Agros Diquat 200

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Agros Diquat 200 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 374 g/l diquat dibromid; (~ 200 g/l diquat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Agros Diquat 200 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 650-106
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 48/25: Giftig Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå kontakt med huden. Undgå indånding af aerosoltåger.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-

brugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vask huden efter arbejdet. Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

Ukrudtsbekæmpelse:

Må i kartofler ikke anvendes senere end stadie 14.

Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93.

Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli,

blomkål, hovedkål, savojkål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden

bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke an-

vendes senere end stadie 07.

Må i såede og priklede/udplantede kulturer af nåletræer, løvfældende buske og træer ikke anvendes senere end stadie 07.

Må i valmuer og rødkløver ikke behandles senere end 75 dage før høst.

Nedvisning:

Ved nedvisning af kartofler må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder.

Nedvisning af ærter til modenhed, raps og ryps. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes i andre afgrøder end de i brugsanvisningen

nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb søer o.l.).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-106

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. §

60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmid-

delforordningen 1107/2009.

Analyse: 374 g/l (31,8% w/w)diquat dibromid, svarende til 200 g/l diquat

Formulering: Flydend

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Giftig

Miljøfarlig

AGRO S DIQ UAT 200

Må kun anvendes til nedvisning af kartofler, ærter og visse frøafgrøder

samt til bekæmpelse af ukrudt i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen

Emballage:

5 liter

Bifare

Farlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og søg omgående lægehjælp..

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning

Brugsanvisning Agros Diquat 200

Generelt

Agros Diquat 200 er et kontaktmiddel, som virker på planternes grønne dele.

Der er kun begrænset transport rundt i planten.

Brugsanvisning

Generelt

Agros Diquat 200 er et kontaktmiddel, som virker på planternes grønne dele. Der er kun

begrænset transport rundt i planten.

Afgrøder, formål, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Formål

Dosering

l/ha

Tidspunkt og bemærkninger

Kartofler

Nedvisning

1,5-2,5

Nedvisning når knoldene har ønsket størrelse

eller ved konstateret skimmelangreb eller i

læggekartofler ved risiko for virusoverførsel

med bladlus. Max 2 behandlinger med 5-8

dages interval. Ved kraftig grøn top: 2 x 2,5

l/ha. Kartofler ved begyndende afmodning: 1 x

2,5 l/ha eller split 1,5 + 1,0 l/ha. Optagning

efter ca. 14 dage.

Frø af radise, purløg, rødkløver,

hvidkløver, sneglebælg, kinakål,

hvidkål, rødkål, pak choi, karse,

rucola

Nedvisning

2,0-2,5

Max 1 behandling.

Ærter til modenhed

Nedvisning

2,0-2,5

Behandles 7-10 dage før høst.

Raps og ryps

Nedvisning

2,0-2,5

Behandles et par dage efter normal

skårlægningstidspunkt. Der høstes derefter

direkte på rod 7-14 dage efter sprøjtning.

Rød og hvidkløver frø

Ukrudts-

bekæmpelse

2,0-2,5

BBCH 85-89

Valmuer

Ukrudts-

bekæmpelse

2 x 1,0

Eller

Valmuer tåler diquat efter fremspiring,

sprøjtning kan tidligst ske når valmuen har

blivende blade. Behandling kan gentages når

valmuen har 4-6 blade

Kartofler

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,5

Behandles senest når 10 % af kartoflerne er

fremspiret.

Jordbær

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,5

Sprøjtningen udføres som afskærmet

sprøjtning efter høst.

Sukkerroe, rødbede, gulerod, pasti-

nak, persillerod, kålroe, majroe,

radise, såløg, forårsløg, purløg,

porre, fennikel, broccoli, blomkål,

hovedkål, savojkål, rosenkål,

kinakål, grønkål, spinat, kørvel,

persille, dild, timian, friske ærter og

bønner m/u bælg, sukkermajs,

knoldselleri, blegselleri, salat,

asparges

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,0

Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem.

Såbedet gøres klar og såning afventer

ukrudtets fremspiring

Sprøjtning før afgrødens fremspiring

Sætteløg, skalotteløg, hvidløg,

rabarber, jordskok og peberrod

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,0

Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem.

Såkulturer af nåletræer,

løvfældende træer og buske

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,5

Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem.

Priklebede/udplantede bede af

nåletræer, løvfældende træer og

buske

Ukrudts-

bekæmpelse

1,0-2,5

Sprøjtningen udføres som afskærmet

sprøjtning, så ønskede planter ikke rammes

S = Tilsæt 0,1% sprede-klæbemiddel.

Afgrøder, formål, dosering og sprøjtetidspunkt

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtnin-

gen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 400 liter per hektar. Brug

lowdrift dyser, hvis der er risiko for afdrift.

Optimale virkningsforhold

Agros Diquat 200 er regnfast efter 10 minutter. Der bør ikke

sprøjtes på frosne planter. Klart vejr giver hurtigere virkning.

Sprøjt helst om morgenen. Tørkestressede planter bør ikke

sprøjtes, da risikoen for navlenekrose øges.

Tankblanding

Agros Diquat kan blandes med de mest gængse produkter,

som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandings-

partnerens

brugsanvisning

nøje.

Tankblandingen

skal

sprøjtes straks.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeud-

styr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes

på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstan-

kens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan for-

tyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetan-

ken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstan-

ken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning

kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndings-

grad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskyl-

les og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kør-

sel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behand-

lede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebe-

holder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede

areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr

hertil, smat skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Diquat 200 skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget origi-

nalemballage under lås og beskyttet mod direkte sollys og andre varme-

kilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er

opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller op-

bevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan på-

på-

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved

påbegyndelse af sprøjtningen. Der

anvendes vandmængder fra 150 til 400 liter

per hektar. Brug lowdrift dyser, hvis der er

risiko for afdrift.

Optimale virkningsforhold

Agros Diquat 200 er regnfast efter 10 minutter. Der bør ikke sprøjtes på frosne planter. Klart vejr

giver hurtigere virkning. Sprøjt helst om morgenen. Tørkestressede planter bør ikke sprøjtes, da

risikoen for navlenekrose øges.

Tankblanding

Agros Diquat kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på

behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Tankblandingen skal

udsprøjtes straks.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset

fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes

mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig

vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede

fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter,

at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, smat skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Diquat 200 skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage under lås og

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110 Gul

ISO-F-025-110 Lilla

ISO-F-04-110 Rød

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.