Agros Prothioconazol 100

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Prothioconazol 100 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 100 g/l prothioconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Prothioconazol 100 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 650-96
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

AGRO S PROTHIO CO NA ZO L 100

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn ved bejdsning i lukkede anlæg

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-96

Analyse: Prothioconazol 100 g/l (9,3%)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr

702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Formulering: Flydende

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

1000 Liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Mulighed for skade på barnet under graviditeten

Bemærk! Der dannes et nedbrydningsprodukt (desthio-prothioconazol) som er fosterskadende R 61; kan skade barnet

under graviditeten.

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-

brugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle bejdseanlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med be-

holdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen

emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn,

andre levnedsmidler og foderstoffer. Kornet er bejdset med prothioconazol, og det bejdsede korn er giftigt for fugle. Ved

såning skal det bejdsede korn dækkes med jord. Ikke dækket korn skal opsamles

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen

på en måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Brugsanvisning

Generelt

Agros Prothioconazol 100 må kun bruges til

bejdsning af vinterhvede, rug, triticale og vår-

hvede. Det må kun bruges indendørs i dertil

egnede anlæg.

Dosering, behov, skadevolder og afgrøde

Der anvendes 80 ml Agros Prothioconazol

100 pr 100 kg udsæd

Bejdsning

Bejdsning foretages på et egnet anlæg, hvor

der forudgående er foretaget en kalibrering.

Sugeslangen sættes direkte i originalembal-

lagen. Bejdsning kan foretages fra 0

C, men

produktet kan så blive tyktflydende og van-

skeliggøre bejdsningen.

Spild og rengøring

Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede

jordlag. Ved spild på gulv blandes med sand,

jord eller andet ikke reaktivt adsorberende

materiale. Indendørs forurenet område ren-

gøres grundigt med sæbe og vand. Udslip til

afløb forhindres. Opsamlet forurenet mate-

riale opbevares i lukkede beholdere. Opsam-

let materiale er farligt affald, som bortskaffes

gennem den kommunale affaldsordning for

farligt affald.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale af

faldsordning for farligt affald. Tomme palle-

tanke skal returneres til den af forhandleren

navngivne

modtager.

Emballagen

ikke

genanvendes.

Opbevaring

Produkter som opbevares i mere end seks

måneder skal omrøres. Produktet bibeholder

sin effektivitet under hele opbevaringsperio-

den eller i mindst to år.

Lagring

Agros

Prothioconazol

skal

opbevares

frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalem-

ballage beskyttet mod direkte sollys og an-

dre varmekilder.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og føl-

geskader som er opstået i forbindelse med ikke

forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig,

sorter,

resistens,

behandlingsteknik

og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen

og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med

store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grun-

digt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand.

Undgå opkastning.

Afgrøde

Skadevolder

Behov

Vinterhvede og vårhvede

Frø og jordbåren stinkbrand

Spireskadende svampe

Der bejdses ved forekomst af

stinkbrand sporer.

Stængelbrand

Spireskadende svampe

Triticale

Frø og jordbåren stinkbrand

Stængelbrand

Spireskadende svampe

Der bejdses ved forekomst af

stinkbrand sporer.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3-5-2018

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM will host the first of a three-part webinar series to provide information on the use of CVM’s electronic submission tool, eSubmitter, in the new animal drug application approval process. These webinars will support the use of eSubmitter as we move to 100% electronic submission.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-9-2017

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector. The Agency is looking for a candidate who is willing and able to work on demanding and interesting tasks, including travels in Iceland and abroad on behalf of the Agency. The vacancy is a full post (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

3-7-2017

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Agency advertises two vacancies for experts in its Quality Assessment Team. The Agency is looking for strong candidates who are willing to work on challenging and interesting tasks. Each vacancy is a full position (100%). Application deadline is up to and including 16 July 2017.

IMA - Icelandic Medicines Agency

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety