Adalat LA

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Adalat LA 30 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Adalat LA 30 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57693
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adalat® LA 20, 30 og 60 mg depottabletter

Nifedipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Adalat LA

3. Sådan skal du tage Adalat LA

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adalat LA virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver

lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kreds løbet,

og hjertets arbejde lettes.

Du kan bruge Adalat LA mod:

• kramper i hjertet (angina pectoris).

• forhøjet blodtryk.

• kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer

(Raynaud’s syndrom).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Adalat LA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings­

etiketten.

Tag ikke Adalat LA, hvis du

• er allergisk over for nifedipin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Adalat LA (angivet i afsnit 6).

• har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet

og nedsat blodtryk).

• har for lavt blodtryk.

• har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil

angina pectoris).

• for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop

i hjertet (myokardieinfarkt).

• bruger rifampicin (antibiotikum).

• har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Adalat LA, hvis du

• har meget lavt blodtryk.

• har dårligt hjerte.

• har en alvorlig forsnævring af aorta hjerteklappen

(aortastenose).

• har dårlig lever.

• er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du

har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.

• er gravid.

• tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller

tarm.

Brug af anden medicin sammen med Adalat LA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• anden medicin mod forhøjet blodtryk og for

hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende middel,

ACE­hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme,

bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i krop­

pen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantago­

nister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af

calcium), digoxin, chinidin).

• medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin,

carbamazepin, valproat, phenobarbital).

• medicin mod for meget mavesyre eller mavesår

(cimetidin).

• medicin mod infektion (f.eks. rifampicin,

erythromycin, quinupristin, dalfopristin).

• medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).

• medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon).

• medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).

• medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).

• medicin for at fremme tarmens bevægelse

(cisaprid).

Brug af Adalat LA sammen med mad og drikke

Du kan tage Adalat LA sammen med mad og drikke.

Dog ikke grapefrugt eller grapefrugtjuice, da dette

kan forstærke virkningen af Adalat LA.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du bør kun bruge Adalat LA under graviditeten,

hvis lægen mener, at det er tvingende nødvendigt

af hensyn til dit helbred. Brug af Adalat LA under

graviditet kan medføre bivirkninger for det ufødte

såvel som det nyfødte barn.

Hvis du tager Adalat LA, er det vigtigt, at dit blod­

tryk bliver tjekket under behandlingen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat LA, da Adalat

LA går over i modermælken. Tal med lægen.

Frugtbarhed

Adalat LA kan påvirke sædfunktionen hos mænd.

Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig

befrugtning, kan brugen af Adalat LA hos manden

være en mulig årsag.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adalat LA kan give bivirkninger, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Det gælder især i

starten af behandlingen, ved skift af lægemiddel eller

i kombination med alkohol.

Adalat LA indeholder natriumchlorid

Adalat­tabletterne indeholder natrium i form af

natriumchlorid.

En tablet på 20 mg indeholder 21,2 mg natrium­

chlorid, en tablet på 30 mg indeholder 23,9 mg

natriumchlorid og en tablet på 60 mg indeholder

47,8 mg natriumchlorid. Dette bør tages med i

betragtning, hvis du er på saltfattig diæt.

06­2016

P183791­1

3. Sådan skal du tage Adalat LA

Tag altid Adalat LA nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

20­120 mg dagligt.

Tag depottabletten ud af blisterpakningen

umiddelbart før brug, da depottabletterne ikke tåler

luftfugtighed i længere tid.

Du skal synke tabletterne hele med ½ glas vand eller

anden væske.

Tag ikke tabletterne med grapefrugtjuice.

Du må ikke tygge eller dele tabletten.

Depottabletten består af en skal, der indeholder

lægemidlet. Den tomme skal bliver ikke optaget

i kroppen, og du kan derfor observere skallen i

afføringen.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få

Adalat LA.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Adalat LA

depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Adalat LA, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er blodtryksfald, forstyr­

relser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls),

unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet,

ubalance i kroppens væskebalance, iltmangel i krop­

pens væv, påvirkning af hjertet og vand i lungerne

samt nedsat bevidsthedsniveau.

Hvis du har glemt at tage Adalat LA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Adalat LA

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

• Hovedpine

• Væskeansamlinger

• Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af

blodkarrene

• Utilpashed

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

• Allergisk reaktion

• Lokale væskeansamlinger i f.eks. slimhinder,

hænder, ankler eller fødder

• Væskeansamlinger omkring strubehovedet

(kan være livstruende)

• Angstreaktioner

• Søvnforstyrrelser

• Svimmelhed

• Migræne

• Skælven og rysten

• Synsforstyrrelser

• Hurtig puls

• Hjertebanken

• Nedsat blodtryk

• Besvimelse

• Næseblod

• Tilstoppet næse

• Mavesmerter

• Kvalme

• Dårlig fordøjelse

• Luft i tarmene

• Mundtørhed

• Forbigående øgning i leverenzymer

• Rødmen

• Muskelkramper

• Hævede led

• Hyppig vandladning

• Vandladningbesvær

• Potensproblemer

• Uspecifikke smerter

• Kulderystelser

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

• Hududslæt, nældefeber, kløe

• Snurrende eller prikkende fornemmelse og

følelsesløshed i hud/fingre/tæer

• Overvækst af tandkød

Ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige

data):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektio­

ner), især halsbetændelse og feber pga. forandrin­

ger i blodet (for få hvide blodlegemer (agranulocy­

tose, leukopeni)). Kontakt lægen.

• Kraftig allergisk reaktion, som viser sig ved pludse­

ligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse,

hævet tunge, læber og ansigt, brystsmerter og

blodtryksfald

• Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt

blodsukker (blodglukose (hyperglykæmi))

• Nedsat følelse ved berøring (hypoæstesi)

• Søvnlignende bevidsthedssvækkelse (somnolens).

Kontakt lægen.

• Øjensmerter

• Smerter i brystet (angina pectoris)

• Åndedrætsbesvær

• Klump i maven (klumper af den ikke­nedbrydelige

tabletskal)

• Synkebesvær

• Forstoppelse

• Mavesår

• Opkastning

• Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør

og mavesæk (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens)

• Gulsot

• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt

straks læge eller skadestue.

• Allergisk overfølsomhed i huden over for lys

• Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden

(purpura)

• Smerter i leddene (artralgi)

• Muskelsmerter (myalgi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Adalat LA utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Adalat LA indeholder:

Aktivt stof: 20, 30 og 60 mg nifedipin.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat,

natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, rød

jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol 3350,

hydroxypropylcellulose, propylenglycol, sort blæk,

titandioxid (E171).

Adalat LA 30 mg og 60 mg indeholder desuden sort

jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Adalat LA 20 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter

med et laserhul på den ene side og Adalat 20 påtrykt

på den anden side.

Adalat LA 30 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter

med et laserhul på den ene side og Adalat 30 påtrykt

på den anden side.

Adalat LA 60 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter

med et laserhul på den ene side og Adalat 60 påtrykt

på den anden side.

Pakningsstørrelse

Adalat LA 20 mg: 28, 112 depottabletter.

Adalat LA 30 mg: 28, 98 depottabletter.

Adalat LA 60 mg: 98 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Adalat

er et registreret varemærke, der tilhører

Bayer Aktiengesellschaft.

Adalat

LA svarer til Adalat

OROS

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2016

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

15-3-2018

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [American Health Packaging]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [American Health Packaging]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [McKesson Corporation]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Oceanside Pharmaceuticals]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

NIFEDIPINE Capsule [Lupin Pharmaceuticals Inc]

NIFEDIPINE Capsule [Lupin Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

Nifedipine

Nifedipine

US - RxList

11-1-2018

NIFEDICAL XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Cardinal Health]

NIFEDICAL XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Norvasc vs. Procardia

Norvasc vs. Procardia

Norvasc (amlodipine) and Procardia (nifedipine) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-12-2017

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Alvogen Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Alvogen Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Par Pharmaceutical, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Kremers Urban Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Kremers Urban Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Intergel Pharmaceuticals Inc]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Intergel Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [American Health Packaging]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

ADALAT CC (Nifedipine) Tablet, Film Coated [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

ADALAT CC (Nifedipine) Tablet, Film Coated [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

NIFEDIPINE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

NIFEDIPINE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

PROCARDIA XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PROCARDIA XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 30, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [International Laboratories, LLC]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed