Agros Pyraepo

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pyraepo Suspoemulsion
 • Lægemiddelform:
 • Suspoemulsion
 • Sammensætning:
 • 50 g/l epoxiconazol; 133 g/l pyraclostrobin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pyraepo Suspoemulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

AGROS PYRAEPO

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn,

bederoer og majs.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-31

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Epoxiconazol 50 g/l (4,7 % w/w)

Pyraclostrobin 133 g/l (12,5 % w/w)

Formulering: Flydende

Batchnummer: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.

Emballagen må ikke genbruges

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

5 Liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R22 Farlig ved indtagelse. R38: Irriterer huden. R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen. R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Undgå

indånding af aerosoltåger. Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejd-

stilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, bederoer og majs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i hvede ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må i majs ikke anvendes senere end i vækststadium 51.

Må i rug, byg, triticale og havre ikke anvendes senere end 42 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøj-

teudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.”

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Miljøfarlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og søg omgående lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning

Sundhedsskadelig

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Den maksimale dosering per sæson i korn og majs er 1,5 l/ha, som kan

udbringes ad en gang eller som en splitbehandling svarende til f.eks en

fuld dosering pr. sæson. I roer er den maksimale dosering 1,0 l/sæson.

Sprøjtestrategi

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtnin-

gen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar

Resistens

For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af

svampetyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor det aktive

stof. Der er 2 aktivstoffer i Agros Pyraepo; Pyraclostrobin som tilhører

gruppen af strobiluriner (FRAC-gruppe 11) og epoxiconazol som til-

hører gruppen af DMI fungicider (FRAC-gruppe 3). Der er udbredt re-

sistensoverfor strobilurinerne hos visse plantesygdomme såsom hvede-

gråplet, hvedebladplet og ramularia. For visse aktivstoffer i gruppen af

DMI fungicider er der konstateret vigende effekter overfor hvedegrå-

plet. I produkter såsom Agros Pyraepo der er formuleret med flere ak-

tivstoffer med forskellige virkemekanismer, er risikoen for resistens

udvikling mindre. Det kan være nødvendigt at bruge midler

med en anden virkemekanisme end de 2, som indgår i Agros

Pyraepo.

Tankblanding

Agros Pyraepo kan blandes med de mest gængse produkter,

som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blanding-

spartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeud-

styr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes

på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstan-

kens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan for-

tyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken

straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken.

Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan

foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles

og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på

det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behan-

dlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebe-

holder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede ar-

eal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil,

samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og

vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeri-

ets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Lagring

Agros Pyraepo skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget origina-

lemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anv-

endelse af produktet i strid med de angivne instruktioner.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan

påvirke effekten

Brugsanvisning Agros Pyraepo

Generelt

Agros Pyraepo indeholder både triazol og strobilurin. Det optages hurtigt af planten og transporteres

rundt i planten. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i meget varmt vejr

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

ISO-030- Blå

Sætningen der står næsten nederst under resistens – skal rettes til:

Det kan være nødvendigt at bruge midler med en anden virkemekanisme end de 2, som indgår i Agros

Pyraepo

på side to skal skemaet under afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt slettes og følgende skal

sættes ind i stedet.

Afgrøde(r)

Skadegørere

Dosis pr. ha.

Tidspunkt

Bemærkninger

Bederoer

Bederust, bladpletsyge,

ramularia

0,5-1 l

Se bemærkninger

Agros Pyraepo må i bederoer ikke

anvendes senere end 28 dage før

høst. 1-2 behandlinger. Behandles

ved første symptomer på

bladsygdomme. Ved stærke angreb

og til sene roer følges op 3 uger efter

første behandling.

Havre

Kronrust, meldug

0,5-1,5 l

Afgrødens stadium 32-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normalt være tilstrækkelig.

Brunrust, meldug,

skoldplet

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 37-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normalt være tilstrækkelig.

Triticale

Brunrust, gulrust,

meldug, Septoria

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 37-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normalt være tilstrækkelig.

Vårbyg

Bygbladplet,

bygmeldug, bygrust,

skoldplet

0,5-1,5 l

Afgrødens stadium 32-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normalt være tilstrækkelig.

Vårhvede

Brunrust, gulrust,

hvedebladplet, Septoria

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 49-

Enkelt behandling.

Vårhvede

Brunrust, gulrust,

hvedebladplet, Septoria

0,325-0,75 l

Afgrødens stadium 39

Delt behandling.

0,325-0,75 l

Afgrødens stadium 59

Vinterbyg

Bygbladplet,

bygmeldug, bygrust,

skoldplet

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 37-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normat være tilstrækkelig

Vinterhvede

Brunrust, gulrust,

hvedebladplet, Septoria

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 49-

Enkelt behandling.

Vinterhvede

Brunrust, gulrust,

hvedebladplet, Septoria

0,325-0,75 l

Afgrødens stadium 39

Delt behandling.

0,325-0,75 l

Afgrødens stadium 59

Majs

Majsbladplet, øjeplet i

majs

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 32-

Ved første tegn på sygdom fra

vækststadium 32 (2. internodie

(stængelstykke)) og indtil

vækststadium 51 (hanblomsten

netop synlig).

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

ISO-030- Blå

Sætningen der står næsten nederst under resistens – skal rettes til:

Det kan være nødvendigt at bruge midler med en anden virkemekanisme end de 2, som indgår i Agros

Pyraepo

på side to skal skemaet under afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt slettes og følgende skal

sættes ind i stedet.

Afgrøde(r)

Skadegørere

Dosis pr. ha.

Tidspunkt

Bemærkninger

Bederoer

Bederust, bladpletsyge,

ramularia

0,5-1 l

Se bemærkninger

Agros Pyraepo må i bederoer ikke

anvendes senere end 28 dage før

høst. 1-2 behandlinger. Behandles

ved første symptomer på

bladsygdomme. Ved stærke angreb

og til sene roer følges op 3 uger efter

første behandling.

Havre

Kronrust, meldug

0,5-1,5 l

Afgrødens stadium 32-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normalt være tilstrækkelig.

Brunrust, meldug,

skoldplet

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 37-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normalt være tilstrækkelig.

Triticale

Brunrust, gulrust,

meldug, Septoria

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 37-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normalt være tilstrækkelig.

Vårbyg

Bygbladplet,

bygmeldug, bygrust,

skoldplet

0,5-1,5 l

Afgrødens stadium 32-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normalt være tilstrækkelig.

Vårhvede

Brunrust, gulrust,

hvedebladplet, Septoria

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 49-

Enkelt behandling.

Vårhvede

Brunrust, gulrust,

hvedebladplet, Septoria

0,325-0,75 l

Afgrødens stadium 39

Delt behandling.

0,325-0,75 l

Afgrødens stadium 59

Vinterbyg

Bygbladplet,

bygmeldug, bygrust,

skoldplet

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 37-

1-2 behandlinger. Enkelt behandling

vil normat være tilstrækkelig

Vinterhvede

Brunrust, gulrust,

hvedebladplet, Septoria

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 49-

Enkelt behandling.

Vinterhvede

Brunrust, gulrust,

hvedebladplet, Septoria

0,325-0,75 l

Afgrødens stadium 39

Delt behandling.

0,325-0,75 l

Afgrødens stadium 59

Majs

Majsbladplet, øjeplet i

majs

0,75-1,5 l

Afgrødens stadium 32-

Ved første tegn på sygdom fra

vækststadium 32 (2. internodie

(stængelstykke)) og indtil

vækststadium 51 (hanblomsten

netop synlig).

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.