Agros Pro Clomazon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pro Clomazon Kapselsuspension
 • Lægemiddelform:
 • Kapselsuspension
 • Sammensætning:
 • 360 g/l clomazon
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pro Clomazon Kapselsuspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 823-5
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel: nr. 823-5

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Clomazon 360 g/l (33,6 % w/w)

Formulering: Flydende

Batchnummer: Se emballagen.

Produktionsdato: se andet sted på emballagen.

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.

Midlet er en kapselsuspension

Registreringsindehaver: Agros Pro, Olaf Ryes Gade 7K. 2 • 6000 Kolding

Tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

3 Liter

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps og ikke senere end før fremspiring.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosering er 0,25 L/ha, svarende til 90 g a.s. per ha.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde plandter (SPe3).

For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år.

Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon(Spe1).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudsyr nær overfladevande (Sp1)

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

Førstehjælp:

Indånding: Sørg for at den tilskadekomne får frisk luft og ro. Søg læge ved vedvarende ubehag og medbring brugsanvisning.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik mælk eller vand. Undgå opkastning. Søg læge og medbring brugsanvisning.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved ubehag og sygdomstegn. Medbring brugsanvisning.

Øjenkontakt: Skyl straks med vand, gerne fra en øjenskyller. Spil øjet godt op og fortsæt behandlingen i min. 20 minutter/indtil kemikaliet er skyllet væk. Fjern even-

tuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring brugsanvisning.

Yderlig information: Ingen specifik modgift eller symptomer.

Nødtelefon: (+45) 97 83 53 53 eller Giftlinjen på Bispebjerg Hospital (+45) 82 12 12 12

CLOMAZON

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps. Dette plantebeskyttelsesmiddel

må kun købes af professionellle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

AGROS

Agros Pro Clomazon 3 liter 2017.indd 1

04-06-2017 14:53:52

Afgrøder

Agros Pro Clomazon kan bruges mod ukrudt i vinterraps. Agros Pro Clomazon bekæmper en række

tokimbladede ukrudtsarter. Der er dog ingen effekt på rodukrudt.

Virkningsklasse

Agros Pro Clomazon tilhører resistens klasse F4: DOXP-syntese-hæmmer.

Virkemåder

Clomazon er et systemisk middel der efter udsprøjtning hurtigt optages gennem kimstænglen og

rødder i spiringsfasen. Midlet bliver bagefter transporteret i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod

blad- og skudspidserne. Fordelingen i bladene sker ved hjælp af diffusion. Agors Pro Clomazon har en

hæmmende/blokerende effekt på dannelsen af klorofyl i grønkornene og andre pigmenter involveret

i fotosyntesen, som derved blokeres. Agros Pro Clomazon udsprøjtes før ukrudtet er fremspiret. Under

ukrudtets fremspiring eller umiddelbart efter afbleges planterne og dør. Alt afhængig af vejret og jordtype

vil man ved normal dosering kunne regne med en virkningstid på 4-8 uger. Der frarådes at bruge Agros Pro

Clomazon på jorde med et højt humusindhold, da dette kan give en nedsat effekt.

Bemærkninger

Ved udsprøjtningen må afgrøden ikke være fremspiret, da dette kan medføre stærk afblegning og

svækkelse af afgrøden. Agros Pro Clomazon kan i vinterraps udsprøjtes fra såning og indtil 3 dage før

fremspiring. Der må i samme vækstår, som der behandles med Agros Pro Clomazon, ikke anvendes andre

produkter indeholdende clomazon. Når der sprøjtes ud på tør jord forbliver Agros pro Clomazon stabil og

inaktiv, men midlet aktiveres igen når jordoverfladen bliver fugtig.

I rapsrige sædskifter skal der minimum være 2 år, hvor den enkelte mark ikke behandles med clomazon

Efterfølgende afgrøder

Ved udvintring af vinterraps behandlet med Agros Pro Clomazon, kan man om foråret efter grundig

pløjning så om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør

Dosserings og anvendelsskema

Resistenshåndtering

Gentagen brug af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse

af resistens. For at dette ikke skal ske, anbefales det ind i mellem at anvende midler med anden

virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Producenten kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Agros Pro

Clomazon tilhører gruppen af DOXP-syntese-hæmmer.

(Resistensklasse HRAC F4).

Sprøjteteknik

Agros Pro Clomozon udsprøjtes i 100-200 l vand/ha. Vindafdrift bør undgås til f.eks. til - stødende haver,

læhegn mv. Afdrift til marker med følsomme afgrøder eller til marker hvor såning af følsomme afgrøder

er planlagt skal undgås. Sprøjtevæsken skal gerne dække hele jordoverfladen og væskemængde bør

justeres så dette er muligt. Der skal tages højde for vejr- og vindforhold samt sprøjteudstyr ved valg af

væskemængde.

Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I nedenstående tabel

ses en oversigt over disse dysers ydelser ved forskellig tryk og hastighed

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen skal være helt rengjort før Agros Pro Clomozon fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede

vandmængde i beholderen, påfyld Agros Pro Clomozon, og tilsæt derefter resten af den ønskede

vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Skumdannelse ved påfyldningen kan mindskes ved at

nedsætte omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte bør der anvendes præperatfyldeudstyr eller udstyr

som er lavet til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til

gyllebeholder eller anden beholder, som er godkendt hertil. Påfyldning kan også ske på et areal, hvor

Agros Pro Clomazon skal udbringes. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning

og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse

nr. 906 af 24. juni 2016.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr.

Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra

skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at

opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion

gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal uden

at den maksimale dosering overskrides.

Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning ved en god jordfugtighed.

Lagring

Agros Pro Clomazon skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod

direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

(P501)

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes

med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for

følgerne af forkert anvendelse af produktet i strid

med de angivne instruktioner.

Sprøjteteknik

Ved udsprøjtning af Agros Clomozon bør midlet opblandes med en vandmængde på mellem 100

og 200 l vand/ha. Vindafdrift bør undgås til f.eks. til - stødende haver, læhegn mv. Afdrift til marker

med følsomme afgrøder eller til marker hvor såning af følsomme afgrøder er planlagt skal undgås.

Sprøjtevæsken skal gerne dække hele jordoverfladen og væskemængde bør justeres så dette er

muligt. Der skal tages højde for vejr- og vindforhold samt sprøjteudstyr ved valg af væskemængde.

Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I

nedenstående tabel ses en oversigt over disse dysers ydelser ved forskellig tryk og hastighed.

Eksempler på vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dyser ved forskelligt tryk og kørehastighed.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen skal være helt rengjort før Agros Clomozon fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede

vandmængde i beholderen, påfyld Agros Clomozon, og tilsæt derefter resten af den ønskede

vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Skumdannelse ved påfyldningen kan mindskes

ved at nedsætte omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte

bør der anvendes præperatfyldeudstyr eller udstyr som er lavert til direkte injektion. Påfyldning af

marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, som er

godkendt hertil. Påfyldning kan også ske på et areal, hvor Agros Clomazon skal

udbringes. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter

til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts

2009.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes

mindst 50 gange. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og

udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion

gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede

areal.

Brugsanvisning CLOMAZON

AGROS

Afgrøde

Ukrudt

Udsprøjtning

Dosering

Vinterraps

God effekt: Hyrdetaske, Fuglegræs,

Burresnerre, Rød Tvetand.

Moderat effekt: Melde, Enårig

rapgræs, Vedbend og Storkronet

ærenpris.

Svag effekt: Vellugtende og Lugtløs

kamille Valmue, Agerstedmoder.

Produktet udsprøjtes jævnt og

direkte på jorden i et veltilberedt

såbed uden knolde og med god

jordfugtighed. Produktet må ikke

indarbejdes i jorden og tromling

frarådes. Frøene må ikke blive

eksponeret til produktet

0,25 l/ha.

Under stres-

sede forhold

reduceres til

0,2 l/ha

Agros Pro Clomazon 3 liter 2017.indd 2

04-06-2017 14:53:53

14-2-2018

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

The cord may become brittle near the base of the dryer, posing a burn hazard.

Health Canada

21-12-2017

Wohali Outdoors recalls Bass Pro Shops children's sleepwear

Wohali Outdoors recalls Bass Pro Shops children's sleepwear

Health Canada has determined that these products do not meet the design and flammability requirements for children's sleepwear under Canadian law.

Health Canada

5-12-2017

NETGEAR, Inc. recalls Power Adapter for Arlo Pro Outdoor Cameras

NETGEAR, Inc. recalls Power Adapter for Arlo Pro Outdoor Cameras

Water can leak into the weatherproof connector on the power adapter and cause a short circuit, melting, and overheating, posing a fire hazard.

Health Canada

21-11-2017

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Pro Solution, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

Husqvarna recalls certain Husqvarna and Poulan Pro Brand Lawn Tractors

Husqvarna recalls certain Husqvarna and Poulan Pro Brand Lawn Tractors

The fuel line in the identified tractors was not routed behind the tank guard which could allow the fuel line to contact and rub against the transmission belt. If this occurs, fuel could leak from the fuel line and pose a risk of fire.

Health Canada

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

BOVA PRO 110 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVA PRO 110 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

BOVA PRO 55 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVA PRO 55 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-12-2017

SUDS HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Liquid [Pro Chem, Inc.]

SUDS HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Liquid [Pro Chem, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

FINIPIL PRO/ELEC (Benzethonium Chloride) Cream [Equibal, Inc.]

FINIPIL PRO/ELEC (Benzethonium Chloride) Cream [Equibal, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Scientific guideline: Draft qualification opinion on Proactive in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), draft: consultation open

Scientific guideline: Draft qualification opinion on Proactive in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), draft: consultation open

Under the Innovative Medicines Initiative Joint-Undertaking (IMI-JU) framework, the public-private PROactive Consortium developed two Patient Reported Outcome (PRO) instruments to capture physical activity (PA) data in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in clinical trial settings. One of those tools is the D-PPAC which is supposed to enable daily data collection (recall period of 1 day).

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

DENTICARE DENTI-PRO (Sodium Fluoride) Gel [AMD Medicom Inc.]

DENTICARE DENTI-PRO (Sodium Fluoride) Gel [AMD Medicom Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

Combipatch vs. Climara Pro

Combipatch vs. Climara Pro

CombiPatch (estradiol, norethindrone acetate) and Climara Pro (estradiol/levonorgestrel) are transdermal patches that are combinations of female hormones used to treat the symptoms of menopause such as feelings of warmth in the face, neck and chest, or sudden intense spells of heat and sweating ("hot flashes" or "hot flushes").

US - RxList

1-12-2017

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-C-DURE 6 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

PRO-C-DURE 6 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-C-DURE 5 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

PRO-C-DURE 5 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK PRESTIGE ANTIBACTERIAL GOLD HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK PRESTIGE ANTIBACTERIAL GOLD HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed