Agros Fludioxonil 100

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Fludioxonil 100 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 100 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Fludioxonil 100 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 650-97
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved

lægning.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret

afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse

umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Læggekartoflerne er bejdset med Agros Fludioxonil 100 indeholdende Fludioxonil. Kartoflerne er farlige og må ikke anvendes

til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på be-

holderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-97

Analyse: Fludioxonil 100 g/l (9,3%ww)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Batchnummer: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.

Midlet er et suspensionskoncentrat til bejdsning

Formulering: Flydende 5 liter

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Miljøfarlig

AGROS FLUDIOXONIL 100

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler

indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning

Emballage:

5 liter

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, fjern eventuelle kontaktlinser, skyl straks grundigt

med vand og kontakt læge

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Resistens

Fludioxonil har FRAC kode 12.

Fludioxonil

tilhører

gruppen

phenylpyrroler.

er lav risiko for udvikling af resistens og der er ingen

krydsresistens til andre kemiske grupper.

For at modvirke resistensdannelse, anbefales det med

jævne mellemrum at skifte mellem bejdsemidler med

forskellig virkemekanisme.

Skadegører, dosering og bemærkninger

Sprøjteteknik

Der anvendes en vandlig opslemning, som udsprøjtes

på knoldene. Sprøjtetanken fyldes halvt med vand

og Agros Fludioxonil 100 tilsættes under omrøring.

Sprøjtevæsken skal anvendes umiddelbart efter

blanding.

Bejdsning indendørs på rullebord i sprøjtekammer

Applikationsvolumen: 1,0 liter pr ton. (250 ml Agros

Fludioxonil 100 + 750 ml vand).

Sprøjtetågen dannes af en rotationsskive, som

fordeler bejdsemidlet på knoldene når de passerer

over et rullebord.

Bejdsning under læggemaskinen

Applikationsvolumen: 30-40 liter pr. ton (250 ml Agros

Fludioxonil 100 + 30-40 liter vand).

Læggekartoflerne

sprøjtes

modsat

stillede

dyser pr. sårække under det frie fald fra læggemaskinen

såfuren.

Anvendelse

bejdsning

under

læggemaskinen

ikke

vist

særlig

virkning.

Den bedste effekt opnås ved bejdsning indendørs på

rullebord. Uanset bejdsemetode skal slanger og dyser

gennemskylles dagligt efter endt brug.

Spild og rengøring

Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede jordlag.

Ved spild på gulv blandes med sand, jord eller andet

ikke

reaktivt

adsorberende

materiale.

Indendørs

forurenet område rengøres grundigt med sæbe og

vand. Udslip til afløb forhindres. Opsamlet forurenet

materiale opbevares i lukkede beholdere. Opsamlet

materiale er farligt affald, som bortskaffes gennem

den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Mærkning af bejdset frø

indendørs

bejdsning

skal

bejdsede

læggekartofler

umiddelbart

efter

bejdsningen

opbevares

veldefineret

afgrænset

enhed

mærkes

tydeligt

nedenstående

indrammede

angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse

straks

emballeres

sække/poser

plomberes.

Følgende

skal

fremgå

enten

plantepas

eller

emballage:

De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke

anvendes til menneskeføde og foder

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes

dagrenovationen.

tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken

forbruges

bejdseanlægget.

Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Agros Fludioxonil 100 er et kontaktmiddel. For at opnå

god effekt er det afgørende, at midlet doseres korrekt

og fordeles jævnt på knoldene. Knoldene skal være fri

for jord. Der skal anvendes sundt læggemateriale med

god spireevne og grokraft og uden mekaniske skader,

bakterie-

eller

virusangreb.

Undgå

beskadige

knoldene i forbindelse med lægning og forsortering,

da dette kan medføre bakterieinfektion. Lægning af

knolde

under

ugunstige

fremspiringsforhold

(kold

og våd jord) frarådes. Agros Fludioxonil 100 må ikke

anvendes

knolde,

lægges

under

sådanne

forhold.

Opbevaring

Produkter som opbevares i mere end seks måneder

skal

omrøres.

Produktet

bibeholder

effektivitet

under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år.

Lagring

Agros Fludioxonil 100 skal opbevares frostfrit i uåbnet

ubeskadiget

originalemballage

beskyttet

direkte sollys og andre varmekilder.

Bemærk

Agros

fralægger

ethvert

ansvar

produktets

skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse

med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring af

produktet.

Brugsanvisning Agros Fludioxonil 100

Generelt

Agros Fludioxonil 100 må kun bruges til bejdsning af læggekartofler.

Det må kun bruges indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning.

På forsiden:

Svampemiddel nr.: 650-997 rettes til Svampemiddel nr.: 650-97

** indsæt denne tekst på side 2 øverst**

Generelt

Agros Fludioxonil 100 må kun bruges til bejdsning af kartofler. Det må kun bruges indendørs i dertil

egnede anlæg eller udendørs ved lægning.

Dosering, skadevolder og sprøjtetidspunkt

Der bruges 25 ml Agros Fludioxonil 100 pr hkg kartofler. Agros Fludioxonil 100 andvendes mod

rodfiltsvamp (Rhizotonia solani).

Skadegører

Dosering

Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani)

250 ml/ton kartofler

Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani)

25 ml/100 kg kartofler

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

5-2-2018

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs (JFFD) of Los Alamitos, CA, is voluntarily recalling its Beef & Russet Potato, Fish & Sweet Potato and Turducken dog food meals in all sizes. JFFD uses 100% USDA and other restaurant grade ingredients in all of its pet food, and because the green beans used in these meals may be contaminated with Listeria monocytogenes, the company is alerting the public.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Intravenous administration of a solution containing sterile particulate matter may lead to adverse health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection – distributed between 6/23/2017 and 10/2/2017 in the United States to wholesalers/distributors and healthcare facilities – due to the potential presence of particulate matter. The particulate matter may have entered the solution during the manufacturing process.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one shipment from a single lot of INTRALIPID 20% IV Fat Emulsion, 100 mL, distributed between 8/11/17 and 8/31/17 to hospitals and healthcare providers in the United States, to the user level. The product has been exposed to subfreezing temperatures during transit to a distribution facility. The subfreezing temperature is outside of the acceptable storage range listed on the product labeling. Other shipments of this lot are not affecte...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Title: Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

25-3-2018

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

In reference to the ABC’s Fact Check article “Will the move to make codeine prescription-only save a 100 lives a year” the Therapeutic Goods Administration (TGA) would like to clarify:

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-3-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1752 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/582/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1692 of Mon, 19 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-1-2018

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

CHILDRENS IBUPROFEN 100 DYE FREE (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 DYE FREE (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

EU/3/17/1921 (GW Research Ltd)

EU/3/17/1921 (GW Research Ltd)

EU/3/17/1921 (Active substance: Cannabidivarin) - Orphan designation - Commission Decision (2017)7054 of Wed, 18 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/17

Europe -DG Health and Food Safety

11-10-2017

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed