Adalat LA

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Adalat LA 30 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Adalat LA 30 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57693
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adalat® LA 20, 30 og 60 mg depottabletter

Nifedipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Adalat LA

3. Sådan skal du tage Adalat LA

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adalat LA virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver

lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kreds løbet,

og hjertets arbejde lettes.

Du kan bruge Adalat LA mod:

kramper i hjertet (angina pectoris).

forhøjet blodtryk.

kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer

(Raynaud’s syndrom).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Adalat LA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings­

etiketten.

Tag ikke Adalat LA, hvis du

er allergisk over for nifedipin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Adalat LA (angivet i afsnit 6).

har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet

og nedsat blodtryk).

har for lavt blodtryk.

har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil

angina pectoris).

for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop

i hjertet (myokardieinfarkt).

bruger rifampicin (antibiotikum).

har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Adalat LA, hvis du

har meget lavt blodtryk.

har dårligt hjerte.

har en alvorlig forsnævring af aorta hjerteklappen

(aortastenose).

har dårlig lever.

er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du

har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.

er gravid.

tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller

tarm.

Brug af anden medicin sammen med Adalat LA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

anden medicin mod forhøjet blodtryk og for

hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende middel,

ACE­hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme,

bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i krop­

pen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantago­

nister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af

calcium), digoxin, chinidin).

medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin,

carbamazepin, valproat, phenobarbital).

medicin mod for meget mavesyre eller mavesår

(cimetidin).

medicin mod infektion (f.eks. rifampicin,

erythromycin, quinupristin, dalfopristin).

medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).

medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon).

medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).

medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).

medicin for at fremme tarmens bevægelse

(cisaprid).

Brug af Adalat LA sammen med mad og drikke

Du kan tage Adalat LA sammen med mad og drikke.

Dog ikke grapefrugt eller grapefrugtjuice, da dette

kan forstærke virkningen af Adalat LA.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du bør kun bruge Adalat LA under graviditeten,

hvis lægen mener, at det er tvingende nødvendigt

af hensyn til dit helbred. Brug af Adalat LA under

graviditet kan medføre bivirkninger for det ufødte

såvel som det nyfødte barn.

Hvis du tager Adalat LA, er det vigtigt, at dit blod­

tryk bliver tjekket under behandlingen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat LA, da Adalat

LA går over i modermælken. Tal med lægen.

Frugtbarhed

Adalat LA kan påvirke sædfunktionen hos mænd.

Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig

befrugtning, kan brugen af Adalat LA hos manden

være en mulig årsag.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adalat LA kan give bivirkninger, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Det gælder især i

starten af behandlingen, ved skift af lægemiddel eller

i kombination med alkohol.

Adalat LA indeholder natriumchlorid

Adalat­tabletterne indeholder natrium i form af

natriumchlorid.

En tablet på 20 mg indeholder 21,2 mg natrium­

chlorid, en tablet på 30 mg indeholder 23,9 mg

natriumchlorid og en tablet på 60 mg indeholder

47,8 mg natriumchlorid. Dette bør tages med i

betragtning, hvis du er på saltfattig diæt.

06­2016

P183791­1

3. Sådan skal du tage Adalat LA

Tag altid Adalat LA nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

20­120 mg dagligt.

Tag depottabletten ud af blisterpakningen

umiddelbart før brug, da depottabletterne ikke tåler

luftfugtighed i længere tid.

Du skal synke tabletterne hele med ½ glas vand eller

anden væske.

Tag ikke tabletterne med grapefrugtjuice.

Du må ikke tygge eller dele tabletten.

Depottabletten består af en skal, der indeholder

lægemidlet. Den tomme skal bliver ikke optaget

i kroppen, og du kan derfor observere skallen i

afføringen.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få

Adalat LA.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Adalat LA

depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Adalat LA, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er blodtryksfald, forstyr­

relser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls),

unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet,

ubalance i kroppens væskebalance, iltmangel i krop­

pens væv, påvirkning af hjertet og vand i lungerne

samt nedsat bevidsthedsniveau.

Hvis du har glemt at tage Adalat LA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Adalat LA

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine

Væskeansamlinger

Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af

blodkarrene

Utilpashed

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Allergisk reaktion

Lokale væskeansamlinger i f.eks. slimhinder,

hænder, ankler eller fødder

Væskeansamlinger omkring strubehovedet

(kan være livstruende)

Angstreaktioner

Søvnforstyrrelser

Svimmelhed

Migræne

Skælven og rysten

Synsforstyrrelser

Hurtig puls

Hjertebanken

Nedsat blodtryk

Besvimelse

Næseblod

Tilstoppet næse

Mavesmerter

Kvalme

Dårlig fordøjelse

Luft i tarmene

Mundtørhed

Forbigående øgning i leverenzymer

Rødmen

Muskelkramper

Hævede led

Hyppig vandladning

Vandladningbesvær

Potensproblemer

Uspecifikke smerter

Kulderystelser

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Hududslæt, nældefeber, kløe

Snurrende eller prikkende fornemmelse og

følelsesløshed i hud/fingre/tæer

Overvækst af tandkød

Ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige

data):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektio­

ner), især halsbetændelse og feber pga. forandrin­

ger i blodet (for få hvide blodlegemer (agranulocy­

tose, leukopeni)). Kontakt lægen.

Kraftig allergisk reaktion, som viser sig ved pludse­

ligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse,

hævet tunge, læber og ansigt, brystsmerter og

blodtryksfald

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt

blodsukker (blodglukose (hyperglykæmi))

Nedsat følelse ved berøring (hypoæstesi)

Søvnlignende bevidsthedssvækkelse (somnolens).

Kontakt lægen.

Øjensmerter

Smerter i brystet (angina pectoris)

Åndedrætsbesvær

Klump i maven (klumper af den ikke­nedbrydelige

tabletskal)

Synkebesvær

Forstoppelse

Mavesår

Opkastning

Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør

og mavesæk (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens)

Gulsot

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt

straks læge eller skadestue.

Allergisk overfølsomhed i huden over for lys

Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden

(purpura)

Smerter i leddene (artralgi)

Muskelsmerter (myalgi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Adalat LA utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Adalat LA indeholder:

Aktivt stof: 20, 30 og 60 mg nifedipin.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat,

natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, rød

jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol 3350,

hydroxypropylcellulose, propylenglycol, sort blæk,

titandioxid (E171).

Adalat LA 30 mg og 60 mg indeholder desuden sort

jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Adalat LA 20 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter

med et laserhul på den ene side og Adalat 20 påtrykt

på den anden side.

Adalat LA 30 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter

med et laserhul på den ene side og Adalat 30 påtrykt

på den anden side.

Adalat LA 60 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter

med et laserhul på den ene side og Adalat 60 påtrykt

på den anden side.

Pakningsstørrelse

Adalat LA 20 mg: 28, 112 depottabletter.

Adalat LA 30 mg: 28, 98 depottabletter.

Adalat LA 60 mg: 98 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Adalat

er et registreret varemærke, der tilhører

Bayer Aktiengesellschaft.

Adalat

LA svarer til Adalat

OROS

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2016