Agros Pro Sneglekorn

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pro Sneglekorn Sneglekorn
 • Lægemiddelform:
 • Sneglekorn
 • Sammensætning:
 • 30 g/kg jern(III)fosfat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pro Sneglekorn Sneglekorn
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

DEKLARATION

Sneglemiddel nr. 823-3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Ferrifosfat 30 g/Kg (3% W/W)

Midlet er et granulat

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver: Agros Pro, Olaf Ryes Gade 7K. 2, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk.

Emballage:

15 Kg

SNEGLEKORN

Sneglemiddel

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle

i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Generelt

Når sneglen spiser af lokkemaden, vil der opstå falsk mæthedsfornemmelse og søge i skjul. Den

udsultes og forsvinder derefter. Dyr og mennesker kan frit færdes på de behandlede arealer efter

udlægning. Granulatet tåler almindelig normale nedbørsforhold i op til 6 uger

Grøntsager, frugt- og prydplanter m.m

Behandl hurtigst muligt efter der er konstateret angreb af snegle. Behandl når det er tørt og tilstræb

at granulatet placeres mellem planterne. Ved direkte kontakt med følsomme planter er der i få

tilfælde konstateret nekrotiske pletter.

Anvendelse

Fra ca. medio april til 1. oktober. En tidlig indsats er specielt vigtig i vinterhvede, vinter raps ,og

frilandsafgrøder, da en tidlig indsats reducerer produktionen af snegleæg.

Dosering

Lad de enkelte sneglekorn falde med 13-14 cm afstand. Der kan behandles op til 4 gange pr sæson.

Lagring

Agros Pro Sneglekorn skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Udbrigningsmetode

Agros Pro sneglekorn kan udbringes med en gødningsspreder eller en ATV monteret med én

specialspreder, produktet bør ikke blandes med udsæd eller gødning.

Teknik

udbringes

hånd

eller

spredeudstyr.

Indstilling

sprederudstyr

oplyses

sprederleverandørens hjemmeside. Udbringes gerne ved milde fugtige aftener hvor ædelysten er

størst. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen for at opnå kontrol, hvis sneglegiften

spises eller ved invasion af nye snegle.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk.

Agros Pro fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller

opbevaring af produktet. Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Brugsanvisning

Agros Pro sneglekorn er et hurtigtvirkende sneglemiddel der indeholder aktivstoffet jern(III)fosfat. Agros Pro sneglekorn beskytter mod

bid af agersnegle, skovsnegle, samt den iberiske skovsnegl (dræbersnegl) i op til 4 uger

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Hudkontakt:

Fjern forurenet tøj. Vask grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt:

Fjern eventuelle kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 5 minutter

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning. Tilkald læge.

Dosis

Tidspunkt

7 kg/ha

Bredspredes umiddelbart før

såning og før jordbehandling

kun ved meget stor

forekomst af snegle på

arealet

7 kg/ha

Bredspredes umiddelbart

efter såning. Dette vil give

det bedste resultat da

sneglene kun har granulatet

som fødeemne. Behandling

gentages hvis granulatet

bliver spist op og der fortsat

findes snegle.

7 kg/ha

Bredspredes ved

snegleangreb på afgrøden.

Behandl arealet og ved evt.

omsåning behandl også de

omsåede arealer.

Behandling gentages hvis

granulatet bliver spist op og

der fortsat findes snegle.

AGROS

25-9-2018

FDA Announces FY 2019 Animal Drug User Fee Rates for ADUFA and AGDUFA

FDA Announces FY 2019 Animal Drug User Fee Rates for ADUFA and AGDUFA

The U.S. Food and Drug Administration announced in the Federal Register today the fiscal year 2019 rates and payment procedures for animal drugs subject to user fees under the Animal Drug User Fee Amendments of 2018 (ADUFA IV) and Animal Generic Drug User Fee Amendments of 2018 (AGDUFA III).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Published on: Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 Abstract In May 2018, EFSA and ECDC co‐facilitated a workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident. The workshop, hosted at AGES in Vienna, was conceived to closely align with EFSA's Strategy 2020 commitment to prepare for future risk assessment challenges. EFSA, ECDC, AGES and BfR worked together closely to develop a workshop and associated training materials to be delivered over a 2.5‐day agenda. The workshop was attended...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-6-2018

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Based on new information, the Endologix AFX with Strata device is at greater risk for a Type III endoleak compared to other endovascular AAA graft systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

This new multidisciplinary guideline is proposed to address biopharmaceutics classification system (BCS)-based biowaivers. BCS-based biowaivers may be applicable to BCS Class I and III drugs, however BCS-based biowaivers for these two classes are not recognized worldwide. This means that pharmaceutical companies have to follow different approaches in the different regions. This guideline will provide recommendations to support the biopharmaceutics classification of medicinal products and will provide rec...

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

The guideline is an annex to the VICH parent stability guideline, stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products (VICH GL3 (R)), and provides guidance regarding the stability data package for a new veterinary drug substance and medicinal product to be included in a registration application submitted within the regions in the climatic zones III and IV.

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

EU/3/17/1874 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1874 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1874 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 6 encoding the B-domain-deleted human factor VIII) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4099 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2015 (Baxalta Innovations GmbH)

EU/3/18/2015 (Baxalta Innovations GmbH)

EU/3/18/2015 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing a functional copy of the codon-optimised F8 cDNA encoding the B-domain deleted human coagulation factor VIII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3382 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/18

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety