Agros Diquat 200

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Diquat 200 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 374 g/l diquat dibromid; (~ 200 g/l diquat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Diquat 200 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 650-106
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 48/25: Giftig Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå kontakt med huden. Undgå indånding af aerosoltåger.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-

brugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vask huden efter arbejdet. Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

Ukrudtsbekæmpelse:

Må i kartofler ikke anvendes senere end stadie 14.

Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93.

Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli,

blomkål, hovedkål, savojkål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden

bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke an-

vendes senere end stadie 07.

Må i såede og priklede/udplantede kulturer af nåletræer, løvfældende buske og træer ikke anvendes senere end stadie 07.

Må i valmuer og rødkløver ikke behandles senere end 75 dage før høst.

Nedvisning:

Ved nedvisning af kartofler må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder.

Nedvisning af ærter til modenhed, raps og ryps. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes i andre afgrøder end de i brugsanvisningen

nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb søer o.l.).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-106

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. §

60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmid-

delforordningen 1107/2009.

Analyse: 374 g/l (31,8% w/w)diquat dibromid, svarende til 200 g/l diquat

Formulering: Flydend

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Giftig

Miljøfarlig

AGRO S DIQ UAT 200

Må kun anvendes til nedvisning af kartofler, ærter og visse frøafgrøder

samt til bekæmpelse af ukrudt i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen

Emballage:

5 liter

Bifare

Farlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og søg omgående lægehjælp..

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning

Brugsanvisning Agros Diquat 200

Generelt

Agros Diquat 200 er et kontaktmiddel, som virker på planternes grønne dele.

Der er kun begrænset transport rundt i planten.

Brugsanvisning

Generelt

Agros Diquat 200 er et kontaktmiddel, som virker på planternes grønne dele. Der er kun

begrænset transport rundt i planten.

Afgrøder, formål, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Formål

Dosering

l/ha

Tidspunkt og bemærkninger

Kartofler

Nedvisning

1,5-2,5

Nedvisning når knoldene har ønsket størrelse

eller ved konstateret skimmelangreb eller i

læggekartofler ved risiko for virusoverførsel

med bladlus. Max 2 behandlinger med 5-8

dages interval. Ved kraftig grøn top: 2 x 2,5

l/ha. Kartofler ved begyndende afmodning: 1 x

2,5 l/ha eller split 1,5 + 1,0 l/ha. Optagning

efter ca. 14 dage.

Frø af radise, purløg, rødkløver,

hvidkløver, sneglebælg, kinakål,

hvidkål, rødkål, pak choi, karse,

rucola

Nedvisning

2,0-2,5

Max 1 behandling.

Ærter til modenhed

Nedvisning

2,0-2,5

Behandles 7-10 dage før høst.

Raps og ryps

Nedvisning

2,0-2,5

Behandles et par dage efter normal

skårlægningstidspunkt. Der høstes derefter

direkte på rod 7-14 dage efter sprøjtning.

Rød og hvidkløver frø

Ukrudts-

bekæmpelse

2,0-2,5

BBCH 85-89

Valmuer

Ukrudts-

bekæmpelse

2 x 1,0

Eller

Valmuer tåler diquat efter fremspiring,

sprøjtning kan tidligst ske når valmuen har

blivende blade. Behandling kan gentages når

valmuen har 4-6 blade

Kartofler

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,5

Behandles senest når 10 % af kartoflerne er

fremspiret.

Jordbær

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,5

Sprøjtningen udføres som afskærmet

sprøjtning efter høst.

Sukkerroe, rødbede, gulerod, pasti-

nak, persillerod, kålroe, majroe,

radise, såløg, forårsløg, purløg,

porre, fennikel, broccoli, blomkål,

hovedkål, savojkål, rosenkål,

kinakål, grønkål, spinat, kørvel,

persille, dild, timian, friske ærter og

bønner m/u bælg, sukkermajs,

knoldselleri, blegselleri, salat,

asparges

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,0

Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem.

Såbedet gøres klar og såning afventer

ukrudtets fremspiring

Sprøjtning før afgrødens fremspiring

Sætteløg, skalotteløg, hvidløg,

rabarber, jordskok og peberrod

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,0

Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem.

Såkulturer af nåletræer,

løvfældende træer og buske

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,5

Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem.

Priklebede/udplantede bede af

nåletræer, løvfældende træer og

buske

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,5

Sprøjtningen udføres som afskærmet

sprøjtning, så ønskede planter ikke rammes

S = Tilsæt 0,1% sprede-klæbemiddel.

Afgrøder, formål, dosering og sprøjtetidspunkt

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtnin-

gen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 400 liter per hektar. Brug

lowdrift dyser, hvis der er risiko for afdrift.

Optimale virkningsforhold

Agros Diquat 200 er regnfast efter 10 minutter. Der bør ikke

sprøjtes på frosne planter. Klart vejr giver hurtigere virkning.

Sprøjt helst om morgenen. Tørkestressede planter bør ikke

sprøjtes, da risikoen for navlenekrose øges.

Tankblanding

Agros Diquat kan blandes med de mest gængse produkter,

som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandings-

partnerens

brugsanvisning

nøje.

Tankblandingen

skal

sprøjtes straks.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeud-

styr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes

på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstan-

kens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan for-

tyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetan-

ken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstan-

ken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning

kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndings-

grad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskyl-

les og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kør-

sel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behand-

lede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebe-

holder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede

areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr

hertil, smat skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Diquat 200 skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget origi-

nalemballage under lås og beskyttet mod direkte sollys og andre varme-

kilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er

opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller op-

bevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan på-

på-

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved

påbegyndelse af sprøjtningen. Der

anvendes vandmængder fra 150 til 400 liter

per hektar. Brug lowdrift dyser, hvis der er

risiko for afdrift.

Optimale virkningsforhold

Agros Diquat 200 er regnfast efter 10 minutter. Der bør ikke sprøjtes på frosne planter. Klart vejr

giver hurtigere virkning. Sprøjt helst om morgenen. Tørkestressede planter bør ikke sprøjtes, da

risikoen for navlenekrose øges.

Tankblanding

Agros Diquat kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på

behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Tankblandingen skal

udsprøjtes straks.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes

mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig

vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede

fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter,

at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, smat skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Diquat 200 skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage under lås og

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110 Gul

ISO-F-025-110 Lilla

ISO-F-04-110 Rød

20-3-2018

Vietti Foods Issues Allergy Alert on Undeclared Wheat and Eggs in Southgate Hot Dog Chili Sauce

Vietti Foods Issues Allergy Alert on Undeclared Wheat and Eggs in Southgate Hot Dog Chili Sauce

Vietti Foods is recalling approximately 200 cases of 15 oz cans of Southgate Hot Dog Chili Sauce, UPC 0 71846 95242 6, LOT # P642 M1217 70026. This recall has been initiated due to mislabeling because some of the cans may contain Dumplings with Chicken instead of Hot Dog Chili Sauce.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-3-2018

The Double Cola Company Recalls Select Cases of Its Cherry Ski Product

The Double Cola Company Recalls Select Cases of Its Cherry Ski Product

The Double Cola Company is recalling approximately 200 cases of its Cherry SKI product because they are incorrectly labeled. Only the Cherry SKI products with the new design are being recalled, which were delivered to the southern Illinois, Evansville, IN and Winchester, OH markets.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Surflink Media and Surflink Media 2 (Models 200 and 210) - used with wireless hearing aids

Surflink Media and Surflink Media 2 (Models 200 and 210) - used with wireless hearing aids

Recall for product correction - may cause interference with mobile towers

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-9-2017

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Natures Supplement, Inc. is voluntarily recalling 260 bottles of VEGETABLE VIGRA, 200 mg capsules to the consumer level. FDA analysis found this product to be tainted with Sidenafil. Sildenafil is an FDA approved drug for the treatment of erectile dysfunction, the presence of Sildenafil in the Vegetable Vigra product renders it an unapproved drug for which safety and efficacy has not been established, therefore subject to recall.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2017Chargenrückruf - Voriconazol Sandoz® 200mg, Filmtabletten

Chargenrückruf - Voriconazol Sandoz® 200mg, Filmtabletten

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

16-6-2017

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 42 lots of 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, 50 mL vials, 5 lots of NeutTM (Sodium Bicarbonate 4% additive solution) 5 mL vials, 5 lots of QUELICINTM (Succinylcholine Chloride Injection, USP) 200 mg/10 mL vials and 7 lots of Potassium Phosphates Injection, USP, 45 mM vials to the hospital/retail level due to microbial growth detected during a routine simulation of the manufacturing process, which represents the potential introduction of micr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2017

Astrazeneca Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Brilinta 90 mg Professional Sample Bottles Due to Report of Another Medicine in One Bottle From That Lot

Astrazeneca Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Brilinta 90 mg Professional Sample Bottles Due to Report of Another Medicine in One Bottle From That Lot

AstraZeneca today announced that the Company is notifying physicians and consumers that it is voluntarily recalling one lot of professional (physician) sample bottles containing eight tablets of BRILINTA (ticagrelor) 90mg tablets as a precautionary measure. This voluntary recall follows a report that a professional sample bottle containing eight tablets of BRILINTA 90mg also contained another medicine called ZURAMPIC (lesinurad) 200 mg tablets which is also manufactured by AstraZeneca.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella Scare

Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella Scare

Title: Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella ScareCategory: Health NewsCreated: 4/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-2-2018

EU/3/18/1984 (Omeros London Limited)

EU/3/18/1984 (Omeros London Limited)

EU/3/18/1984 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody against mannan-binding lectin-associated serine protease-2) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1251 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/200/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

ENDURE 200 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 200 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-12-2017

REVALOR-200 (Trenbolone Acetate And Estradiol) Implant [Merck Sharp Dohme Corp.]

REVALOR-200 (Trenbolone Acetate And Estradiol) Implant [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 200 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 200 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

MOOREBRAND IBUPROFEN (I Buprofen 200 Mg) Tablet, Film Coated [Moore Medical LLC]

MOOREBRAND IBUPROFEN (I Buprofen 200 Mg) Tablet, Film Coated [Moore Medical LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

IBUPROFEN 200MG Tablet, Coated [Athlete'S Needs, Inc.]

IBUPROFEN 200MG Tablet, Coated [Athlete'S Needs, Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

SOUND BODY IBUPROFEN (Ibuprofen 200 Mg) Capsule, Liquid Filled [Allegiant Health]

SOUND BODY IBUPROFEN (Ibuprofen 200 Mg) Capsule, Liquid Filled [Allegiant Health]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

MUCUS RELIEF (Guaifenesin 200 Mg) Tablet [Richmond Pharmaceuticals, Inc.]

MUCUS RELIEF (Guaifenesin 200 Mg) Tablet [Richmond Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

IBUPROFEN 200 (Ibuprofen) Tablet, Coated [Walgreen Company]

IBUPROFEN 200 (Ibuprofen) Tablet, Coated [Walgreen Company]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

TERRAMYCIN 200 GRANULAR (Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

TERRAMYCIN 200 GRANULAR (Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

TERRAMYCIN 200 (Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

TERRAMYCIN 200 (Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

CELECOXIB 200 MG (Celecoxib) Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CELECOXIB 200 MG (Celecoxib) Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed