Agros Pro Glyfosat 480

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pro Glyfosat 480 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 480 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pro Glyfosat 480 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 823-6
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Forsigtig

Brugsanvisningen skal følges nøje for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for at arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke

behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved

hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringspladser, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og

frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Undgå

forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 823-6

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009

Aktivstof: Glyfosat 480 g/l (40% w/w)

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Produktionsdato: Se print på dunken

Batch nr: Se print på dunken

Godkendelsesindehaver: Agros Pro, Olaf Ryes Gade 7K. 2, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.d

GLYFOSAT 480

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning. Dette plantebeskyttelses-

middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Emballage:

20 liter

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

AGROS

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Forårsanvendelse

Der kan behandles mod kvik og andet ukrudt før jordbearbejdning. Kvikken bør

normalt have 3-4 blade. Dosering til delvis udvintret korn: 0,75-1,125 l/ha. Dosering

til kvik: 2,25 -3,0 l/ha.

Korn før høst

Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt, i alle kornarter og

sorter. Produktet må ikke anvendes i korn til udlæg og maltbyg. Kvikken bør være

i vækst på behandlingstidspunktet. Der behandles, når kernerne er hårde, og når

mærket efter en fingernegl kan ses blivende på kernen. Dosering: 1,5-2,25 l/ha.

Højeste dosering ved stor kvikmængde (> 25 skud/m2). Sprøjtefrist 10 dage før høst.

Æ rter og hestebønner før høst

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Ærterne behandles

når 70-75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne

fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold er ca.

30%. Dosering: 1,5-3,0 l/ha. Højeste dosering til nedvisning. Sprøjtefrist 10 dage før

høst.

Korsblomstrede før høst

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Der behandles, når

vandprocenten i afgrøden på den mindst modne del af marken er under 30%. Så

er størstedelen af skulperne i rapsen gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø.

Behandlingstidspunktet er normalt 2-4 dage før normal skårlægningstidspunkt, og

14-21 dage før en direkte høst. Dosering: 2,25 l/ha. Sprøjtefrist 10 dage før høst.

Stubmarker

Til bekæmpelse af kvik og andre græsser, samt tokimbladet ukrudt. Kvikken skal

have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm. høj. For at opnå det bedste resultat må halm

og lignende fjernes. Dosering til spildkorn og småt tokimbladet ukrudt: 1,125-1,5 l/

ha. Dosering til kvik: 2,25-3,0 l/ha. Laveste dosering ved gunstige betingelser: Høj

luftfugtighed, temperatur over 15 °C

Stubmarker efter frøgræs

Halmen og plantemateriale bør fjernes hurtigt efter høst, således at der kan komme

en god genvækst. Det behandles, når kvikken og græsserne har 3-6 blade. Dosering:

3-4,5 l/ha. Højeste dosering på rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede

frøgræsarter.

Græs

Før sidste slæt sprøjtes når græs og kvik er 10-20 cm høj (3-6 blade). Sprøjt mindst 10

dage for sidste slæt tages. Græsset må anvendes til alle normale formål, umiddelbart

efter behandlings-fristens udløb. Dosering: 3,0 l/ha.

Grankulturer

I grankulturer af rødgran, normannsgran og kæmpegran kan produktet anvendes

med 2,25-2,6 l/ha. Behandling foretages om efteråret, når strækningsvæksten er

afsluttet, og forårsskuddene er modne og

endeknopperne er dannet. Tidligst når

granerne er groet fast på blivende sted.

Frugtplantager og andre trækulturer

Der behandles med 2,25-4,0 l/ha på ukrudt i god vækst, senest en måned før

frugthøst eller efter.

Kulturen må ikke rammes, og der anvendes skærmet behandling, ram ikke rodskud.

Stødbehandling af fældede træer

Anvendes mod genvækst og rodskud, dosering 0,15 l pr. 0,80 l vand. Der behandles

umiddelbart efter fældning på træets snitflade med pensel eller rygsprøjte.

Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, d.v.s. fra oktober

til slutningen af februar. Bemærk at der kan være risiko for rodsammenfletninger, og

dermed mulighed for skade på nabotræer.

Utilplantede arealer og udyrkede arealer.

Disse arealer kan behandles med 3,0-4,5 l/ha for at fjerne uønsket plantevækst.

Højeste dosering anvendes mod flerårigt ukrudt så som følfod, mælkebøtte,

brændenælde og kvik. Behandl når ukrudtet er i god vækst.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sprøjtetanken fyldes 3/4 med vand, og Agros Pro Glyfosat 480 tilsættes under

omrøring mens tanken fyldes op med vand.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der

anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter pr ha. Anvend lowdrift dyser, hvor der er

risiko for afdrift.

Resistens

Produktet tilhører resistensklasse G (glycin-virkemåde)

Ved ensidig anvendelse af produkter med samme resistensklasse kan resistens

dannes.

For at forhindre udvikling af resistens bør følgende følges:

· Undgå ensidig anvendelse af glyphosatholdige produkter

· Integrer mekanisk bekæmpelse i det omfang det er praktisk muligt.

· Undgå indslæbning af ukrudtsfrø som er resistente.

Sprøjteteknik

Dyse

Km/time

l/ha

02/025

02/025

02/025

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedningen af sprøjtevæsken startes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været

anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen

halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde Agros Pro Glyfosat

480, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes i

fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke.

Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af

produktet i fyldestationen.

Rygsprøjte

Anvendes til ukrudtsbekæmpelse på mindre arealer såsom hegn, omkring buske

o.l. Sprøjt kun på det, der ønskes bekæmpet og vær opmærksom på vinddrift i

forbindelse med udsprøjtningen.

Dosering: 0,2-0,225 l pr. 10-15 l vand.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken

og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken

kan fortyndes mindst 50 gange. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes

sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken.

Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange

for at opnå den krævede fortyndingsgrad. Skyllevandet udsprøjtes på marken under

kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal

eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med

udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Bortskaffelse af tom emballage.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inde bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Tankblanding

Agros Pro Glyfosat 480 kan blandes med

de mest gængse produkter, som bruges

på behandlings-tidspunktet. Læs altid

blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Brugsanvisning GLYFOSAT 480

Generelt

Agros Pro Glyfosat 480 anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt og til nedvisning af korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter,

hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, samt på udyrkede arealer.

Jordbehandling kan påbegyndes 10 dage efter sprøjtning.

Agros Pro Glyfosat 480 anbefales ikke i afgrøder til frø og såsæd. Produktet optages gennem bladene og fordeler sig med

plantens saftstrøm rundt i hele planten også rodsystemet. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.

AGROS

14-2-2018

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

The cord may become brittle near the base of the dryer, posing a burn hazard.

Health Canada

21-12-2017

Wohali Outdoors recalls Bass Pro Shops children's sleepwear

Wohali Outdoors recalls Bass Pro Shops children's sleepwear

Health Canada has determined that these products do not meet the design and flammability requirements for children's sleepwear under Canadian law.

Health Canada

5-12-2017

NETGEAR, Inc. recalls Power Adapter for Arlo Pro Outdoor Cameras

NETGEAR, Inc. recalls Power Adapter for Arlo Pro Outdoor Cameras

Water can leak into the weatherproof connector on the power adapter and cause a short circuit, melting, and overheating, posing a fire hazard.

Health Canada

21-11-2017

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Pro Solution, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

Husqvarna recalls certain Husqvarna and Poulan Pro Brand Lawn Tractors

Husqvarna recalls certain Husqvarna and Poulan Pro Brand Lawn Tractors

The fuel line in the identified tractors was not routed behind the tank guard which could allow the fuel line to contact and rub against the transmission belt. If this occurs, fuel could leak from the fuel line and pose a risk of fire.

Health Canada

20-3-2018

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

BOVA PRO 110 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVA PRO 110 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

BOVA PRO 55 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVA PRO 55 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-12-2017

SUDS HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Liquid [Pro Chem, Inc.]

SUDS HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Liquid [Pro Chem, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

FINIPIL PRO/ELEC (Benzethonium Chloride) Cream [Equibal, Inc.]

FINIPIL PRO/ELEC (Benzethonium Chloride) Cream [Equibal, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Scientific guideline: Draft qualification opinion on Proactive in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), draft: consultation open

Scientific guideline: Draft qualification opinion on Proactive in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), draft: consultation open

Under the Innovative Medicines Initiative Joint-Undertaking (IMI-JU) framework, the public-private PROactive Consortium developed two Patient Reported Outcome (PRO) instruments to capture physical activity (PA) data in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in clinical trial settings. One of those tools is the D-PPAC which is supposed to enable daily data collection (recall period of 1 day).

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

DENTICARE DENTI-PRO (Sodium Fluoride) Gel [AMD Medicom Inc.]

DENTICARE DENTI-PRO (Sodium Fluoride) Gel [AMD Medicom Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

Combipatch vs. Climara Pro

Combipatch vs. Climara Pro

CombiPatch (estradiol, norethindrone acetate) and Climara Pro (estradiol/levonorgestrel) are transdermal patches that are combinations of female hormones used to treat the symptoms of menopause such as feelings of warmth in the face, neck and chest, or sudden intense spells of heat and sweating ("hot flashes" or "hot flushes").

US - RxList

1-12-2017

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-C-DURE 6 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

PRO-C-DURE 6 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-C-DURE 5 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

PRO-C-DURE 5 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK PRESTIGE ANTIBACTERIAL GOLD HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK PRESTIGE ANTIBACTERIAL GOLD HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed