Acanto Prima

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Acanto Prima Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 80 g/kg picoxystrobin; 300 g/kg cyprodinil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Acanto Prima Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 3-172
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

www.syngenta.dk

BRUGSANVISNING

Acanto

®

Prima

Acanto

®

Prima er et bredtvirkende svampemiddel mod sygdomme i byg, hvede, rug, triticale og

havre.

01 Produktdata

Aktivstof Picoxystrobin 80 g/kg + Cyprodinil 300 g/kg

Fareklasse

Miljøfarlig

Emballage

5 kg

Opbevaring

Tørt og frostfrit, tåler dog kortvarig

frost (ned til -10

C i 14 dage)

02 Godkendt anvendelse

Acanto

Prima må kun anvendes til svampebekæmpelse i byg,

hvede, rug, triticale og havre.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Følgende interval mellem sprøjtning og høst skal overholdes:

42 dage

Hvede, rug, triticale og havre

2 måneder

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vand-

løb og søer m.v.).

04 Virkemåde og virkningsspektrum

Begge aktivstoffer virker systemisk i planten og har desuden en

bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Aktivstofferne har

primært en forebyggende effekt, men picoxystrobin har også

nogen kurativ effekt på svampesygdomme. Acanto

Prima be-

kæmper

svampesygdomme

mest

effektivt

inden

svampen

etablerer sig på planten, derfor skal midlet udbringes så snart de

første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående

angreb. Kornet vil være beskyttet mod svampeangreb de næste

3-6 uger afhængig af vækststadie, væksthastighed, sygdoms-

angreb og dosering. Acanto® Prima er yderst skånsom overfor

afgrøden, hvilket sammen med god sygdomsbekæmpelse, god

langtidseffekt og forgrønnende effekt, giver høje udbytter af god

kvalitet.

Acanto

Prima virker mod følgende svampesygdomme:

Byg

Bygmeldug, bygbladplet, bygrust, skoldplet.

Hvede

Hvedebladplet, hvedebrunplet og brunrust.

Moderat effekt: Gulrust, hvedemeldug og

knækkefodsyge.

Rug og triticale Meldug, skoldplet, brunrust. Moderat effekt

knækkefodsyge.

Havre

Meldug, havrebladplet, kronrust.

Resistens:

Acanto

Prima indeholder de to aktivstoffer picoxystrobin og

cyprodinil med forskellig virkningsmekanisme. Der er ikke

fundet krydsresistens og i de tilfælde hvor begge aktivstoffer er

effektive overfor sygdommen er Acanto

Prima velegnet i en

resistensstrategi.

For at undgå udbredning af resistens er det vigtigt at følge de

angivne retningslinier for anvendelse af strobiluriner i korn.

1. Anvend maksimalt to sprøjtninger med Acanto

Prima eller

andre strobilurinholdige produkter pr. sæson. I byg dog kun en

gang.

2. Anvend Acanto

Prima forebyggende eller så tidligt som

muligt i infektionsforløbet

3. Bland Acanto

Prima med triazoler i hvede ved bekæmpelse

af hvedegråplet og hvedebrunplet

4. Anvend doseringer, både af Acanto

Prima og blandingspart-

ner, der giver en effektiv bekæmpelse.

05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Sprøjtning

udføres

straks,

når

første

symptomer

svampeangreb konstateres, eller når der er udsigt til forestående

angreb afhængig af klima og sortsforhold. Acanto® Prima kan

anvendes fra kornets buskningsstadie og indtil efter skridning

(senest i BBCH 61 i alle kornarter)

Højeste dosis anvendes ved stort smittetryk i modtagelige sorter

og/eller ved ugunstige sprøjteforhold.

Afgrøde

Dosering Bemærkninger

Vårbyg

BBCH 31-61

0,5-1,5 kg/ha En sprøjtning er normalt tilstrækkelig

i vårbyg. Optimalt tidspunkt er ved

begyndende angreb oftest

BBCH 32-45.

Max dosering 1,5 kg/ha pr. sæson.

Vinterbyg

BBCH 31-61

0,5-1,5 kg/ha En sprøjtning er normalt tilstrækkelig

i vinterbyg. Optimalt tidspunkt er ved

begyndende angreb oftest

BBCH 32-45.

Max dosering 1,5 kg/ha pr. sæson.

Hvede

BBCH 31-32

0,75-1,5 kg/ha Mod knækkefodsyge anvendes

højeste dosering.

BBCH 37-61

0,75-1,5 kg/ha Ved angreb af hvedegråplet blandes

med et effektivt triazol.

Max dosering 1,5 kg/ha pr. sæson.

Rug og triticale

BBCH 31-32

0,75-1,5 kg/ha Mod knækkefodsyge anvendes

højeste dosering.

BBCH 37-65

0,75-1,5 kg/ha En sprøjtning er normalt tilstrækkelig

i rug.

Max dosering 1,5 kg/ha pr. sæson.

Havre

BBCH 31-61

0,5-1,5 kg/ha En sprøjtning er normalt tilstrækkelig

i havre. Optimalt tidspunkt er ved

begyndende angreb oftest

BBCH 32-45.

2006–01 Brugsanvisning • Acanto Prima •• side 1 (2)

Syngenta Crop Protection A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel 32 87 11 00, Fax 32 87 11 99, E-mail: dk.syngenta@syngenta.com

www.syngenta.dk

2006–01 Brugsanvisning

• Acanto Prima

•• side 2 (2)

Max dosering 1,5 kg/ha pr. sæson.

06 Sprøjteteknik, rengøring m.m.

Det anbefales at bruge 100-200 l vand pr. ha. Højeste vand-

mængde i tætte afgrøder hvor der er risiko for afdrift til søer og

vandløb, bør der anvendes “low drift” dyser.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt med vand, tilsæt Acanto

Prima under om-

røring. Omrør under udsprøjtning som bør afsluttes få timer

efter blanding. Sprøjtevæske bør ikke henstå i sprøjten i længere

tid.

Forslag til sprøjteteknik (normale forhold):

Dyse

Vand (l/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 02

ISO F 03

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift ("Low drift"):

Dyse

Vand (l/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 02

ISO F 03

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift (“Hardi

Twin”):

Dyse

Vand (l/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 01

ISO F 025

ISO F 03

Rengøring af sprøjteudstyr

Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart

efter brug.

HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn

eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast under-

lag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten

bedst i marken.

TANKSPULEDYSE MONTERET

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér

alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra

det selvrensende filter udløses.

1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent

vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte

skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes

ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100 - 200 l /

1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt

lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød.

Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter,

inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet

kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre

mængde skyllevand, end få gange med en større mængde

skyllevand.

4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblan-

ding.

5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet

sprøjtes ud gennem bom/dyser.

Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2)

også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan

punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens

man kører hjem.

INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET

I stedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt

3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.

07 Optimale virkningsforhold

Svampeudvikling: Acanto

Prima skal anvendes tidligt, mens

symptomerne på angreb er svage.

Afgrøden: I god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere

sprøjtninger. Langtidseffekten afhænger udover af doserings-

størrelsen og sygdomstrykket også af afgrødens udvikling.

Regnfasthed: Acanto

Prima er regnfast efter 2 timer.

Temperatur: Acanto

Prima kan anvendes, når dagtemperatu-

ren er over 8-10 grader. Virkningen af produktet er i øvrigt ikke

særlig temperatur afhængig.

08 Tankblanding

Alle nedennævnte produkter kan anvendes i tankblanding med

Acanto

Prima under forudsætning af at brugstidspunktet for

begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandings-

partner der anvendes er det vigtigt at begge etiketforskrifter

omkring sprøjtefrister m.m. overholdes. Bland aldrig Acanto

Prima med mere end et produkt, herunder indbefattet anven-

delse af spredemidler.

Midler mod en- og tokimbladet ukrudt

MCPA

, Express

, Ally

, Harmony

Plus, Oxitril

, Starane

180, Topik

Midler til vækstregulering

Moddus

, CCC.

Midler til bladsygdomme

Tern

, Zenit

575 EC, Folicur

, Opus

, Juventus

, Bumper

Opus

Team

Midler mod insekter

Karate

, Pirimor

og Mavrik

09 Omsåning - efterfølgende afgrøder

Der er ingen restriktioner efter anvendelse af Acanto® Prima.

For mere information om produktet se vores hjemmeside

www.syngenta.dk

Registrerede varemærker:

Syngenta Group Company: Acanto

®

, Karate

®

, Moddus

®

, Pirimor

®

,Topik

®

, Zenit

®

www.dupontagro.dk

DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.

DuPont Danmark ApS

Skøjtevej 26 - 2770 Kastrup

Tlf. 32 47 98 00

www.dupontagro.dk