Adin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Adin 0,2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Adin 0,2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 37286
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

30. august 2012

PRODUKTRESUMÉ

for

Adin, tabletter

0.

D.SP.NR.

22644

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Adin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Desmopressinacetat 0,1 mg og 0,2 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Adin 0,1 mg tablet: Hvid oval, konveks tablet, med en enkelt delekærv. ”0,1” præget på den

ene side.

Adin 0,2 mg tablet: Hvid rund, konveks tablet, med en enkelt delekærv. ”0,2” præget på den

ene side.

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne

dosere to halve tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Diabetes insipidus. Enuresis nocturna.

Behandling af nocturi hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Generelt:

Fødeindtagelse: Samtidig indtagelse af mad kan reducere den antidiuretiske effekt af lave

doser af desmopressin (se pkt. 4.5).

37286_spc.doc

Side 1 af 7

Såfremt der optræder tegn eller symptomer på væskeretention og/eller hyponatriæmi

(hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og, i alvorlige tilfælde, kramper) bør

behandlingen afbrydes indtil patienten er kommet sig helt. Når behandlingen genstartes

skal begrænset væskeindtag overholdes (se pkt. 4.4).

Hvis den ønskede kliniske effekt ikke er opnået efter 4 ugers dosistitrering bør

behandlingen seponeres.

Diabetes insipidus:

Voksne og børn:

En passende initialdosis til voksne og børn er 0,1 mg 3 gange dagligt. Dosisregimet bør deref-

ter justeres i henhold til patientens respons. Kliniske erfaringer viser, at den daglige dosis va-

rierer mellem 0,2 og 1,2 mg. Vedligeholdelsesdosis for de fleste patienter ligger på 0,1 - 0,2

mg 3 gange dagligt.

Enuresis nocturna:

Børn fra 5 år:

Individuel, sædvanligvis 0,2 mg ved sengetid.

Hvis denne dosis ikke er tilstrækkelig effektiv, kan dosis øges op til 0,4 mg.

Væskeindtaget skal observeres.

Ved længere tids behandling bør der indskydes en

behandlingsfri uge hver 3. måned for at vurdere om spontan helbredelse er indtruffet.

Nocturi:

Voksne:

Før diagnosen natlig polyuri stilles, bør vandladningsfrekvens og volumen af

urinproduktionen måles i mindst 2 døgn. Hvis nattens urinproduktion overstiger blærens

kapacitet eller overstiger 1/3 af urinproduktionen på et døgn, er der tale om natlig polyuri.

Anbefalet startdosis er 0,1 mg ved sengetid. Ved utilstrækkelig effekt kan dosis øges ugentligt

til 0,2 mg og efterfølgende 0,4 mg. Væskeindtaget skal observeres.

Ældre:

Det anbefales ikke at påbegynde behandling af ældre. Hvis lægen beslutter at behandle ældre

bør serumnatrium måles før behandlingen igangsættes, 3 dage efter behandlingsstart eller

dosisforøgelse samt hvis det i løbet af behandlingen skønnes nødvendigt.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Se pkt 4.3.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Se pkt. 4.5.

Pædiatrisk population:

Adin tabletter er indiceret hos patienter med diabetes insipidus og enuresis nocturna (se

pkt. 5.1 og indikationsspecifik information i pkt. 4.2 her for oven). Den anbefalede

børnedosering er den samme som for voksne.

4.3

Kontraindikationer

-Habituel og psykogen polydipsi (resulterende i en urinproduktion på over 40 ml/kg/24

timer).

37286_spc.doc

Side 2 af 7

-Hjerteinsufficiens eller andre tilstande, der kræver behandling med diuretika.

-Moderat eller alvorlig renal insufficiens (Kreatininclearance < 50 ml/min).

-Kendt hyponatriæmi.

-SIADH - en tilstand med uhensigtsmæssig høj ADH produktion.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6,1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved behandling af enuresis nocturna og nocturi skal væskeindtaget begrænses til mindst

muligt i perioden fra 1 time før til næste morgen (mindst 8 timer) efter administration.

Behandling uden samtidig begrænset væskeindtag kan føre til væskeretention og/eller

hyponatriæmi med eller uden samtidige advarselstegn eller symptomer (hovedpine,

kvalme/opkastning, vægtøgning og, i alvorlige tilfælde kramper).

Alle patienter, (ell. pårørende), bør instrueres nøje mht. begrænsninger i væskeindtag, og

vigtigheden af dette.

Indeholder lactose, bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans,

en særlig form af hereditær lactasemangel( Lapp Lactase deficiency) eller glucose/

galactosemalabsorption.

Alvorlig dysfunktion af blære og afløbshindring skal tages i betragtning før igangsættelse

af behandling.

Ældre patienter og patienter med serumnatrium i den lave ende af normalområdet, kan have

en øget risiko for hyponatriæmi.

Ved akut opstået sygdom karakteriseret ved væske- og/eller elektrolytubalance bør

behandling med desmopressin seponeres (f.eks. ved systemiske infektioner, feber eller

gastroenteritis).

Produktet anvendes med forsigtighed ved behandling af patienter med risiko for øget

intrakranielt tryk.

Produktet anvendes med forsigtighed ved behandling af patienter med symptomer, der

karakteriseres af væske- og/eller elektrolytubalance.

Hvis der samtidig indtages lægemidler der kan inducere SIADH, f.eks. tricykliske

antidepressiva, selektive serotoningenoptagshæmmere, chlorpromazin, carbamazepin eller

NSAIDer bør der tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi. Det kan f.eks. være øget

fokus på restriktioner af væskeindtag og hyppigere måling af serumnatrium.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler som vides at inducere SIADH, fx tricykliske antidepressiva, selektive

serotoningenoptagshæmmere, chlorpromazin og carbamazepin, samt visse former for

diabetesmedicin i sulfonyluringruppen, især chlorpropamid, kan give en additiv

antidiuretisk effekt og derved øge risikoen for væskeretention/hyponatriæmi (se pkt. 4.4).

NSAIDer kan medføre væskeretention/hyponatriæmi (se pkt. 4.4).

Samtidig behandling med loperamid kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af

desmopressin, hvilket kan føre til en øget risiko for væskeretention/hyponatriæmi. Andre

37286_spc.doc

Side 3 af 7

lægemidler der forsinker tarmpassagen kan have samme effekt. Dette er dog ikke

undersøgt.

Det er usandsynligt at desmopressin vil interagere med lægemidler som påvirker

levermetabolismen, da in vitro studier med humane mikrosomer ikke tyder på signifikant

metabolisme i leveren. Dog er der ikke udført in vivo interaktionsstudier.

Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen (hastighed og mængde) af Adin tabletter

40 %. Der blev ikke observeret signifikant påvirkning af farmakodynamik (urinproduktion

eller osmolalitet). Ved lave doser kan fødeindtagelse reducere den antidiuretiske effekt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Data fra begrænset antal (n = 53 eksponerede graviditeter) gravide kvinder med diabetes

insipidus samt fra begrænset antal (n = 54

eksponerede graviditeter) gravide kvinder med

von Willebrands sygdom, viser ingen bivirkninger fra desmopressin på graviditeten eller

fostrets/det nyfødte barns helbred. Til dato er ingen yderligere relevante epidemiologiske

data tilgængelige. Studier udført på dyr viser ingen direkte eller indirekte skadelige

virkninger på graviditet, fosterdannelse og –udvikling, fødsel eller postnatal udvikling.

Der bør udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder.

Der er ikke udført nogen fertilitetsundersøgelser. In vitro analyser af humane cotyledon

modeller har vist, at der ikke sker transplacental transport af desmopressin, når det gives i

den terapeutiske koncentration, der svarer til den normale rekommanderede dosis.

Amning:

Resultater fra analyser udført på mælk fra ammende mødre behandlet med høj dosis

desmopressin (300 µg intranasal) viser, at mængden af desmopressin, der kan overføres til

barnet, er væsentligt mindre end den mængde, der skal til for at påvirke diuresen.

Desmopressin kan anvendes i ammeperioden.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Desmopressin har ingen kendt påvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

37286_spc.doc

Side 4 af 7

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen:

Desmopressins mest alvorlige bivirkning er hyponatriæmi. Den kan forårsage hovedpine,

mavesmerter, kvalme, opkastninger, vægtøgning, svimmelhed, konfusion, utilpashed,

glemsomhed, vertigo, fald og i alvorlige tilfælde kramper og koma. Den største del af

voksne, som er i behandling for nocturi og som udvikler hyponatriæmi, har udviklet lav

serumnatriumkoncentration efter tre dages behandling. Hos voksne øges risikoen for

hyponatriæmi med øget dosis af desmopressin, og undersøgelser har vist, at risikoen er

mere fremtrædende hos kvinder.

Hos voksne patienter er den hyppigst rapporterede bivirkning i forbindelse med behandling

hovedpine (12%). Andre almindelige bivirkninger er hyponatriæmi (6%), svimmelhed

(3%), hypertension (2%), og gastrointestinelle lidelser (kvalme (4%), opkastninger (1%),

mavesmerter (3%), diarré (2%), og forstoppelse (1%)). Mindre almindeligt er

søvnforstyrrelser/bevisthedsforstyrrelser, så som søvnløshed (0,96%), somnolens (0,4%)

eller asteni (0,06%). Der er ikke set anafylaktiske reaktioner i kliniske undersøgelser, dog

er enkelte rapporter modtaget.

Hos børn er den mest almindelige bivirkning i forbindelse med behandling hovedpine

(1%), mindre almindeligt var psykiske forstyrrelser (affektlabilitet (0,1%), aggression

(0,1%), angst (0,05%), humørsvingninger (0,05%), mareridt (0,05%)) som generelt ophørte

efter behandlingsseponering og gastrointestinelle forstyrrelser (mavesmerter (0,65%),

kvalme (0,35%), opkastninger (0,2%) og diarré (0,15%)). Der er ikke set anafylaktiske

reaktioner i kliniske undersøgelser, dog er enkelte rapporter modtaget.

Opsummering af bivirkninger:

Voksne:

Baseret på forekomsten af bivirkninger i kliniske undersøgelser med oral desmopressin for

nocturi hos voksne (n=1557) kombineret med erfaring efter markedsføring med alle

indikationer til voksne (diabetes insipidus inkluderet). Bivirkninger der kun er rapporteret

efter markedsføring findes ikolonnen "ikke kendt", da frekvensen ikke kan estimeres ud fra

forhåndenværende data.

37286_spc.doc

Side 5 af 7

MedDRA System-

organklasser

Meget

almindelig

(>10%)

Almindelig

(1-10%)

Ikke almindelig

(0,1-1%)

Sjælden

(0,1-0,01%)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Hyponatriæmi*

Dehydrering**,

Hypernatriæmi**

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed,

konfusion*

Nervesystemet

Hovedpine*

Svimmelhed*

Somnolens,

Paræsthesi

Kramper*,

Asteni**,

Koma *

Eye disorders

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Vertigo*

Hjerte

Palpitationer,

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Ortostatisk

hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme*

Mavesmerter*,

Diarré,

Forstoppelse

Opkastninger*,

Dyspepsi,

Flatulens,

Oppustethed

Hud og subku-

tane væv

Svedetendens,

Kløe,

Udslæt,

Nældefeber

Allergisk

dermatitis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer,

Myalgi

Nyrer og

urinveje

Symptomer fra

blære og

urinveje

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedets

Ødem,

Træthed

Utilpashed*

Brystsmerter

Influenzalignende

symptomer

Undersøgelser

Vægtøgning*,

Stigning i

leverenzymer,

Hypokaliæmi

*Hyponatriæmi kan forårsage hovedpine, mavesmerter, kvalme, opkastninger, vægtøgning,

svimmelhed, konfusion, utilpashed, glemsomhed, vertigo, fald og i alvorlige tilfælde

kramper og koma.

** Kun set i diabetes insipidus indikationen

37286_spc.doc

Side 6 af 7

Børn og unge:

Baseret på forekomsten af bivirkninger i kliniske undersøgelser med oral desmopressin til

behandling af enuresis nocturna hos børn og unge (n=1923). Bivirkninger der kun er

rapporteret efter markedsføring findes i kolonnen "ikke kendt", da frekvensen ikke kan

estimeres ud fra forhåndenværende data.

MedDRA System-

organklasser

Meget

almindelig

(>10%)

Almindelig

(1-10%)

Ikke almindelig

(0,1-1%)

Sjælden

(0,1-0,01%)

Ikke kendt

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Hyponatriæmi*

Psykiske

forstyrrelser

Affektlabilitet**

Aggressivitet***,

(HLT)

Angstsymptomer

Mareridt*

Humør-

svingninger****

Abnormal

adfærd

Emotionelle

forstyrrelser

Depression

Hallucinationer

Søvnløshed

Nervesystemet

Hovedpine*

Somnolens,

Koncentrations-

forstyrrelser

Psykomotorisk

hyperaktivitet,

Kramper*

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Næseblod

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme*

Mavesmerter*,

Diarré,

Opkastninger*,

Hud og subku-

tane væv

Allergisk

dermatitis

Svedetendens

Udslæt

Nældefeber

Nyrer og

urinveje

Symptomer fra

blære og urinveje

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedets

Perifert ødem

Træthed

Irritation

*Hyponatriæmi kan forårsage hovedpine, mavesmerter, kvalme, opkastninger, vægtøgning,

svimmelhed, konfusion, utilpashed, glemsomhed, vertigo, fald og i alvorlige tilfælde

kramper og koma.

**Rapporteret efter markedsføring lige ofte hos børn og unge (under 18 år)

***Rapporteret efter markedsføring, hovedsageligt (17-18 tilfælde) hos børn og unge

(under 18 år)

****Rapporteret efter markedsføring hovedsageligt hos børn (under 12 år)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger:

Den alvorligste bivirkning i forbindelse med desmopressin er hyponatriæmi, hvilket kan

give hodepine, mavesmerter, kvalme, opkastninger, vægtøgning, svimmelhed, forvirring,

37286_spc.doc

Side 7 af 7

utilpashed, glemsomhed, vertigo, fald og i alvorlige tilfælde kramper og koma. Årsagen til

den potentielle hyponatriæmi er den forventede antidiuretiske effekt. Hyponatriæmi er

reversibel, og hos børn ses det ofte, at den forekommer i relation til ændringer i daglige

rutiner, som påvirker væskeindtaget og/eller svedtentens. Hos voksne forsøgspersoner

behandlet for nocturi, udviklede størstedelen af de patienter, som fik lavt serumnatrium,

dette i løbet af de første dage af behandlingen eller i forbindelse med en dosisøgning. Hos

både børn og voksne bør der udvises særlig forsigtighed, som beskrevet i pkt. 4.4.

Andre patientgrupper:

Ældre patienter og patienter med serumnatrium i den lave ende af normalområdet kan have en

øget risiko for at udvikle hyponatriæmi (se pkt. 4.4).

4.9

Overdosering

Overdosering fører til en forlænget virkning og øger risikoen for væskeretention og

hyponatriæmi.

Symptomer ved alvorlig væskeretention:

Kramper og bevidstløshed.

Behandling:

Behandling af hyponatriæmi bør individualiseres, men følgende generelle retningslinier kan

gives:

Hyponatriæmi

behandles

seponere

desmopressin

behandlingen,

begrænse

væskeindtaget, samt symptomatisk behandling såfremt dette er nødvendigt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

H 01 BA 02 - Vasopressin og analoger

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Desmopressin er en syntetisk analog til det naturlige hormon argininvasopressin.

Desmopressin adskiller sig ved 2 kemiske forskelle fra det naturlige hormon. En deaminering

af 1-cystein og en substitution af 8-L-arginin med 8-D-arginin. Denne ændring resulterer i en

væsentlig forlænget virkningsvarighed af den antidiuretiske effekt og en næsten elimineret

pressoreffekt ved terapeutiske doser. Desmopressin er et potent middel med en EC

værdi på

1,6 pg/mL for den antidiuretiske effekt. Efter oral administration kan der forventes en effekt,

der varer 6-14 timer eller mere.

Kliniske studier med desmopressin tabletter mod nocturi viste følgende:

39% af patienterne opnåede en reduktion af natlige toiletbesøg på mindst 50%.

Tilsvarende reduktion for patienterne i placebobehandling var 5% (p< 0,0001).

gennemsnitlige

antal

natlige

toiletbesøg

blev

reduceret

desmopressingruppen sammenlignet med 15% i placebogruppen (p< 0,0001).

Middelvarigheden af den første uforstyrrede søvnperiode øgedes med 64% i

desmopressingruppen sammenlignet med 20% i placebogruppen (p< 0,0001).

Den gennemsnitlige varighed af den første uforstyrrede søvnperiode steg med to timer

med desmopressin sammenlignet med 31 minutter ved placebo (p< 0,0001).

37286_spc.doc

Side 8 af 7

Effekten af 3 ugers behandling med perorale doser af desmopressin fra 0,1 mg til 0,4 mg

sammenlignet med placebo (pooled data).

Desmopressin

Placebo

Statistical

signifikans

sammen-

lignet med

placebo

Variabel

Gennemsnitli

g basal værdi

Gennemsnit

over 3 ugers

behandling

Gennem-

snitlig basal

værdi

Gennemsnit

over 3 ugers

behandling

Antal

natlige

toiletbesøg

2,97 (0,84)

1,68 (0,86)

3,03 (1,10)

2,54 (1,05)

P< 0,0001

Natlig diur-

ese rate

(ml/min)

1,51 (0,55)

0,87 (0,34)

1,55 (0,57)

1,44 (0,57)

P< 0,0001

Varighed af

første

uforstyrrede

søvnperiode

(min)

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

P< 0,0001

8% af patienterne ophørte med behandling pga. bivirkninger i dosistitreringsfasen og 2 % i

den efterfølgende dobbelt blinde periode (0,63% i desmopressingruppen og 1,45% i

placebogruppen).

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Den gennemsnitlige biotilgængelighed af Adin tabletter er 0,16 % med SD på 0,17 %. Den

gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration opnås indenfor 2 timer efter administration.

Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen med 40%.

Distribution: Desmopressins fordeling beskrives bedst med en to-kompartment model,

hvor fordelingsvolumen under elimineringsfasen er 0,3-0,5 l/kg.

Metabolisme:

In vivo-metabolismen for desmopressin er ikke undersøgt. In vitro-metabolismestudier med

desmopressin i humane levermikrosomer har vist, at der ikke metaboliseres nogen signifikant

mængde i leveren via cytokrom P450-systemet. Det er derfor usandsynligt, at desmopressin

metaboliseres in vivo via cytokrom P450-systemet i leveren hos mennesker. Desmopressins

effekt på andre lægemidlers farmakokinetik er sandsynligvis minimal da desmopressin ikke

har hæmmende virkning på det lægemiddelmetaboliserende cytokrom P450-system.

Elimination:

Desmopressins total clearance er kalkuleret til 7,6 l/time.

Desmopressins estimerede terminelle halveringstid er 2,8 timer.

Hos raske frivillige forsøgspersoner er uændret udskilt desmopressin 52% (44-60%).

37286_spc.doc

Side 9 af 7

Linearitet/non-linearitet

Der er ingen tegn på ikke-linearitet blandt nogen af desmopressins farmakokinetiske

parametre.

Karakteristika i andre patientgrupper:

Nedsat nyrefunktion

Afhængigt af hvor meget nyrefunktionen er nedsat, øges AUC og halveringstid med øget

sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion. Desmopressin er kontraindiceret hos patienter med

moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under 50 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Der er ingen undersøgelser foretagetaf dette.

Børn

Populationsfarmakokinetiske egenskaber blev undersøgt hos børn med enuresis nocturna

(PNE) der fik Adin tabletter, og der blev ikke fundet signifikant forskel på børn og voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata studier

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

reproduktionstoksicitet.

Karcinogenicitet studier er ikke foretaget med desmopressin, da dets egenskaber ligger

meget tæt på naturligt forekommende peptidhormon.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat; magnesiumstearat; kartoffelstivelse og povidon.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blister : 2 år

Plastbeholder : 3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage, tæt tillukket.

Tørrekapslen bør ikke fjernes.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister. Plastikglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

37286_spc.doc

Side 10 af 7

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ferring Lægemidler A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,1 mg: 37285

0,2 mg: 37286

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. juli 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. august 2012

37286_spc.doc

Side 11 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-10-2018

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. EAST TRADING CORP. of Bronx, NY is recalling Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins (Lot No. FDS T499/18) 30 lbs Box, because they contain undeclared SULFITES. People who have a severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening reactions if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2018

New Nan Fong Hong Trading Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Source Day Natural Treasures Dried Liquorice Slice

New Nan Fong Hong Trading Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Source Day Natural Treasures Dried Liquorice Slice

New Nan Fong Hong Trading Inc. is recalling its 16 oz (454g) packages of Source Day Natural Treasures Dried Liquorice Slice because they contain undeclared sulfites. Consumers who are allergic to sulfite allergens run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2018

Pest categorisation of Thecaphora solani

Pest categorisation of Thecaphora solani

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of the fungus Thecaphora solani, the causal agent of smut of potato, for the EU. The identity of the pest is well established and reliable methods exist for its detection and identification. T. solaniis present in Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru and Venezuela. The pathogen is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC, meaning its introducti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

EpiPen and EpiPen Jr auto-injectors may stick in their carrier tube

EpiPen and EpiPen Jr auto-injectors may stick in their carrier tube

Pfizer Canada has advised Health Canada that, in a very small number of cases, some EpiPen (0.3 mg) and EpiPen Jr (0.15 mg) auto-injector devices may not slide out of their carrier tube easily, or at all. This could delay or prevent emergency treatment, possibly leading to patient disability or death.

Health Canada

27-9-2018

Oscor Inc. Issues Recall of TB – Temporary Bipolar Pacing Lead (Unshrouded 2 mm Pins Models)

Oscor Inc. Issues Recall of TB – Temporary Bipolar Pacing Lead (Unshrouded 2 mm Pins Models)

During the use of some TB - Temporary Bipolar Pacing Leads, featuring the 2mm unshrouded connectors, the connector cap housing (see Picture 1, No. 2 Pin Cap and Cover) may slide and potentially expose the connection wire. In some instances, this may cause the wire to be more susceptible to loss of connectivity or breakage during movement of the cables causing interruption of the pacing system. The analysis of the returned devices attributed the failure to a design change of the cap housing of the pins. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2018

Siu & Sons Int'l Trading recalls Color Fantastik Assorted Rubber Animal Toys

Siu & Sons Int'l Trading recalls Color Fantastik Assorted Rubber Animal Toys

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that the rubber animals do not meet the Canadian safety requirements for toys. The squeakers inside the rubber animals can be easily removed; these small parts pose a choking hazard to young children.

Health Canada

31-8-2018

FDA helps facilitate trade between U.S. and foreign trading partners with new export certification program for food

FDA helps facilitate trade between U.S. and foreign trading partners with new export certification program for food

FDA helps facilitate trade between U.S. and foreign trading partners with new export certification program for food

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Denmark and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Denmark and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 During the project seven standard operating procedures (SOP) were developed for the four data domains (zoonoses, chemical contaminant, pesticide residues and veterinary medical products residues). The SOPs describe 1) How the national governance of risk assessment data is organised, 2) how data are collected and validated before delivering to EFSA covering all four domains, 3) How data is transferred to EFSA, 4) how to respond to EFSA request for clarificati...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Slovakia and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Slovakia and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Presented document is the final report of the project GA/EFSA/DATA/2017/01: “Strategic Partnership with Slovakia on Data Quality (Pilot project)”. The report describes national processes and tools in order to implement internal validation and quality control of collected data according to EFSA requirements. A description of the data transmission processes from the National Databases to the EFSA databases, terminology, data mapping and data transformations fo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-8-2018

FDA allows marketing of first direct-to-consumer app for contraceptive use to prevent pregnancy

FDA allows marketing of first direct-to-consumer app for contraceptive use to prevent pregnancy

The app uses basal body temperature readings to predict when a woman is most fertile to help her avoid conceiving on those days if using as a form of contraception

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-7-2018

Plant health and citizen science: ANSES takes part in an operation to detect giant ragweed

Plant health and citizen science: ANSES takes part in an operation to detect giant ragweed

ANSES is taking part in a citizen observation mission targeting the giant ragweed plant (Ambrosia trifida) in partnership with the Tela Botanica Association and the Ragweed Observatory. Ambrosia trifidais an invasive alien species posing a threat to health and agriculture, because it releases pollen that is highly allergenic to humans and colonises crops leading to yield losses.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

1-6-2018

SDQ Trading Inc Issues Alert on Undeclared Milk Allergen in Cheese Biscuits

SDQ Trading Inc Issues Alert on Undeclared Milk Allergen in Cheese Biscuits

SDQ Trading Inc. of 651A Lexington Ave, Brooklyn, NY 11221 is recalling its 16.5 oz packages of Cheese Biscuits because they may contain undeclared milk allergen. Consumers who are allergic to milk allergen may run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Brands Unlimited Trading Inc. recalls Laura Secord Mason Glass Mugs

Brands Unlimited Trading Inc. recalls Laura Secord Mason Glass Mugs

The glass mason mug may crack or break upon contact with hot or boiled liquid, posing a burn or laceration hazard to consumers.

Health Canada

10-5-2018

FDA warns more companies to stop misleading kids with e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of Youth Tobacco Prevention Plan

FDA warns more companies to stop misleading kids with e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of Youth Tobacco Prevention Plan

FDA warns more companies to stop misleading kids with e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of Youth Tobacco Prevention Plan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-5-2018

 Slime: a very popular toy putty that is not without risk

Slime: a very popular toy putty that is not without risk

ANSES and the DGCCRF are alerting consumers to the risks associated with making and handling "slime". Slime, a sticky and elastic putty for kneading, is currently very popular with children and adolescents. It is commercially available in ready-to-use form or in kits. It can also be made at home, in order to vary its appearance and texture (by adding colour, glitter, etc.). Tutorials on how to make slime have proliferated on the Internet and offer many recipes, based on ingredients such as paper glue and...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

2-5-2018

Danish-Japanese collaboration on better use of health data

Danish-Japanese collaboration on better use of health data

The Danish Medicines Agency met today with leading representatives from the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, and the Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency at the Danish Medicines Agency in Copenhagen. The purpose of the meeting was to exchange knowledge and experience regarding regulatory work in the pharmaceutical area, and to begin a broader collaboration between the agencies.

Danish Medicines Agency

1-5-2018

FDA, FTC take action against companies misleading kids with e-liquids that resemble children’s juice boxes, candies and cookies

FDA, FTC take action against companies misleading kids with e-liquids that resemble children’s juice boxes, candies and cookies

FDA, FTC take action against companies misleading kids with e-liquids that resemble children’s juice boxes, candies and cookies

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-10-2014

New rules for persons collaborating with the industry

New rules for persons collaborating with the industry

As of 1 November 2014, new rules governing healthcare professionals' collaboration with pharmaceutical and medical companies take effect. The rules governing association will be extended to include medical companies and nurses. Doctors' association with speciality stores trading in medical devices are also covered by the rules.

Danish Medicines Agency

21-9-2018

Regulatory and procedural guideline: Draft qualification opinion on stride velocity 95th centile as a secondary endpoint in Duchenne Muscular Dystrophy measured by a valid and suitable wearable device, draft: consultation open

Regulatory and procedural guideline: Draft qualification opinion on stride velocity 95th centile as a secondary endpoint in Duchenne Muscular Dystrophy measured by a valid and suitable wearable device, draft: consultation open

This report provides a final agreed draft Context of Use for public consultation describing where Stride Velocity measured at the ankle 95th Centile is deemed by CHMP as an appropriate endpoint in studies to support regulatory decision making on medicines for the treatment of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), together with CHMP’s scientific consideration of the submission leading to the draft opinion. The document also includes the questions posed by the applicant and also raised by CHMP to the Applic...

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-8-2018

Nucala (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Nucala (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Nucala (Active substance: mepolizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5770 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3860/II/13/G

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

Ivabradine Zentiva (Zentiva, k.s.)

Ivabradine Zentiva (Zentiva, k.s.)

Ivabradine Zentiva (Active substance: ivabradine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5558 of Wed, 15 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

EU/3/16/1694 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/16/1694 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/16/1694 (Active substance: Autologous CD4+ and CD8+ T-cells transduced with lentiviral vector containing an affinity-enhanced T-cell receptor targeting the New York esophageal antigen-1) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5405 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Tepadina (ADIENNE S.r.l.)

Tepadina (ADIENNE S.r.l.)

Tepadina (Active substance: Thiotepa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5378 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Strimvelis (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Strimvelis (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Strimvelis (Active substance: autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with retroviral vector that encodes for the human ADA cDNA sequence) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5217 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Eperzan (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Eperzan (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Eperzan (Active substance: albiglutide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4982 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Rolufta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Rolufta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Rolufta (Active substance: umeclidinium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4017 of Mon, 25 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/13/1116 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/13/1116 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/13/1116 (Active substance: Mepolizumab) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3046 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/174/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/04/213 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/04/213 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/04/213 (Active substance: Mepolizumab) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3045 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/027/04/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Claims about hemp and CBD oils misleading consumers

Claims about hemp and CBD oils misleading consumers

The TGA is aware of false and misleading claims by some companies supplying products containing cannabidiol

Therapeutic Goods Administration - Australia