Agros Pro Glyfosat 480

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pro Glyfosat 480 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 480 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pro Glyfosat 480 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 823-6
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Forsigtig

Brugsanvisningen skal følges nøje for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for at arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke

behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved

hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringspladser, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og

frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Undgå

forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 823-6

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009

Aktivstof: Glyfosat 480 g/l (40% w/w)

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Produktionsdato: Se print på dunken

Batch nr: Se print på dunken

Godkendelsesindehaver: Agros Pro, Olaf Ryes Gade 7K. 2, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.d

GLYFOSAT 480

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning. Dette plantebeskyttelses-

middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Emballage:

20 liter

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

AGROS

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Forårsanvendelse

Der kan behandles mod kvik og andet ukrudt før jordbearbejdning. Kvikken bør

normalt have 3-4 blade. Dosering til delvis udvintret korn: 0,75-1,125 l/ha. Dosering

til kvik: 2,25 -3,0 l/ha.

Korn før høst

Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt, i alle kornarter og

sorter. Produktet må ikke anvendes i korn til udlæg og maltbyg. Kvikken bør være

i vækst på behandlingstidspunktet. Der behandles, når kernerne er hårde, og når

mærket efter en fingernegl kan ses blivende på kernen. Dosering: 1,5-2,25 l/ha.

Højeste dosering ved stor kvikmængde (> 25 skud/m2). Sprøjtefrist 10 dage før høst.

Æ rter og hestebønner før høst

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Ærterne behandles

når 70-75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne

fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold er ca.

30%. Dosering: 1,5-3,0 l/ha. Højeste dosering til nedvisning. Sprøjtefrist 10 dage før

høst.

Korsblomstrede før høst

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Der behandles, når

vandprocenten i afgrøden på den mindst modne del af marken er under 30%. Så

er størstedelen af skulperne i rapsen gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø.

Behandlingstidspunktet er normalt 2-4 dage før normal skårlægningstidspunkt, og

14-21 dage før en direkte høst. Dosering: 2,25 l/ha. Sprøjtefrist 10 dage før høst.

Stubmarker

Til bekæmpelse af kvik og andre græsser, samt tokimbladet ukrudt. Kvikken skal

have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm. høj. For at opnå det bedste resultat må halm

og lignende fjernes. Dosering til spildkorn og småt tokimbladet ukrudt: 1,125-1,5 l/

ha. Dosering til kvik: 2,25-3,0 l/ha. Laveste dosering ved gunstige betingelser: Høj

luftfugtighed, temperatur over 15 °C

Stubmarker efter frøgræs

Halmen og plantemateriale bør fjernes hurtigt efter høst, således at der kan komme

en god genvækst. Det behandles, når kvikken og græsserne har 3-6 blade. Dosering:

3-4,5 l/ha. Højeste dosering på rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede

frøgræsarter.

Græs

Før sidste slæt sprøjtes når græs og kvik er 10-20 cm høj (3-6 blade). Sprøjt mindst 10

dage for sidste slæt tages. Græsset må anvendes til alle normale formål, umiddelbart

efter behandlings-fristens udløb. Dosering: 3,0 l/ha.

Grankulturer

I grankulturer af rødgran, normannsgran og kæmpegran kan produktet anvendes

med 2,25-2,6 l/ha. Behandling foretages om efteråret, når strækningsvæksten er

afsluttet, og forårsskuddene er modne og

endeknopperne er dannet. Tidligst når

granerne er groet fast på blivende sted.

Frugtplantager og andre trækulturer

Der behandles med 2,25-4,0 l/ha på ukrudt i god vækst, senest en måned før

frugthøst eller efter.

Kulturen må ikke rammes, og der anvendes skærmet behandling, ram ikke rodskud.

Stødbehandling af fældede træer

Anvendes mod genvækst og rodskud, dosering 0,15 l pr. 0,80 l vand. Der behandles

umiddelbart efter fældning på træets snitflade med pensel eller rygsprøjte.

Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, d.v.s. fra oktober

til slutningen af februar. Bemærk at der kan være risiko for rodsammenfletninger, og

dermed mulighed for skade på nabotræer.

Utilplantede arealer og udyrkede arealer.

Disse arealer kan behandles med 3,0-4,5 l/ha for at fjerne uønsket plantevækst.

Højeste dosering anvendes mod flerårigt ukrudt så som følfod, mælkebøtte,

brændenælde og kvik. Behandl når ukrudtet er i god vækst.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sprøjtetanken fyldes 3/4 med vand, og Agros Pro Glyfosat 480 tilsættes under

omrøring mens tanken fyldes op med vand.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der

anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter pr ha. Anvend lowdrift dyser, hvor der er

risiko for afdrift.

Resistens

Produktet tilhører resistensklasse G (glycin-virkemåde)

Ved ensidig anvendelse af produkter med samme resistensklasse kan resistens

dannes.

For at forhindre udvikling af resistens bør følgende følges:

· Undgå ensidig anvendelse af glyphosatholdige produkter

· Integrer mekanisk bekæmpelse i det omfang det er praktisk muligt.

· Undgå indslæbning af ukrudtsfrø som er resistente.

Sprøjteteknik

Dyse

Km/time

l/ha

02/025

02/025

02/025

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedningen af sprøjtevæsken startes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været

anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen

halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde Agros Pro Glyfosat

480, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes i

fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke.

Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af

produktet i fyldestationen.

Rygsprøjte

Anvendes til ukrudtsbekæmpelse på mindre arealer såsom hegn, omkring buske

o.l. Sprøjt kun på det, der ønskes bekæmpet og vær opmærksom på vinddrift i

forbindelse med udsprøjtningen.

Dosering: 0,2-0,225 l pr. 10-15 l vand.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken

og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken

kan fortyndes mindst 50 gange. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes

sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken.

Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange

for at opnå den krævede fortyndingsgrad. Skyllevandet udsprøjtes på marken under

kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal

eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med

udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Bortskaffelse af tom emballage.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inde bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Tankblanding

Agros Pro Glyfosat 480 kan blandes med

de mest gængse produkter, som bruges

på behandlings-tidspunktet. Læs altid

blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Brugsanvisning GLYFOSAT 480

Generelt

Agros Pro Glyfosat 480 anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt og til nedvisning af korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter,

hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, samt på udyrkede arealer.

Jordbehandling kan påbegyndes 10 dage efter sprøjtning.

Agros Pro Glyfosat 480 anbefales ikke i afgrøder til frø og såsæd. Produktet optages gennem bladene og fordeler sig med

plantens saftstrøm rundt i hele planten også rodsystemet. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.

AGROS

24-6-2014

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

The Danish Health and Medicines Authority encourages hospitals to pay special attention to the risk of dose errors of the anticonvulsant medicine Pro-Epanutin.

Danish Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Active substance: H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-2Thi-Gly-Leu-Met(O2)-NH2-DOTA-225-actinium) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3391 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/17

Europe -DG Health and Food Safety

14-5-2018

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup?

Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHW pic.twitter.com/A44He0N4sf

FDA - U.S. Food and Drug Administration