Agros Pro Mandipropamid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pro Mandipropamid Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l mandipropamid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pro Mandipropamid Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 823-4
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvende til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt tomater i væksthus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i salat på friland ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i tomater i væksthuse ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for

at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3) Undgå forurening af vandmiljøet

med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke tømmes i kloakafløb.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DEKLARATION

Svampemiddel reg. nr.: 823-4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Mandipropamid 250 g/L ved 20 °C. (23,3% w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazolin- 3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.

Formulering: Flydende

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Mindst holdbar til 2 år efter produktionsdato

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Godkendelsesindehaver: Agros Pro,

Olaf Ryes Gade 7K. 2

, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.

MANDIPROPAMID

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme

i kartofler og salat på friland samt tomater i væksthus.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Emballage:

10 liter

Førstehjælp.

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt

åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser.

Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE

opkastning. Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

AGROS

Agros Mandipropamid 10 liter 2017.indd 1

02-06-2017 15:24:07

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved

påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 200 til 400 liter per hektar.

Optimale virkningsforhold

For at sikre vedhæftningsevnen skal der sprøjtes på

tørre planter.

Resistens forhold

Mandipropamid tilhører FARC gruppe 40

Det anbefales ikke at bruge Agros Pro Mandipropamid

eller midler med samme virkningsmekanisme mere

end til max halvdelen af alle svampebehandlingerne.

Til resten af behandlingerne bruges produkter med

anden virkningsmekanisme.

Tankblanding

Agros Pro Mandipropamid kan blandes

med de mest gængse produkter, som

bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid

blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet

udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200

liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel.

Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter

skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det

allerede behandlede areal.

Der henvises endvidere til regler vedrørende

vaskeplads/rengøring af sprøjteudstyret i Miljø- og

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni

2016.

Lagring

Agros Pro Mandipropamid skal opbevares frostfrit

og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgerne

af forkert anvendelse af produktet i strid med de angivne

instruktioner.

Vejrlig, sorter, resistens,

behandlingsteknik og

jordbundsforhold kan

påvirke effekten.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Brugsanvisning Mandipropamid

Generelt

Agros Pro Mandipropamid er et kontakt svampemiddel som anvendes mod

skimmel. Aktivstoffet blokerer en række enzymprocesser i svampen

og derved hindrer spiringen.

AGROS

Ændringer til etiketten til Agros Pro Mandipropamid

Forside:

Indsæt registreringsnummeret : 823-4

Indsæt 1 : samt tomater i væksthus.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Indsæt 2:

Må i tomater i væksthuse ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand (Spe3)

Indsæt 3:

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Indsæt 4:

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.

Bagside

Indsættes i forlængelse af tabellen under salat på friland etc

Afgrøde

Skadegører

Dosis

Tidspunkt

Kartofler

Kartoffelskimmel

0,6 liter/ha

Behandl ved varsel eller ved risiko for angreb

7 dages sprøjteinterval

Max 50% af behandlingerne pr sæson eller max 6

gange pr sæson

Salat på friland

Salatskimmel

0,6 liter/ha

Behandl ved varsel eller ved risiko for angreb

7 dages sprøjteinterval

Max 2 behandlinger pr sæson

Tomater i

væksthus

Kartoffelskimmel

0,6 liter/ha

Max 2 sprøjtninger med 7 dages interval

Underafsnittet Tankblanding er Mandipropamid stavet uden d

Det samme i afsnittet Lagring

Afsnittet Bemærk udskiftes med dette:

Bemærk

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anvendelse af produktet i strid med de

angivne instruktioner.

Agros Mandipropamid 10 liter 2017.indd 2

02-06-2017 15:24:08

24-6-2014

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

The Danish Health and Medicines Authority encourages hospitals to pay special attention to the risk of dose errors of the anticonvulsant medicine Pro-Epanutin.

Danish Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Active substance: H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-2Thi-Gly-Leu-Met(O2)-NH2-DOTA-225-actinium) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3391 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/17

Europe -DG Health and Food Safety

14-5-2018

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup?

Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHW pic.twitter.com/A44He0N4sf

FDA - U.S. Food and Drug Administration