Agros Fenoxaprop

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Fenoxaprop Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 69 g/l fenoxaprop-P-ethyl; (~ 63,6 g/l fenoxaprop-P; 33,5 g/l cloquintocet-mexyl; (~ 23,7 g/l cloquintocet
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Fenoxaprop Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

FENOXAPROP

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i

vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver i renbestand, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale samt

bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer, eller til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i

vinterhvede, vinterrug, triticale og vinterbyg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af profes sionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-94

Analyse: Fenoxaprop-P-Ethyl 69 g/L ved 20 °C (6,7 % w/w)

Safener 35 g/L ved 20 °C (3,35% w/w)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Formulering: Midlet er et olie-i-vand emulsion.

Batchnummer: Se emballagen.

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen.

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

5 Liter

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Mistænkes for at skade det ufødte barn (H361d). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Forårsager hudirritation (H315).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver i ren bestand, vårhvede, vinterhvede,

vinterbyg, vinterrug og triticale samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer, eller til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i vinterhvede, vinterrug, triticale og

vinterbyg.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang per vækstår (1. august - 31. juli).

Må i vinterhvede ikke anvendes senere end BBCH 39. Må i vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterrug

og triticale ikke anvendes senere end BBCH 30. Græs fra brakarealer må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

(P405 +P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter – fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let, forsæt skylning ( 305/351/338)

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+352).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Afgrøder, ukrudtsarter, dosering og sprøjtetidspunkt

(*) Højeste dosering ved sprøjtning i sent vækststadie eller ved stor ukrudtsbestand.

Vindaks dog altid højeste dosering

(**) Må i vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale ikke anvendes senere en

BBCH 30 ikke behandles senere end st. 30

(***) Må i vinterhvede ikke anvendes senere end BBCH 39

Sprøjteteknik

vigtigt,

sprøjteudstyret

rent

påbegyndelse

sprøjtningen.

anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar

Resistens

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkningsmekanisme

kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det at skifte mellem

midler med forskellige virkningsmekanismer eller anvende en tankblanding af midler

forskellige

virkningsmekanismer,

hvor

begge

midler

effekt

overfor

den aktuelle ukrudtsart. Specielt er det vigtigt at anvende midler med forskellige

virkningsmekanismer, hvis marken sprøjtes både efterår og forår. I Danmark er der

fundet resistens hos agerrævehale og Italiensk rajgræs, overfor midler med samme

virkningsmekanisme som Fenoxaprop. Resistensklasse: A

Efterfølgende afgrøde

Der er ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.

Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning under optimale vækstforhold og med en god

jordfugtighed,

disse

forhold

specielt

morgenen.

foråret

anvendes

Fenoxaprop fra dagtemperaturer over 5

C. Om efteråret kan Fenoxaprop anvendes

indtil kulden

stopper væksten. Der bør ikke behandles med udsigt til nattefrost

Tankblanding

Agros Fenoxaprop anbefales ikke blandet med pro-

dukter indeholdende sulfonylureamidler, fluroxypyr,

bentazon, flurasulam eller hormonmidler. Agros Fen-

oxaprop kan blandes med andre produkter, læs dog

altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken med ca. ½ af den væskemængde, der skal

bruges. Sørg for kraftig omrøring under tilsætningen

af Fenoxaprop. Når produktet er fuldstændig opløst

tilsættes resten af vandet. Sørg for god omrøring ind

til væsken er udsprøjtet.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig

rengøring

marksprøjter

præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes

på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være

så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

hjælp

indvendige

spuledyser

vaskes

sprøjtetanken

straks

efter

endt

sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask

og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en

vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det

behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt

skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

øvrige

henvises

Miljøstyrelsens

vejledning

angående

påfyldning

vask

sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

268 af 31. marts 2009.

Lagring

Fenoxaprop

skal

opbevares

frostfrit

uåbnet

ubeskadiget

originalemballage

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

affaldshåndtering (P501):

Rester

skal

afleveres

kommunale

affaldsordning

farligt

affald. Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke

genbruges.

Bemærk

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anvendelse af

produktet i strid med de angivne instruktioner.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Brugsanvisning

Brugsanvisning

Generelt

Agros Foxtrot er et bladmiddel mod flyvehavre, vindaks og agerrævehale. Det anvendes efterår og

forår. Foxtrot indeholder en safener, som gør produktet sikkert at anvende i kornafgrøderne.

Væksten stopper få dage efter sprøjtning, men fuld effekt opnås først efter 10-30 dage efter

sprøjtning.

Afgrøder, ukrudtsart, dosering og sprøjtetidspunkt

Ukrudtsart

Afgrøde

Dosering

Sprøjtetidspunkt

Agerrævehale,

Vindaks,

Flyvehavre

Rug(**), triticale,

vinterhvede(***)

0,8 – 1,0 l/ha + 0,15

l/ha sprede-

klæbemiddel (*)

Efterår i stadie 12-14, når ukrudtet

har 2 blade. Behandl kun ved

temperaturer over 5

Agerrævehale,

Vindaks,

Flyvehavre

Rug(**), triticale,

vinterhvede(***),

vinterbyg(**)

0,8 – 1,0 l/ha + 0,15

l/ha sprede-

klæbemiddel (*)

Forår når ukrudtet er i god vækst.

Flyvehavre bekæmpes ved stadie 16.

Behandl ikke efter afgrødens stadie

30, hvede dog stadie 39

Agerrævehale,

Vindaks,

Flyvehavre

Vårhvede(**),

vårbyg(**)

0,8 – 1,0 l/ha + 0,15

l/ha sprede-

klæbemiddel (*)

Forår når god vækst, afgrødens

stadie 14-30, optimalt er dog 16-21

Flyvehavre

Brakarealer

1,0 l/ha + 0,15 l/ha

sprede- klæbemiddel

Forår i god vækst, flyvehavren kan

bekæmpes frem til stadie 30

(*) Højeste dosering ved sprøjtning i sent vækststadie eller ved stor ukrudtsbestand. Vindaks dog

altid højeste dosering

(**) Må ikke behandles senere end st. 30.

(***) Må ikke behandles senere end stadie 39

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

ISO-030- Blå

Resistens

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkningsmekanisme kan

resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det at skifte mellem midler med

forskellige virkningsmekanismer eller anvende en tankblanding af midler med forskellige

virkningsmekanismer, men hvor begge midler har effekt overfor den aktuelle ukrudtsart. Specielt er

det vigtigt at anvende midler med forskellige virkningsmekanismer, hvis marken sprøjtes både

efterår og forår. I Danmark er der fundet resistens hos agerrævehale overfor midler med samme

virkningsmekanisme som Agros Foxtrot.

Efterfølgende afgrøde

Der er ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.

Brugsanvisning

Generelt

Agros Foxtrot er et bladmiddel mod flyvehavre, vindaks og agerrævehale. Det anvendes efterår og

forår. Foxtrot indeholder en safener, som gør produktet sikkert at anvende i kornafgrøderne.

Væksten stopper få dage efter sprøjtning, men fuld effekt opnås først efter 10-30 dage efter

sprøjtning.

Afgrøder, ukrudtsart, dosering og sprøjtetidspunkt

Ukrudtsart

Afgrøde

Dosering

Sprøjtetidspunkt

Agerrævehale,

Vindaks

Rug(**), triticale(**),

vinterhvede(***)

Klæbemiddel (*). Der

kan blandes med 1,2

stomp l/ha

Efterår i stadie 12-14, når ukrudtet

har 2 blade. Behandl kun ved

temperaturer over 5

Agerrævehale,

Vindaks,

Flyvehavre

Rug(**), triticale(**)

vinterhvede(***),

vinterbyg(**)

0,8 – 1,0 l/ha + 0,15

l/ha sprede-

klæbemiddel (*)

Forår når ukrudtet er i god vækst.

Flyvehavre bekæmpes ved stadie

16. Behandl ikke efter afgrødens

stadie 30, hvede dog stadie 39

Agerrævehale,

Vindaks,

Flyvehavre

Vårhvede(**),

vårbyg(**)

0,8 – 1,0 l/ha + 0,15

l/ha sprede-

klæbemiddel (*)

Forår når god vækst, afgrødens

stadie 14-30, optimalt er dog 16-21

Flyvehavre

Brakarealer

1,0 l/ha + 0,15 l/ha

sprede- klæbemiddel

Forår i god vækst, flyvehavren kan

bekæmpes frem til stadie 30

(*) Højeste dosering ved sprøjtning i sent vækststadie eller ved stor ukrudtsbestand. Vindaks dog

altid højeste dosering

(**) Må ikke behandles senere end st. 30.

(***) Må ikke behandles senere end stadie 39

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

ISO-030- Blå

Resistens

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkningsmekanisme kan

resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det at skifte mellem midler med

forskellige virkningsmekanismer eller anvende en tankblanding af midler med forskellige

virkningsmekanismer, men hvor begge midler har effekt overfor den aktuelle ukrudtsart. Specielt er

det vigtigt at anvende midler med forskellige virkningsmekanismer, hvis marken sprøjtes både

efterår og forår. I Danmark er der fundet resistens hos agerrævehale overfor midler med samme

virkningsmekanisme som Agros Foxtrot.

Efterfølgende afgrøde

Der er ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.