Adalat LA

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Adalat LA 20 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Adalat LA 20 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48075
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adalat® LA 20 mg depottabletter

Nifedipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Adalat

3. Sådan skal du tage Adalat

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adalat

LA virker ved at udvide blodkarrene. Det

bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kreds­

løbet, og hjertets arbejde lettes.

Du kan bruge Adalat

LA mod:

• kramper i hjertet (angina pectoris).

• forhøjet blodtryk.

• kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer

(Raynaud’s syndrom).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Adalat

®

LA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings­

etiketten.

Tag ikke Adalat

®

LA hvis du

• er allergisk over for nifedipin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Adalat

LA (angivet i afsnit 6).

• har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet

og nedsat blodtryk).

• har for lavt blodtryk.

• har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil

angina pectoris).

• for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop

i hjertet (myokardieinfarkt).

• bruger rifampicin (antibiotikum).

• har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Adalat

LA, hvis du

• har meget lavt blodtryk.

• har dårligt hjerte.

• har en alvorlig forsnævring af aorta hjerteklappen

(aortastenose).

• har dårlig lever.

• er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du

har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.

• er gravid.

• tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller

tarm.

Brug af anden medicin sammen med Adalat

®

LA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• anden medicin mod forhøjet blodtryk og for

hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende middel,

ACE­hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme,

bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i krop­

pen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantago­

nister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af

calcium), digoxin, chinidin.

• medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin,

carbamazepin, valproat, phenobarbital).

• medicin mod for meget mavesyre eller mavesår

(cimetidin).

• medicin mod infektion (f.eks. rifampicin,

erythromycin, quinupristin, dalfopristin).

• medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).

• medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon).

• medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).

• medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).

• medicin for at fremme tarmens bevægelse

(cisaprid).

Brug af Adalat

®

LA sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Adalat

LA i forbindelse med grape­

frugt eller grapefrugtjuice, da dette kan forstærke

virkningen.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du bør kun bruge Adalat

LA under graviditeten,

hvis lægen mener, at det er tvingende nødvendigt

af hensyn til dit helbred. Brug af Adalat

LA under

graviditet kan medføre bivirkninger for det ufødte

såvel som det nyfødte barn.

Hvis du tager Adalat

LA, er det vigtigt, at dit blod­

tryk bliver tjekket under behandlingen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat

LA, da

Adalat

LA går over i modermælken. Tal med lægen.

Fertilitet

Adalat

LA kan påvirke sædfunktionen hos mænd.

Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig

befrugtning, kan brugen af Adalat

LA hos manden

være en mulig årsag.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adalat

LA kan give bivirkninger, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Det gælder især i

starten af behandlingen, ved øgning af dosis eller i

kombination med alkohol.

Adalat

®

LA indeholder natrium

Adalat

LA indeholder natrium i form af natrium­

klorid.

En tablet på 20 mg indeholder 21,2 mg natrium­

klorid.

Dette bør tages med i betragtning, hvis du er på

saltfattig diæt.

11­2014

P549601­4

3. Sådan skal du tage Adalat

®

LA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

20­120 mg dagligt.

Tag depottabletten ud af blisterpakningen umid­

delbart før brug, da depottabletterne ikke tåler

luftfugtighed i længere tid.

Du skal synke tabletterne hele med ½ glas vand eller

anden væske.

Tag ikke tabletterne med grapefrugtjuice.

Du må ikke tygge eller dele tabletten.

Depottabletten består af en skal, der indeholder

lægemidlet. Den tomme skal bliver ikke optaget

i kroppen, og du kan derfor observere skallen i

afføringen.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få

Adalat

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Hvis du har taget for mange Adalat

®

LA

depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Adalat

LA depottabletter, end der

står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er blodtryksfald, forstyr­

relser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls),

unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet,

ubalance i kroppens væskebalance, iltmangel i krop­

pens væv, påvirkning af hjertet og vand i lungerne

samt nedsat bevidsthedsniveau grænsende til koma.

Hvis du har glemt at tage Adalat

®

LA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Adalat

®

LA

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste,

synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der

kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig

risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infek­

tioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kontakt læge eller skadestue.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller

hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

• Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for

luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen.

Kontakt læge eller skadestue.

• Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller

skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Kontakt læge eller skadestue.

• Øget følsomhed af huden for lys.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

• Hovedpine.

• Vand i kroppen. Kontakt lægen. Karudvidelse.

• Utilpashed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Allergisk reaktion.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvor­

ligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

• Angstreaktioner.

• Søvnforstyrrelser.

• Svimmelhed.

• Migræne.

• Rysten.

• Synsforstyrrelser.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade­

stue. Ring evt. 112.

• Hjertebanken.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre

tilfælde ring 112.

• Næseblod, tilstoppet næse.

• Mave­ tarmsmerter, kvalme, halsbrand/sure opstød,

luftafgang fra tarmen, mundtørhed.

• Rødmen af huden.

• Muskelkramper.

• Hævede led.

• Forøget urinmængde, smerter og svien ved vand­

ladningen.

• Impotens.

• Uspecifikke smerter.

• Kulderystelser.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

• Kløe, nældefeber, udslæt.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelses­

løshed i huden.

• Generende overvækst af tandkød som kan opereres

bort.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektio­

ner) især halsbetændelse og feber pga. forandrin­

ger i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive

alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte

læge.

• Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt

blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive

alvorligt.

• Nedsat følelse ved berøring.

• Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt

lægen.

• Øjensmerter.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive

alvorligt. Kontakt lægen.

• Klump i maven (klumper af den ikke­nedbrydelige

tabletskal).

• Synkebesvær.

• Opkastning.

• Brændende eller sviende fornemmelse bag bryst­

benet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre

til spiserøret. Tal med lægen.

• Mindre blødning i hud og slimhinder.

• Smerter i leddene, muskelsmerter.

Adalat

LA kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunk­

tion, som igen bliver normale, når behandlingen

ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Adalat

LA utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Adalat

LA ved almindelig

temperatur.

Opbevares i original emballage, beskyttet mod lys.

Tag ikke Adalat

LA efter den udløbsdato, der står på

pakningen

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Adalat

®

LA indeholder:

Aktivt stof: 20 mg nifedipin.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat,

natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, rød

jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol 3350,

hydroxypropylcellulose, propylenglycol, shellac,

titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Adalat

LA 20 mg tabletter er runde, lyserøde tablet­

ter med et laserhul på den ene side og Adalat 20

påtrykt på den anden side.

Pakningsstørrelse

Adalat

LA fås i en pakningsstørrelse á 112 depot­

tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Adalat

er et registreret varemærke, der tilhører

Bayer Aktiengesellschaft.

Adalat

LA svarer til Adalat

Oros.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

november 2014

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

15-3-2018

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [American Health Packaging]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [American Health Packaging]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [McKesson Corporation]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Oceanside Pharmaceuticals]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

NIFEDIPINE Capsule [Lupin Pharmaceuticals Inc]

NIFEDIPINE Capsule [Lupin Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

Nifedipine

Nifedipine

US - RxList

11-1-2018

NIFEDICAL XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Cardinal Health]

NIFEDICAL XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Norvasc vs. Procardia

Norvasc vs. Procardia

Norvasc (amlodipine) and Procardia (nifedipine) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-12-2017

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Alvogen Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Alvogen Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Par Pharmaceutical, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Kremers Urban Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Kremers Urban Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Intergel Pharmaceuticals Inc]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Intergel Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [American Health Packaging]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

ADALAT CC (Nifedipine) Tablet, Film Coated [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

ADALAT CC (Nifedipine) Tablet, Film Coated [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

NIFEDIPINE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

NIFEDIPINE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

PROCARDIA XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PROCARDIA XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 30, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [International Laboratories, LLC]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed