Agros Fluazinam 500

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Fluazinam 500 Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l fluazinam
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Fluazinam 500 Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

AGROS FLUAZINAM 500

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-124

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof:

Fluazinam 500 g/L (38,5 % w/w)

Formulering: Midlet er et suspensionskoncentrat.

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

5 Liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker skal brugsanvisningen følges nøje

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Risiko for alvorlig øjenskade (R41).

Kan medføre overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftigt for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

(R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Vask huden efter arbejdet.

Undgå kontakt med huden.

Brug særligt arbejdstøj, beskyttelsesbriller og egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanisningen

nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Indånding:

Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse:

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, mindst 15 min, søg omgående læge

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen.

Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken

skyllevandet

udsprøjtes

eller

anvendes

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal

være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter

endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så

indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den

krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres

systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller

på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring

behandlede

areal

forudsætter,

marksprøjten

monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og

vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Vær

opmærksom

på,

Arbejdstilsynet

regler

arbejde

udsættelse

plantebeskyttelsesmidler.

Læs

nærmere

eventuelt

lovpligtige

sikkerhedsdatablad

samt

Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Resistensrisiko:

Agros Fluazinam tilhører resistentgruppe FRAC

Resistens

mange

svampemidler

almindelig

risiko

forekomst

svampetyper,

modstandsdygtige

(resistente)

overfor

aktive

stof.

Risikoen

kartoffelskimmelsvampen udvikler resistens overfor fluazinam vurderes

til at være lav, da der er i Danmark ikke er konstateret resistens overfor

fluazinam i de seneste år. Når svampemidler med samme virkemåde

anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse

evt.

naturligt

forekommende,

resistente

skimmelsvampe.

Udvikling

resistens

undgås

skifte

mellem

midler

forskellig

virkemåde, men med samme effekt over for skimmelpopulationen. Agros

Fluazinam bør ikke bruges mere end 4 gange pr sæson for at forhindre

resistensudvikling. Der er fundet typer af kartoffelskimmel i Holland med

nedsat følsomhed over for fluazinam.

Resistensklasse: 29

Virkning: Midlet har kontakt virkning

Blandinger

Agros Fluazinam kan blandes med insektmidler og mikronæringsstoffer.

Ved blanding med mangan skal Agros Fluazinam tilsættes først.

Omsåning : Ingen restriktioner

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld ¾ af den ønskede væskemængde i en rengjort sprøjte. Påfyld den

ønskede mængde Agros Fluazinam og resten af vandet, derefter startes

returløbet.

Bortskaffelse af tom emballage.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk.

Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader,

opstået

forbindelse

ikke

forskriftsmæssig

brug

eller

opbevaring af produktet.

Vejrlig,

sorter,

resistens,

behandlingsteknik

jordbundsforhold

påvirke effekten

Brugsanvisning Agros Fluazinam

Generelt

Agros Fluazinam anvendes til forebyggende bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Produktet tilhører

resistensklasse FRAC 29.

For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes andre svampemidler - gerne i blandinger. Vær

opmærksom på, at manglende effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling. Det bør ikke bruges mere

end 4 gange pr sæson for at forhindre resistensudvikling. Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af

tørke eller tidligere sprøjtninger

Brugsanvisning

Generelt

Agros Fluazinam anvendes til forebyggende bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Produktet tilhører resistensklasse FRAC 29.

For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes andre svampemidler - gerne i blandinger. Vær opmærksom på, at manglende

effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling. Det bør ikke bruges mere end 4 gange pr sæson for at forhindre resistensudvikling.

Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger

Afgrøde

Skadevolder

Tidspunkt

Dosering

Bemærkninger

Kartofler

Kartoffelskimmel

Afgrødens stadium 32-91

Ved varsel eller ved

risiko for angreb. Max 10

gange pr vækstsæson

0,3 – 0,4 l/ha

Dosis mindre end 0,4 l/ha

bruges når der er lavt

infektions tryk af

kartoffelskimmel.

Skal anvendes

forebyggende i korte

perioder med interval

på 7 dage.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

ISO-030- Blå

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Brugsanvisning

Generelt

Agros Fluazinam anvendes til forebyggende bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Produktet tilhører resistensklasse FRAC 29.

For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes andre svampemidler - gerne i blandinger. Vær opmærksom på, at manglende

effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling. Det bør ikke bruges mere end 4 gange pr sæson for at forhindre resistensudvikling.

Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger

Afgrøde

Skadevolder

Tidspunkt

Dosering

Bemærkninger

Kartofler

Kartoffelskimmel

Ved varsel eller ved

risiko for angreb. Max

10 gange pr

vækstsæson

0,3 – 0,4 l/ha

Skal anvendes forebyggende i

korte perioder med interval på 7

dage.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

ISO-030- Blå

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet

skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Liubitelskie Cookies”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.