05-MARKETGUARD 190

Primær information

 • Handelsnavn:
 • 05-MARKETGUARD 190 (EU)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • 05-MARKETGUARD 190 (EU)
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 911232
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

1 / 15

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

MARKETGUARD 190

Produkt kode

911232-05

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Affedtningsmiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Universelt rengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

Gulvrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 90 (Belgien)

BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

+32 13 67 06 90 (Belgien)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

31.03.2017

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudætsning, Kategori 1A

H314

Alvorlig øjenskade, Kategori 1

H318

Klassificeringen af dette produkt er udelukkende baseret på dets ekstreme pH værdi (i

overensstemmelse med gældende EU regler)

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

2 / 15

Farepiktogrammer

Signalord

Fare

Faresætninger

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og

øjenskader.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P280

Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/

ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P303 + P361 + P353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller

håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af.

Skyl/brus huden med vand.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl

forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres

let. Fortsæt skylning.

P310

Ring omgående til en

GIFTINFORMATION/læge.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Alkylethersulfater

2.3 Andre farer

Bland ej med blegemiddel eller andre klorerede produkter - der dannes klorgas.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.

1272/2008

Koncentration

Citronsyre

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Øjenirritation Kategori 2; H319

>= 20 - < 25

sulfamidsyre

5329-14-6

226-218-8

Hudirritation Kategori 2; H315

Øjenirritation Kategori 2; H319

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

Kategori 3; H412

>= 10 - < 15

Natriumcumolsulfonat

28348-53-0

248-983-7

Øjenirritation Kategori 2; H319

>= 3 - < 5

3-butoxy-2-propanol

5131-66-8

225-878-4

01-2119475527-28

Hudirritation Kategori 2; H315

Øjenirritation Kategori 2; H319

>= 3 - < 5

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

3 / 15

Alkylethersulfater

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Hudirritation Kategori 2; H315

Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

Kategori 3; H412

>= 3 - < 5

Fedtalkoholethoxylater,

højst C15 og højst 5EO

67762-41-8

267-019-6

Øjenirritation Kategori 2; H319

Akut toksicitet for vandmiljøet Kategori 1;

H400

>= 0.5 - < 1

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Søg omgående læge.

I tilfælde af hudkontakt

Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minuter. Brug mild sæbe

hvis tilgængelig. Vask forurenet tøj før genbrug. Rengør grundigt

skoene før genbrug. Søg omgående læge.

Ved indtagelse.

Skyl munden med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv

aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg

omgående læge.

Hvis det indåndes

Søg frisk luft. Behandles symptomatisk. Søg læge hvis symptomer

opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

4 / 15

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i

henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand

og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold personer borte fra og imod

vindretningen i forhold til spild/lækage. Undgå indånding,

indtagelse og kontakt med hud og øjne. Hvis medarbejdere

udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte

egnede godkendte åndedrætsværn. Sørg for, at rengøring kun

udføres at uddannet personale. Der henvises til

beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller

saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Må ikke sluges. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. Brug kun med

tilstrækkelig ventilation. Vask hænder grundigt efter brug. Bland ej

med blegemiddel eller andre klorerede produkter - der dannes

klorgas.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

5 / 15

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes

nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares adskilt fra stærke baser. Opbevares utilgængeligt for

børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i behørigt mærkede

beholdere.

Opbevaringstemperatur

-10 °C til 30 °C

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Universelt rengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

Gulvrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter

CAS-Nr.

Ventil type

(Påvirkningsform)

Kontrolparametre

Basis

3-butoxy-2-propanol

5131-66-8

100 ppm

DK OEL

Yderligere

oplysninger

Vejledende liste over organiske opløsningsmidler

Tentativ grænseværdi

DNEL

Alkylethersulphates

Anvendelse: Arbejdstagere

Eksponeringsvej: Hud

Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Arbejdstagere

Eksponeringsvej: Indånding

Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Værdi: 175 mg/m3

PNEC

Alkylethersulphates

Ferskvand

Værdi: 0.24 mg/l

Havvand

Værdi: 0.024 mg/l

Periodisk brug/frigivelse

Værdi: 0.071 mg/l

Spildevandsbehandlingsanlæg

Værdi: 10000 mg/l

Ferskvandssediment

Værdi: 5.45 mg/kg

Havsediment

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

6 / 15

Værdi: 0.545 mg/kg

Jord

Værdi: 0.946 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

Effektivt udsugningssystem. Hold luftkoncentrationerne under

erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes

nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Beskyttelsesbriller

Ansigtsskærm

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse

Handsker

Nitrilgummi

butylgummi

Gennemtrængningstid: 1-4 timer

Minimumstykkelse for butylgummi er 0.7 mm og for nitrilgummi 0.4

mm eller tilsvarende (se venligst handskeproducent / distributør

for vejledning).

Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som

helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Personligt beskyttelsesudstyr bestående af: egnede

beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesdragt

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

7 / 15

Farve

: lysegul

Lugt

: lugtfri

pH-værdi

0.5 - 0.9, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendelig

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

100 °C

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

1.16 - 1.2

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

8.490 mm2/s (40 °C)

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Bland ej med blegemiddel eller andre klorerede produkter - der dannes klorgas.

10.4 Forhold, der skal undgås

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

8 / 15

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: Citronsyre

LD50 Rotte: 11,700 mg/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

9 / 15

sulfamidsyre

LD50 Rotte: 3,160 mg/kg

Natriumcumolsulfonat

LD50 Rotte: 7,000 mg/kg

3-butoxy-2-propanol

LD50 Rotte: 2,500 mg/kg

Alkylethersulfater

LD50 Rotte: 3,350 mg/kg

Fedtalkoholethoxylater, højst C15 og højst 5EO

LD50 Rotte: 10,000 mg/kg

Komponenter

Akut toksicitet ved indånding

: Natriumcumolsulfonat

4 h LC50 Rotte: 770 mg/l

Komponenter

Akut dermal toksicitet

: Citronsyre

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

sulfamidsyre

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

Natriumcumolsulfonat

LD50 Kanin: 2,000 mg/kg

3-butoxy-2-propanol

LD50 Rotte: 2,193 mg/kg

Alkylethersulfater

LD50 Kanin: 8,000 mg/kg

Fedtalkoholethoxylater, højst C15 og højst 5EO

LD50 Kanin: 5,847 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Forårsager alvorlig øjenskade.

Medfører alvorlige hudforbrændinger.

Indtagelse

Forårsager ætsninger i fordøjelseskanalen.

Indånding

Kan medføre næse, hals og lunge irritation.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Rødme, Smerte, Ætsning

Hudkontakt

Rødme, Smerte, Ætsning

Indtagelse

Ætsning, Mavesmerter

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

10 / 15

Indånding

Åndedrætsirritation, Hoste

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet overfor fisk

: Citronsyre

96 h LC50 Fisk: > 100 mg/l

Natriumcumolsulfonat

96 h LC50 Fisk: > 450 mg/l

Alkylethersulfater

96 h LC50 Fisk: 7.1 mg/l

Komponenter

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: 3-butoxy-2-propanol

48 h EC50: > 1,000 mg/l

Fedtalkoholethoxylater, højst C15 og højst 5EO

48 h EC50 Daphnia (Dafnie): 0.77 mg/l

Komponenter

Toksicitet overfor alger

: sulfamidsyre

72 h EC50: 48 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Biologisk nedbrydelighed

: Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i

forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

Citronsyre

Resultat: Let bionedbrydeligt.

sulfamidsyre

Resultat: Ikke anvendelig - uorganisk

Natriumcumolsulfonat

Resultat: Let bionedbrydeligt.

3-butoxy-2-propanol

Resultat: Let bionedbrydeligt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

11 / 15

Alkylethersulfater

Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i

overensstemmelse med lokale, regionale og nationale

bestemmelser.

Vejledning til valg af

affaldskoder

: Organisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt

anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger

omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske

Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer

affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af

materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og

bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse

med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale

bestemmelser.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

12 / 15

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

1760

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

1760

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Corrosive liquid, n.o.s.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

1760

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

under 5 %: Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske

overfladeaktive stoffer

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

13 / 15

Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18, jf. BEK nr 239 af 06/04/2005 Bekendtgørelse om

unges arbejde (Ungebekendtgørelsen).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Klassifikation

Begrundelse

Hudætsning 1A, H314

På grundlag af testdata.

Alvorlig øjenskade 1, H318

Baseret på produktdata eller vurdering

Fuld tekst af H-sætninger

H315

Forårsager hudirritation.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS

- Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

14 / 15

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Ikke afhængighedsstof

Indånding

Ikke afhængighedsstof

sulfamidsyre

5329-14-6

226-218-8

Øjne

Citronsyre

5949-29-1

201-069-1

vandmiljø

Fedtalkoholethoxylater, højst C15 og

højst 5EO

67762-41-8

267-019-6

Fysikaliske egenskaber DPD+-stoffer:

Stof

Damptryk

Vandopløselighe

d

Pow

Molar masse

sulfamidsyre

0.0078 HPa

181.4 g/l

Citronsyre

192 g/mol

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MARKETGUARD 190

911232-05

15 / 15

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Gulvrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC11: Ikke-industriel sprøjtning

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Universelt rengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC11: Ikke-industriel sprøjtning

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-3-2018

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: La FDA aconseja restringir el uso de antibióticos a base de fluoroquinolonas para ciertas infecciones sin complicaciones; advierte sobre efectos secundarios discapacitantes que pueden presentars

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: La FDA aconseja restringir el uso de antibióticos a base de fluoroquinolonas para ciertas infecciones sin complicaciones; advierte sobre efectos secundarios discapacitantes que pueden presentars

[05/12/2016] La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advierte que los efectos secundarios graves relacionados con los medicamentos antibacterianos a base de fluoroquinolonas por lo general superan los beneficios para los pacientes con sinusitis, bronquitis e infecciones del tracto urinario sin complicaciones para los que existen otras opciones de tratamiento.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: Estudio de la FDA de pacientes de Medicare encontró menor riesgo de derrame cerebral y muerte con Pradaxa (dabigatrán) en comparación con warfarina

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: Estudio de la FDA de pacientes de Medicare encontró menor riesgo de derrame cerebral y muerte con Pradaxa (dabigatrán) en comparación con warfarina

[05-13-2014] En su estudio en curso del anticoagulante Pradaxa (dabigatrán), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus sigla en inglés) completó recientemente un nuevo estudio en pacientes de Medicare en el que compara Pradaxa con un anticoagulante antiguo, warfarina (Coumadin, Jantoven y genéricos), para determinar el riesgo de accidente isquémico o derrame causado por un coágulo, hemorragia cerebral, hemorragia gastrointestinal severa, infarto de miocardio y muerte.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA study of Medicare patients finds risks lower for stroke and death but higher for gastrointestinal bleeding with Pradaxa (dabigatran) compared to warfarin

FDA Drug Safety Communication: FDA study of Medicare patients finds risks lower for stroke and death but higher for gastrointestinal bleeding with Pradaxa (dabigatran) compared to warfarin

[05-13-2014] In its ongoing review of the blood thinner Pradaxa (dabigatran), the U.S. Food and Drug Administration (FDA) recently completed a new study in Medicare patients comparing Pradaxa to an older blood thinner, warfarin, for risk of ischemic or clot-related stroke, bleeding in the brain, major gastrointestinal (GI) bleeding, myocardial infarction (MI), and death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-1-2018

Condies Foods Issues Allergy Alert on Undeclared Milk and Egg allergen in Veggie Cup Item# 40781

Condies Foods Issues Allergy Alert on Undeclared Milk and Egg allergen in Veggie Cup Item# 40781

Condies Foods of Kearns, UT is recalling 166 cases of code date “USE THRU 01/05/2018,” there is a possibility that this may contain undeclared milk and egg allergens. People who have an allergy or severe sensitivity to milk and egg run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Safety Review of possible increased risk of blood clots with birth control pills containing drospirenone

FDA Drug Safety Communication: Safety Review of possible increased risk of blood clots with birth control pills containing drospirenone

[05-31-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing the public about new information that is being assessed as part of FDA's ongoing safety review of birth control pills that contain drospirenone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-12-2017

Simple Diagnostics, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Foshan Flying Medical Alcohol Pads Due to the Lack of Sterility Assurance and Other Quality Issues

Simple Diagnostics, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Foshan Flying Medical Alcohol Pads Due to the Lack of Sterility Assurance and Other Quality Issues

Simple Diagnostics, is voluntarily recalling three lots of Pharmacist Choice Alcohol Prep Pads (UPC # 898302001050, NDC # 98302-0001-05), which were manufactured by Foshan Flying Medical Products Co. Ltd., located in China, due to the lack of sterility assurance and other quality issues.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-10-2017

Pending EC decision: MiPet Easecto, sarolaner, Opinion date: 05-Oct-2017

Pending EC decision: MiPet Easecto, sarolaner, Opinion date: 05-Oct-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-10-2017

Pending EC decision: SevoFlo, sevoflurane, Opinion date: 05-Oct-2017

Pending EC decision: SevoFlo, sevoflurane, Opinion date: 05-Oct-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-8-2017

FDA Drug Safety Communication: Connection problems involving certain needleless pre-filled glass syringes containing adenosine and amiodarone

FDA Drug Safety Communication: Connection problems involving certain needleless pre-filled glass syringes containing adenosine and amiodarone

[05-06-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is alerting the healthcare community about syringe connection problems when certain needleless glass syringes containing the cardiac drugs adenosine and amiodarone are used with particular types of intravenous (IV) access systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2017

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Cyclobenzaprine HCL and Amantadine HCL (Lot 16710) Due to Potential Mislabeling

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Cyclobenzaprine HCL and Amantadine HCL (Lot 16710) Due to Potential Mislabeling

Apace Packaging LLC is voluntarily recalling one lot of Cyclobenzaprine HCl Tablet, USP 5 mg 50ct Unit Dose, NDC# 50268-190-15, Lot Number 16710 and one lot of Amantadine HCl Capsule, USP 100 mg 50ct Unit Dose NDC# 50268-069-15, Lot Number 16710 to the Retail level. These products have been recalled due to a potential mislabeling. A small number of cartons containing Cyclobenzaprine HCl Tablets 5 mg UD Blister Cards may potentially be mislabeled as Amantadine HCl Capsules, USP 100 mg. The unit dose blist...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2017

Enforcement Report for the Week of July 05, 2017

Enforcement Report for the Week of July 05, 2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017

Teva Pharmaceuticals, USA Extends Voluntary Nationwide Recall to Consumer/User Level for One Lot of Paliperidone Extended-Release Tablets, 3mg, 90 Count Bottles Distributed Under the Actavis Pharma Inc. Label Due to Dissolution Test Failure

Teva Pharmaceuticals, USA Extends Voluntary Nationwide Recall to Consumer/User Level for One Lot of Paliperidone Extended-Release Tablets, 3mg, 90 Count Bottles Distributed Under the Actavis Pharma Inc. Label Due to Dissolution Test Failure

Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (Teva) initiated a voluntary recall to retail-level on 05/31/2017 for one lot of Paliperidone Extended-Release Tablets, 3mg, 90 count bottles that was distributed under the Actavis Pharma Inc. label. In coordination with FDA, Teva is extending this recall to the CONSUMER/USER level.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2017

SpF PLUS-Mini and SpF XL IIB Implantable Spinal Fusion Stimulators by Zimmer Biomet: Class I Recall - Potential for Harmful Chemicals

SpF PLUS-Mini and SpF XL IIB Implantable Spinal Fusion Stimulators by Zimmer Biomet: Class I Recall - Potential for Harmful Chemicals

Higher than allowed levels of harmful chemicals may cause chronic infections, long-term hospitalization due to additional surgical procedures, paralysis, and death. Posted 05/30/2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas&#8482; 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas&#8482; 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2017

LeadCare Testing Systems (with Blood Obtained from a Vein) by Magellan Diagnostics: FDA Safety Communication - Risk of Inaccurate Results

LeadCare Testing Systems (with Blood Obtained from a Vein) by Magellan Diagnostics: FDA Safety Communication - Risk of Inaccurate Results

UPDATED 05/25/2017. Class I recall issued for LeadCare Plus and Ultra Testing Systems. Falsely lower test results may lead to improper patient management and treatment for lead exposure or poisoning.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

IDELVION (CSL Behring GmbH)

IDELVION (CSL Behring GmbH)

IDELVION (Active substance: albutrepenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1417 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Insulatard (Novo Nordisk A/S)

Insulatard (Novo Nordisk A/S)

Insulatard (Active substance: Insulin human (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1412 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Protaphane (Novo Nordisk A/S)

Protaphane (Novo Nordisk A/S)

Protaphane (Active substance: Insulin human (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1413 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Mixtard (Novo Nordisk A/S)

Mixtard (Novo Nordisk A/S)

Mixtard (Active substance: Insulin human (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1415 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Jalra (Novartis Europharm Limited)

Jalra (Novartis Europharm Limited)

Jalra (Active substance: vildagliptin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1421 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

GONAL-f (Merck Serono Europe Limited)

GONAL-f (Merck Serono Europe Limited)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1411 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Galvus (Novartis Europharm Limited)

Galvus (Novartis Europharm Limited)

Galvus (Active substance: vildagliptin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1420 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Ameluz (Biofrontera Bioscience GmbH)

Ameluz (Biofrontera Bioscience GmbH)

Ameluz (Active substance: 5-Aminolaevulinic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1424 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2204/II/27G

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Xiliarx (Novartis Europharm Limited)

Xiliarx (Novartis Europharm Limited)

Xiliarx (Active substance: vildagliptin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1423 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (Active substance: Synthetic human hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1427 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/144/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (Active substance: Synthetic hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1426 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/12/975 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/12/975 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/12/975 (Active substance: Carbetocin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1425 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

NASAL MIST WALGREENS (Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%) Liquid [Walgreens]

NASAL MIST WALGREENS (Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%) Liquid [Walgreens]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

MAXIMUM STRENTH NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride - 0.05%) Liquid [Walgreens]

MAXIMUM STRENTH NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride - 0.05%) Liquid [Walgreens]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

EU/3/13/1174 (Oryzon Genomics SA)

EU/3/13/1174 (Oryzon Genomics SA)

EU/3/13/1174 (Active substance: Trans-N1-((1R,2S)-2-phenylcyclopropyl)cyclohexane-1,4-diamine bis-hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)702 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/13/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

EU/3/08/553 (Pharma Gateway AB)

EU/3/08/553 (Pharma Gateway AB)

EU/3/08/553 (Active substance: Recombinant fusion protein of circulary-permuted IL-4 and pseudomonas exotoxin A, [IL-4(38-37)-PE38KDEL]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)699 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/004/08/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

EU/3/07/526 (ICON Clinical Research Limited)

EU/3/07/526 (ICON Clinical Research Limited)

EU/3/07/526 (Active substance: N- (2-Amino-phenyl)-4-[(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-methyl] benzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)698 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/07/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8597 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/094/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

6-12-2017

NASAL MIST CVS (Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%) Liquid [CVS]

NASAL MIST CVS (Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%) Liquid [CVS]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

Thymanax (Servier (Ireland) Industries Limited)

Thymanax (Servier (Ireland) Industries Limited)

Thymanax (Active substance: agomelatine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8312 of Tue, 05 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

Hetlioz (Vanda Pharmaceuticals Limited)

Hetlioz (Vanda Pharmaceuticals Limited)

Hetlioz (Active substance: tasimelteon) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8311 of Tue, 05 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

Jakavi (Novartis Europharm Limited)

Jakavi (Novartis Europharm Limited)

Jakavi (Active substance: ruxolitinib) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)8313 of Tue, 05 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2464/PSUSA/10015/201702

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

OCALIVA (Intercept Pharma Ltd)

OCALIVA (Intercept Pharma Ltd)

OCALIVA (Active substance: obeticholic acid) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2017)8314 of Tue, 05 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4093/R/2

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

Rabitec (IDT Biologika GmbH)

Rabitec (IDT Biologika GmbH)

Rabitec (Active substance: Rabies vaccine (live, oral) for foxes and raccoon dogs) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)1365 of Tue, 05 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4387

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2017

Sugar Quiz: Facts on Diet & Sugar

Sugar Quiz: Facts on Diet & Sugar

Title: Sugar Quiz: Facts on Diet & SugarCategory: MedicineNet QuizCreated: 10/1/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/6/2017 12:33:05 PM

US - MedicineNet

30-10-2017

Sex Quiz: Love & Relationships Facts

Sex Quiz: Love & Relationships Facts

Title: Sex Quiz: Love & Relationships FactsCategory: MedicineNet QuizCreated: 8/25/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/30/2017 2:54:05 PM

US - MedicineNet

5-10-2017

Lantus (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Lantus (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Lantus (Active substance: insulin glargine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 6781 of Thu, 05 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-10-2017

Ristaben (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristaben (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristaben (Active substance: sitagliptin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 6777 of Thu, 05 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-10-2017

Toujeo (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Toujeo (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Toujeo (Active substance: insulin glargine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 6780 of Thu, 05 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-10-2017

Zoely (Teva B.V.)

Zoely (Teva B.V.)

Zoely (Active substance: nomegestrol / estradiol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 6779 of Thu, 05 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-10-2017

Synflorix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Synflorix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Synflorix (Active substance: Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 6776 of Thu, 05 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-10-2017

Beromun (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Beromun (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 6778 of Thu, 05 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

30-8-2017

EU/3/06/364 (Bayer AG)

EU/3/06/364 (Bayer AG)

EU/3/06/364 (Active substance: Sorafenib tosylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5981 of Wed, 30 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/109/05/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2017

TRIANEX 0.05% (Triamcinolone Acetonide Ointment) Ointment [Promius Pharma, LLC]

TRIANEX 0.05% (Triamcinolone Acetonide Ointment) Ointment [Promius Pharma, LLC]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

Tadalafil Mylan (Generics [UK] Limited)

Tadalafil Mylan (Generics [UK] Limited)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Referral - Commission Decision (2017)4479 of Tue, 27 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A31/1450/C/3787/05

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2017

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (AstraZeneca AB)

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (AstraZeneca AB)

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Active substance: Pandemic influenza vaccine (H5N1) (live attenuated, nasal)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017)4478 of Tue, 27 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3963/T/05

Europe -DG Health and Food Safety