Agros Pro C Extra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Pro C Extra Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 25 g/l difenoconazol; 25 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Pro C Extra Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 823-7
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i hvede, byg, rug og

triticale i lukkede, industrielle anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke

i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet

med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). For at beskytte

grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer

pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre

produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol

med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med

disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive

maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne

(Spe1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

De bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og

plomberes.

De bejdsede korn er bejdset med Agros Pro C Extra som indeholder fludioxonil og

difenoconazol. De bejdsede korn er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Ved håndtering af det bejdsede korn bær beskyttelseshandsker.

For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter,

der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre

doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal

doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser

i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (Spe1). Beholderen/

emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller

bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at

etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er

brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen

lettes.

Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, fjern eventuelle kontaktlinser, skyl straks grundigt

med vand og kontakt læge

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 823-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof:

Fludioxonil 25 g/l (2,4% w/w) ved 20

Difenoconazol 25 g/l (2,4 % w/w) ved 20

Midlet indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: AGROS PRO,

Olaf Ryes Gade 7K. 2

, 6000 Kolding www.agros.dk +45 30132327 * Email to@agros.dk

C EXTRA

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i hvede, byg, rug og triticale i lukkede, industrielle anlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Emballage:

200 liter

Brugsanvisning

Virkemåde

Agros Pro C Extra bruges en formuleringsteknologi, der forbedrer arbejdsmiljøet og øger

kapaciteten. Den giver en bedre vedhæftning og fordeling på kernerne udover mindre støv

og afsætning på anlægget.

Bejdseteknik

Produktet må kun anvendes i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Produktet skal omrøres inden brug.

Bedst resultat opnås i produktionsanlæg eller kontinuerlige anlæg forsynet med

efterblander. Kornet skal være af god kvalitet, renset og fri for urenheder. Ved behov for

tilsætning af vand, 100-200 ml pr hkg. forbedres bejdsekvaliteten. Produktet anvendes ved

temperaturer over frysepunktet. Husk kalibrering af anlægget.

Resistens samt resistensrisiko

Fludioxonil tilhører den kemiske familie phenylpyrroles (FRAC code 12) som har lav til

medium risiko for at udvikle resistens. Difenoconazol er et triazol, som tilhører gruppen

af DMI fungicider (FRAC gruppe 3) som vurderes til at have medium risiko for at udvikle

resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen

for udvikling af resistens. Men da Agros Pro C Extra kun anvendes 1 gang pr. sæson, kan det

anvendes som bejdsemidel hvert år uden at øge risikoen for resistens.

Doseringer

Rengøring af bejdseanlægget:

Efter bejdsning med Agros Pro C Extra skylles anlægget med lunkent vand. Ved skift mellem

forskellige typer bejdsemidler skal pumper, slanger, rør oa. rengøres fuldstændigt. Dette er

især vigtigt ved skift mellem midler baseret på organiske opløsningsmidler og vandbaserede

midler.

Ved skift fra Agros Pro C Extra til LS formuleringer (midler baseret på n-metylpyrolidon

og lignende) skylles anlægget grundigt med lunkent vand og derefter med ethanol eller

isopropanol.

Ved skift fra Agros Pro C Extra til andre FS formuleringer (vandbaserede midler) og modsat

skylles anlægget med vand.

Ved skift fra LS formuleringer, (midler baseret på organiske opløsningsmidler

(n-metylpyrolidon og lignende) til Agros Pro C Extra skylles anlægget grundigt, først med

isopropanol og derefter med lunkent vand.

Skyllevandet med rester af Agros Pro C Extra kan indgå i bejdseprocessen på et senere

tidspunkt.

Skyllevand som ikke genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal afleveres til

den kommunale affaldsordning for farligt affald

Agros Pro C Extra skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget originalemballage

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler

for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må kun

genbruges af importør eller producent.

Bemærk.

Agros Pro fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i

forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

UN-nummer: 3082

Doseringer

Skadegører

Dosering

Afgrøde

Hvedestinkbrand, hvedebrunplet, spiringsfusariose

200 ml/100 kg

Vinterhvede

Spriringsfusariose, bygbladplet, bygstribesyge

200 ml/100 kg

Vinterbyg

Rugstængelbrand, spiringsfusariose

200 ml/100 kg

Hvedestinkbrand, hvedebrunplet, spiringsfusariose

200 ml/100 kg

Triticale

Afsnittet:

”Tilberedning af sprøjtevæske ”

Skal fjernes helt

AGROS

18-7-2018

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17-7-2018

Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Het gaat om kinderen die zijn geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004. Dat laat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor deze maatregel is dat in de afgelopen jaren een stijging te zien is van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Met deze extra vaccinatieronde moet die groei worden ingedamd. He...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen uit de huisartszorg. De komende jaren wordt  € 471 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg. Dit budget is onder andere beschikbaar om meer tijd te hebben voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en  ICT-infrastructuur. Huisartsen(organisaties) en verzekeraa...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Voor Caribisch Nederland is er met ingang van 2019 jaarlijks zo’n 1 miljoen euro extra beschikbaar om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en gezond eten, bewegen en sporten te bevorderen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend gemaakt bij zijn bezoeken aan Saba en Sint Eustatius.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Vier landen willen samen beter voorbereid zijn op toekomstige crisissituaties als orkaan Irma. Geneeskundige hulp moet optimaal zijn als het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst wordt getroffen door een crisis of ramp zoals orkaan Irma. Zodat slachtoffers zo snel en optimaal mogelijk opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt, medicijnen op voorraad zijn en medische hulpverleners goed zijn getraind en regelmatig...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-6-2018

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend

Minister Hugo de Jonge van VWS en de partijen in de wijkverpleging hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24-6-2014

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

The Danish Health and Medicines Authority encourages hospitals to pay special attention to the risk of dose errors of the anticonvulsant medicine Pro-Epanutin.

Danish Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Active substance: H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-2Thi-Gly-Leu-Met(O2)-NH2-DOTA-225-actinium) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3391 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/17

Europe -DG Health and Food Safety

14-5-2018

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup?

Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHW pic.twitter.com/A44He0N4sf

FDA - U.S. Food and Drug Administration