Acitretin "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Acitretin "Orifarm" 25 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Acitretin "Orifarm" 25 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56280
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

10. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Acitretin "Orifarm", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

29864

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Acitretin "Orifarm"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 10 mg eller 25 mg acitretin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

10 mg

Brun, uigennemsigtig/hvid uigennemsigtig kapsel. Kapslerne er mærket ”U68” med hvid

skrift og fyldt med et gult granulært pulver. Kapslerne måler ca. 14,3×5,3 mm.

25 mg

Brun, uigennemsigtig/gul uigennemsigtig kapsel. Kapslerne er mærket ”U69” med hvid

skrift og fyldt med et gult granulært pulver. Kapslerne måler ca. 19,4×6,9 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Acitretin "Orifarm" er indiceret til:

Svær psoriasis, primært af pustuløs og erythrodermisk type

Invaliderende pustuløs psoriasis på hænder og fødder

Svær invaliderende Dariers sygdom hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Acitretin bør kun ordineres af læger med erfaring i brug af systemiske retinoider og som

forstår risikoen for teratogenicitet, der er forbundet med acitretin behandling (se pkt. 4.6).

Dosering

56280_spc.docx

Side 1 af 13

Doseringen baseres på sygdommens kliniske symptomer og lægemidlets tolerabilitet. Den

behandlende læge bestemmer doseringen individuelt for hver patient. Følgende

oplysninger kan anvendes som vejledning.

Voksne

En initial daglig dosis på 10, 25 eller 30 mg acitretin i 2 til 4 uger anbefales. Efter den

initiale fase kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at øge dosen til maksimalt 75 mg

acitretin pr. dag. Denne maksimale dosis må ikke overskrides.

Hos patienter med Dariers sygdom kan en startdosis på 10 mg være passende.

Dosis bør øges forsigtigt, da isomorfe reaktioner kan forekomme.

Vedligeholdelsesdosis skal tilpasses terapeutisk respons og tolerabilitet. Generelt giver en

daglig dosis på 30 mg acitretin i yderligere 6 til 8 uger en optimal terapeutisk virkning ved

psoriasis. Ved keratiniseringsforstyrrelser skal vedligeholdelsesdosis holdes så lav som

muligt (muligvis mindre end 10 mg acitretin pr. dag). Den må under ingen

omstændigheder overstige 30 mg acitretin pr. dag.

Hos patienter med psoriasis, kan behandlingen generelt seponeres, hvis udslættet er

forbedret tilstrækkeligt. Langtidsbehandling anbefales ikke til psoriasispatienter.

Tilbagefald behandles på samme måde.

Patienter med alvorlig Dariers sygdom kan kræve behandling ud over 3 måneder. Der skal

i den forbindelse gives den laveste effektive dosis, som ikke overstiger 50 mg/dag.

Pædiatrisk population

Behandling af børn bør nøje overvejes og anvendes kun, når anden behandling har været

ineffektiv eller uhensigtsmæssig. Daglig dosis er ca. 0,5 mg/kg legemsvægt. Højere doser

på op til 1 mg/kg kan i nogle tilfælde være nødvendig i en begrænset periode. Maksimal

daglig dosis på 35 mg må ikke overskrides. Vedligeholdelsesdosis skal holdes så lav som

muligt. Langtidsbehandling hos børn anbefales ikke.

Ældre

Doseringsanbefalinger er de samme som for andre voksne.

Kombinationsbehandling

Hvis administrationen af acitretin kombineres med andre former for behandling, kan det

være nødvendigt at reducere dosen af acitretin i overensstemmelse med det terapeutiske

resultat. Anden dermatologisk terapi, især med keratolytika, bør normalt stoppes før

administration af acitretin. Imidlertid kan anvendelsen af topikale kortikosteroider,

ditranol, PUVA, UVB eller blødgørende salve fortsættes, hvis dette er indiceret.

Yderligere hudbehandlinger, herunder hudplejebehandlinger, under behandling med

acitretin skal ske i samråd med lægen.

Administration

Acitretin "Orifarm" er til oral anvendelse.

Acitretin "Orifarm" kapsler skal synkes hele sammen med et måltid eller med mælk (se

pkt. 5.2).

56280_spc.docx

Side 2 af 13

4.3

Kontraindikationer

Acitretin er meget teratogent og må ikke anvendes af gravide kvinder. Det samme

gælder for kvinder i den fødedygtige alder, medmindre strenge svangerskabs-

forebyggende foranstaltninger praktiseres 4 uger før, under og i 3 år efter behandling

(se pkt. 4.6)

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1 eller andre retinoider.

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

Lever- og nyreinsufficiens.

Kronisk unormalt forhøjede blodlipidværdier.

Da både acitretin og tetracykliner kan medføre øget intrakranielt tryk, er den

kombinerede anvendelse kontraindiceret (se pkt. 4.5).

En øget risiko for hepatitis er blevet rapporteret at resultere fra kombineret brug af

methotrexat og etretinat. Derfor er kombinationen af methotrexat med acitretin også

kontraindiceret (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af acitretin og vitamin A eller andre retinoider er

kontraindiceret på grund af risikoen for hypervitaminosis A (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Teratogen risiko

Al patientinformation om den teratogene risiko og de strenge svangerskabsforebyggende

foranstaltninger bør gives af lægen til alle patienter, både mandlige og kvindelige (se pkt.

4.6).

Kliniske beviser har vist, at etretinat kan dannes med samtidig indtagelse af acitretin og

alkohol. Etretinat er meget teratogent og har en længere halveringstid (ca. 120 dage) end

acitretin. Kvinder i den fødedygtige alder må derfor ikke indtage alkohol (i drikkevarer,

mad eller lægemidler) under behandling med acitretin og i 2 måneder efter ophør af

acitretin behandling. Prævention og graviditetstest skal også tages i 3 år efter afslutningen

af acitretin behandling (se pkt. 4.6 og 5.2).

På grund af risikoen for føtale misdannelser, må lægemidlet ikke blive videregivet til andre

mennesker. Ubenyttede eller udløbne produkter bør returneres til apoteket til bortskaffelse.

Bloddonation

Kvinder i den fødedygtige alder må ikke modtage blod fra patienter, som behandles med

acitretin. Derfor er donation af blod fra en patient i behandling med acitretin forbudt under

og i tre år efter afsluttet behandling med acitretin.

Leverfunktion

Leverenzymer måles før behandling, hver 1-2. uge i de første 2 måneder efter

behandlingens start og derefter hver 3. måned, så længe behandlingen varer. Hvis der

findes unormale værdier skal der foretages ugentlige prøver. Hvis leverfunktionen ikke

normaliseres eller hvis den forværres skal behandlingen med acitretin stoppes. I disse

tilfælde er det tilrådeligt at forsætte kontrollen af leverfunktionen i mindst 3 måneder (se

pkt. 4.8).

56280_spc.docx

Side 3 af 13

Kolesterol/triglycerider

Serum kolesterol og serum triglycerider (fastende værdier) bør monitoreres før

behandlingen påbegyndes, en måned efter påbegyndelse og derefter hver 3. måned under

behandlingen.

Højrisikopatienter

Hos patienter med diabetes, alkoholisme, fedme, hjerte-kar risikofaktorer eller sygdomme i

lipidstofskiftet i behandling med acitretin, er hyppigere kontrol nødvendig af serumlipider

og/eller glykæmiske og andre kardiovaskulære risiko indikatorer, f.eks. blodtryk. Hos

diabetikere, kan retinoider enten forbedre eller forværre glukose tolerance. Blod-sukker

niveauer skal derfor kontrolleres oftere end normalt i begyndelsen af behandlingen.

For alle højrisiko patienter, hvor kardiovaskulær risiko indikatorer ikke vender tilbage til

normal eller forværres yderligere, bør dosisreduktion eller seponering af acitretin

overvejes.

Knogleforandringer hos voksne og børn

Hos voksne, især ældre, der modtager langvarig behandling med acitretin, bør passende

undersøgelser regelmæssigt udføres med henblik på eventuel ossifikation abnormiteter (se

pkt. 4.8). Hvis sådanne forstyrrelser opstår, bør fortsat behandling drøftes med patienten på

grundlag af en omhyggelig risk/benefit-analyse.

Der er set enkelte tilfælde af knogleforandringer hos børn, inklusiv præmatur

epifyselukning, skelet hyperostosis og extraossøs forkalkning efter lang tids behandling

med etretinat. Disse virkninger kan forventes med acitretin. Acitretinbehandling hos børn

anbefales derfor ikke, medmindre lægen vurderer, at fordelene ved behandlingen er større

end risikoen, og alle andre alternative behandlinger har været uden effekt. Hvis der i

ekstraordinære tilfælde udføres en sådan behandling, bør barnets vækstparametre og

knoglernes udvikling nøje overvåges. Eventuelle symptomer, der tyder på mulige

knogleændringer (begrænset bevægelighed, knoglesmerter) bør undersøges grundigt. Så

snart den medicinske tilstand tillader det, skal behandlingen med acitretin seponeres.

Godartet intrakraniel hypertension

Der har været rapporteret om sjældne tilfælde af godartet intrakraniel hypertension.

Patienter med alvorlig hovedpine, kvalme, opkastning og synsforstyrrelser skal ophøre

acitretin behandling straks og skal henvises til neurologisk vurdering og behandling (se

pkt. 4.8).

UV lys

Virkningerne af UV lys er forstærket af retinoid-behandling, og derfor bør patienter undgå

overdreven udsættelse af sollys og uovervåget brug af solarier. Om nødvendigt anvendes

solbeskyttelse med en høj faktor på mindst SPF 15.

Humørsvingninger

Behandling med høj dosis retinoider kan forårsage humørsvingninger herunder irritabilitet,

aggression og depression.

Nedsat nattesyn

Nedsat nattesyn er blevet rapporteret ved acitretin behandling. Patienter bør informeres om

dette potentielle problem og tilrådes at være forsigtige, når de kører bil eller betjener et

køretøj om natten. Synsproblemer bør overvåges nøje (se pkt. 4.7 og 4.8).

56280_spc.docx

Side 4 af 13

Kontaktlinser

På grund af øjentørhed kan brug af kontaktlinser blive umulig. Patienter, der bærer

kontaktlinser, bør udelukkes fra behandling eller bruge briller i hele behandlingsperioden.

Andre advarsler

Det skal understreges, at der på nærværende tidspunkt ikke kendes til alle konsekvenserne

af langtidsbehandling med acitretin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Systemisk behandling med retinoider kan føre til øget intrakranielt tryk. Da tetracykliner

også kan forårsage en sådan trykforøgelse, må patienter ikke behandles samtidigt med

acitretin og tetracykliner.

En øget risiko for hepatitis er blevet rapporteret under samtidig behandling med etretinat

og methotrexate. Derfor bør samtidig behandling med methotrexat og acitretin (metabolit

af etretinat) undgås

Hvis acitretin gives samtidig med phenytoin, bør det huskes, at acitretin delvist nedsætter

phenytoins proteinbinding. Den kliniske betydning af dette er endnu ukendt.

Lavdosis progesteron produkter (mini-piller) kan være en utilstrækkelig metode til

prævention under acitretin behandling, disse bør derfor ikke anvendes. Interaktioner med

kombineret østrogen / gestagen p-piller er ikke blevet observeret (se pkt. 4.6).

I et studie med raske frivillige, førte samtidig indtagelse af en enkelt dosis acitretin

sammen med alkohol til dannelsen af etretinat, som er meget teratogent. Mekanismen bag

denne metaboliske proces er ikke blevet defineret, så det er ikke klart, om andre

interagerende agenter også er muligt. Kvinder i den fødedygtige alder må derfor ikke

indtage alkohol (i drikkevarer, mad eller medicin) under behandling med acitretin og i to

måneder efter ophør af acitretin behandling (se pkt. 4.4 og 5.2).

Patienter frarådes at tage vitamin A og andre retinoider samtidig med acitretin, da dette kan

øge risikoen for forekomst af hypervitaminose A

Yderligere interaktioner mellem acitretin og andre stoffer (f.eks. digoxin, cimetidin), er

ikke blevet observeret indtil videre.

Undersøgelser af effekten af acitretin på proteinbindingen af antikoagulantia af coumarin-

typen (warfarin) viste ingen interaktion.

4.6

Graviditet og amning

Acitretin er meget teratogent. Dets anvendelse er kontraindiceret til kvinder, som

kan blive gravide under eller indenfor 3 år efter ophør af behandlingen. Risikoen

for at føde et misdannet barn er usædvanlig høj, hvis acitretin er taget før eller

under graviditeten, uanset hvor længe eller ved hvilken dosis.

Acitretin, vitamin A og andre retinoider kan forårsage misdannelser hos forskellige

dyrearters unger, selv ved de dosisniveauer, der anbefales til mennesker. Da acitretin er

teratogent hos dyr ved humane dosisniveauer, er acitretin absolut kontraindiceret under

graviditet, og kvinder i den fødedygtige alder må ikke behandles med acitretin, hvis

graviditet ikke kan udelukkes (se pkt. 4.3).

56280_spc.docx

Side 5 af 13

Ved behandling af kvindelige patienter i den fødedygtige alder med en meget alvorlig

eller invaliderende klinisk tilstand, kan den behandlende læge overveje at ordinere

acitretin, såfremt der ikke foreligger alternativ behandling. Acitretin bør kun ordineres af

læger, der har erfaring med behandling med systemiske retinoider, fortrinsvis

dermatologer, og som er opmærksomme på den teratogene risiko forbundet med

acitretin, hvis det anvendes under graviditeten.

Omdannelse af acitretin til etretinat forstærkes af alkohol. Dannelsen in vivo af etretinat

fra acitretin med samtidig indtagelse af alkohol, kan ikke udelukkes. Etretinat er også

teratogen. Eftersom etretinat lagres i fedtvæv og har en længere

elimineringshalveringstid (ca. 120 dage) end acitretin, må kvinder i den fødedygtige

alder ikke indtage ethanol under behandling med acitretin. Kvinder i den fødedygtige

alder bør fortsætte med at anvende prævention i 3 år efter behandlingsophør.

Inden acitretinbehandling påbegyndes, skal de potentielle risici opvejes mod den

forventede terapeutiske virkning. Derudover skal en række forholdsregler følges NØJE:

Acitretin er kontraindiceret i enhver kvinde i den fødedygtige alder, medmindre

hver af de følgende betingelser er opfyldt:

1) Patienten lider af en alvorlig forstyrrelse af keratiniseringen som er resistent over for

standardbehandling.

2) Hun er i stand til at forstå og følge lægens anvisninger.

3) Hun er i stand til at tage den fastsatte prævention pålideligt og uden undtagelse.

4) Det er absolut nødvendigt, at alle kvinder i den fødedygtige alder, der skal i

behandling med acitretin bruger prævention (helst 2 komplementære metoder) uden

afbrydelse i fire uger før, under og i 3 år efter seponering af behandlingen med

acitretin. Patienten skal instrueres om straks at kontakte en læge i tilfælde af mistanke

om graviditet.

5) Behandlingen bør ikke påbegyndes, før den anden eller tredje dag i den næste

normale menstruation.

6) I begyndelsen af behandlingen, skal en negativ graviditetstest fremvises (minimum

følsomhed 25 mIE / ml) højst tre dage før den første dosis bliver givet. Under

behandlingen, bør graviditetstest foretages med månedlige intervaller. En negativ

graviditetstest ikke ældre end 3 dage er obligatorisk, før yderligere behandling

ordineres. Efter at have stoppet behandling, bør graviditetstest udføres med 1-3

måneders mellemrum i en periode på 3 år efter den sidste dosis er givet.

7) Før behandling med acitretin påbegyndes, skal lægen give patienter i den fødedygtige

alder detaljerede oplysninger om de forholdsregler, der skal tages og om risikoen for

meget alvorlige misdannelser hos fostret og de mulige konsekvenser, hvis graviditet

opstår under behandling med acitretin eller inden for 3 års seponering af

behandlingen.

8) Den samme effektive og sammenhængende antikonception skal tages hver gang

terapi gentages, uanset hvor lang den mellemliggende periode kan have været, og

skal fortsættes i tre år bagefter.

56280_spc.docx

Side 6 af 13

9) Hvis graviditet opstår, på trods af disse forholdsregler, er der stor risiko for alvorlig

misdannelse af fosteret (f.eks. kraniofacial defekter, hjerte-kar eller CNS

misdannelser, knogle og thymus defekter) og forekomsten af spontan abort er øget.

Denne risiko gælder især under behandling med acitretin og i 2 måneder efter

behandlingen. I op til 3 år efter acitretin seponering er risikoen lavere (især hos

kvinder, der ikke har drukket alkohol), men kan ikke helt udelukkes (på grund af

mulig dannelse af etretinat).

Kvinder i den fødedygtige alder må ikke indtage alkohol (i drikkevarer, mad eller

medicin) under behandling med acitretin og i to måneder efter ophør af acitretin

behandling (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.2).

Primær svangerskabsforebyggende metode kan være en hormonel kombinationsprævention

eller et intrauterint device og det anbefales, at et kondom eller membran (cap) også

anvendes. Lavdosis progesteron (mini-piller) anbefales ikke på grund af tegn på mulig

interferens med deres præventive effekt.

For mandlige patienter behandlet med acitretin, viser tilgængelige data, baseret på niveauet

af maternel eksponering fra sæd og sperma en minimal, men om nogen, risiko for teratogen

effekt.

Graviditet

Acitretin er kontraindiceret hos gravide kvinder (se pkt. 4.3).

Amning

Acitretin er lipofilt og passerer ind i modermælken. Patienter må ikke amme under

behandling med acitretin (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Acitretin har moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Nedsat nattesyn er blevet rapporteret med acitretin behandling (se pkt. 4.8). Patienterne bør

informeres om dette potentielle problem og tilrådes at være forsigtige, når de kører bil eller

betjener et køretøj om natten.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger ses hos de fleste patienter, der får acitretin. Men de forsvinder som regel, når

dosis reduceres eller behandlingen seponeres. En indledende forværring af psoriasis

symptomerne ses undertiden i begyndelsen af behandlingsperioden.

De hyppigst observerede bivirkninger er symptomer på hypervitaminose A, f.eks. tørhed af

læberne, som kan afhjælpes ved anvendelse af en fed salve.

De rapporterede bivirkninger for acitretin er anført nedenfor efter systemorganklasse og

frekvens.

Frekvenser defineres som

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

56280_spc.docx

Side 7 af 13

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

56280_spc.docx

Side 8 af 13

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke kendt

Vulvovaginit på grund af Candida albicans.

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktion type I.

Nervesystemet

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Hovedpine.

Svimmelhed.

Perifer neuropati

Paræstesi, benign intrakraniel hypertension

(se pkt. 4.4)

Øjne

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Tørhed og betændelse i øjnenes slimhinder

(konjunktivit, keratit, xeroftalmi), der kan

medføre intolerance overfor brug af

kontaktlinser.

Sløret syn.

Svækket nattesyn (se pkt. 4.4),

hornhindeulcerationer.

Øre og labyrint

Ikke kendt

Nedsat hørelse, tinitus.

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt

Rødmen, systemisk vaskulær lækage-

syndrom/retinoinsyresyndrom.

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig

Ikke kendt

Tørhed og betændelse i slimhinderne (f.eks.

epistaxis og rhinitis).

Dysfoni.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Mundtørhed, tørst.

Stomatitis, gastrointestinale lidelser (f.eks.

mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning).

Gingivit (tandkødsbetændelse).

Smagsforstyrrelser, rektal blødning.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Meget sjælden

Hepatitis.

Gulsot.

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Tørre læber, cheilitis (som kan føre til

rhagader), tør hud, pruritus, alopeci,

eksfoliation (specielt i håndfladen og på

fodsålen, men kan også optræde andre steder).

56280_spc.docx

Side 9 af 13

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Hudskørhed, fedtet hud, dermatit, unormal

hårstruktur, skøre negle, paronykie, erythem.

Rhagades, bulløs dermatit,

fotosensibilitetsreaktioner.

Pyogent granulom, madarose, angioødem,

urticaria, fortynding af huden, eksfoliativ

dermatitis.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Meget sjælden

Artralgi, myalgi.

Eksostose, smerter i knoglerne,

vedligeholdelses- behandling kan forårsage

forværring af en allerede eksisterende spinal

hyperostose, i fremkomst af nye

hyperostotiske læsioner og i ekstraskeletale

kalcifikationer som også er set ved

længerevarende systemisk behandling med

retinoider (se pkt. 4.4).

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Perifere ødemer.

Undersøgelser

Meget almindelig

Forhøjet serum-cholesterol, forhøjelse af

serum-triglycerider, unormale

leverfunktionstal (inklusive transaminaser og

alkalisk phosphatase; ændringerne er

sædvanligvis forbigående og reversible).

(se pkt. 4.4)

Hyperlipidæmi. Ved behandling med høje

doser af acitretin er der set reversibel

forhøjelse af serum-triglycerider og serum-

cholesterol især hos høj-risiko patienter

(patienter der lider af forstyrrelser i lipid

metabolismen, diabetes mellitus, adipositas,

alkoholisme) (se pkt. 4.4). En dertil knyttet

risiko for atherogenese kan ikke udelukkes

hvis disse tilstande varer ved.

Pædiatrisk population

Der har været lejlighedsvise rapporter om knogle forandringer i børn, inklusive præmatur

epifyselukning, skelet hyperostosis og extraossøs forkalkning efter lang tids behandling

med etretinat, disse symptomer kan forventes med acitretin. Hos børn skal vækstparametre

og knoglernes udvikling overvåges nøje.

Diabetikere

Retinoider kan enten forbedre eller forværre glucosetolerance (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

56280_spc.docx

Side 10 af 13

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I tilfælde af akut overdosering skal Acitretin "Orifarm" omgående seponeres. Yderligere

forholdsregler er ikke nødvendige på grund af præparatets ringe toksicitet.

Symptomer på overdosering svarer til symptomer ved akut hypervitaminose A, f.eks.

hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, døsighed, irritabilitet, og kløe.

4.10

Udlevering

NBS (kun til sygehuse og speciallæger i dermato-venerologi)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 05 BB 02. Midler mod psoriasis til systemisk brug.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Acitretin, den aktive ingrediens i Acitretin "Orifarm", er en syntetisk aromatisk analog af

retinsyre og hovedmetabolitten af etretinat, som i flere år har været anvendt til behandling

af psoriasis og andre sygdomme, der involverer hudens kreatinisering.

Acitretin har en normaliserende virkning på keratinisering, celledifferentiering og

celleproliferation i huden.

Virkningen af Acitretin "Orifarm" er rent symptomatisk; virkningsmekanismen er for

nærværende stort set ukendt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Acitretin når maksimal plasmakoncentration 1-4 timer efter indtagelse af lægemidlet. Når

acitretin indtages sammen med mad eller mælk, fordobles maksimal plasmakoncentration

) og eksponering (AUC) for acitretin i forhold til fastende tilstand, mens perioden til

maksimal plasmakoncentration (t

) nås er den samme. Biotilgængeligheden af oralt

administreret acitretin forøges ved samtidig indtag af mad. Biotilgængeligheden af en

enkelt dose er ca. 60 %, men variationen mellem patienter er betydelig (36-95 %).

Fordeling

Acitretin er meget lipofilt og penetrerer let ind i vævene. Proteinbindingen af acitretin

overstiger 99 %.

I dyreforsøg passerede acitretin placentabarrieren i mængder der var nok til at fremkalde

fosterskader.

På grund af stoffets lipofile karakter kan det antages, at det passerer over i modermælk i

anselige mængder.

56280_spc.docx

Side 11 af 13

Biotransformation

Acitretin metaboliseres ved isomerisation til 13-cis isomeren (cis acitretin), ved glucuroni-

dation og spaltning

af sidekæden.

Elimination

Flerdosis undersøgelser på patienter på 21-70 år viste en eliminations halveringstid på ca.

50 timer for acitretin og 60 timer for hovedmetabolitten i plasma, cis acitretin, som også er

teratogen.

Anvendes den længste eliminations halveringstid som observeredes i disse patienter, for

acitretin (96 timer) og cis acitretin (123 timer), og antages liniær kinetik kan det forudses at

mere end 99 % af lægemidlet elimineres indenfor 36 dage efter ophør af en

længerevarende behandling.

Yderligere faldt plasmakoncentrationen af acitretin og cis acitretin til under det målelige

niveau (< 6 ng/ml) inden for 36 dage efter seponering af behandlingen.

Acitretin udskilles fuldstændigt som metabolitter, omtrent ligeligt fordelt, via nyrerne og

galden.

Klinisk evidens har vist, at etretinat kan dannes ved samtidig indtagelse af acitretin og

alkohol. Etretinat er meget teratogent og har en længere halveringstid (ca. 120 dage) end

acitretin (se pkt. 4.4, 4.5 og 4.6).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Acitretin har vist teratogen virkning hos dyr, selv i lave doser. Ingen dyreforsøg har vist

kræftfremkaldende, mutagene eller hepatotoksiske virkninger.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Maltodextrin

Cellulose, mikrokrystallinsk

Natrium ascorbat

Dinatriumedetat

Poloxamer

Kapselskal

Gelatine

Titandioxid (E171)

Jernoxid rød (E172)

Jernoxid gult (E172)

Jernoxid sort (E172)

Blæk

Shellac

Titandioxid (E171)

propylenglycol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

56280_spc.docx

Side 12 af 13

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Alu-Alu (PA/Alu/PVC) blister, i kartonæske.

Pakningsstørrelser

10 mg: 50 og 100 stk.

25 mg: 30, 50 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg:

56275

25 mg:

56280

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. august 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

56280_spc.docx

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her