Agros Fendi

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Fendi Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 320 g/l phenmedipham
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Fendi Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i rødbeder og bederoer ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges

nøje.

R38: Irriterer huden. R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R51/53: Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede lang-

tidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå kontakt med huden. Vær opmærksom

på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den even-

tuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informa-

tionsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtræ-

delse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær, rødbeder og bederoer

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i jordbær ikke

anvendes senere end 35 dage før høst. Må i rødbeder ikke anvendes senere end

60 dage før høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst. Må

i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer der lever i vand. Må i rødbeder og bederoer

ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for

at beskytte organismer der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med

produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøj-

teudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares

utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-63

Analyse: Phenmedipham 320 g/l (29,2%)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler,

jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Formulering: Flydende

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Miljøfarlig

AGROS FENDI

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

i jordbær, rødbeder og bederoer

Emballage:

5 liter

Lokalirriterende

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet i kontakt med huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Hundepersille kontrolleres ved en fjerde sprøjtning eller ved

brug af Safari.

Der må maksimalt bruges 3,0 l/ha Agros Fendi årligt. Der er

mængdemæssige begrænsninger på Ethofumesat og Metami-

tron

Olietilsætning

Brug 0,5 l olie per ha til alle behandlinger sammen med Fendi.

Ved temperaturer over 20

C undlades olien.

Jordbær og Rødbeder

Jordbær behandles i sidste halvdel af april eller vent til efter

bærplukningen. Der anvendes 2 x 1,0 l/ha eller 1 x 1,5 l/ha Agros

Fendi. Undlad behandling ved temperaturer over 10-12

C uden

risiko for nattefrost.

Rødbeder Dosering og tidspunkter som ved bederoer, dog skal

rødbederne have 2 blivende blade. Undlad behandling ved tem-

peraturer over 10-12

C uden risiko for nattefrost. Husk at Meta-

mitron og Ethofumesat må ikke bruges i rødbeder.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af

sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter

per hektar. Anvend lowdriftdyser ved risiko for vinddrift.

Sprøjtetidspunkt

Agros Fendi er mest effektiv overfor ukrudt på kimbladsstadiet,

pas derfor på med ikke at komme for sent med behandlingerne.

Rødbeder skal have 2 blivende blade ved sprøjtning.

Klimaets betydning

Bedst effekt opnås ved sprøjtning på saftspændte, dette ses

mest om morgenen. Hvis temperaturen er høj, bør man vente til

om aftenen med behandlingen. Sprøjt ikke, hvis temperaturen

ligger omkring frysepunktet.

Tankblanding

Agros Fendi kan blandes med de mest gængse

produkter, som bruges på behandlingstidspunk-

tet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvis-

ning nøje. Bland ikke med græsmidler. Der bør

være 1 uges afstand til andre behandlinger.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken med 3/4 af den væskemængde, der

skal bruges. Sørg for kraftig omrøring under til-

sætningen af Fendi. Derefter tilsættes eventuelle

blandingspartnere. Til

sidst

tilsættes

resten

vandet og eventuel olie. Sørg for god omrøring

indtil væsken er udsprøjtet.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes

på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens

kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes

mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetan-

ken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken.

Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan

foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles

og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på

det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behan-

dlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebe-

holder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal

forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, smat

skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Fendi skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget

originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme-

kilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for far-

ligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenova-

tionen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke

genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er

opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller op-

bevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold

kan påvirke effekten.

Brugsanvisning Agros Fendi

Generelt

Agros Fendi er et bladmiddel som anvendes til bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt i jordbær,

rødbeder og bederoer. Det indgår i et sprøjteprogram med en række andre ukrudtsmidler.

Brugsanvisning

Generelt

Agros Fendi er et bladmiddel som anvendes til bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt i jordbær,

rødbeder og bederoer. Det indgår i et sprøjteprogram med en række andre ukrudtsmidler.

Afgrøde, dosering, ukrudtsarter og sprøjtetidspunkt

BEDEROER

Ukrudt på

kimbladsstadiet

Nyt ukrudt

fremspiret

Nyt ukrudt

fremspiret

Ukrudtsarter

6-8 dage senere

10-14 dage

senere

Lægejordrøg, valmue,

natlimurt, agersennep,

skærmvortemælk

1,0 l/ha Fendi

1,0 l/ha Fendi

1,0 l/ha Fendi

+ hvidmelet gåsefod,

snerle og vej pileurt,

agerstedmoder

storkronet ærenpris

1,0 l/ha Fendi + 0,07

l/ha Ethofumesat

1,0 l/ha Fendi + 0,07

l/ha Ethofumesat

1,0 l/ha Fendi

+ skivekamille,

svinemælde

1,0 l/ha Fendi

+ 0,07 l/ha Ethofumesat

+ 1,0 l/ha Metamitron

1,0 l/ha Fendi

+ 0,07 l/ha

Ethofumesat

+ 1,0 l/ha Metamitron

1,0 l/ha Fendi

+ 1,0 l/ha

Metamitron

Hundepersille kontrolleres ved en fjerde sprøjtning eller ved brug af Safari.

Der må maksimalt bruges 3,0 l/ha Fendi årligt. Der er mængdemæssige begrænsninger på

Ethofumesat pg Metamitron

Olietilsætning

Brug 0,5 l olie per ha til alle behandlinger sammen med Fendi. Ved temperaturer over 20

undlades olien.

Jordbær og Rødbeder

Jordbær behandles i sidste halvdel af april eller vent til efter bærplukningen. Der anvendes 2 x 1,0

l/ha eller 1 x 1,5 l/ha Agros Fendi. Undlad behandling ved temperaturer over 10-12

C uden risiko

for nattefrost.

Rødbeder Dosering og tidspunkter som ved bederoer, dog skal rødbederne have 2 blivende

blade. Undlad behandling ved temperaturer over 10-12

C uden risiko for nattefrost. Husk at

Metamitron og Ethofumesat må ikke bruges i rødbeder.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar. Anvend lowdriftdyser ved risiko for vinddrift.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla

Brugsanvisning

Generelt

Agros Fendi er et bladmiddel som anvendes til bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt i jordbær,

rødbeder og bederoer. Det indgår i et sprøjteprogram med en række andre ukrudtsmidler.

Afgrøde, dosering, ukrudtsarter og sprøjtetidspunkt

BEDEROER

Ukrudt på

kimbladsstadiet

Nyt ukrudt

fremspiret

Nyt ukrudt

fremspiret

Ukrudtsarter

6-8 dage senere

10-14 dage

senere

Lægejordrøg, valmue,

natlimurt, agersennep,

skærmvortemælk

1,0 l/ha Fendi

1,0 l/ha Fendi

1,0 l/ha Fendi

+ hvidmelet gåsefod,

snerle og vej pileurt,

agerstedmoder

storkronet ærenpris

1,0 l/ha Fendi + 0,07

l/ha Ethofumesat

1,0 l/ha Fendi + 0,07

l/ha Ethofumesat

1,0 l/ha Fendi

+ skivekamille,

svinemælde

1,0 l/ha Fendi

+ 0,07 l/ha Ethofumesat

+ 1,0 l/ha Metamitron

1,0 l/ha Fendi

+ 0,07 l/ha

Ethofumesat

+ 1,0 l/ha Metamitron

1,0 l/ha Fendi

+ 1,0 l/ha

Metamitron

Hundepersille kontrolleres ved en fjerde sprøjtning eller ved brug af Safari.

Der må maksimalt bruges 3,0 l/ha Fendi årligt. Der er mængdemæssige begrænsninger på

Ethofumesat pg Metamitron

Olietilsætning

Brug 0,5 l olie per ha til alle behandlinger sammen med Fendi. Ved temperaturer over 20

undlades olien.

Jordbær og Rødbeder

Jordbær behandles i sidste halvdel af april eller vent til efter bærplukningen. Der anvendes 2 x 1,0

l/ha eller 1 x 1,5 l/ha Agros Fendi. Undlad behandling ved temperaturer over 10-12

C uden risiko

for nattefrost.

Rødbeder Dosering og tidspunkter som ved bederoer, dog skal rødbederne have 2 blivende

blade. Undlad behandling ved temperaturer over 10-12

C uden risiko for nattefrost. Husk at

Metamitron og Ethofumesat må ikke bruges i rødbeder.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar. Anvend lowdriftdyser ved risiko for vinddrift.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Gul

ISO-025- Lilla