Agros Prothio

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Prothio Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l prothioconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Prothio Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R36: Irriterer øjnene.

R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Bemærk! Der dannes et nedbrydningsprodukt (desthio-prothioconazol) af produktet som er fos-

terskadende (R61: Kan skade barnet under graviditeten).

R50/53: Meget giftigt for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebe-

skyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstil-

synets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og ikke senere end 35 dage før høst og

kun med 2 behandlinger pr. sæson.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organis-

mer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-86

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Prothioconazol

Koncentration: 250 g/l (25 % w/w)

Formulering: Flydende

Batchnummer: Se emballagen

Udløbsdato: Producenten garanterer 2 år

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

AGROS PROTHIO

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

svampesygdomme i korn

Emballage:

5 liter

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Det anbefales at bruge 0,8 liter pr ha, men i mange situ-

ationer kan en lavere dosering anbefales. Tidspunkt og

dosering afstemmes med smittetryk og sygdommens

udvikling. Der behandles ved begyndende angreb. Der

må maksimalt sprøjtes 2 gange pr vækstsæson. Interval-

let mellem behandlingerne er 2-3 uger.n.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyn-

delse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra

150 til 250 liter pr ha

Optimal virkning

Optimal effekt opnås når sprøjtningen foretages ved

temperaturer mellem 15-18

C på saftspændte planter i

vækst.

Tankblanding

Agros Prothio kan blandes med de mest gængse produk-

ter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid

blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Resistens

Det vurderes, at der er lav risiko for resistensudvikling,

men det anbefales, at bruge andre midler evt triazoler

eller midler med en anden virkningsmekanisme end Pro-

thio, enten i en tankblanding eller skifte middel ved en

behandling ved gentagen behandling.

Rengøring af sprøjtemate-

riel.

Indvendig rengøring

af marksprøjter med

præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken

skyllevandet

udsprøjtes

eller anvendes på det be-

handlede areal uanset fyl-

deudstyr.

Skyllevandstan-

kens kapacitet skal være så

stor, at restsprøjtevæsken

fortyndes

mindst

gange.

1. Ved hjælp af de ind-

vendige spuledyser vaskes

sprøjtetanken straks efter

endt sprøjtning med vand

fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig

vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå

den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennem-

skylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes

under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det be-

handlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til

gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det

behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er mon-

teret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er

tilstrækkelig.

Lagring

Agros Prothio skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeska-

diget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og

andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles in-

bortskaffelsen.

Skyllevandet

hældes

sprøjte-

væsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og

følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke for-

skriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbunds-

forhold kan påvirke effekten.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Brugsanvisning Agros Prothio

Generelt

Agros Prothio optages hurtigt af planten. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden,

sprøjt dog ikke i meget varmt vejr.

Brugsanvisning Proline

Generelt

Proline optages hurtigt af planten. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i

meget varmt vejr.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Tidspunkt

Skadegører

Dosis

Hvede

Stadie 30‐32

Stadie 30‐71

Stadie 61‐69

Knækkefodssyge,

Gulrust, Brunrust, Hvedebrunplet,

Hvedegråplet, Meldug , Hvedebladplet

Aksfusarium

0,4 – 0,8 liter/ha

Stadie 31‐65

Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet, Meldug,

Ramularia

0,4 – 0,8 liter/ha

Stadie 31‐65

Brunrust, Skoldplet, Meldug

0,4 – 0,8 liter/ha

Triticale

Stadie 31‐65

Brunrust, Skoldplet, Hvedebrunplet,

Hvedegråplet, Gulrust, Meldug

0,4 – 0,8 liter/ha

Havre

Stadie 32‐65

Meldug Havrebladplet

0,4 – 0,8 liter/ha

Det anbefales at bruge 0,8 liter pr ha, men i mange situationer kan en lavere dosering anbefales. Tidspunkt

og dosering afstemmes med smittetryk og sygdommens udvikling. Der behandles ved begyndende angreb.

Der må maksimalt sprøjtes 3 gange pr vækstsæson, i byg og havre kun 2 behandlinger pr sæson.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO‐F‐02‐110 Gul

ISO‐F‐025‐110 Lilla

ISO‐F‐03‐110 Blå

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra

150 til 250 liter pr ha

Optimal virkning

Optimal effekt opnås når sprøjtningen foretages ved temperaturer mellem 15‐18

C på saftspændte planter

i vækst.

Afgrøde

Tidspunkt

Skadegører

Antal behandlinger

pr sæson og interval

Højeste dosis

Hvede

Stadie 30-32

Stadie 30-71

Stadie 61-69

Knækkefodssyge,

Gulrust, Brunrust, Hvedebrunplet,

Hvedegråplet, Meldug ,

Hvedebladplet

Aksfusarium

2 behandlinger med

2-3 uger mellem

0,8 liter/ha

Stadie 31-65

Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet,

Meldug, Ramularia

2 behandlinger med

2-3 uger mellem

0,8 liter/ha

Stadie 31-65

Brunrust, Skoldplet, Meldug

2 behandlinger med

2-3 uger mellem

0,8 liter/ha

Triticale

Stadie 31-65

Brunrust, Skoldplet,

Hvedebrunplet, Hvedegråplet,

Gulrust, Meldug

2 behandlinger med

2-3 uger mellem

0,8 liter/ha

Havre

Stadie 32-65

Meldug Havrebladplet

2 behandlinger med

2-3 uger mellem

0,8 liter/ha