, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet enkelte

tilfælde af resistens i Alm. Fuglegræs over for sulfonylurea produkter. Udvikling af resistens kan undgås ved

at opretholde et passende sædskifte samt skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme

effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.

Resistensklasse

Tankblanding

Agros Rimsulfuron kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet.

Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Tankblandingen skal udsprøjtes straks.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Brugsanvisning

Generelt

Titus er et bredt virkende ukrudtsmiddel til kartofler, der hæmmer dannelsen af essentielle

aminosyrer.

Afgrøde, ukrudt, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Ukrudt

Dosering

Tidspunkt

Kartoffel

Græsukrudt og 2

kimbladet

30 g/ha + 0,1%

spredemiddel

Græs 1-6 blade

Tokimbladet 1-2 blade

Bemærk: Hypning/opkamning skal være afsluttet før behandling. Der kan opstå gulfarvning af

afgrøden efter sprøjtning.

>90% effekt

>80% effekt

<70% effekt

Alm brandbæger

Alm fuglegræs

Alm spergel

Blød storkenæb

Enårig rapgræs (5)

Grøn skærmaks

Hanekro

Hanespore (2)

Hyrdetaske

Kamille, lugtløs og skive

Markforglemmigej

Nat limurt

Raps

Ager stedmoder

Alm kvik (1)

Alm rajgræs

Alm stedmoderblomst

Alm svinemælk

Burre snerre

Gråbynke (4)

Gulurt

Hvidmelet gåsefod

Rød tvetand

Snerlepileurt (3)

Agersvinemælk

Liden nælde

Læge jordrøg

Sort natskygge

Vand pileurt

Vej pileurt

Ærenpris

(1) Behandl når kvikken har 3-4 blade, der opnås sjældent fuld bekæmpelse

(2) Disse græsser fremspirer over lang periode

(3) Bedst effekt opnås ved behandling på begyndende 1 bladsstadiet

(4) Gråbynke bekæmpes bedst når planten er 5-10 cm høj

(5) Bekæmper ikke hele tuer men enkelt planter med 1-6 blade

Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning under høj luftfugtighed og temperaturer mellem 13 og 23

optimale sprøjteforhold, herved optages aktivstoffet hurtigt. Der kræves mindst 3 times tørvejr efter

sprøjtning. Behandl ikke under ekstreme vækstforhold, såsom varme, tørke eller stærkt solskin

Tankblanding

Titus kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs

altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Tankblandingen skal udsprøjtes straks.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Brugsanvisning

Generelt

Titus er et bredt virkende ukrudtsmiddel til kartofler, der hæmmer dannelsen af essentielle

aminosyrer.

Afgrøde, ukrudt, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Ukrudt

Dosering

Tidspunkt

Kartoffel

Græsukrudt og 2

kimbladet

30 g/ha + 0,1%

spredemiddel

Græs 1-6 blade

Tokimbladet 1-2 blade

Bemærk: Hypning/opkamning skal være afsluttet før behandling. Der kan opstå gulfarvning af

afgrøden efter sprøjtning.

>90% effekt

>80% effekt

<70% effekt

Alm brandbæger

Alm fuglegræs

Alm spergel

Blød storkenæb

Enårig rapgræs (5)

Grøn skærmaks

Hanekro

Hanespore (2)

Hyrdetaske

Kamille, lugtløs og skive

Markforglemmigej

Nat limurt

Raps

Ager stedmoder

Alm kvik (1)

Alm rajgræs

Alm stedmoderblomst

Alm svinemælk

Burre snerre

Gråbynke (4)

Gulurt

Hvidmelet gåsefod

Rød tvetand

Snerlepileurt (3)

Agersvinemælk

Liden nælde

Læge jordrøg

Sort natskygge

Vand pileurt

Vej pileurt

Ærenpris

(1) Behandl når kvikken har 3-4 blade, der opnås sjældent fuld bekæmpelse

(2) Disse græsser fremspirer over lang periode

(3) Bedst effekt opnås ved behandling på begyndende 1 bladsstadiet

(4) Gråbynke bekæmpes bedst når planten er 5-10 cm høj

(5) Bekæmper ikke hele tuer men enkelt planter med 1-6 blade

Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning under høj luftfugtighed og temperaturer mellem 13 og 23

optimale sprøjteforhold, herved optages aktivstoffet hurtigt. Der kræves mindst 3 times tørvejr efter

sprøjtning. Behandl ikke under ekstreme vækstforhold, såsom varme, tørke eller stærkt solskin

Tankblanding

Titus kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs

altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Tankblandingen skal udsprøjtes straks.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved

påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar.

Brug lowdrift dyser, hvis der er risiko for afdrift.

Naboafgrøder såsom roer, raps, ærter og korn er

meget følsomme overfor Agros Rimsulfuron.

Restriktioner i brugen og forbehold ved omsåning af

en behandlet afgrøde

Agros Rimsulfuron må maksimalt anvendes med

30 g/ha/år

I efteråret efter en behandling kan alene sås korn

uden udlæg.

Ved omsåning af en forårsbehandlet mark, må der

kun sås majs eller lægges kartofler. Der må ikke

anvendes Agros Rimsulfuron i den nye afgrøde.

Om foråret, året efter en behandling, må der sås

korn med/uden græsudlæg ærter, majs, bønner

og kartofler.

Om efteråret året efter en behandling er der ingen

restriktioner mht. afgrødevalg.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med

præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes

eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr.

Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor,

at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50

gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes

sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med

vand fra skyllevandstanken.

Skyllevandet fordeles så indvendig vask og

udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå

den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte

injektion gennemskylles og rengøres systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det

behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på

det behandlede areal eller på en vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring på det behandlede areal forudsætter,

at marksprøjten er monteret med udstyr hertil,

samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning

angående påfyldning og vask af sprøjter

til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af

14/12/2012.

Lagring

Agros Rimsulfuron skal opbevares frostfrit i

uåbnet og ubeskadiget originalemballage

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere

kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig ethvert ansvar for pro-

duktets skader og følgeskader, som er opstået i

forbindelse med ikke forskrifts mæssig brug eller

opbevaring af pro duktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og

jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved

besvær gå til lægen og

medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden

vaskes straks med store

mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene,

skylles straks grundigt med

vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og

drik rigeligt vand. Undgå

opkastning.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar. Brug lowdrift dyser, hvis der er risiko for afdrift.

Naboafgrøder såsom roer, raps, ærter og korn er meget følsomme overfor Titus.

Restriktioner i brugen og forbehold ved omsåning af en behandlet afgrøde

Titus må maksimalt anvendes med 30 g/ha/år

I efteråret efter en behandling kan alene sås korn uden udlæg

Om foråret, året efter en behandling, må der sås korn med/uden græsudlæg ærter, majs, bønner

og kartofler.

Om efteråret året efter en behandling er der ingen restriktioner mht. afgrødevalg.

Resistens

Udvikling af resistens kan undgås ved at opretholde passende sædskifte, samt skifte mellem

midler med forskellig virkemekanisme eller ved brug af tankblandinger.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand.

Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt

et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et

allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Titus skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte

sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets effekt herunder skader og følgeskader, som er

opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110 Gul

ISO-F-025-110 Lilla

ISO-F-03-110 Blå

13-11-2018

Alebrije Dist Wholesale Recalls Quesillo Queseria “La Milagrosa” and “Alebrije Cheese” Because of Possible Health Risk

Alebrije Dist Wholesale Recalls Quesillo Queseria “La Milagrosa” and “Alebrije Cheese” Because of Possible Health Risk

ALEBRIJE DIST WHOLESALE is collaborating with health officials due to a positive finding of Salmonella in a sample of Quesillo “Queseria La Milagrosa”. ALEBRIJE DIST WHOLESALE is voluntarily recalling the amount of 100 kilos of Quesillo “Queseria La Milagrosa”. While “Alebrije Cheese” has not been found positive for Salmonella, ALEBRIJE DIST WHOLESALE has decided to voluntarily recall the specific 498 “Alebrije Cheese” pieces that were imported during the same period out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.