Agros Pyraclostrobin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pyraclostrobin Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l pyraclostrobin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pyraclostrobin Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

AGRO S PY R ACLO STRO BIN

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-102

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelses-

midler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Pyraclostrobin 250 g/l (24 % w/w)

Indeholder Solvent naphta (råolie), tung aromatisk

Formulering: Flydende

Registreringsindehaver: Agros,Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

5 Liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 22: Farlig ved indtagelse.

R38: Irriterer huden.

R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vand-

miljøet.

S23: Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lov-

pligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelses-

midler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst i hvede, og må ikke anvendes senere end 42 dage før høst

i rug, triticale, byg og havre.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet, vandløb søer m.v. for at beskytte organismer, der

lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder pyraclostrobin ikke anvendes

mere end 2 gange per sæson, i byg dog kun 1 gang per sæson.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Miljøfarlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning

Sundhedsskadelig

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

(*) Nedsat effekt af pyraclostrobin kan nu forekomme på grund af

resistens mod strobiluriner

Agros Pyraclostrobin skal bruges i kombination med andre midler.

Normaldoseringen er 1,0 l/ha og der må maksimalt anvendes 2 x 1,0

l/ha/år.

Effektskema

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjt-

ningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar.

Brug lowdrift dyser, hvis der er risiko for afdrift.

Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning under optimale sprøjteforhold,

herved

optages

aktivstoffet

hurtigt.

kræves

mindst

times

tørvejr efter sprøjtning. Behandl ikke under ekstreme vækstforhold,

såsom varme, tørke eller stærk solskin.

Tankblanding

Agros Pyraclostrobin kan blandes med de mest gængse produkter,

som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartne-

rens brugsanvisning nøje. Tankblandingen skal udsprøjtes straks.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på

det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapa-

citet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50

gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken

straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyl-

levandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad

2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og

rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det be-

handlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede

areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller

anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at

marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapa-

citeten er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Pyraclostrobin skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadi-

get originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme-

kilder.

Resistensstrategi

Anvend kun strobilurin 1 gang per vækstsæson og bland strobilu-

rinen med et produkt med en anden virkningsmekanisme. Anvend

doseringer der giver en effektiv bekæmpelse. Sprøjt tidlig i sygdom-

sudviklingen,

således

effekten

bliver

mere

forebyggende

helbredende.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt af-

fald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er op-

stået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan

påvirke effekten

Brugsanvisning Agros Pyraclostrobin

Generelt

Aktivstoffet absorberes hurtigt gennem bladoverfladen

og giver beskyttelse af såvel bladoverfladen som undersiden.

Afgrøder, sygdom, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Skadegører

Dosering

Tidspunkt

Hvede

Gulrust

Brunrust

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 71

Bygrust

Bygbladplet (*)

Skoldplet

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Brunrust

Skoldplet

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Triticale

Gulrust

Brunrust

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Havre

Kronrust

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

(*)Nedsat effekt af pyraclostrobin kan nu forekomme på grund af resistens mod strubiluriner

Agros Pyraclostrobin skal bruges i kombination med andre midler. Normaldoseringen er 1,0 l/ha og

der må maksimalt anvendes 2 x 1,0 l/ha/år.

Brugsanvisning

Generelt

Aktivstoffet absorberes hurtigt gennem bladoverfladen og giver beskyttelse af såvel bladoverfladen

som undersiden..

Afgrøder, sygdom, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Skadegører

Dosering

Tidspunkt

Hvede

Gulrust

Brunrust

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 71

Bygrust

Bygbladplet (*)

Skoldplet

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Brunrust

Skoldplet

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Triticale

Gulrust

Brunrust

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Havre

Kronrust

0,5 - 1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

(*) På grund af resistens må forventes lavere effekt.

Nedsat effekt af pyraclostrobin kan nu forekomme på grund af resistens mod strubiluriner

Agros Comet skal bruges i kombination med andre midler

Effektskema

Skadegører

Effekt

Brunrust

Bygbladplet

Bygrust

Hvedemeldug

Bygmeldug

Septoria

Gulrust

Hvedebladplet

Ramularia

Skoldplet

xxxx

xxxx

xxxx(x)

xxxx

xxx(x)

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar. Brug lowdrift dyser, hvis der er risiko for afdrift.

Dyse Tryk 3 Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110 Gul

ISO-F-025-110 Lilla

ISO-F-03- 110 Blå

Brugsanvisning

Generelt

Aktivstoffet absorberes hurtigt gennem bladoverfladen og giver beskyttelse af såvel bladoverfladen

som undersiden..

Afgrøder, sygdom, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Skadegører

Dosering

Tidspunkt

Hvede

Gulrust

Brunrust

Hvedebrunplet

Hvedegråplet (*)

Hvedebladplet (*)

1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 71

Bygrust

Bygbladplet

Skoldplet

1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Brunrust

Skoldplet

1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Triticale

Gulrust

Brunrust

Skoldplet

Septoria

1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

Havre

Kronrust

1,0 l/ha +

blandingspartner

Stadie 30 - 59

(*) På grund af resistens må forventes lavere effekt overfor hvedegråplet og hvedebladplet

Agros Comet skal bruges i kombination med andre midler

Effektskema

Skadegører

Effekt

Brunrust

Bygbladplet

Bygryst

Gulrust

Hvedebladplet

Hvedebrunplet

Hvedegråplet

Kronrust

Skoldplet

xxxx

xxxx

xxxx(x)

xxxx

xxxx

xxxx(x)

x (1)

xxxx

xxx(x)

(1) På grund af resistens må der forventes nedsat effekt overfor hvedegråplet

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar. Brug lowdrift dyser, hvis der er risiko for afdrift.

Dyse Tryk 3 Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110 Gul

ISO-F-025-110 Lillal

ISO-F-03- 110 Blå

16-11-2018

Setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice

Setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice

Published on: Thu, 15 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Germany to set an import tolerance for the active substance pyraclostrobin in rice. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a maximum residue level (MRL) proposal for rice. Based on the risk assessment results, EFSA concluded that the short‐term intake of residues resulting from the use of p...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin

Published on: Thu, 15 Nov 2018 The applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for pyraclostrobin in the framework of the MRL review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, residues trials supporting the existing use of pyraclostrobin on table grapes authorised in southern EU Member States and an analytical method for analysing residues of pyraclostrobin in ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-11-2018

Alebrije Dist Wholesale Recalls Quesillo Queseria “La Milagrosa” and “Alebrije Cheese” Because of Possible Health Risk

Alebrije Dist Wholesale Recalls Quesillo Queseria “La Milagrosa” and “Alebrije Cheese” Because of Possible Health Risk

ALEBRIJE DIST WHOLESALE is collaborating with health officials due to a positive finding of Salmonella in a sample of Quesillo “Queseria La Milagrosa”. ALEBRIJE DIST WHOLESALE is voluntarily recalling the amount of 100 kilos of Quesillo “Queseria La Milagrosa”. While “Alebrije Cheese” has not been found positive for Salmonella, ALEBRIJE DIST WHOLESALE has decided to voluntarily recall the specific 498 “Alebrije Cheese” pieces that were imported during the same period out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.