Agros Prothioconazol 100

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Prothioconazol 100 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 100 g/l prothioconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Prothioconazol 100 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 650-96
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

AGRO S PROTHIO CO NA ZO L 100

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn ved bejdsning i lukkede anlæg

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-96

Analyse: Prothioconazol 100 g/l (9,3%)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr

702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Formulering: Flydende

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

1000 Liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Mulighed for skade på barnet under graviditeten

Bemærk! Der dannes et nedbrydningsprodukt (desthio-prothioconazol) som er fosterskadende R 61; kan skade barnet

under graviditeten.

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-

brugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle bejdseanlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med be-

holdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen

emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn,

andre levnedsmidler og foderstoffer. Kornet er bejdset med prothioconazol, og det bejdsede korn er giftigt for fugle. Ved

såning skal det bejdsede korn dækkes med jord. Ikke dækket korn skal opsamles

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen

på en måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Brugsanvisning

Generelt

Agros Prothioconazol 100 må kun bruges til

bejdsning af vinterhvede, rug, triticale og vår-

hvede. Det må kun bruges indendørs i dertil

egnede anlæg.

Dosering, behov, skadevolder og afgrøde

Der anvendes 80 ml Agros Prothioconazol

100 pr 100 kg udsæd

Bejdsning

Bejdsning foretages på et egnet anlæg, hvor

der forudgående er foretaget en kalibrering.

Sugeslangen sættes direkte i originalembal-

lagen. Bejdsning kan foretages fra 0

C, men

produktet kan så blive tyktflydende og van-

skeliggøre bejdsningen.

Spild og rengøring

Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede

jordlag. Ved spild på gulv blandes med sand,

jord eller andet ikke reaktivt adsorberende

materiale. Indendørs forurenet område ren-

gøres grundigt med sæbe og vand. Udslip til

afløb forhindres. Opsamlet forurenet mate-

riale opbevares i lukkede beholdere. Opsam-

let materiale er farligt affald, som bortskaffes

gennem den kommunale affaldsordning for

farligt affald.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale af

faldsordning for farligt affald. Tomme palle-

tanke skal returneres til den af forhandleren

navngivne

modtager.

Emballagen

ikke

genanvendes.

Opbevaring

Produkter som opbevares i mere end seks

måneder skal omrøres. Produktet bibeholder

sin effektivitet under hele opbevaringsperio-

den eller i mindst to år.

Lagring

Agros

Prothioconazol

skal

opbevares

frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalem-

ballage beskyttet mod direkte sollys og an-

dre varmekilder.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og føl-

geskader som er opstået i forbindelse med ikke

forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig,

sorter,

resistens,

behandlingsteknik

og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen

og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med

store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grun-

digt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand.

Undgå opkastning.

Afgrøde

Skadevolder

Behov

Vinterhvede og vårhvede

Frø og jordbåren stinkbrand

Spireskadende svampe

Der bejdses ved forekomst af

stinkbrand sporer.

Stængelbrand

Spireskadende svampe

Triticale

Frø og jordbåren stinkbrand

Stængelbrand

Spireskadende svampe

Der bejdses ved forekomst af

stinkbrand sporer.

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

5-2-2018

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs (JFFD) of Los Alamitos, CA, is voluntarily recalling its Beef & Russet Potato, Fish & Sweet Potato and Turducken dog food meals in all sizes. JFFD uses 100% USDA and other restaurant grade ingredients in all of its pet food, and because the green beans used in these meals may be contaminated with Listeria monocytogenes, the company is alerting the public.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Intravenous administration of a solution containing sterile particulate matter may lead to adverse health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection – distributed between 6/23/2017 and 10/2/2017 in the United States to wholesalers/distributors and healthcare facilities – due to the potential presence of particulate matter. The particulate matter may have entered the solution during the manufacturing process.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one shipment from a single lot of INTRALIPID 20% IV Fat Emulsion, 100 mL, distributed between 8/11/17 and 8/31/17 to hospitals and healthcare providers in the United States, to the user level. The product has been exposed to subfreezing temperatures during transit to a distribution facility. The subfreezing temperature is outside of the acceptable storage range listed on the product labeling. Other shipments of this lot are not affecte...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Title: Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

25-3-2018

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

In reference to the ABC’s Fact Check article “Will the move to make codeine prescription-only save a 100 lives a year” the Therapeutic Goods Administration (TGA) would like to clarify:

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-3-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1752 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/582/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1692 of Mon, 19 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-1-2018

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

CHILDRENS IBUPROFEN 100 DYE FREE (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 DYE FREE (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

EU/3/17/1921 (GW Research Ltd)

EU/3/17/1921 (GW Research Ltd)

EU/3/17/1921 (Active substance: Cannabidivarin) - Orphan designation - Commission Decision (2017)7054 of Wed, 18 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/17

Europe -DG Health and Food Safety

11-10-2017

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed