Agros Fludioxonil 100

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Fludioxonil 100 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 100 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Fludioxonil 100 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav. (bejdsemiddel til indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved

lægning.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret

afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse

umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Læggekartoflerne er bejdset med Agros Fludioxonil 100 indeholdende Fludioxonil. Kartoflerne er farlige og må ikke anvendes

til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på be-

holderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-97

Analyse: Fludioxonil 100 g/l (9,3%ww)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Batchnummer: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.

Midlet er et suspensionskoncentrat til bejdsning

Formulering: Flydende 5 liter

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Miljøfarlig

AGROS FLUDIOXONIL 100

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler

indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning

Emballage:

5 liter

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, fjern eventuelle kontaktlinser, skyl straks grundigt

med vand og kontakt læge

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Resistens

Fludioxonil har FRAC kode 12.

Fludioxonil

tilhører

gruppen

phenylpyrroler.

er lav risiko for udvikling af resistens og der er ingen

krydsresistens til andre kemiske grupper.

For at modvirke resistensdannelse, anbefales det med

jævne mellemrum at skifte mellem bejdsemidler med

forskellig virkemekanisme.

Skadegører, dosering og bemærkninger

Sprøjteteknik

Der anvendes en vandlig opslemning, som udsprøjtes

på knoldene. Sprøjtetanken fyldes halvt med vand

og Agros Fludioxonil 100 tilsættes under omrøring.

Sprøjtevæsken skal anvendes umiddelbart efter

blanding.

Bejdsning indendørs på rullebord i sprøjtekammer

Applikationsvolumen: 1,0 liter pr ton. (250 ml Agros

Fludioxonil 100 + 750 ml vand).

Sprøjtetågen dannes af en rotationsskive, som

fordeler bejdsemidlet på knoldene når de passerer

over et rullebord.

Bejdsning under læggemaskinen

Applikationsvolumen: 30-40 liter pr. ton (250 ml Agros

Fludioxonil 100 + 30-40 liter vand).

Læggekartoflerne

sprøjtes

modsat

stillede

dyser pr. sårække under det frie fald fra læggemaskinen

såfuren.

Anvendelse

bejdsning

under

læggemaskinen

ikke

vist

særlig

virkning.

Den bedste effekt opnås ved bejdsning indendørs på

rullebord. Uanset bejdsemetode skal slanger og dyser

gennemskylles dagligt efter endt brug.

Spild og rengøring

Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede jordlag.

Ved spild på gulv blandes med sand, jord eller andet

ikke

reaktivt

adsorberende

materiale.

Indendørs

forurenet område rengøres grundigt med sæbe og

vand. Udslip til afløb forhindres. Opsamlet forurenet

materiale opbevares i lukkede beholdere. Opsamlet

materiale er farligt affald, som bortskaffes gennem

den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Mærkning af bejdset frø

indendørs

bejdsning

skal

bejdsede

læggekartofler

umiddelbart

efter

bejdsningen

opbevares

veldefineret

afgrænset

enhed

mærkes

tydeligt

nedenstående

indrammede

angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse

straks

emballeres

sække/poser

plomberes.

Følgende

skal

fremgå

enten

plantepas

eller

emballage:

De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke

anvendes til menneskeføde og foder

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes

dagrenovationen.

tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken

forbruges

bejdseanlægget.

Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Agros Fludioxonil 100 er et kontaktmiddel. For at opnå

god effekt er det afgørende, at midlet doseres korrekt

og fordeles jævnt på knoldene. Knoldene skal være fri

for jord. Der skal anvendes sundt læggemateriale med

god spireevne og grokraft og uden mekaniske skader,

bakterie-

eller

virusangreb.

Undgå

beskadige

knoldene i forbindelse med lægning og forsortering,

da dette kan medføre bakterieinfektion. Lægning af

knolde

under

ugunstige

fremspiringsforhold

(kold

og våd jord) frarådes. Agros Fludioxonil 100 må ikke

anvendes

knolde,

lægges

under

sådanne

forhold.

Opbevaring

Produkter som opbevares i mere end seks måneder

skal

omrøres.

Produktet

bibeholder

effektivitet

under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år.

Lagring

Agros Fludioxonil 100 skal opbevares frostfrit i uåbnet

ubeskadiget

originalemballage

beskyttet

direkte sollys og andre varmekilder.

Bemærk

Agros

fralægger

ethvert

ansvar

produktets

skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse

med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring af

produktet.

Brugsanvisning Agros Fludioxonil 100

Generelt

Agros Fludioxonil 100 må kun bruges til bejdsning af læggekartofler.

Det må kun bruges indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning.

På forsiden:

Svampemiddel nr.: 650-997 rettes til Svampemiddel nr.: 650-97

** indsæt denne tekst på side 2 øverst**

Generelt

Agros Fludioxonil 100 må kun bruges til bejdsning af kartofler. Det må kun bruges indendørs i dertil

egnede anlæg eller udendørs ved lægning.

Dosering, skadevolder og sprøjtetidspunkt

Der bruges 25 ml Agros Fludioxonil 100 pr hkg kartofler. Agros Fludioxonil 100 andvendes mod

rodfiltsvamp (Rhizotonia solani).

Skadegører

Dosering

Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani)

250 ml/ton kartofler

Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani)

25 ml/100 kg kartofler

14-8-2018

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix LLC, is voluntarily recalling lot: 112710 of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa capsules, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend to the consumer level. These products have been tested by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) and found to be contaminated with High Microbial Loads. Additionally, this serves as a update to a previous press release posted on June 30th 2018, concerning Blissful...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3-5-2018

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM will host the first of a three-part webinar series to provide information on the use of CVM’s electronic submission tool, eSubmitter, in the new animal drug application approval process. These webinars will support the use of eSubmitter as we move to 100% electronic submission.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-9-2017

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector. The Agency is looking for a candidate who is willing and able to work on demanding and interesting tasks, including travels in Iceland and abroad on behalf of the Agency. The vacancy is a full post (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

3-7-2017

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Agency advertises two vacancies for experts in its Quality Assessment Team. The Agency is looking for strong candidates who are willing to work on challenging and interesting tasks. Each vacancy is a full position (100%). Application deadline is up to and including 16 July 2017.

IMA - Icelandic Medicines Agency

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety