Aciclovir "Hospira"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Aciclovir "Hospira" 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 25 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Aciclovir "Hospira" 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30324
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir

Hospira

25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

(sterilt koncentrat)

aciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Aciclovir Hospira

Sådan skal du bruge Aciclovir Hospira

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Aciclovir Hospira er en antiviral medicin. Den anvendes:

til at behandle svær herpes genitalis (sår på kønsdelene)

til at forebygge eller behandle

Herpes simplex

-infektioner (kan forekomme som

forkølelsessår omkring læberne eller som blærer andre steder på huden, herunder

kønsdelene) hos patienter med nedsat immunforsvar

til at behandle

Herpes simplex

-infektioner hos nyfødte og spædbørn op til 3 måneder

til at behandle

Varicella zoster

-virusinfektioner (f.eks. skoldkopper eller helvedesild)

til at behandle herpes encephalitis (hjernebetændelse efter en infektion med herpes).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Aciclovir Hospira

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Aciclovir Hospira:

hvis

allergisk

over

aciclovir

eller

valaciclovir

eller

øvrige

indholdsstoffer i Aciclovir Hospira (angivet i punkt 6).

Tag ikke Aciclovir Hospira, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, skal du

tale med din læge, før du bruger Aciclovir Hospira.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Aciclovir Hospira:

hvis du har alvorlige problemer med dine nyrer

hvis du er over 65 år gammel

Hvis du ikke er sikker på, om ovennævnte gælder for dig, skal du tale med din læge, før du

bruger Aciclovir sterilt koncentrat.

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med vand, mens du bliver behandlet med aciclovir

Brug af anden medicin sammen med Aciclovir Hospira

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

omfatter medicin uden recept, herunder naturmedicin.

Fortæl især lægen, hvis du tager følgende lægemidler, da nogle af dem kan påvirke Aciclovir

Hospira, for eksempel:

probenecid (et lægemiddel, der anvendes til behandling af urinsyregigt)

cimetidin (et lægemiddel, der anvendes til at nedsætte mængden af mavesyre)

tacrolimus, ciclosporin, mycophenolatmofetil (et lægemiddel, der anvendes til at

forebygge transplantatafstødning)

theophyllin (et lægemiddel, der anvendes til at behandle visse

vejrtrækningsproblemer)

lithium (et lægemiddel, der anvendes til behandling af bipolar lidelse)

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Aciclovir Hospira indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 2,67 mg/ml (0,166 mmol/ml) natrium. Dette skal tages i

betragtning hos patienter, der er på kontrolleret natriumfattig diæt.

3. Sådan skal du bruge Aciclovir Hospira

Dette lægemiddel skal fortyndes med en opløsning, som f.eks. natriumchlorid 0,9 %, før det

gives til dig. Det gives til dig som en langsom infusion (drop) i en vene i løbet af 1 time. Du

får måske væske for at sikre, at du ikke bliver dehydreret.

Hvis du ved et uheld får Aciclovir Hospira i øjnene eller på huden, skal du straks fortælle det

til lægen eller sygeplejersken, så det kan blive skyllet væk.

Dosering

Den dosis, du får, og hvor ofte du får den, vil blive bestemt af din læge og vil afhænge af din

medicinske tilstand, alder, højde og vægt, og hvor godt dine nyrer fungerer.

Behandling med aciclovir varer sædvanligvis i 5 dage, afhængigt af hvor hurtigt du får det

bedre. Behandling af herpes encephalitis varer imidlertid normalt i mindst 10 dage. Hos

meget unge spædbørn vil behandlingen af herpes typisk vare i 14 dage ved betændelse i

hud/øjne/mund, og i 21 dage ved infektioner, der påvirker hele kroppen.

Hvis aciclovir gives for at forebygge en virusinfektion, vil det blive givet i den periode, som

din læge mener, at du har risiko for at få en infektion.

Hvis du har brugt for meget eller for lidt Aciclovir

Hospira

Du vil få dette lægemiddel på et hospital under tilsyn af en læge. Det er usandsynligt, at du

vil få for meget eller for lidt, men fortæl det til lægen eller sygeplejersken, hvis du har

spørgsmål.

Hvis du har fået for meget aciclovir, kan du:

føle dig forvirret eller ophidset

have hallucinationer (se eller høre ting, der ikke er der)

få krampeanfald

blive bevidstløs (koma)

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får en af følgende bivirkninger, skal du straks fortælle det til lægen:

Alvorlig allergisk reaktion – du kan få et pludseligt kløende udslæt (nældefeber),

hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals (som kan gøre det

vanskeligt at synke eller trække vejret), og kan få fornemmelsen af at være ved at

besvime.

Ændringer i blodets sammensætning, f.eks. blodmangel og/eller et lavere antal hvide

blodlegemer og/eller et lavere antal blodplader (som fører til uforklarlige blå mærker).

Din læge kan tage blodprøver for at overvåge disse symptomer.

Gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene (gulsot)

Smerter eller hævelser på injektionsstedet under eller umiddelbart efter

indsprøjtningen.

Kramper eller anfald.

Forvirring eller unormale eller usammenhængende tanker (psykose).

Hallucinationer.

Ophidselse.

Rysten eller skælvende bevægelser.

Koma.

Vejrtrækningsbesvær, kortåndethed.

Besvær med at styre bevægelser.

Problemer med at tale.

Nyreproblemer eller -svigt, herunder blod i urinen.

En alvorlig form for udslæt med kløende lyserøde til røde pletter (erythema

multiforme), som kan danne blærer hos patienter, der har et svækket immunsystem:

- en sjælden lidelse i blodets evne til at størkne, der kaldes trombotisk

trombocytopenisk purpura. Det viser sig som blå mærker, hovedpine,

hallucinationer og også blodpropper i nyrerne

- en alvorlig form for blodmangel, der kaldes hæmolytisk uræmisk syndrom.

Den kan få dig til at se bleg ud, og føle dig træt pga. blodmangel, og give dig

blå mærker og nyreproblemer.

Disse bivirkninger er meget sjældne.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

betændelse (ømhed, rødme og hævelse) langs venen, der anvendes til infusionen

føle sig eller være utilpas

udslæt, nældefeber eller følsomhed over for lys på huden

ændringer i lever- og nyrefunktion (din læge kan tage blodprøver for at overvåge din

lever- og nyrefunktion)

kvalme

opkastning

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

nedsat antal røde blodlegemer (blodmangel)

nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)

nedsat antal blodplader (trombocytopeni)

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

svedtendens eller feber

hovedpine

mavesmerter

diarré

svimmelhed

træthed

en følelse af at være usædvanlig søvnig

hjerneskade (encephalopati)

smerter i nedre eller øvre del af lænden, i nyreregionen eller smerter ved vandladning

(nyresmerter)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

tørst

lavt blodtryk (du kan blive svimmel, når du rejser dig)

bristning af røde blodlegemer (hæmolyse)

problemer med de små blodkar (leukocytoklastisk vasculit)

prikkende fornemmelse eller følelsesløshed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Udløbsdato

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab.

Synlige tegn på nedbrydning

Brug ikke lægemidlet, hvis der er synlige partikler i det.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir Hospira indeholder:

Aktivt stof: aciclovir. 1 ml sterilt koncentrat indeholder 25 mg aciclovir (som

aciclovirnatrium).

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre anvendes til justering af pH-værdi i opløsningen.

Udseende og pakningsstørrelser

Aciclovir Hospira er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat). Dette

betyder, at det er en koncentreret opløsning, som fortyndes og herefter gives som en infusion

(drop). Det leveres i glasbeholdere, der kaldes hætteglas.

Det kan fås i pakninger med:

5 x 250 mg/10 ml hætteglas

5 x 500 mg/20 ml hætteglas

1 x 1 g/40 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hospira UK Limited,

Horizon, Honey Lane, Hurley,

SL6 6RJ Maidenhead,

Storbritannien

Repræsentant

Hospira Nordic AB

Vetenskapsvägen 10

191 90 Sollentuna

Sverige

Fremstiller

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, SL6 6RJ Maidenhead, Storbritannien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aciclovir Hospira 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

(sterilt koncentrat)

Nedenstående oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Ud over oplysningerne i pkt. 3 gives her praktiske oplysninger om klargøring/håndtering af

lægemidlet.

Uforligeligheder

Aciclovirnatrium er rapporteret uforligneligt med opløsninger af amifostin, amsacrin,

aztreonam, diltiazemhydrochlorid, dobutaminhydrochlorid, dopaminhydrochlorid,

fludarabinphosphat, foscarnetnatrium, idarubicinhydrochlorid, meropenem, morfinsulfat,

ondansetronhydrochlorid, pethidinhydrochlorid, piperacillinnatrium, tazobactamnatrium,

sargramostim og vinorelbintartrat.

Bakteriostatisk vand til injektionsvæsker indeholdende parabener eller benzylalkohol må ikke

anvendes.

Biologiske eller kolloide væsker (f.eks. blodprodukter, proteinholdige opløsninger) er

uforligelige med aciclovirnatrium.

Regler for anvendelse og håndtering

Kun til intravenøs infusion.

Aciclovir 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder ingen

konserveringsmidler. Fortynding skal derfor udføres umiddelbart før brug under fuldt

aseptiske forhold, og eventuel ubrugt opløsning skal bortskaffes.

Opbevaring i køleskab frarådes, da der kan forekomme udfældning.

Til voksne anbefales anvendelse af infusionsposer med 100 ml infusionsvæske, selv hvis dette

vil give en koncentration af aciclovir væsentligt under 0,5 % w/v. Således kan en 100 ml

infusionspose anvendes til enhver dosis mellem 250 mg og 500 mg aciclovir, mens der skal

anvendes 2 poser til doser mellem 500 og 1000 mg. Aciclovir 25 mg/ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning, bør ikke fortyndes til en koncentration højere end 5 mg/ml (0,5 %

w/v) til administration ved infusion. Efter tilsætning af Aciclovir Hospira 25 mg/ml,

koncentrat til infusionsvæske, opløsning, til en infusionsopløsning, skal blandingen rystes for

at sikre grundig opblanding.

Til børn og nyfødte, hvor det er tilrådeligt at holde mængden af infusionsvæske på et

minimum, anbefales det, at fortynding sker på basis af 4 ml opløsning, (100 mg aciclovir)

tilsat 20 ml infusionsvæske.

Ved fortynding i henhold til de anbefalede dosisregimer er Aciclovir Hospira 25 mg/ml,

koncentrat til infusionsvæske, opløsning, forligeligt med følgende infusionsvæsker:

Natriumchlorid 0,9 % w/v til intravenøs infusion

Natriumchlorid (0,18 % w/v) og glucose (4 % w/v) til intravenøs infusion

Natriumchlorid (0,9 % w/v) og glucose (5 % w/v) til intravenøs infusion

Natriumchlorid (0,45 % w/v) og glucose (2,5 % w/v) til intravenøs infusion

Natriumlaktatblanding til intravenøs infusion (Hartmanns opløsning)

Aciclovir 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæsker, opløsning, indeholder ingen

konserveringsmidler.

Hvis der forekommer synlig uklarhed eller krystallisering i opløsningen før eller under

infusion, skal opløsningen kasseres.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

Hydromorphone HCL Injection USP by Hospira: Recall - Potential For Empty Or Cracked Glass Vials

Hydromorphone HCL Injection USP by Hospira: Recall - Potential For Empty Or Cracked Glass Vials

Use of or exposure to cracked units may be associated with adverse events such as sharps injury to healthcare professionals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Labetalol Hydrochloride Injection by Hospira: Recall - Potential For Cracked Glass At Rim Surface Of Vials

Labetalol Hydrochloride Injection by Hospira: Recall - Potential For Cracked Glass At Rim Surface Of Vials

Cracked vials may result in a lack of sterility assurance. Use of or exposure to a non-sterile product may be associated with adverse events such as fever, chills, sepsis or invasive systemic infections in patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

VINCRISTINE SULFATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

VINCRISTINE SULFATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VITAMIN K1 (Phytonadione) Injection, Emulsion [Hospira, Inc.]

VITAMIN K1 (Phytonadione) Injection, Emulsion [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

LORAZEPAM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LORAZEPAM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

CALCIUM CHLORIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

CALCIUM CHLORIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

AQUASOL A (Vitamin A Palmitate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

AQUASOL A (Vitamin A Palmitate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MEROPENEM Injection, Powder, For Solution [Hospira, Inc.]

MEROPENEM Injection, Powder, For Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MORPHINE SULFATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

MORPHINE SULFATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Hospira, Inc]

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Hospira, Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

NEUT SODIUM BICARBONATE (Sodium Bicarbonate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

NEUT SODIUM BICARBONATE (Sodium Bicarbonate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

VINORELBINE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

VINORELBINE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

LEVETIRACETAM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LEVETIRACETAM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

DEFEROXAMINE MESYLATE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc.]

DEFEROXAMINE MESYLATE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

DOBUTAMINE (Dobutamine Hydrochloride) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

DOBUTAMINE (Dobutamine Hydrochloride) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

ISUPREL (Isoproterenol Hydrochloride) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

ISUPREL (Isoproterenol Hydrochloride) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

PARICALCITOL Injection, Solution [Hospira, Inc.]

PARICALCITOL Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENTANYL CITRATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

FENTANYL CITRATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

ROCURONIUM BROMIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

ROCURONIUM BROMIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

MILRINONE LACTATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

MILRINONE LACTATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

PROPOFOL Injection, Emulsion [Hospira, Inc.]

PROPOFOL Injection, Emulsion [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

ATRACURIUM BESYLATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

ATRACURIUM BESYLATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

IMIPENEM AND CILASTATIN Injection, Powder, For Solution [Hospira, Inc.]

IMIPENEM AND CILASTATIN Injection, Powder, For Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

ARGATROBAN Injection, Solution [Hospira, Inc.]

ARGATROBAN Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

TALWIN (Pentazocine Lactate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

TALWIN (Pentazocine Lactate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

NIPENT (Pentostatin) Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc.]

NIPENT (Pentostatin) Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

DROPERIDOL Injection, Solution [Hospira, Inc.]

DROPERIDOL Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

HEPARIN SODIUM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Bortezomib Hospira (Hospira UK Limited)

Bortezomib Hospira (Hospira UK Limited)

Bortezomib Hospira (Active substance: bortezomib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)412 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

DIAZEPAM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

DIAZEPAM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

SUFENTANIL CITRATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

SUFENTANIL CITRATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

CIPROFLOXACIN Injection, Solution [Hospira, Inc.]

CIPROFLOXACIN Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

18-12-2017

AMIDATE (Etomidate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

AMIDATE (Etomidate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed