Adalat Oros

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Adalat Oros 60 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Adalat Oros 60 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53833
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat Oros.

3. Sådan skal du tage Adalat Oros.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Adalat Oros er en calciumantagonist.

• Adalat Oros virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for

hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes.

Du kan tage Adalat Oros til behandling af

- kramper i hjertet (angina pectoris).

- forhøjet blodtryk.

- kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynauds syndrom).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Adalat Oros

Tag ikke Adalat Oros

• hvis du er overfølsom over for nifedipin, eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer (angivet i punkt 6).

• hvis du har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet og ned-

sat blodtryk).

• hvis du har for lavt blodtryk.

• hvis du har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pec-

toris).

• hvis du for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet

(myokardieinfarkt).

• hvis du bruger rifampicin (antibiotikum).

• hvis du har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Adalat Oros

• hvis du har meget lavt blodtryk.

• hvis du har dårligt hjerte.

• hvis du har en forsnævring af aorta hjerteklappen (aortastenose).

• hvis du har dårlig lever.

• hvis du er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har forhø-

jet blodtryk og nedsat blodmængde.

• hvis du er gravid.

• hvis du tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.

I forbindelse med røntgen undersøgelser med barium kontrast, kan

Adalat Oros give falsk positiv reaktion.

Så længe du får Adalat Oros, skal du have målt blodtrykket regel-

mæssigt.

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vek-

selvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

Brug af anden medicin sammen med Adalat Oros

Tal med din læge, hvis du tager:

• Anden medicin mod forhøjet blodtryk og for hjertet (f.eks. beta-

blokkere, vanddrivende medicin, ACE-hæmmere (Angiotensin

Converting Enzyme, bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i

kroppen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantagonister (medi-

cin, der hindrer cellernes optagelse af calcium), digoxin, chinidin).

• Medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin, valproat,

phenobarbital).

• Medicin mod for meget mavesyre eller mavesår (cimetidin).

• Medicin mod infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin, quinu-

pristin, dalfopristin).

• Medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).

• Medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon)

• Medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).

• Medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).

• Medicin for at fremme tarmens bevægelse (cisaprid).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Adalat Oros, og/ eller Ada-

lat Oros kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt

uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker

flere oplysninger herom.

Brug af Adalat Oros sammen med mad og drikke og alkohol

Du kan tage Adalat Oros sammen med mad og drikke, dog ikke sam-

men med grapefrugt/grapefrugtjuice.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du bør kun bruge Adalat Oros under graviditeten, hvis lægen

mener, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til dit helbred.

Brug af Adalat Oros under graviditet kan medføre bivirkninger for

det ufødte såvel som det nyfødte barn.

• Hvis du tager Adalat Oros, er det vigtigt, at dit blodtryk bliver

checket under behandlingen.

Amning:

• Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat Oros, da det går over i mæl-

ken. Tal med lægen.

• Du skal evt. udsætte amningen eller udpumpning af mælk i 3-4

timer efter indtagelse af lægemidlet, hvis behandling med Adalat

Oros er nødvendig. Tal med lægen.

Fertilitet:

• Adalat Oros kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er

svært at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Adalat

Oros hos manden være en mulig årsag.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adalat Oros kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning

af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken. Bivirkningerne kan forstærkes,

hvis du samtidig drikker alkohol.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Adalat Oros

Adalat Oros 60 mg depottabletter indeholder 47,8 mg natrium pr.

dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn

hertil.

3. Sådan skal du tage Adalat Oros

Tag altid Adalat Oros nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Depottabletterne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand

(1½ dl) uafhængigt af måltider. Du må ikke tygge eller dele depot-

tabletten. Tag ikke depottabletten med grapefrugt-juice.

Depottabletterne består af en skal, der indeholder lægemidlet. den

tomme skal bliver ikke optaget af kroppen, og du kan derfor obser-

vere skallen i afføringen.

Tag depottabletten ud af blisterpakninger umiddelbart før brug, da

depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i længere tid.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

20-120 mg dagligt. Dosis afpasses individuelt.

Børn og unge:

Børn og unge under 18 år må kun få Adalat Oros efter lægens anvis-

ning.

Ældre:

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ADALAT

®

OROS

60 mg depottabletter

Nifedipin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Adalat Oros

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt

4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

93295-001-01

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Adalat Oros, depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærk-

som på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til

alle de anførte doseringer.

Hvis du har taget for mange Adalat Oros

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Adalat Oros, end der står i denne information, eller flere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls),

unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet. Hovedpine,

træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet (meta-

bolisk acidose), iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet, vand

i lungerne, nedsat bevidsthedsniveau grænsende til koma.

Hvis du har glemt at tage Adalat Oros

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Adalat Oros

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Adalat Oros kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og

åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der

alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetæn-

delse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlege-

mer). Kontakt læge eller skadestue.

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød

pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller ska-

destue.

• Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og affø-

ring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.

• Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skade-

stue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Hovedpine.

• Vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder. Kontakt lægen.

• Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af blodkarrene.

• Utilpashed.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Allergisk reaktion.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

• Angstsreaktioner, søvnforstyrrelser.

• Svimmelhed, migræne, skælven og rysten.

• Synsforstyrrelser.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og ure-

gelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hjertebanken.

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning,

tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

• Næseblod, tilstoppet næse.

• Mavesmerter, kvalme, sure opstød / halsbrand, luftafgang fra tar-

men.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du

tager Adalat Oros i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mund-

hygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Forbigående øgning i leverenzymer.

• Rødme.

• Muskelkramper, hævede led.

• Forøget urinmængde, smerter og svien ved vandladningen.

• Impotens.

• Uspecifikke smerter, kulderystelser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Hududslæt, nældefeber, kløe.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

• Overvækst af tandkød.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglu-

kose). Tal med lægen.

• Nedsat følelse ved berøring.

• Døsighed.

• Øjensmerter.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Tal med lægen.

• Klump i maven (klumper af den ikke-nedbrydelige tabletskal).

• Synkebesvær.

• Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår

i mavesæk eller tarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle

sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring,

hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og

meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Opkastning.

• Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør og mavesæk

(gastroøsofageal sfinkterinsufficiens).

• Allergisk overfølsomhed i huden over for lys.

• Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden (purpura).

• Smerter i leddene, muskelsmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Adalat Oros utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Adalat Oros efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

• Du kan opbevare Adalat Oros ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Adalat Oros, 60 mg, depottabletter indeholder:

Nifedipin 60 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Magnesiumstearat, natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose,

rød jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol, hydroxypropylcellu-

lose, propylenglycol og titandioxid (E 171), sort jernoxid (E 172).

Pakningsstørrelser:

Adalat Oros fås i:

Adalat Oros 60 mg i pakninger med 28 og 98 depottabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved

reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2014.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

1-4-2014

Danish Pharmacovigilance Update 27 February 2014

Danish Pharmacovigilance Update 27 February 2014

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Further restrictions on the use of osteoporosis medicine strontium ranelate (Protelos®), Anticoagulant therapy to be stopped before initiating treatment with the new oral anticoagulants (NOACs).

Danish Medicines Agency

25-2-2014

EMA recommends further restrictions on the use of the osteoporosis medicine strontium ranelate (Protelos®)

EMA recommends further restrictions on the use of the osteoporosis medicine strontium ranelate (Protelos®)

The European Medicines Agency (EMA) recommends to restrict the use of the osteoporosis medicine strontium ranelate (Protelos®) to patients with severe osteoporosis who cannot be treated with other medicines approved for osteoporosis.

Danish Medicines Agency

22-2-2012

Decision on general conditional reimbursement for alendronate-containing medicines

Decision on general conditional reimbursement for alendronate-containing medicines

In cooperation with the Reimbursement Committee, we have decided to grant alendronate-containing medicines general conditional reimbursement from 5 March 2012. Reimbursement is conditional as it is reserved for patients with low-energy hip fractures. For any other patients who are treated with alendronate, the doctor must apply for single reimbursement, and the guiding criteria for single reimbursement remain unchanged for these patients. Alendronate is used for the treatment of osteoporosis (brittle bon...

Danish Medicines Agency

22-2-2012

Changed criteria for single reimbursement for osteoporosis medicines other than alendronate

Changed criteria for single reimbursement for osteoporosis medicines other than alendronate

As of 5 March 2012, it will only be possible to obtain a single reimbursement grant for the other medicines used in osteoporosis treatment for patients that cannot use alendronate. The criteria for single reimbursement are changed because of the large price gaps between the different medicines, where the reimbursement price of alendronate is by far the lowest.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.