Abstral

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Abstral 100 mikrogram resoribletter, sublinguale
 • Dosering:
 • 100 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • resoribletter, sublinguale
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Abstral 100 mikrogram resoribletter, sublinguale
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57296
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, De vil vide.

– Lægen har ordineret Abstral til Dem personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som De har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De

får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage

Abstral

3. Sådan skal De tage Abstral

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Abstral er beregnet til behandling af voksne

personer, som allerede regelmæssigt tager

stærke, smertelindrende lægemidler (opioider)

mod vedvarende cancersmerter, men som kræver

behandling af gennembrudssmerter. Hvis De ikke

er sikker, så tal med lægen.

Gennembrudssmerter er smerter, der kommer

pludseligt, selv om De har taget eller brugt Deres

sædvanlige opioide smertelindrende medicin.

Det aktive stof i Abstral sublinguale resoribletter er

fentanyl. Fentanyl tilhører en gruppe af stærke

smertestillende lægemidler, der kaldes opioider.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER

AT TAGE ABSTRAL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Abstral:

• hvis De er allergisk over for fentanyl eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Abstral (angivet i

punkt 6).

• hvis De har alvorlige vejrtrækningsproblemer.

• hvis De ikke regelmæssigt bruger ordineret

medicin (opioider) (f.eks. codein, fentanyl,

hydromorphon, morfin, oxycodon, pethidin)

hver dag i henhold til et regelmæssigt skema,

i mindst en uge, for at kontrollere Deres

vedvarende smerte. Hvis De ikke har brugt

denne slags medicin, må De ikke anvende

Abstral, fordi det kan øge risikoen for, at Deres

åndedræt kunne blive faretruende langsomt

og/eller overfladisk eller endda helt ophøre.

• hvis De lider af andre kortvarige smerter end

gennembrudssmerter.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De

tager Abstral, hvis De har eller for nylig har oplevet

noget af følgende, fordi lægen er nødt til at tage

hensyn hertil, når han/hun ordinerer Deres dosis:

• et kranietraume, fordi Abstral kan skjule

omfanget af traumet.

• vejrtrækningsproblemer eller myasthenia gravis

(en tilstand der er karakteriseret ved

muskelsvaghed).

• problemer med Deres hjerte, især en meget

langsom hjertefrekvens.

• lavt blodtryk.

• lever- eller nyresygdom, fordi det kan kræve, at

lægen skal justere dosis mere forsigtigt.

• en hjernesvulst og/eller forhøjet intrakranielt

tryk (en stigning i trykket inde i hjernen, som

giver svær hovedpine, kvalme/opkastning og

tågesyn).

• sår i munden eller mucositis (hævelse og rødme

inde i munden).

• tager medicin mod depression eller

antipsykotiske midler, se punktet om brug af

anden medicin sammen med Abstral.

Hvis De skal opereres, og De tager Abstral, skal De

fortælle det til lægen eller tandlægen.

Brug af anden medicin sammen med Abstral

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis De bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig (undtagen Deres sædvanlige opioide

smertestillende medicin).

Følgende medicin kan øge virkningen af Abstral:

• Visse typer svampedræbende medicin, der

indeholder ketoconazol eller itraconazol (bruges

til at behandle svampeinfektioner).

• Visse typer antibiotika, der bruges til at

behandle betændelser (såkaldte makrolid-

antibiotika f.eks. erythromycin).

• Visse typer medicin mod virus (såkaldte

proteasehæmmere, f.eks. ritonavir), der bruges

til at behandle infektioner, der er forårsaget af

vira.

• Medicin, der indeholder alkohol.

• Medicin, der kaldes monoaminooxidase (MAO)-

hæmmere, som bruges mod svær depression

og Parkinsons sygdom. Fortæl det til lægen,

hvis De har taget denne type medicin inden for

de sidste to uger.

Følgende medicin kan nedsætte virkningen af

Abstral:

• Visse stærke smertestillende midler af typen

partielle agonister/antagonister, f.eks.

buprenorphin, nalbuphin og pentazocin. De kan

få abstinenssymptomer (kvalme, opkastninger,

diarré, angst, kulderystelser, rysten og sved-

tendens), når De får disse lægemidler.

Abstral kan øge virkningen af medicin, der gør

Dem søvnig, herunder:

• Andre stærkt smertestillende lægemidler

(medicin af opioidtypen f.eks. mod smerter og

hoste).

• Bedøvelsesmidler til fuld narkose (bruges til at

få Dem til at sove under operationer).

• Muskelafslappende midler.

• Sovetabletter.

• Medicin til behandling af

○ depression.

○ allergier.

○ angst og psykose.

• Medicin, der indeholder clonidin (bruges til at

behandle højt blodtryk).

Risikoen for bivirkninger øges, hvis De tager

medicin, såsom visse former for medicin, mod

depression eller antipsykotiske midler. Abstral kan

påvirke disse lægemidler, og De kan opleve

ændringer af Deres mentale status (f.eks.

ophidselse, hallucinationer, koma) og andre

virkninger som en kropstemperatur over 38 °C,

øget hjertefrekvens, ustabilt blodtryk og overdrevne

reflekser, muskelstivhed, manglende koordination

og/eller mave-tarm-symptomer (f.eks. kvalme,

opkastning, diarré). Deres læge vil fortælle Dem,

om Abstral er egnet til Dem.

Brug af Abstral sammen med mad, drikke og

alkohol

Abstral kan få nogle personer til at føle sig døsige.

Drik ikke alkohol uden at rådføre Dem med lægen,

da det kan få Dem til at føle Dem mere døsig end

sædvanligt.

Drik ikke grapefrugtjuice, mens De er i behandling

med Abstral, da det kan øge Abstrals bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at

De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til

råds, før De tager dette lægemiddel

De må ikke tage Abstral, mens De er gravid,

medmindre lægen udtrykkeligt har sagt, at De skal.

Fentanyl kan gå over i modermælken og give

bivirkninger hos brystbarnet. Brug ikke Abstral,

hvis De ammer. De må ikke begynde at amme, før

der er gået mindst 5 dage efter den seneste dosis

af Abstral.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Abstral kan give bivirkninger, som

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Abstral kan nedsætte Deres mentale og fysiske

evne til at udføre potentielt farlige opgaver såsom

at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis De føler Dem svimmel, søvnig eller har

tågesyn, når De tager Abstral, må De ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE ABSTRAL

Tag altid Abstral

nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl ,så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Inden De tager Abstral første gang, vil lægen

forklare, hvordan Abstral skal tages for at

behandle Deres gennembrudssmerter effektivt.

Dette produkt må KUN bruges i overensstemmelse

med lægens instrukser. Det må ikke bruges af

andre, da det kan udgøre en ALVORLIG risiko for

deres helbred, især hos børn.

Abstral er en anden type medicin end den medicin,

De måske tidligere har taget mod gennembruds-

smerter. De skal altid tage den dosis Abstral,

som lægen har ordineret – det kan være en

anden dosis end den dosis, De måske har taget af

anden medicin mod gennembrudssmerter.

Behandlingsstart – at finde den mest passende

dosis

For at Abstral skal virke succesfuldt, er lægen nødt

til at bestemme den mest passende dosis til

behandling af Deres gennembrudssmerter. Abstral

fås i et udvalg af styrker. Det kan være, at De er

nødt til at prøve forskellige styrker af Abstral over

flere episoder af gennembrudssmerter for at finde

den mest passende dosis. Lægen vil hjælpe Dem

med at gøre dette og vil sammen med Dem finde

den optimale dosis.

Hvis ikke De får tilstrækkelig smertelindring med

én dosis, kan lægen bede Dem tage en ekstra

dosis til at behandle en episode af gennem-

brudssmerter. Tag ikke en dosis mere, medmindre

lægen siger det, da det kan resultere i en

overdosis.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Abstral

100 mikrogram og 200 mikrogram sublinguale resoribletter

fentanyl

170896P001

11/2016

Abstral

er et registreret varemærke, der tilhører Strakan International Limited.

Deres læge kan nogle gange råde Dem til at tage

en dosis på mere end en tablet ad gangen.

Gør kun dette efter lægens anvisninger.

Vent mindst 2 timer efter at have taget en dosis,

før De behandler Deres næste episode af

gennembrudssmerter med Abstral.

Fortsat behandling – efter De har fundet den mest

passende dosis

Når De og lægen har fundet en dosis af Abstral,

der kontrollerer Deres gennembrudssmerter, må

De tage denne dosis højst fire gange om dagen.

En dosis Abstral kan bestå af mere end én

resoriblet.

Vent mindst 2 timer efter at have taget en dosis,

før De behandler Deres næste episode af

gennembrudssmerter med Abstral.

Hvis De mener, at den dosis Abstral, De tager, ikke

kontrollerer Deres gennembrudssmerter

tilfredsstillende, så fortæl det til lægen, da det kan

være nødvendigt, at han/hun justerer dosis.

De må ikke ændre Deres dosis Abstral,

medmindre lægen giver Dem besked derom.

Indtagelse af medicinen

Abstral skal anvendes sublingualt. Det betyder, at

tabletten skal anbringes under tungen, hvor den

hurtigt opløses, hvorved fentanyl kan optages

gennem mundens slimhinde. Når den er optaget,

begynder fentanyl at virke smertelindrende.

Når De får en episode af gennembrudssmerter, så

tag den dosis, som lægen har anvist, på følgende

måde:

• Hvis De er tør i munden, så tag en slurk vand for

at væde den. Spyt vandet ud eller synk det.

• Tag resoribletten (resoribletterne) ud af

blisterpakningen lige inden brug som følger:

○ Adskil én af blisterfirkanterne fra resten af

pakningen ved at afrive den langs den

punkterede linje/perforeringerne (lad resten

af blisterfirkanterne blive siddende sammen).

○ Træk foliekanten på blisterpakningen tilbage

som vist med pilen, og fjern forsigtigt

tabletten. Forsøg ikke at presse de

sublinguale Abstral-tabletter gennem

folietoppen, da det vil beskadige dem.

• Anbring resoribletten under tungen så langt

tilbage, De kan, og lad den blive helt opløst.

• Abstral vil hurtigt blive opløst under tungen og

blive absorberet for at give smertelindring. Det

er derfor vigtigt, at De ikke suger, tygger eller

synker resoribletten.

• De må ikke drikke eller spise noget, før

resoribletten er fuldstændig opløst under

tungen.

Hvis De har taget for mange Abstral

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De

har taget flere Abstral, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.

• Fjern evt. tilbageværende resoribletter fra

munden.

• Fortæl Deres plejer eller en anden person, hvad

der er sket.

• De eller Deres plejer skal straks kontakte

lægen, apoteket eller det lokale hospital og

drøfte, hvad der skal gøres.

• Mens der ventes på lægen, skal personen

holdes vågen ved at snakke med denne eller

ryste hende/ham en gang imellem.

Symptomer på overdosering omfatter:

• Ekstrem sløvhed.

• Langsom, overfladisk vejrtrækning.

Hvis dette forekommer, så tilkald akut lægehjælp.

Hvis De mener, at en person har taget Abstral ved

en fejltagelse, så tilkald straks akut lægehjælp.

Hvis De holder op med at tage Abstral

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, De er i tvivl om.

De bør holde op med at bruge Abstral, når De ikke

længere får gennembrudssmerter. De skal dog

blive ved med at tage Deres sædvanlige smerte-

stillende opioid-medicin til behandling af de

persisterende kræftsmerter efter lægens

anvisninger. Når De holder op med at tage Abstral,

kan De få abstinenssymptomer, der ligner

bivirkningerne ved Abstral. Hvis De får abstinens-

symptomer eller mener, at der er problemer med

smertelindringen, skal De kontakte lægen. Lægen

vil vurdere, om De har behov for medicin til at

mildne eller afhjælpe abstinenssymptomerne.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis De begynder at føle Dem usædvanligt eller

ekstremt søvnig, eller Deres vejrtrækning bliver

langsom eller overfladisk, skal De eller Deres

plejer straks kontakte lægen eller akut læge-

hjælp (se også punkt 3 ”Hvis De har taget for

mange Abstral”).

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere

end 1 ud af 10 personer) omfatter:

• Kvalme.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud

af 10 personer) omfatter:

• Svimmelhed, hovedpine, overdreven søvnighed.

• Vejrtrækningsbesvær/åndenød.

• Betændelse i munden, opkastning,

forstoppelse, tør mund.

• Svedtendens, sløv/træt/mangel på energi.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til

1 ud af 100 personer) omfatter:

• Allergisk reaktion, rysten, synsforstyrrelser eller

sløret syn, hurtig eller langsom hjerterytme, lavt

blodtryk, hukommelsestab.

• Depression, mistænksomhed/følelse af at være

bange uden grund, forvirring, desorientering,

angst/ulykkelighedsfølelse/rastløshed,

usædvanlig lykkefølelse/raskhedsfølelse,

humørsvingninger.

• Konstant mæthedsfølelse, mavesmerter,

fordøjelsesbesvær.

• Mundsår, tungeproblemer, mund- eller

halssmerter, trykken i svælget, læbe- eller

gummesår.

• Appetitløshed, tab eller ændring af lugte- eller

smagssans.

• Søvnbesvær eller søvnforstyrrelser,

opmærksomhedsforstyrrelser/let at distrahere,

mangel på energi/svaghed/tab af styrke.

• Unormal hud, udslæt, kløe, nattesved, øget

berøringsfølsomhed, øget tendens til blå

mærker.

• Smerter eller stivhed i leddene, muskelstivhed.

• Abstinenssymptomer (kan vise sig som følgende

bivirkninger: kvalme, opkastninger, diarré,

angst, kulderystelser, rysten og svedtendens),

utilsigtet overdosis, manglende evne hos mænd

til at få eller bevare erektion, generel utilpashed.

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke

bestemmes ud fra de tilgængelige oplysninger):

• Hævet tunge, svære vejrtrækningsproblemer,

faldtendens, rødme, følelse af at have det

meget varmt, diarré, krampeanfald (kramper),

hævede arme eller ben, se eller høre ting, der

ikke er der (hallucinationer), feber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med

Deres læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddel-

styrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Den smertelindrende medicin i Abstral er

meget stærk og kan være livstruende, hvis

den ved et uheld tages af et barn. Opbevar

lægemidlet utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

• Opbevares i den originale blisterpakning for at

beskytte mod fugt.

• Brug ikke Abstral efter den udløbsdato, der står

på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Det anbefales at opbevare Abstral på et aflåst

sted.

• Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Abstral indeholder:

Aktivt stof: Fentanyl. En sublingual resoriblet

indeholder 100 mikrogram fentanyl (som citrat)

eller 200 mikrogram fentanyl (som citrat).

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol (E421), silificeret

mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium

og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Abstral er en lille hvid sublingual resoriblet, der

skal placeres under tungen.

• Abstral 100 mikrogram resoribletten er en hvid,

rund tablet.

• Abstral 200 mikrogram resoribletten er en hvid,

oval tablet.

Abstral sublinguale resoribletter fås i

pakningsstrørrelsen 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

juli 2016.

11/2016

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA requiring color changes to Duragesic (fentanyl) pain patches to aid safety―emphasizing that accidental exposure to used patches can cause death

FDA Drug Safety Communication: FDA requiring color changes to Duragesic (fentanyl) pain patches to aid safety―emphasizing that accidental exposure to used patches can cause death

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is requiring color changes to the writing on Duragesic (fentanyl) pain patches so they can be seen more easily. This is part of an effort to prevent accidental exposure to the patches, which can cause serious harm and death in children, pets, and others. 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Target]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Target]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Toppco]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Toppco]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FENTANYL SYSTEM (Fentanyl) Patch [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

FENTANYL SYSTEM (Fentanyl) Patch [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN PM (Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen) Tablet, Film Coated [H E B]

IBUPROFEN PM (Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen) Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

GALLIUM (Gallium Citrate Ga-67) Injection [Lantheus Medical Imaging, Inc.]

GALLIUM (Gallium Citrate Ga-67) Injection [Lantheus Medical Imaging, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [McKesson Drug]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [McKesson Drug]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [McKesson]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [McKesson]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

31-3-2018

Fentanyl Fuels Latest Spike in Opioid OD Deaths

Fentanyl Fuels Latest Spike in Opioid OD Deaths

Title: Fentanyl Fuels Latest Spike in Opioid OD DeathsCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Major Pharmaceuticals]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

MAGNESIUM CITRATE Liquid [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

MAGNESIUM CITRATE Liquid [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

ORPHENADRINE CITRATE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

ORPHENADRINE CITRATE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

TRICITRASOL (Trisodium Citrate Dihydrate) Solution [Citra Labs LLC]

TRICITRASOL (Trisodium Citrate Dihydrate) Solution [Citra Labs LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Lidoderm vs. Duragesic

Lidoderm vs. Duragesic

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Duragesic (fentanyl) are medications used to relieve different types of pain. Lidoderm is a topical medication generally used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia).

US - RxList

12-3-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi Jon, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi Jon, Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Big Lots]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Big Lots]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Shopko Stores Operating Co LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Shopko Stores Operating Co LLC]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Safeway]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Safeway]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Your Military Exchange]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Your Military Exchange]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Wakefern Foods Corporation]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Wakefern Foods Corporation]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Dolgencorp, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi-Jon, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [BETTER LIVING BRANDS LLC]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [BETTER LIVING BRANDS LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [SUPERVALU INC]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [SUPERVALU INC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Meijer Distribution, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [TOPCO ASSOC, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [TOPCO ASSOC, LLC]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [DZA Brads, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [DZA Brads, LLC]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc.]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Proficient Rx LP]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENTANYL CITRATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

FENTANYL CITRATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Supervalue, INC]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Supervalue, INC]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Wal-Mart Stores, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [CVS Pharmacy]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [CVS Pharmacy]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ORPHENADRINE CITRATE Injection [A-S Medication Solutions]

ORPHENADRINE CITRATE Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

Memory Loss Hitting Some Fentanyl Abusers

Memory Loss Hitting Some Fentanyl Abusers

Title: Memory Loss Hitting Some Fentanyl AbusersCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [Mayne Pharma Inc.]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed