Agros Pro Mandipropamid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pro Mandipropamid Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l mandipropamid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pro Mandipropamid Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 823-4
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvende til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt tomater i væksthus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i salat på friland ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i tomater i væksthuse ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for

at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3) Undgå forurening af vandmiljøet

med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke tømmes i kloakafløb.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DEKLARATION

Svampemiddel reg. nr.: 823-4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Mandipropamid 250 g/L ved 20 °C. (23,3% w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazolin- 3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.

Formulering: Flydende

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Mindst holdbar til 2 år efter produktionsdato

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Godkendelsesindehaver: Agros Pro,

Olaf Ryes Gade 7K. 2

, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.

MANDIPROPAMID

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme

i kartofler og salat på friland samt tomater i væksthus.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Emballage:

10 liter

Førstehjælp.

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt

åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser.

Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE

opkastning. Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

AGROS

Agros Mandipropamid 10 liter 2017.indd 1

02-06-2017 15:24:07

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved

påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 200 til 400 liter per hektar.

Optimale virkningsforhold

For at sikre vedhæftningsevnen skal der sprøjtes på

tørre planter.

Resistens forhold

Mandipropamid tilhører FARC gruppe 40

Det anbefales ikke at bruge Agros Pro Mandipropamid

eller midler med samme virkningsmekanisme mere

end til max halvdelen af alle svampebehandlingerne.

Til resten af behandlingerne bruges produkter med

anden virkningsmekanisme.

Tankblanding

Agros Pro Mandipropamid kan blandes

med de mest gængse produkter, som

bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid

blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet

udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200

liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel.

Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter

skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det

allerede behandlede areal.

Der henvises endvidere til regler vedrørende

vaskeplads/rengøring af sprøjteudstyret i Miljø- og

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni

2016.

Lagring

Agros Pro Mandipropamid skal opbevares frostfrit

og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgerne

af forkert anvendelse af produktet i strid med de angivne

instruktioner.

Vejrlig, sorter, resistens,

behandlingsteknik og

jordbundsforhold kan

påvirke effekten.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Brugsanvisning Mandipropamid

Generelt

Agros Pro Mandipropamid er et kontakt svampemiddel som anvendes mod

skimmel. Aktivstoffet blokerer en række enzymprocesser i svampen

og derved hindrer spiringen.

AGROS

Ændringer til etiketten til Agros Pro Mandipropamid

Forside:

Indsæt registreringsnummeret : 823-4

Indsæt 1 : samt tomater i væksthus.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Indsæt 2:

Må i tomater i væksthuse ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand (Spe3)

Indsæt 3:

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Indsæt 4:

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.

Bagside

Indsættes i forlængelse af tabellen under salat på friland etc

Afgrøde

Skadegører

Dosis

Tidspunkt

Kartofler

Kartoffelskimmel

0,6 liter/ha

Behandl ved varsel eller ved risiko for angreb

7 dages sprøjteinterval

Max 50% af behandlingerne pr sæson eller max 6

gange pr sæson

Salat på friland

Salatskimmel

0,6 liter/ha

Behandl ved varsel eller ved risiko for angreb

7 dages sprøjteinterval

Max 2 behandlinger pr sæson

Tomater i

væksthus

Kartoffelskimmel

0,6 liter/ha

Max 2 sprøjtninger med 7 dages interval

Underafsnittet Tankblanding er Mandipropamid stavet uden d

Det samme i afsnittet Lagring

Afsnittet Bemærk udskiftes med dette:

Bemærk

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anvendelse af produktet i strid med de

angivne instruktioner.

Agros Mandipropamid 10 liter 2017.indd 2

02-06-2017 15:24:08

14-2-2018

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

The cord may become brittle near the base of the dryer, posing a burn hazard.

Health Canada

21-12-2017

Wohali Outdoors recalls Bass Pro Shops children's sleepwear

Wohali Outdoors recalls Bass Pro Shops children's sleepwear

Health Canada has determined that these products do not meet the design and flammability requirements for children's sleepwear under Canadian law.

Health Canada

5-12-2017

NETGEAR, Inc. recalls Power Adapter for Arlo Pro Outdoor Cameras

NETGEAR, Inc. recalls Power Adapter for Arlo Pro Outdoor Cameras

Water can leak into the weatherproof connector on the power adapter and cause a short circuit, melting, and overheating, posing a fire hazard.

Health Canada

21-11-2017

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Pro Solution, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

Husqvarna recalls certain Husqvarna and Poulan Pro Brand Lawn Tractors

Husqvarna recalls certain Husqvarna and Poulan Pro Brand Lawn Tractors

The fuel line in the identified tractors was not routed behind the tank guard which could allow the fuel line to contact and rub against the transmission belt. If this occurs, fuel could leak from the fuel line and pose a risk of fire.

Health Canada

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

BOVA PRO 110 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVA PRO 110 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

BOVA PRO 55 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVA PRO 55 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-12-2017

SUDS HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Liquid [Pro Chem, Inc.]

SUDS HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Liquid [Pro Chem, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

FINIPIL PRO/ELEC (Benzethonium Chloride) Cream [Equibal, Inc.]

FINIPIL PRO/ELEC (Benzethonium Chloride) Cream [Equibal, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Scientific guideline: Draft qualification opinion on Proactive in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), draft: consultation open

Scientific guideline: Draft qualification opinion on Proactive in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), draft: consultation open

Under the Innovative Medicines Initiative Joint-Undertaking (IMI-JU) framework, the public-private PROactive Consortium developed two Patient Reported Outcome (PRO) instruments to capture physical activity (PA) data in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in clinical trial settings. One of those tools is the D-PPAC which is supposed to enable daily data collection (recall period of 1 day).

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

DENTICARE DENTI-PRO (Sodium Fluoride) Gel [AMD Medicom Inc.]

DENTICARE DENTI-PRO (Sodium Fluoride) Gel [AMD Medicom Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

Combipatch vs. Climara Pro

Combipatch vs. Climara Pro

CombiPatch (estradiol, norethindrone acetate) and Climara Pro (estradiol/levonorgestrel) are transdermal patches that are combinations of female hormones used to treat the symptoms of menopause such as feelings of warmth in the face, neck and chest, or sudden intense spells of heat and sweating ("hot flashes" or "hot flushes").

US - RxList

1-12-2017

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-C-DURE 6 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

PRO-C-DURE 6 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-C-DURE 5 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

PRO-C-DURE 5 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK PRESTIGE ANTIBACTERIAL GOLD HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK PRESTIGE ANTIBACTERIAL GOLD HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed