Activyl Tick Plus

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Activyl Tick Plus
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Activyl Tick Plus
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hunde
 • Terapeutisk område:
 • Antiparasitiske produkter, insekticider og repellenter
 • Terapeutiske indikationer:
 • Behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis); produktet har vedvarende insekticid effekt i op til 4 uger mod Ctenocephalides felis. Produktet har vedvarende akaricid virkning i op til 5 uger mod Ixodes ricinus og op til 3 uger mod Rhipicephalus sanguineus. En behandling giver afstødende (anti-fodrings) aktivitet mod sand fluer (Phlebotomus perniciosus) i op til 3 uger.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/002234
 • Autorisation dato:
 • 09-01-2012
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/002234
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

EMA/899251/2011

EMEA/V/C/002234

EPAR - sammendrag for offentligheden

Activyl Tick Plus

indoxacarb/permethrin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Activyl

Tick Plus. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Activyl Tick Plus bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Activyl Tick

Plus, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Activyl Tick Plus, og hvad anvendes det til?

Activyl Tick Plus er et lægemiddel til dyr, som anvendes hos hunde til behandling af:

loppeangreb og kan indgå i behandlingsstrategien for loppebetinget allergisk dermatitis (FAD),

som er en kløende hudsygdom, der kan forekomme hos hunde

flåtangreb.

Activyl Tick Plus kan også anvendes som et insektmiddel (et stof, der afskrækker insekter fra at nærme

og sætte sig) mod sandfluer (Phlebotomus perniciosus), som er aktivt i op til tre uger.

Activyl Tick Plus indeholder de aktive stoffer indoxacarb og permethrin.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan anvendes Activyl Tick Plus?

Lægemidlet, der fås som spot-on, opløsning, gives som en enkelt påføring på hundens hud.

Opløsningen leveres i pipetter, der er påfyldt den rette mængde indoxacarb og permethrin til hunde af

forskellig vægt. For meget små og små hunde påføres alt indholdet i den rette pipette til hundens

størrelse på huden mellem skulderbladene, efter at pelsen er delt til siderne. For større hunde kan

pipettens indhold påføres på to (mellemstore hunde), tre (store hunde) eller fire (meget store hunde)

forskellige steder langs ryggen fra skuldrene til haleroden. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Activyl Tick Plus

EMA/899251/2011

Page 2/3

Hvordan virker Activyl Tick Plus?

De aktive stoffer i Activyl Tick Plus, indoxacarb og permethrin, er ektoparasiticider. Det betyder, at de

dræber parasitter, såsom lopper og flåter, der kan findes på dyrets hud eller i pelsen. Når indoxacarb

og permethrin er blevet påført, indtages de af lopperne og flåterne (indoxacarb omdannes i

insekternes tarm til den aktive form). Tilsammen angriber den aktive form af indoxacarb og

permethrin parasitternes nervesystem og fremkalder lammelse og død. Permethrin virker også som

insektmiddel og hjælper således med at afholde sandfluer fra at sætte sig og suge blod.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Activyl Tick Plus?

Virkningen af Activyl Tick Plus mod lopper og flåter blev undersøgt i laboratorieundersøgelser og i tre

feltundersøgelser. Den ene feltundersøgelse omfattede 230 hunde, hvor Activyl Tick Plus blev

sammenlignet med fipronil (et andet ektoparasiticid). De to lægemidler blev givet hver fjerde uge i 12

uger. Virkningen blev målt ved optælling af lopper og flåter med 14 dages mellemrum. Begge

behandlinger havde mindsket antallet af lopper og flåter til næsten nul ved slutningen af

undersøgelsesperioden.

Virkningen af Activyl Tick Plus mod sandfluer blev påvist i to laboratorieundersøgelser. Virkningen blev

hovedsagelig målt på den fordrivende effekt på sandfluer målt på antallet af hunsandfluer, der havde

indtaget næring. I en undersøgelse udviste Activyl Tick Plus en fordrivende aktivitet på over 95 % én

dag efter behandling, som faldt til 92 % tre uger efter behandling. I den anden undersøgelse udviste

Activyl Tick Plus en fordrivende aktivitet på 98 % to dage efter behandling, som faldt til 86 % tre uger

efter behandling.

Hvilke risici er der forbundet med Activyl Tick Plus?

De hyppigste bivirkninger ved Activyl Tick Plus (som kan optræde hos op til 1 ud af 10 dyr) er

forbigående kløe, erytem (rødme af huden) og hårtab på påføringsstedet. Disse bivirkninger svinder

sædvanligvis uden behandling. Efter påføring af Activyl Tick Plus kan der på påføringsstedet

forekomme forbigående fedtede eller sammenfiltrede hår eller en indtørret hvid rest. Dette er normalt

og forsvinder almindeligvis inden for et par dage.

Activyl Tick Plus må ikke anvendes til katte. Det må ikke anvendes til hunde, som vides at være

overfølsomme (allergiske) over for indoxacarb, permethrin eller andre af indholdsstofferne.

Lopper, flåter og sandfluer kan muligvis stadig overføre eventuelle sygdomme, de måtte bære.

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Der bør ikke spises, drikkes eller ryges, mens lægemidlet håndteres. Der bør bæres

beskyttelseshandsker, mens Activyl Tick Plus håndteres eller påføres hunde. Vask straks hænder efter

brug, og vask straks hudområder, der har været i kontakt med lægemidlet, med sæbe og vand.

Personer, som vides at være overfølsomme over for indoxacarb eller permethrin, bør undgå kontakt

med lægemidlet. Hvis en person utilsigtet får Activyl Tick Plus i øjnene, skal det skylles ud med vand.

Lægemidlet bør påføres på et sted med god udluftning, og behandlede hunde bør ikke håndteres, før

påføringsstedet er tørt. Lægemidlet er meget brandfarligt og skal holdes på afstand af eventuelle

antændelseskilder. Af hensyn til børn skal det opbevares i enkeltdosispakken, indtil det bruges, og den

Activyl Tick Plus

EMA/899251/2011

Page 3/3

brugte pipette skal bortskaffes straks efter brug. Den dag, hunden behandles, må den ikke håndteres

af børn, og hunden må ikke sove sammen med ejeren, især børn.

Hvis der opstår bivirkninger, bør der søges lægehjælp, og indlægssedlen vises til lægen.

Hvorfor er Activyl Tick Plus blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Activyl Tick Plus

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Activyl Tick Plus

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Activyl Tick

Plus den 9. januar 2012.

Den fuldstændige EPAR for Activyl Tick Plus findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig

for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Activyl Tick Plus, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i april 2017.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Activyl Tick Plus, spot-on, opløsning, til hunde

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet Productions SA

Rue de Lyons

27460 Igoville

Frankrig

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde

Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg spot-on, opløsning, til små hunde

Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg spot-on, opløsning, til mellemstore hunde

Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg spot-on, opløsning, til store hunde

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde

Indoxacarb + permethrin

3.

ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Aktive stoffer:

Hver ml indeholder 150 mg indoxacarb og 480 mg permethrin.

Hver pipette giver:

Volumen

(ml)

Indoxacarb

(mg)

Permethrin

(mg)

Til miniaturehunde (1,2 – 5 kg)

Til små hunde (5,1 – 10 kg)

Til mellemstore hunde (10,1 – 20 kg)

Til store hunde (20,1 – 40 kg)

1920

Til ekstra store hunde (40,1 – 60 kg)

2880

En klar, farveløs til gul eller brunfarvet opløsning

4.

INDIKATIONER

Behandling af loppeangreb (

Ctenocephalides felis

); præparatet har vedvarende insekticid virkning i op

til 4 uger mod

Ctenocephalides felis

Præparatet har vedvarende acaricid virkning i op til 5 uger mod

Ixodes ricinus

og op til 3 uger mod

Rhipicephalus sanguineus

. Hvis flåter af disse arter er til stede når præparatet appliceres er det ikke

sikkert at de alle dræbes inden for 48 timer, men forventeligt inden for en uge.

Det veterinære lægemiddel kan indgå som del af behandlingsstrategien af loppebetinget allergisk

dermatitis (FAD).

Loppens forskellige udviklingsstadier, der findes i hundens nærmeste omgivelser, bliver dræbt når de

kommer i kontakt med behandlede hunde.

En behandling har repellerende effekt (anti-fødesøgning) på sandfluer (

Phlebotomus perniciosus

) i op

til 3 uger.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til hunde i tilfælde af kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller

flere af hjælpestofferne.

ADVARSEL: Må ikke anvendes til katte.

6.

BIVIRKNINGER

Forbigående erytem (hudrødme), hårtab eller kløe på påføringsstedet er almindeligt observerede

bivirkninger i kliniske studier (13 ud af 359 hunde). Disse bivirkninger vil sædvanligvis forsvinde

uden behandling.

I meget sjældne tilfælde er der observeret symptomer fra mave-tarm-kanalen (f.eks. opkastning, diarré

eller appetitløshed), forbigående symptomer fra nervesystemet (f.eks. rysten eller manglende

muskelkontrol) eller en søvnlignende sløvhedstilstand. Disse symptomer er normalt forbigående og

forsvinder som regel inden for 24-48 timer.

Applikationen af det veterinære lægemiddel kan resultere i dannelsen af et lokalt forbigående fedtet

udseende eller sammenfiltning af hårene på applikationsstedet. Tørre hvide rester kan også ses. Dette

er normalt og forsvinder almindeligvis inden for få dage efter applikationen. Disse forandringer har

ingen indflydelse på produktets sikkerhed eller virkning.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

− meget almindelige (mere end 1 ud af 10 dyr får bivirkninger i løbet af en behandling)

− almindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

− ualmindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

− sjældne (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

− meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

7.

DYREARTER

Hunde.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Den anbefalede dosering til hunde er 15 mg indoxacarb og 48 mg permethrin pr kg kropsvægt,

svarende til 0,1 ml/kg kropsvægt.

Nedenstående tabel angiver, hvilken størrelse pipette der skal anvendes, afhængig af hundens vægt:

Hundens

vægt (kg)

Pipette-størrelse der skal anvendes

1,2 - 5

Activyl Tick Plus

til miniaturehunde

5,1 - 10

Activyl Tick Plus

til små hunde

10,1 - 20

Activyl Tick Plus

til mellemstore hunde

20,1 - 40

Activyl Tick Plus

til store hunde

40,1 - 60

Activyl Tick Plus

til ekstra store hunde

> 60

Den passende kombination af ovenstående pipetter bør anvendes

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Vær omhyggelig med kun at påføre produktet på intakt hud.

Åbn emballagen og udtag pipetten.

Trin 1

: Hold pipetten i den ene hånd med spidsen opad og

pegende væk fra dit ansigt. Pipetten åbnes ved at bøje

toppen af spidsen bagover og ned.

Trin 2:

Hunden bør stå op for at lette applikationen. Skil

hårene indtil huden er synlig og placér pipettespidsen mod

huden mellem skulderbladene.

Trin 3:

Tryk forsigtigt på pipetten så opløsningen placeres på huden. Undgå at komme så meget af

opløsningen på et sted, at det løber ind i pelsen (gælder specielt store hunde). Skulle dette ske er

fornyet behandling ikke nødvendig, men de behandlede områder (applikationssteder) bør ikke berøres

før de er tørre.

Ved behandling af miniaturehunde og små hunde placeres hele pipettens indhold direkte på huden på

èt sted mellem skulderbladene.

Ved behandling af større hunde bør pipettens indhold fordeles ligeligt på 2 (mellemstore hunde) eller

3 (store hunde) eller 4 (ekstra store hunde) steder langs ryggens midtlinje fra skulderen til haleroden.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Pipetter bør opbevares i den børnesikrede emballage.

Opbevar pipetterne i den originale pakning for at beskytte mod fugt og lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken, aluminiumsfoliebrevet

og pipetten efter forkortelsen ’EXP’. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende

måned.

12.

SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige forholdsregler til brug hos dyr:

Sikkerheden af veterinærlægemidlet er ikke fastlagt hos hunde yngre end 8 uger.

Sikkerheden af veterinærlægemidlet er ikke fastlagt hos hunde, der vejer mindre end 1,2 kg.

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

Man bør omhyggeligt undgå, at det veterinære lægemiddel kommer i kontakt med hundens øjne.

Undgå kontakt med behandlede områder (applikationssteder), indtil disse er tørre, da lægemidlet kan

forårsage moderat øjenirritation.

Det veterinære lægemiddel forbliver effektivt, selvom den behandlede hund udsættes for sollys eller

vand (fx svømning og badning). Imidlertid bør hunde i de første 48 timer efter behandling ikke

svømme eller vaskes. Ved hyppig vask kan virkningstiden reduceres.

Flåter, som allerede har sat sig fast på hunden, dræbes ikke nødvendigvis inden for 2 dage efter

behandling, men kan blive siddende og være synlige. Det anbefales derfor på behandlingsdagen at

fjerne de flåter, der allerede er på hunden, for derved at forhindre dem i at blive siddende og suge

blod.

Produktet har repellerende effekt (anti-fødesøgning) på sandfluer, hvilket forhindrer de repellerede

parasitter i at suge blod. Imidlertid kan potentiel overførsel af smitsomme sygdomme fra sandfluer

ikke udelukkes, hvis forholdene er ugunstige.

Flåter vil generelt blive dræbt efter behandling og falde af værten inden for 48 timer efter infestation

uden at have suget blod, men det kan ikke udelukkes, at enkelte flåter sætter sig fast efter

behandlingen. Derfor kan overførsel af smitsomme sygdomme fra skovflåter ikke udelukkes.

Det veterinære lægemiddel kan give katte kramper, som kan være livstruende på grund af denne

dyrearts specielle fysiologi, der gør dem ude af stand til at nedbryde en række stoffer, herunder

permethrin. I tilfælde af utilsigtet eksponering med efterfølgende uønskede symptomer vaskes katten

med shampoo eller sæbe, og dyrlægen kontaktes omgående. For at forhindre katte i at blive udsat for

præparatet ved et uheld holdes behandlede hunde væk fra katte, indtil applikationsstedet er tørt. Det er

vigtigt at sikre sig, at katte ikke slikker applikationsstedet på hunde, der er behandlet med dette

produkt. Sker dette, kontaktes dyrlægen omgående.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Man må ikke spise, drikke eller ryge, mens man behandler med det veterinære lægemiddel.

Emballagen er børnesikret. Lad pipetten blive i emballagen indtil brug, for at undgå at børn får direkte

adgang til produktet. Den brugte pipette skal opbevares utilgængeligt for børn. Brugte pipetter skal

smides ud med det samme.

Dette produkt indeholder indoxacarb og permethrin. Personer med kendt overfølsomhed over for

indoxacarb og/eller permethrin bør undgå kontakt med dette produkt.

Lokale og/eller systemiske reaktioner er observeret hos nogle mennesker efter at have været i direkte

kontakt med lægemidlet, fx: lokale hudreaktioner; irritation i næse eller hals/mund; symptomer fra

nervesystemet; symptomer i luftvejene; symptomer fra mave-tarm-kanalen eller andre systemiske

symptomer.

For at undgå bivirkninger:

brug beskyttelseshandsker ved håndtering eller administration af lægemidlet

administrer lægemidlet et sted, hvor der er god ventilation

berør ikke nyligt behandlede dyr, før påføringsstedet er tørt

lad ikke børn berøre dyret samme dag, som det er blevet behandlet, og lad ikke dyret sove i

samme seng som dets ejer, især ikke hos børn

vask hænder straks efter brug og vask straks med vand og sæbe, hvis lægemidlet kommer i

kontakt med huden.

Undgå kontakt med øjne, da lægemidlet kan forårsage moderat øjenirritation. Hvis dette alligevel

sker, skyl da langsomt og forsigtigt med vand.

Hvis der opstår symptomer, skal der søges lægehjælp, og indlægssedlen bør vises til lægen.

Dette produkt er letantændeligt. Må ikke opbevares i nærheden af varme, gnister, åben ild eller anden

antændingskilde.

Drægtighed:

Laboratorieundersøgelser i rotter, mus og kaniner med indoxacarb og permethrin har ikke vist tegn på

teratogen, føtotoksisk eller maternotoksisk effekt. Studier af reproduktionstoksiciteten hos hunde ved

tre gange den anbefalede terapeutiske dosis har imidlertid afsløret en signifikant reduktion i antallet af

levedygtige hvalpe. Den kliniske betydning af dette fund er ukendt, da der ikke er udført

undersøgelser hos hunde ved den anbefalede terapeutiske dosis.

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

Laktation:

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

Fertilitet:

Sikkerheden af produktet til avlsdyr er ikke undersøgt ved den anbefalede dosis.

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Eventuelle ubrugte veterinære lægemidler eller affald fra sådanne veterinære lægemidler skal

destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

Activyl Tick Plus må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer i

vandet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel

tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Æske med 1 pipette indeholdende 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml eller 6 ml.

Æske med 4 pipetter indeholdende 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml eller 6 ml.

Æske med 6 pipetter indeholdende 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml eller 6 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du

ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Lietuva:

OÜ ZOOVETVARU

Pärnasalu 31

76505 Saue/Harjumaa

Estija

Tel: + 372 6 709 006

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД

Р България, гр.София

ж.к.Люлин 10, бл.145

ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Francie

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Franciaország

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

DK-6000 Kolding

Malta:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Tlf: + 45 7552 1244

Franza

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

DE-22843 Bad Oldesloe

Tel: + 49 (4531) 805 111

Nederland:

VIRBAC NEDERLAND BV

Hermesweg 15

NL-3771 ND-Barneveld

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Eesti:

OÜ ZOOVETVARU

Pärnasalu 31

EE-76505 Saue/Harjumaa

Tel: + 372 6 709 006

Norge:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Frankrike

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα:

VIRBAC HELLAS A.E.

13th Klm National Road Athens-Lamia

EL-144 52 Metamorfosi

Athens - GREECE

Τηλ: + 30 210 6219520

E-mail: info@virbac.gr

Österreich:

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

A-1180 Wien

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

España:

VIRBAC ESPAÑA S.A.

Angel Guimerá 179-181

infocliente@virbac.es

Tel. : + 34 93 470 79 40

Polska:

VIRBAC SP. Z O.O.

Ul. Pulawska 314

PL-02 819 Warszawa

Tel.: + 48 22 855 40 46

France:

VIRBAC France

ème

rue – L.I.D. – BP 27

FR-06517 Carros

service-conso@virbac.fr

Portugal:

VIRBAC DE PORTUGAL

LABORATÓRIOS LDA

R.do Centro Empresarial

Ed13-Piso 1- Esc.3

Quinta da Beloura

PT-2710-693 Sintra

Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Francuska

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

România:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Franţa

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

VIRBAC Ltd

Suffolk IP30 9 UP – UK

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Slovenija:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Francija

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

Slovenská republika:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Frakkland

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

FR-06516 Carros

Francúzsko

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti, 15

IT-20142 Milano

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Ranska/Frankrike

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

VIRBAC HELLAS A.E.

13th Klm National Road Athens-Lamia

EL-144 52 Metamorfosi

Athens - GREECE

Τηλ: + 30 210 6219520

E-mail: info@virbac.gr

Sverige:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

Frankrike

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija:

OÜ ZOOVETVARU

Pärnasalu 31

76505 Saue/Harjumaa

Igaunija

Tel: + 372 6 709 006

United Kingdom:

VIRBAC Ltd

Suffolk IP30 9 UP - UK

Tel: + 44 (0) 1359 243243

28-9-2018

EpiPen and EpiPen Jr auto-injectors may stick in their carrier tube

EpiPen and EpiPen Jr auto-injectors may stick in their carrier tube

Pfizer Canada has advised Health Canada that, in a very small number of cases, some EpiPen (0.3 mg) and EpiPen Jr (0.15 mg) auto-injector devices may not slide out of their carrier tube easily, or at all. This could delay or prevent emergency treatment, possibly leading to patient disability or death.

Health Canada

11-9-2018

Marvelon 28 birth control pills: Packages do not contain day-of-the-week stickers

Marvelon 28 birth control pills: Packages do not contain day-of-the-week stickers

Health Canada is informing Canadians that packages of certain lots of Marvelon 28 do not include day-of-the-week stickers. The stickers are meant to be applied on the blister pack containing the pills. The stickers indicate the first day of the week when the medication is started, and the weekdays that the pills should be taken. The stickers may be used by women to help them remember if they took their daily pill on a given day. Without these stickers, there may be an increased chance of missing a dose.

Health Canada

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Published on: Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of cype...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-7-2018

FDA Approves NexGard for prevention of infections that cause Lyme disease in dogs

FDA Approves NexGard for prevention of infections that cause Lyme disease in dogs

FDA has approved NexGard (afoxolaner), a chewable tablet administered once monthly to dogs, for the prevention of Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) infections by killing Black-legged ticks (Ixodes scapularis), which carry the bacterium.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-6-2018

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. Voluntarily Recalls Limited Quantity of Vegetable Trays in a Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses in Select Retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, and Wisconsin, Because of Possible Health Risk

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. Voluntarily Recalls Limited Quantity of Vegetable Trays in a Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses in Select Retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, and Wisconsin, Because of Possible Health Risk

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. ("Del Monte Fresh") announced today, the voluntary recall of a limited quantity of 6 oz., 12 oz. and 28 oz. vegetable trays containing fresh broccoli, cauliflower, celery sticks, carrots, and dill dip sold to select retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota and Wisconsin. Del Monte was notified by state agencies of the outbreak and its potential involvement.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

Ticks and Lyme Disease: Symptoms, Treatment, and Prevention

Ticks and Lyme Disease: Symptoms, Treatment, and Prevention

Lyme disease is on the rise. How can you prevent it? What are the symptoms, and what should you do if you think you or your pet have it?

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Dollarama L.P. recalls Oball Rollin' Rainstick and Oball 2-IN-1 Roller

Dollarama L.P. recalls Oball Rollin' Rainstick and Oball 2-IN-1 Roller

If the ball structure were to be damaged, pieces of the ball could be pulled off therefore posing a choking hazard to young children. As of May 14, 2018, the company has received two incidents with no injuries in Canada.

Health Canada

15-5-2018

Watch out for ticks with the return of warmer weather!

Watch out for ticks with the return of warmer weather!

The return of warmer weather is particularly conducive to walks in natural surroundings, including woods and forests, as well as activities in the garden. It is therefore a good time to recall the precautions to take in order to avoid tick bites – also unfortunately in season. Especially active in the spring and autumn, ticks remain the most common vectors of pathogens responsible for infectious diseases in Europe. A single bite is enough to transmit the Lyme disease bacterium, the main tick-borne diseas...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

4-5-2018

 Slime: a very popular toy putty that is not without risk

Slime: a very popular toy putty that is not without risk

ANSES and the DGCCRF are alerting consumers to the risks associated with making and handling "slime". Slime, a sticky and elastic putty for kneading, is currently very popular with children and adolescents. It is commercially available in ready-to-use form or in kits. It can also be made at home, in order to vary its appearance and texture (by adding colour, glitter, etc.). Tutorials on how to make slime have proliferated on the Internet and offer many recipes, based on ingredients such as paper glue and...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

10-8-2017

Bravecto® may cause convulsions in dogs on rare occasions

Bravecto® may cause convulsions in dogs on rare occasions

The European Medicines Agency has reviewed the adverse events of Bravecto®, a veterinary medicine used to treat flea and tick infestations in dogs. The conclusion is that the medicine may on very rare occasions cause convulsions in dogs – primarily in dogs with pre-existing epilepsy.

Danish Medicines Agency

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Activyl (Intervet International B.V.)

Activyl (Intervet International B.V.)

Activyl (Active substance: Indoxacarb) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3678 of Wed, 06 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety