Admiral 10 EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Admiral 10 EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l pyriproxyfen
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Admiral 10 EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Admiral

®

10 EC

Insektmiddel

Insektmiddel, nr. 526-5.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Pyriproxyfen 100 g/l (10,9 % w/w). Indeholder solvent naphta (petroleum).

Midlet er et emulgerbart koncentrat fra Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.,

Parc d’Affaires de Crecy, Rue C. Chappe 2, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Frankrig

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2 - 4330 Hvalsø

Tlf.

4649 1171 - www.nordiskalkali.dk

2014.10

INDHOLD:

250 ml

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at

bringe menneskers sundhed og miljøet

i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og

kommer i luftvejene (H304).

Forårsager hudirritation (H315).

Meget giftig med langvarige virkninger for

vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt frem-

hævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i pryd-

planter samt agurk, courgetter, asier og drueagurk

dyrket i væksthus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i agurk, courgette, asier og drueagurk dyrket i

væksthus ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Højst 2 behandlinger og 10 dage mellem hver

behandling.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet. Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

(P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikke-

varer og foderstoffer.

Førstehjælp

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

Ring omgående til en

GIFTINFORMATION eller en

læge. Fremkald IKKE opkast-

ning (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen (P362). Ved hudirritation:

Søg lægehjælp (P332+P313).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft. Søg lægehjælp hvis

ubehag fortsætter.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med vand.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Søg lægehjælp hvis irritation opstår.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da

beholderen eller etiketten (P101).

Holdbar i mindst 2 år efter produktions-

datoen som sammen med batchnummer

findes stemplet på emballagen.

® Varemærke registreret af Sumitomo Chemical.

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter samt agurk, courgetter, asier og drueagurk dyrket i væksthus.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel

må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

Læs vedlagte

brugsanvisning

ADMIRAL

®

10 EC

BRUGSANVISNING

Generel information

ADMIRAL

selektivt

insektmiddel

bekæmpelse/kontrol af mellus i væksthuse. ADMIRAL

virker

“forstyrre”

insektets

naturlige

væksthormon

(juvenilhormonet),

hvorved

hudskiftet

mellem

forskellige

udviklingsstadier

påvirkes.

ADMIRAL

10 EC kan endvidere virke “steriliserende” på

nogle insektarter, f.eks. mellus.

ADMIRAL

10 EC hindrer skadedyrene i at udvikle sig til

deres voksenstadium. Ved behandling af veletablerede

angreb vil antallet af skadedyr gradvis blive reduceret,

idet de voksne individer efterhånden forsvinder samtidig

med, at der ikke opformeres nye skadedyr. Insekternes

følsomhed og reaktion over for ADMIRAL

10 EC er

meget

forskellig

art,

hvilket

gør

produktet

velegnet

anvendelse

forbindelse

biologisk

bekæmpelse.

ADMIRAL

10 EC bør anvendes før et angreb bliver

veletableret,

f.eks.

begyndende

indflyvning

eller

æglægning, da effekten er størst ved behandling i de

tidlige

stadier.

ADMIRAL

langtidsvirkning, men den er afhængig af doseringens

størrelse,

sprøjtevæskens

dækning

planterne,

planternes tilvækstform samt insektarten og dens adfærd.

Effekt

ADMIRAL

10 EC bekæmper/kontrollerer bomuldsmellus

væksthusmellus.

desuden

sideeffekt

bladlus.

ANVENDELSE

Prydplanter i væksthus

Bomuldsmellus, væksthusmellus: ADMIRAL

10 EC har

især god effekt ved behandling på ægstadiet og de første

nymfestadier (larvestadier), mens der ingen direkte effekt

er at observere på voksenstadiet. Det skal bemærkes, at

nymfestadierne fortsætter deres normale udvikling helt

frem til puppestadiet. Virkningen ses ved, at pupperne

ikke klækkes. Behandling foretages så snart de første

mellus konstateres. Der behandles 2 gange med 7-14

dages interval.

Dosering: 0,0025-0,005 % (2,5-5 ml i 100 liter vand).

Prydplanters tålsomhed

ADMIRAL

10 EC er testet på nedenstående kulturer

med 3 behandlinger med 1 uges interval i doseringerne

0,025 og 0,10 %. På grund af det store antal arter og

sorter samt især forskelle i dyrkningsforhold, giver dette

ingen garanti for, at skader ikke kan opstå. Derfor bør den

enkelte

bruger

altid

først

afprøve

følsomheden

mindre

antal

planter

under

aktuelle

forhold.

Vær

opmærksom

på,

også

forekomme

årstidsvariationer.

Admiral

blevet

testet

følgende

kulturer

uden

blad/blomsterskader:

Dendranthema indicum-hybrid, Gerbera jamsonii, Ficus

pumila, Hibiscus rosa-sinensis, Rosa-hybrid.

Admiral

blevet

testet

følgende

kulturer

uden

blad/blomsterskader,

mulig

risiko

blomsterskader:

Begonia

elatior-hybrid,

Euphorbia

pulcherrima

(Grojii),

Impatiens Ny Guinea-hybrid, Saintpaulia ionantha.

Admiral

blevet

testet

følgende

kulturer

uden

blad/blomsterskader, men med mulig vækstretardering:

Kalanchoë blossfeldiana.

Sprøjtning på kulturer i blomst bør undlades af hensyn til

svidningsfare.

Agurk, courgetter, asier og drueagurk i væksthus

Bomuldsmellus, væksthusmellus: ADMIRAL

10 EC har

især god effekt ved behandling på ægstadiet og de første

nymfestadier (larvestadier), mens der ingen direkte effekt

er at observere på voksenstadiet. Det skal bemærkes, at

nymfestadierne fortsætter deres normale udvikling helt

frem til puppestadiet. Virkningen ses ved, at pupperne

ikke klækkes. Behandling foretages så snart de første

mellus konstateres. Der behandles 2 gange med 10-14

dages interval, behandlingsfrist på 3 dage.

Dosering: 0,0025-0,005 % (2,5-5 ml i 100 liter vand).

Ved anvendelse af humlebier i dyrkningen:

Humlebiernes

stader

skal

overdækkes

under

sprøjtningen. Overdækning fjernes først, når væsken er

tørret ind.

Biologisk bekæmpelse

ADMIRAL

10 EC er generelt forenelig med anvendelse

af biologiske bekæmpelsesmetoder. I visse tilfælde kan

der blive tale om forbigående hæmning af kort varighed.

Resistens

Aktivstoffet i ADMIRAL

10 EC, pyriproxyfen, hører til

gruppen

juvenil

hormoner

(IRAC

gruppe

7C).

Når

insektmidler med samme virkemåde anvendes i samme

væksthus flere gange i træk, kan der ske en udvælgelse

evt.

naturligt

forekommende

resistente

skadegører.

Disse kan opformeres og blive dominerende. Derfor skal

almindelig resistensforebyggelse foretages. D.v.s. at der

skal veksles med midler med anden virkemekanisme,

men med samme effekt over for skadegøreren.

ADMIRAL

®

10 EC

Væskemængde

agurk

anvendes

200-300

vand

1.000

prydplanter anvendes normalt op til 200 l vand pr. 1.000

. Det er vigtigt, at der sørges for en så optimal dækning

af planterne som muligt - både over- og underside.

Blandinger

Blandinger inden for gartneriområdet frarådes normalt på

grund af det store antal arter og sorter samt forskelle i

dyrkningsforholdene.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Påfyldning skal ske på plads med opsamling. Start altid

sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med

vand, start omrøring, tilsæt ADMIRAL

10 EC, fyld efter

vand.

Fortsæt

omrøring,

indtil

udsprøjtningen

afsluttet.

Rengøring af sprøjteudstyr

Straks efter endt udsprøjtning af ADMIRAL

10 EC skal

sprøjtemateriellet

rengøres

grundigt,

også

selv

sprøjtningen

fortsættes

næste

dag.

Restsprøjtevæske

fortyndes

minimum

gange

udsprøjtes på den behandlede kultur. Husk vask med

rengøringsmiddel

indvendigt

flere

gange

skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler

vedrørende

fyldning,

tømning

rengøring

sprøjteudstyret

henvises

Bekendtgørelse

1355

14/12/2012.

Forholdsregler

ved

adgang

til

eller

håndtering

af

behandlede planter

Adgang

behandlet

område

ikke

før

sprøjtevæsken er tørret ind, og der er foretaget en god

ventilation/gennemluftning af området. Ved håndtering af

planter anvendes der handsker de første 3 døgn efter

behandlingen.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

affaldshåndtering

(P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

OBS:

Producenten

fralægger

ethvert

ansvar

produktets

skader

følgeskader,

opstået

forbindelse

ikke

forskriftsmæssig

brug

eller

opbevaring af produktet.

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

18-7-2018

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

On 1 October 2010, orphan designation (EU/3/10/796) was granted by the European Commission to XOMA Ireland Ltd, Ireland, for recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody for the treatment of Behçet’s disease.

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-7-2018

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-7-2018

Tegsedi (IONIS USA Limited)

Tegsedi (IONIS USA Limited)

Tegsedi (Active substance: inotersen) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4458 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4782

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Active substance: ixazomib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4463 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

DepoCyte (Pacira Limited)

DepoCyte (Pacira Limited)

DepoCyte (Active substance: Cytarabine) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4490 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Fertavid (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fertavid (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fertavid (Active substance: follitropin beta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4474 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1042/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Verkazia (Santen Oy)

Verkazia (Santen Oy)

Verkazia (Active substance: ciclosporin) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4469 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4411

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Noxafil (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Noxafil (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Noxafil (Active substance: Posaconazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4476 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/610/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Sovaldi (Gilead Sciences Ireland UC)

Sovaldi (Gilead Sciences Ireland UC)

Sovaldi (Active substance: sofosbuvir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4482 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2798/T/51

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Revolade (Novartis Europharm Limited)

Revolade (Novartis Europharm Limited)

Revolade (Active substance: Eltrombopag) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4487 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1205/201709

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4486 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1211/T/47

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Puregon (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Puregon (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Puregon (Active substance: follitropin beta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4479 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/86/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Visudyne (Novartis Europharm Limited)

Visudyne (Novartis Europharm Limited)

Visudyne (Active substance: verteporfin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4484 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/305/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Tecentriq (Roche Registration GmbH)

Tecentriq (Roche Registration GmbH)

Tecentriq (Active substance: atezolizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4336 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4143/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Active substance: (S)-{8-fluoro-2-2[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)-phenyl]-3,4-dihydro-4-quinazolinyl} acetic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4102 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/090/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety