Addiphos

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Addiphos 170 +14 +133,5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 170 +14 +133,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Addiphos 170 +14 +133,5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11834
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Addiphos, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Kaliumdihydrogenphosphat, dinatriumphosphatdihydrat, kaliumhydroxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Addiphos

Sådan skal du bruge Addiphos

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Addiphos virker ved at tilføre fosfater til din blodbane, når du ikke kan spise normalt. Fosfater er

nogle kemiske stoffer, som kroppen har brug for i små mængder for at kunne fungere normalt.

Addiphos bruges almindeligvis som en del af en balanceret ernæring, som gives direkte i din blodbane

sammen med proteiner, fedtstoffer, kulhydrater, andre salte og vitaminer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Addiphos

Brug ikke Addiphos:

hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Addiphos

(angivet i punkt 6).

hvis du lider af for højt indhold af fosfat i blodet (hyperfosfatæmi)

hvis du lider af for højt indhold af kalium i blodet (hyperkaliæmi)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Addiphos.

Din læge vil være ekstra forsigtig med at give dig Addiphos, hvis:

du har nedsat nyrefunktion eller en utilstrækkelig binyrefunktion

du er i en tilstand af chok

du lider af væskemangel

du er i en tilstand, hvor ophobning af natrium kan være skadelig

Brug af anden medicin sammen med Addiphos

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Addiphos kan anvendes under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Addiphos påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Addiphos

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Addiphos skal altid fortyndes før brug.

Du vil få denne medicin som en infusion. Din læge vil beslutte den korrekte dosis og

infusionshastighed til dig.

Den sædvanlige dosis er 5-20 ml Addiphos daglig svarende til 10-40 mmol fosfat.

Hvis du har fået for meget Addiphos

Det er højst usandsynligt, at du får en større mængde infusionsvæske, end det du skal have, eftersom

lægen eller sundhedspersonalet vil overvåge dig under behandlingen.

En overdosis af Addiphos kan føre til, at du får for meget fosfat i blodet.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, hvor frekvensen ikke er kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data):

for meget fosfat i blodet

for meget kalium i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Din læge eller sygehusapotek er ansvarlig for korrekt opbevaring, anvendelse og kassation af

Addiphos.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Addiphos indeholder:

Kaliumdihydrogenfosfat 170,1 mg/ml

Dinatriumfosfatdihydrat 133,5 mg/ml

Kaliumhydroxid 14 mg/ml

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Addiphos er en klar næsten farveløs opløsning.

Pakningsstørrelse

20 ml hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse

Fresenius Kabi AB

75 174 Uppsala

Sverige

Repræsentant for Danmark

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller

Fresenius Kabi Norge AS

1788 Halden

Norge

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2015.

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Særlige advarsler og forsigtighedsregler

Addiphos skal anvendes med forsigtighed til patienter med risiko for at udvikle hyperkaliæmi f.eks. ved

nedsat nyrefunktion, binyreinsufficiens, choktilstande og dehydrering samt tilstande, hvor

natriumretention kan være skadelig.

Tilførselshastigheden bør ikke overstige 20 mmol kalium pr. time for at undgå temporær hyperkaliæmi.

Dette må tages i betragtning, når den totalt indgivne kaliummængde beregnes.

Addiphos må ikke gives ufortyndet. Addiphos er hyperosmolær og vil øge osmolariteten i en opløsning

og dermed også øge risikoen for tromboflebit.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke observeret nogen direkte interaktioner med andre lægemidler.

En øget enteral administration af Vitamin D kan medføre hyperfosfatæmi.

Der er andre lægemidler, som er forbundet med hypofosfatæmi f.eks. anaboliske lægemidler,

aminoglycosider og diuretika.

Lipid emulsion, som ofte gives ved parenteral ernæring, indeholder ca. 7,5 mmol fosfat pr. 500 ml.

Administration

Opbevaringstid for færdigtilberedt opløsning: 24 timer.

Tilsætning af Addiphos til infusionsvæsker skal udføres aseptisk inden for en time før infusionens start.

Infusionen skal være afsluttet inden for 24 timer efter tilsætningen for at undgå mikrobiologisk

kontaminering.