Agros Fluazinam 500

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Fluazinam 500 Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l fluazinam
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Fluazinam 500 Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 650-124
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

AGROS FLUAZINAM 500

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-124

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof:

Fluazinam 500 g/L (38,5 % w/w)

Formulering: Midlet er et suspensionskoncentrat.

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

5 Liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker skal brugsanvisningen følges nøje

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Risiko for alvorlig øjenskade (R41).

Kan medføre overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftigt for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

(R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Vask huden efter arbejdet.

Undgå kontakt med huden.

Brug særligt arbejdstøj, beskyttelsesbriller og egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanisningen

nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Indånding:

Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse:

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, mindst 15 min, søg omgående læge

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen.

Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken

skyllevandet

udsprøjtes

eller

anvendes

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal

være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter

endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så

indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den

krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres

systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller

på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring

behandlede

areal

forudsætter,

marksprøjten

monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og

vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Vær

opmærksom

på,

Arbejdstilsynet

regler

arbejde

udsættelse

plantebeskyttelsesmidler.

Læs

nærmere

eventuelt

lovpligtige

sikkerhedsdatablad

samt

Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Resistensrisiko:

Agros Fluazinam tilhører resistentgruppe FRAC

Resistens

mange

svampemidler

almindelig

risiko

forekomst

svampetyper,

modstandsdygtige

(resistente)

overfor

aktive

stof.

Risikoen

kartoffelskimmelsvampen udvikler resistens overfor fluazinam vurderes

til at være lav, da der er i Danmark ikke er konstateret resistens overfor

fluazinam i de seneste år. Når svampemidler med samme virkemåde

anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse

evt.

naturligt

forekommende,

resistente

skimmelsvampe.

Udvikling

resistens

undgås

skifte

mellem

midler

forskellig

virkemåde, men med samme effekt over for skimmelpopulationen. Agros

Fluazinam bør ikke bruges mere end 4 gange pr sæson for at forhindre

resistensudvikling. Der er fundet typer af kartoffelskimmel i Holland med

nedsat følsomhed over for fluazinam.

Resistensklasse: 29

Virkning: Midlet har kontakt virkning

Blandinger

Agros Fluazinam kan blandes med insektmidler og mikronæringsstoffer.

Ved blanding med mangan skal Agros Fluazinam tilsættes først.

Omsåning : Ingen restriktioner

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld ¾ af den ønskede væskemængde i en rengjort sprøjte. Påfyld den

ønskede mængde Agros Fluazinam og resten af vandet, derefter startes

returløbet.

Bortskaffelse af tom emballage.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk.

Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader,

opstået

forbindelse

ikke

forskriftsmæssig

brug

eller

opbevaring af produktet.

Vejrlig,

sorter,

resistens,

behandlingsteknik

jordbundsforhold

påvirke effekten

Brugsanvisning Agros Fluazinam

Generelt

Agros Fluazinam anvendes til forebyggende bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Produktet tilhører

resistensklasse FRAC 29.

For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes andre svampemidler - gerne i blandinger. Vær

opmærksom på, at manglende effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling. Det bør ikke bruges mere

end 4 gange pr sæson for at forhindre resistensudvikling. Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af

tørke eller tidligere sprøjtninger

Brugsanvisning

Generelt

Agros Fluazinam anvendes til forebyggende bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Produktet tilhører resistensklasse FRAC 29.

For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes andre svampemidler - gerne i blandinger. Vær opmærksom på, at manglende

effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling. Det bør ikke bruges mere end 4 gange pr sæson for at forhindre resistensudvikling.

Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger

Afgrøde

Skadevolder

Tidspunkt

Dosering

Bemærkninger

Kartofler

Kartoffelskimmel

Afgrødens stadium 32-91

Ved varsel eller ved

risiko for angreb. Max 10

gange pr vækstsæson

0,3 – 0,4 l/ha

Dosis mindre end 0,4 l/ha

bruges når der er lavt

infektions tryk af

kartoffelskimmel.

Skal anvendes

forebyggende i korte

perioder med interval

på 7 dage.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

ISO-030- Blå

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Brugsanvisning

Generelt

Agros Fluazinam anvendes til forebyggende bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Produktet tilhører resistensklasse FRAC 29.

For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes andre svampemidler - gerne i blandinger. Vær opmærksom på, at manglende

effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling. Det bør ikke bruges mere end 4 gange pr sæson for at forhindre resistensudvikling.

Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger

Afgrøde

Skadevolder

Tidspunkt

Dosering

Bemærkninger

Kartofler

Kartoffelskimmel

Ved varsel eller ved

risiko for angreb. Max

10 gange pr

vækstsæson

0,3 – 0,4 l/ha

Skal anvendes forebyggende i

korte perioder med interval på 7

dage.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

ISO-030- Blå

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet

skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

6-4-2018

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

Since 2004, the Agency has been working on a national programme for toxicity reference values (TRVs). TRVs are biological indicators used to qualify or quantify, on a scientific basis, a risk to human health associated with exposure to a chemical substance. They are useful for the various players involved in risk governance: companies, public expert appraisal bodies and authorities tasked with risk management.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-2-2018

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2017

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (SPII), a wholly owned subsidiary of Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, “Sun Pharma” including its subsidiaries and/or associate companies) is voluntarily recalling two lots of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution), 500 mg/5mL, to the retail level (Class II Recall). This product is manufactured for SPII by a contract manufacturer. The Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) has been fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

The U.S. Food and Drug Administration, in partnership with international regulatory and law enforcement agencies, recently took action against more than 500 websites that illegally sell potentially dangerous, unapproved versions of prescription medicines, including opioids, antibiotics and injectable epinephrine products to American consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

3-7-2017

 New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

On 1 July 2017, a new executive order on fees payable for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials became effective. The new fees involve changes in a number of areas. Changes in relation to marketing authorisations and variations etc. In connection with applications for marketing authorisations and variations etc., the new executive order entails a number of changes to the size of fees and the way in which they are calculated. Changes will be made to:Applications for new marketi...

Danish Medicines Agency

29-6-2017DHPC – Cinryze 500 U (C1-INAKTIVATOR HUMAN)

DHPC – Cinryze 500 U (C1-INAKTIVATOR HUMAN)

Empfehlungen aufgrund eines möglichen Lieferengpasses

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

15-6-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the 2016 National Youth Tobacco Survey results

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the 2016 National Youth Tobacco Survey results

While the latest numbers from the 2016 National Youth Tobacco Survey are encouraging, it is critical that we work to ensure this downward trend continues over the long term across all tobacco products. Every day in the U.S., more than 2,500 youth under the age of 18 smoke their first cigarette and more than 400 youth become daily cigarette smokers. It is also clear from these most recent numbers that youth are continuing to experiment with, or becoming regular users of, a wide range of other tobacco pro...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-4-2018

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 fatty acids are a lipid-regulating agent used as an adjunct to diet to reduce triglyceride (TG) levels in adult patients with severe (500 mg/dL or greater) hypertriglyceridemia.

US - RxList

3-1-2018

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AQUACOOL MULTI 500 (Menthol) Gel [Pharmanuco]

AQUACOOL MULTI 500 (Menthol) Gel [Pharmanuco]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 500 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 500 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Ultracet vs. Lortab

Ultracet vs. Lortab

Ultracet (tramadol and acetaminophen) and Lortab 5/500 (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are combination medications prescribed for the short-term relief of moderate to severe pain.

US - RxList

8-8-2017

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb) (Active substance: paracetamol / ibuprofen) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2017) 5646 of Tue, 08 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1447

Europe -DG Health and Food Safety

8-6-2017

TENSION HEADACHE RELIEF (Acetaminophen 500mg) Tablet, Coated [Healthlife Of USA]

TENSION HEADACHE RELIEF (Acetaminophen 500mg) Tablet, Coated [Healthlife Of USA]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

3-6-2017

More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took Effect

More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took Effect

Title: More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took EffectCategory: Health NewsCreated: 6/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/2/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-5-2017

Triple Therapy More Cost-Effective Than MTX + Biologic in RA

Triple Therapy More Cost-Effective Than MTX + Biologic in RA

Patients with active rheumatoid arthritis (RA) did as well when switched from methotrexate (MTX) monotherapy to triple-drug therapy (MTX, sulfasalazine, and hydroxychloroquine) as when the biologic drug etanercept was added to ongoing MTX. Triple therapy saved more than $500,000 per patient for each year of good-quality life gained, the researchers found.

US - RxList