Agros Pro C Extra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pro C Extra Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 25 g/l difenoconazol; 25 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pro C Extra Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 823-7
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i hvede, byg, rug og

triticale i lukkede, industrielle anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke

i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet

med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). For at beskytte

grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer

pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre

produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol

med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med

disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive

maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne

(Spe1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

De bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og

plomberes.

De bejdsede korn er bejdset med Agros Pro C Extra som indeholder fludioxonil og

difenoconazol. De bejdsede korn er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Ved håndtering af det bejdsede korn bær beskyttelseshandsker.

For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter,

der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre

doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal

doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser

i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (Spe1). Beholderen/

emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller

bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at

etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er

brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen

lettes.

Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, fjern eventuelle kontaktlinser, skyl straks grundigt

med vand og kontakt læge

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 823-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof:

Fludioxonil 25 g/l (2,4% w/w) ved 20

Difenoconazol 25 g/l (2,4 % w/w) ved 20

Midlet indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: AGROS PRO,

Olaf Ryes Gade 7K. 2

, 6000 Kolding www.agros.dk +45 30132327 * Email to@agros.dk

C EXTRA

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i hvede, byg, rug og triticale i lukkede, industrielle anlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Emballage:

200 liter

Brugsanvisning

Virkemåde

Agros Pro C Extra bruges en formuleringsteknologi, der forbedrer arbejdsmiljøet og øger

kapaciteten. Den giver en bedre vedhæftning og fordeling på kernerne udover mindre støv

og afsætning på anlægget.

Bejdseteknik

Produktet må kun anvendes i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Produktet skal omrøres inden brug.

Bedst resultat opnås i produktionsanlæg eller kontinuerlige anlæg forsynet med

efterblander. Kornet skal være af god kvalitet, renset og fri for urenheder. Ved behov for

tilsætning af vand, 100-200 ml pr hkg. forbedres bejdsekvaliteten. Produktet anvendes ved

temperaturer over frysepunktet. Husk kalibrering af anlægget.

Resistens samt resistensrisiko

Fludioxonil tilhører den kemiske familie phenylpyrroles (FRAC code 12) som har lav til

medium risiko for at udvikle resistens. Difenoconazol er et triazol, som tilhører gruppen

af DMI fungicider (FRAC gruppe 3) som vurderes til at have medium risiko for at udvikle

resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen

for udvikling af resistens. Men da Agros Pro C Extra kun anvendes 1 gang pr. sæson, kan det

anvendes som bejdsemidel hvert år uden at øge risikoen for resistens.

Doseringer

Rengøring af bejdseanlægget:

Efter bejdsning med Agros Pro C Extra skylles anlægget med lunkent vand. Ved skift mellem

forskellige typer bejdsemidler skal pumper, slanger, rør oa. rengøres fuldstændigt. Dette er

især vigtigt ved skift mellem midler baseret på organiske opløsningsmidler og vandbaserede

midler.

Ved skift fra Agros Pro C Extra til LS formuleringer (midler baseret på n-metylpyrolidon

og lignende) skylles anlægget grundigt med lunkent vand og derefter med ethanol eller

isopropanol.

Ved skift fra Agros Pro C Extra til andre FS formuleringer (vandbaserede midler) og modsat

skylles anlægget med vand.

Ved skift fra LS formuleringer, (midler baseret på organiske opløsningsmidler

(n-metylpyrolidon og lignende) til Agros Pro C Extra skylles anlægget grundigt, først med

isopropanol og derefter med lunkent vand.

Skyllevandet med rester af Agros Pro C Extra kan indgå i bejdseprocessen på et senere

tidspunkt.

Skyllevand som ikke genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal afleveres til

den kommunale affaldsordning for farligt affald

Agros Pro C Extra skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler

for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må kun

genbruges af importør eller producent.

Bemærk.

Agros Pro fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i

forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

UN-nummer: 3082

Doseringer

Skadegører

Dosering

Afgrøde

Hvedestinkbrand, hvedebrunplet, spiringsfusariose

200 ml/100 kg

Vinterhvede

Spriringsfusariose, bygbladplet, bygstribesyge

200 ml/100 kg

Vinterbyg

Rugstængelbrand, spiringsfusariose

200 ml/100 kg

Hvedestinkbrand, hvedebrunplet, spiringsfusariose

200 ml/100 kg

Triticale

Afsnittet:

”Tilberedning af sprøjtevæske ”

Skal fjernes helt

AGROS

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EXTRA STRENGTH GAS RELIEF (Simethicone) Tablet [Walgreen Company]

EXTRA STRENGTH GAS RELIEF (Simethicone) Tablet [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [MEIJER, INC.]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [MEIJER, INC.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [Freds Inc]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [Freds Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

EXTRA STRENGTH ACETAMINOPHEN (Acetaminophen) Tablet [Spirit Pharmaceutical LLC]

EXTRA STRENGTH ACETAMINOPHEN (Acetaminophen) Tablet [Spirit Pharmaceutical LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [DIRECT RX]

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [L.N.K. International, Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

3-3-2018

Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke Breaks

Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke Breaks

Title: Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke BreaksCategory: Health NewsCreated: 3/1/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-3-2018

CVS EXTRA STRENGTH COLD AND HOT MEDICATED (Menthol) Patch [Bershtel Enterprises]

CVS EXTRA STRENGTH COLD AND HOT MEDICATED (Menthol) Patch [Bershtel Enterprises]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

TYLENOL EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Navajo Manufacturing Company Inc.]

TYLENOL EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

EXTRA PAIN RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet, Film Coated [AvPAK]

EXTRA PAIN RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet, Film Coated [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Harmon Store Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed