Agros Propi

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Propi Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l propiconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Propi Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges

nøje.

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uøn-

skede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nær-

mere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejd-

stilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Må ikke

anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet ( vandløb, søer mv.) for at beskytte organis-

mer, der lever i vand. Må i hvede, byg rug, havre og triticale ikke anvendes senere end vækststadium

71 før høst. Må i roer ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Halm fra behandlet frøgræs må

ikke bruges til foder. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyret nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn

fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke

opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-81

Analyse: Propiconazol 250 g/l (25%)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler,

jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Formulering: Flydende

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Miljøfarlig

AG RO S PRO PI

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.

Emballage:

5 liter

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved ubehag gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

normaldosering

l/ha

forventes

beskyttelse i op til 4 uger.

Generelt behandles ved første tegn på angreb eller

efter varsling

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbeg-

yndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmæng-

der fra 150 til 200 liter per hektar.

Tankblanding

Agros

Propi

blandes

mest

gængse

produkter, som bruges på behandlingstidspunktet.

Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparat-

fyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken

skyllevandet

udsprøjtes

eller anvendes på det behandlede areal uanset fyl-

deudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så

stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50

gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes

sprøjtetanken

straks

efter

endt

sprøjtning

vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så

indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3

gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet

sprøjtes på marken un-

der kørsel.

rengøring

sprøjter med direkte in-

jektion

gennemskylles

rengøres

systemet.

Vaskevandet udsprøjtes

under kørsel på det be-

handlede areal

Udvendig:

Rengøring

mark-

sprøjten og traktor skal

ske på det behandlede

areal eller på en vaske-

plads

opsam-

ling

gyllebeholder

eller

anden

beholder.

Rengøring

handlede areal forudsætter, at marksprøjten er mon-

teret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten

er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Propi skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet

og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod

direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsord-

ning for farligt affald. Tomme beholdere kan borts-

kaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder

bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes

op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanv-

endes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader

som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig

brug eller opbevaring,

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jord-

bundsforhold kan påvirke effekten.

Brugsanvisning Agros Propi

Generelt

Agros Propi er et bredtvirkende svampemiddel, som anvendes mod sygdomme i korn. Det an-

befalesan anvendes i kombination med andre svampemidler med anden virkningsmekanisme.

Brugsanvisning

Generelt

Agros Propi er et bredtvirkende svampemiddel, som anvendes mod sygdomme i korn. Det

anbefalesan anvendes i kombination med andre svampemidler med anden virkningsmekanisme.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Skadegører

Dosis

Tidspunkt

Hvede

God bekæmpelse af

hvedebladplet Lav til moderat

effekt på meldug, brunrust,

gulrust og Septoria tritici

0,3–0,5 l/ha

Stadie 29-71

Moderat effekt på bygrust,

bygbladplet, meldug og

skoldplet

0,3-0,5 l/ha

Stadie 29-65

Havre

Moderat effekt på meldug

0,3–0,5 l/ha

Stadie 29-65

Triticale

Moderat effekt på meldug,

brunrust, gulrust, skoldplet,

hvedebrunplet og hvedegråplet

0,3–0,5 l/ha

Stadie 29-65

Roer

Moderat effekt på meldug,

bederust og Ramularia

0,3–0,5 l/ha

Ved første tegn på angreb eller

varsling

Frøgræs

Moderat effekt på meldug

God effekt på rust og visse

bladpletsvampe

0,3–0,5 l/ha

Stadie 31-55

Plæner

Moderat effekt på meldug

God effekt på rust og visse

bladpletsvampe

0,3–0,5 l/ha

Ved første tegn på angreb eller

varsling

Ved en normaldosering på 0,5 l/ha forventes en beskyttelse i op til 4 uger.

Generelt behandles ved første tegn på angreb eller efter varsling

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 200 liter per hektar.

Tankblanding

Agros Propi kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet.

Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes

mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig

vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede

fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-7-2018

Mysimba (Orexigen Therapeutics Ireland Limited)

Mysimba (Orexigen Therapeutics Ireland Limited)

Mysimba (Active substance: naltrexone / bupropion) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4347 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3687/PSUSA/10366/201709

Europe -DG Health and Food Safety