Admiral 10 EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Admiral 10 EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l pyriproxyfen
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Admiral 10 EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 526-5
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Admiral

®

10 EC

Insektmiddel

Insektmiddel, nr. 526-5.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Pyriproxyfen 100 g/l (10,9 % w/w). Indeholder solvent naphta (petroleum).

Midlet er et emulgerbart koncentrat fra Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.,

Parc d’Affaires de Crecy, Rue C. Chappe 2, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Frankrig

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2 - 4330 Hvalsø

Tlf.

4649 1171 - www.nordiskalkali.dk

2014.10

INDHOLD:

250 ml

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at

bringe menneskers sundhed og miljøet

i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og

kommer i luftvejene (H304).

Forårsager hudirritation (H315).

Meget giftig med langvarige virkninger for

vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt frem-

hævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i pryd-

planter samt agurk, courgetter, asier og drueagurk

dyrket i væksthus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i agurk, courgette, asier og drueagurk dyrket i

væksthus ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Højst 2 behandlinger og 10 dage mellem hver

behandling.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet. Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

(P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikke-

varer og foderstoffer.

Førstehjælp

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

Ring omgående til en

GIFTINFORMATION eller en

læge. Fremkald IKKE opkast-

ning (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen (P362). Ved hudirritation:

Søg lægehjælp (P332+P313).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft. Søg lægehjælp hvis

ubehag fortsætter.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med vand.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Søg lægehjælp hvis irritation opstår.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da

beholderen eller etiketten (P101).

Holdbar i mindst 2 år efter produktions-

datoen som sammen med batchnummer

findes stemplet på emballagen.

® Varemærke registreret af Sumitomo Chemical.

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter samt agurk, courgetter, asier og drueagurk dyrket i væksthus.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel

må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

Læs vedlagte

brugsanvisning

ADMIRAL

®

10 EC

BRUGSANVISNING

Generel information

ADMIRAL

selektivt

insektmiddel

bekæmpelse/kontrol af mellus i væksthuse. ADMIRAL

virker

“forstyrre”

insektets

naturlige

væksthormon

(juvenilhormonet),

hvorved

hudskiftet

mellem

forskellige

udviklingsstadier

påvirkes.

ADMIRAL

10 EC kan endvidere virke “steriliserende” på

nogle insektarter, f.eks. mellus.

ADMIRAL

10 EC hindrer skadedyrene i at udvikle sig til

deres voksenstadium. Ved behandling af veletablerede

angreb vil antallet af skadedyr gradvis blive reduceret,

idet de voksne individer efterhånden forsvinder samtidig

med, at der ikke opformeres nye skadedyr. Insekternes

følsomhed og reaktion over for ADMIRAL

10 EC er

meget

forskellig

art,

hvilket

gør

produktet

velegnet

anvendelse

forbindelse

biologisk

bekæmpelse.

ADMIRAL

10 EC bør anvendes før et angreb bliver

veletableret,

f.eks.

begyndende

indflyvning

eller

æglægning, da effekten er størst ved behandling i de

tidlige

stadier.

ADMIRAL

langtidsvirkning, men den er afhængig af doseringens

størrelse,

sprøjtevæskens

dækning

planterne,

planternes tilvækstform samt insektarten og dens adfærd.

Effekt

ADMIRAL

10 EC bekæmper/kontrollerer bomuldsmellus

væksthusmellus.

desuden

sideeffekt

bladlus.

ANVENDELSE

Prydplanter i væksthus

Bomuldsmellus, væksthusmellus: ADMIRAL

10 EC har

især god effekt ved behandling på ægstadiet og de første

nymfestadier (larvestadier), mens der ingen direkte effekt

er at observere på voksenstadiet. Det skal bemærkes, at

nymfestadierne fortsætter deres normale udvikling helt

frem til puppestadiet. Virkningen ses ved, at pupperne

ikke klækkes. Behandling foretages så snart de første

mellus konstateres. Der behandles 2 gange med 7-14

dages interval.

Dosering: 0,0025-0,005 % (2,5-5 ml i 100 liter vand).

Prydplanters tålsomhed

ADMIRAL

10 EC er testet på nedenstående kulturer

med 3 behandlinger med 1 uges interval i doseringerne

0,025 og 0,10 %. På grund af det store antal arter og

sorter samt især forskelle i dyrkningsforhold, giver dette

ingen garanti for, at skader ikke kan opstå. Derfor bør den

enkelte

bruger

altid

først

afprøve

følsomheden

mindre

antal

planter

under

aktuelle

forhold.

Vær

opmærksom

på,

også

forekomme

årstidsvariationer.

Admiral

blevet

testet

følgende

kulturer

uden

blad/blomsterskader:

Dendranthema indicum-hybrid, Gerbera jamsonii, Ficus

pumila, Hibiscus rosa-sinensis, Rosa-hybrid.

Admiral

blevet

testet

følgende

kulturer

uden

blad/blomsterskader,

mulig

risiko

blomsterskader:

Begonia

elatior-hybrid,

Euphorbia

pulcherrima

(Grojii),

Impatiens Ny Guinea-hybrid, Saintpaulia ionantha.

Admiral

blevet

testet

følgende

kulturer

uden

blad/blomsterskader, men med mulig vækstretardering:

Kalanchoë blossfeldiana.

Sprøjtning på kulturer i blomst bør undlades af hensyn til

svidningsfare.

Agurk, courgetter, asier og drueagurk i væksthus

Bomuldsmellus, væksthusmellus: ADMIRAL

10 EC har

især god effekt ved behandling på ægstadiet og de første

nymfestadier (larvestadier), mens der ingen direkte effekt

er at observere på voksenstadiet. Det skal bemærkes, at

nymfestadierne fortsætter deres normale udvikling helt

frem til puppestadiet. Virkningen ses ved, at pupperne

ikke klækkes. Behandling foretages så snart de første

mellus konstateres. Der behandles 2 gange med 10-14

dages interval, behandlingsfrist på 3 dage.

Dosering: 0,0025-0,005 % (2,5-5 ml i 100 liter vand).

Ved anvendelse af humlebier i dyrkningen:

Humlebiernes

stader

skal

overdækkes

under

sprøjtningen. Overdækning fjernes først, når væsken er

tørret ind.

Biologisk bekæmpelse

ADMIRAL

10 EC er generelt forenelig med anvendelse

af biologiske bekæmpelsesmetoder. I visse tilfælde kan

der blive tale om forbigående hæmning af kort varighed.

Resistens

Aktivstoffet i ADMIRAL

10 EC, pyriproxyfen, hører til

gruppen

juvenil

hormoner

(IRAC

gruppe

7C).

Når

insektmidler med samme virkemåde anvendes i samme

væksthus flere gange i træk, kan der ske en udvælgelse

evt.

naturligt

forekommende

resistente

skadegører.

Disse kan opformeres og blive dominerende. Derfor skal

almindelig resistensforebyggelse foretages. D.v.s. at der

skal veksles med midler med anden virkemekanisme,

men med samme effekt over for skadegøreren.

ADMIRAL

®

10 EC

Væskemængde

agurk

anvendes

200-300

vand

1.000

prydplanter anvendes normalt op til 200 l vand pr. 1.000

. Det er vigtigt, at der sørges for en så optimal dækning

af planterne som muligt - både over- og underside.

Blandinger

Blandinger inden for gartneriområdet frarådes normalt på

grund af det store antal arter og sorter samt forskelle i

dyrkningsforholdene.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Påfyldning skal ske på plads med opsamling. Start altid

sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med

vand, start omrøring, tilsæt ADMIRAL

10 EC, fyld efter

vand.

Fortsæt

omrøring,

indtil

udsprøjtningen

afsluttet.

Rengøring af sprøjteudstyr

Straks efter endt udsprøjtning af ADMIRAL

10 EC skal

sprøjtemateriellet

rengøres

grundigt,

også

selv

sprøjtningen

fortsættes

næste

dag.

Restsprøjtevæske

fortyndes

minimum

gange

udsprøjtes på den behandlede kultur. Husk vask med

rengøringsmiddel

indvendigt

flere

gange

skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler

vedrørende

fyldning,

tømning

rengøring

sprøjteudstyret

henvises

Bekendtgørelse

1355

14/12/2012.

Forholdsregler

ved

adgang

til

eller

håndtering

af

behandlede planter

Adgang

behandlet

område

ikke

før

sprøjtevæsken er tørret ind, og der er foretaget en god

ventilation/gennemluftning af området. Ved håndtering af

planter anvendes der handsker de første 3 døgn efter

behandlingen.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

affaldshåndtering

(P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

OBS:

Producenten

fralægger

ethvert

ansvar

produktets

skader

følgeskader,

opstået

forbindelse

ikke

forskriftsmæssig

brug

eller

opbevaring af produktet.

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

20-4-2018

Pending EC decision: Credelio, lotilaner, Opinion date: 19-Apr-2018

Pending EC decision: Credelio, lotilaner, Opinion date: 19-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-4-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-4-2018

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

Cookwell & Company Issues Allergy Alert for Undeclared Soy, Wheat and Fish Allergen in Charred Tomato & Basil Sauce with a “Best By” Date of “10 Nov 18”

Cookwell & Company Issues Allergy Alert for Undeclared Soy, Wheat and Fish Allergen in Charred Tomato & Basil Sauce with a “Best By” Date of “10 Nov 18”

Cookwell & Company Is voluntarily recalling potentially up to 6,522 units of its Four J Charred Tomato & Basil Sauce because it may contain undeclared soy, wheat and fish. People who have an allergy or severe sensitivity to these allergens may run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-4-2018

Video Games May Be OK for Toddlers -- If Mom or Dad Join In

Video Games May Be OK for Toddlers -- If Mom or Dad Join In

Title: Video Games May Be OK for Toddlers -- If Mom or Dad Join InCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-4-2018

Sugar-Craving Gene Helps Lower Body Fat, But Has Downside

Sugar-Craving Gene Helps Lower Body Fat, But Has Downside

Title: Sugar-Craving Gene Helps Lower Body Fat, But Has DownsideCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-4-2018

Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication Evolved

Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication Evolved

Title: Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication EvolvedCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-4-2018

Study Highlights Vast Health Differences Between States

Study Highlights Vast Health Differences Between States

Title: Study Highlights Vast Health Differences Between StatesCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-4-2018

No Heart Risk From Stop-Smoking Drugs Chantix and Zyban: Study

No Heart Risk From Stop-Smoking Drugs Chantix and Zyban: Study

Title: No Heart Risk From Stop-Smoking Drugs Chantix and Zyban: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-4-2018

Common Gynecologic Condition Linked to Mental Health Issues

Common Gynecologic Condition Linked to Mental Health Issues

Title: Common Gynecologic Condition Linked to Mental Health IssuesCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-4-2018

Many Parents Unsure of Talking About Sex With LGBT Kids

Many Parents Unsure of Talking About Sex With LGBT Kids

Title: Many Parents Unsure of Talking About Sex With LGBT KidsCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-4-2018

First Auto-Darken Contact Lenses Approved

First Auto-Darken Contact Lenses Approved

Title: First Auto-Darken Contact Lenses ApprovedCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-4-2018

Tiny Juul Device Getting U.S. Teens Hooked on Vaping

Tiny Juul Device Getting U.S. Teens Hooked on Vaping

Title: Tiny Juul Device Getting U.S. Teens Hooked on VapingCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Diet, Exercise Can Ease Side Effects of Prostate Cancer Treatment

Diet, Exercise Can Ease Side Effects of Prostate Cancer Treatment

Title: Diet, Exercise Can Ease Side Effects of Prostate Cancer TreatmentCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Mom's Marijuana Winds Up in Breast Milk

Mom's Marijuana Winds Up in Breast Milk

Title: Mom's Marijuana Winds Up in Breast MilkCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Expert Tips for Taming Oily Skin

Expert Tips for Taming Oily Skin

Title: Expert Tips for Taming Oily SkinCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

One Man Got a Nasty Surprise From World's Hottest Chili Pepper

One Man Got a Nasty Surprise From World's Hottest Chili Pepper

Title: One Man Got a Nasty Surprise From World's Hottest Chili PepperCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Health Tip: Speak With Your Doctor if You Aren't Sleeping Well

Health Tip: Speak With Your Doctor if You Aren't Sleeping Well

Title: Health Tip: Speak With Your Doctor if You Aren't Sleeping WellCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Even Toddlers Endangered by Opioids, Other Addictive Drugs

Even Toddlers Endangered by Opioids, Other Addictive Drugs

Title: Even Toddlers Endangered by Opioids, Other Addictive DrugsCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

The Focus Shifts in Alzheimer's Research

The Focus Shifts in Alzheimer's Research

Title: The Focus Shifts in Alzheimer's ResearchCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Who Do City Mosquitoes Bite Most?

Who Do City Mosquitoes Bite Most?

Title: Who Do City Mosquitoes Bite Most?Category: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian Devils

Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian Devils

Title: Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian DevilsCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Help for When You're Wide-Eyed at 3 a.m.

Help for When You're Wide-Eyed at 3 a.m.

Title: Help for When You're Wide-Eyed at 3 a.m.Category: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Woman Says Parents' Fertility Doctor Is Her Father

Woman Says Parents' Fertility Doctor Is Her Father

Title: Woman Says Parents' Fertility Doctor Is Her FatherCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Belly Fat Tied to Lower Kidney Cancer Survival Odds in Women

Belly Fat Tied to Lower Kidney Cancer Survival Odds in Women

Title: Belly Fat Tied to Lower Kidney Cancer Survival Odds in WomenCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Opioid Painkiller Hashtags Blocked on Instagram

Opioid Painkiller Hashtags Blocked on Instagram

Title: Opioid Painkiller Hashtags Blocked on InstagramCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

FDA Puts New Restrictions on Contraceptive Implant Essure

FDA Puts New Restrictions on Contraceptive Implant Essure

Title: FDA Puts New Restrictions on Contraceptive Implant EssureCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Common Antidepressants in Pregnancy May Alter Fetal Brain Development

Common Antidepressants in Pregnancy May Alter Fetal Brain Development

Title: Common Antidepressants in Pregnancy May Alter Fetal Brain DevelopmentCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Sleepless Nights Show Ties To Alzheimer's Risk

Sleepless Nights Show Ties To Alzheimer's Risk

Title: Sleepless Nights Show Ties To Alzheimer's RiskCategory: Health NewsCreated: 4/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

Kineret (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Kineret (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Kineret (Active substance: Anakinra) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)2188 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/363/II/56

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Tamiflu (Roche Registration GmbH)

Tamiflu (Roche Registration GmbH)

Tamiflu (Active substance: Oseltamivir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2185 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/402/T/131

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Zelboraf (Roche Registration GmbH)

Zelboraf (Roche Registration GmbH)

Zelboraf (Active substance: vemurafenib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2184 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2409/T/47

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Stronghold Plus (Zoetis Belgium S.A.)

Stronghold Plus (Zoetis Belgium S.A.)

Stronghold Plus (Active substance: selamectin / sarolaner) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2164 of Tue, 10 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Tarceva (Roche Registration GmbH)

Tarceva (Roche Registration GmbH)

Tarceva (Active substance: Erlotinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2186 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/618/T/57

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2165 of Tue, 10 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Fuzeon (Roche Registration GmbH)

Fuzeon (Roche Registration GmbH)

Fuzeon (Active substance: Enfuvirtide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2181 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/514/T/50

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Herceptin (Roche Registration GmbH)

Herceptin (Roche Registration GmbH)

Herceptin (Active substance: trastuzumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2180 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/278/T/142

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

RoActemra (Roche Registration GmbH)

RoActemra (Roche Registration GmbH)

RoActemra (Active substance: tocilizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2179 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/955/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Gazyvaro (Roche Registration GmbH)

Gazyvaro (Roche Registration GmbH)

Gazyvaro (Active substance: obinutuzumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2178 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2799/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Revolade (Novartis Europharm Limited)

Revolade (Novartis Europharm Limited)

Revolade (Active substance: Eltrombopag) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2182 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1110/T/47

Europe -DG Health and Food Safety

10-4-2018

Breast Cancer Quiz: Symptoms & Signs

Breast Cancer Quiz: Symptoms & Signs

Title: Breast Cancer Quiz: Symptoms & SignsCategory: MedicineNet QuizCreated: 10/11/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 11:51:19 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

Sunburn (Sun Poisoning)

Sunburn (Sun Poisoning)

Title: Sunburn (Sun Poisoning)Category: Diseases and ConditionsCreated: 8/20/2008 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

Hay Fever (Allergic Rhinitis)

Hay Fever (Allergic Rhinitis)

Title: Hay Fever (Allergic Rhinitis)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

Screening Tests for Cancer

Screening Tests for Cancer

Title: Screening Tests for CancerCategory: Procedures and TestsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infections)

PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infections)

Title: PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infections)Category: Diseases and ConditionsCreated: 10/28/2013 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

PREDNISONE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

PREDNISONE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed