05-LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

Primær information

 • Handelsnavn:
 • 05-LAUNDRY PAK PLUS BLEACH (KAY)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • 05-LAUNDRY PAK PLUS BLEACH (KAY)
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 914981
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

1 / 15

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

Produkt kode

914981-05

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Tøjvaskemiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhversmæssig brug.

Information om fortyndning

0.1 %

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Vaskemiddel. Manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 91 (Belgien)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

+32 13 67 06 91 (Belgien)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

11.08.2015

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONCENTRAT

Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 2

H411

Klassificeringen af dette produkt er baseret på en toksikologisk vurdering.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke et farligt stof eller blanding.

Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

2 / 15

Produktet SOM KONCENTRAT

Xi; LOKALIRRITERENDE

N; MILJØFARLIGT

R51/53

Klassificeringen af dette produkt er baseret på en

toksikologisk vurdering.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke et farligt stof eller blanding.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONCENTRAT

Farepiktogrammer

Faresætninger

H411

Giftig for vandlevende organismer, med

langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH031

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P273

Undgå udledning til miljøet.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.3 Andre farer

Produktet SOM KONCENTRAT

Blanding af dette produkt med syre eller ammoniak frigiver klorgas.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Produktet SOM KONCENTRAT

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

Klassificering

(67/548/EØF)

Klassificering

(FORORDNING (EF) Nr.

1272/2008)

Koncentration

Natriumcarbonat

(soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

Øjenirritation Kategori 2;

H319

>= 50 - <= 100

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

3 / 15

Troclosennatrium

dihydrat

51580-86-0

220-767-7

01-2119489371-33

Xn-N; R22-

R31-R36/37-

R50/53

Akut toksicitet Kategori 4;

H302

Øjenirritation Kategori 2;

H319

Specifik målorgantoksicitet -

enkelt eksponering Kategori

3; H335

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1; H400

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet. Kategori 1; H410

>= 5 - < 10

Natriumdodekylbenz

ensulfonat

25155-30-0

246-680-4

Xn; R22-R41-

Akut toksicitet Kategori 4;

H302

Hudirritation Kategori 2; H315

Alvorlig øjenskade Kategori 1;

H318

>= 5 - < 10

Fedtalkoholethoxylat

er, > 5EO

68551-12-2

Xn; R22-R41-

Akut toksicitet Kategori 4;

H302

Hudirritation Kategori 2; H315

Alvorlig øjenskade Kategori 1;

H318

>= 3 - < 5

Fedtalkoholethoxylat

er, > C15 og højst

160875-66-1

Xi; R41

Alvorlig øjenskade Kategori 1;

H318

>= 1 - < 2.5

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Bemærkninger

Ingen farlige indholdsstoffer

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Produktet SOM KONCENTRAT

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

4 / 15

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet SOM KONCENTRAT

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade

helbredet.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke

udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenet

brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Produktet SOM KONCENTRAT

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. Der

henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

5 / 15

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet SOM KONCENTRAT

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Produktet SOM KONCENTRAT

Metoder til oprydning

Fej op og skovl op i egnede affaldsbeholdere.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand.Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml

det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet SOM KONCENTRAT

Råd om sikker håndtering

Brug kun med tilstrækkelig ventilation. Vask hænder grundigt efter

brug. Blanding af dette produkt med syre eller ammoniak frigiver

klorgas.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Råd om sikker håndtering

Vask hænder efter håndtering. For personlig beskyttelse se punkt

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet SOM KONCENTRAT

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 50 °C

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

6 / 15

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

7.3 Særlige anvendelser

Produktet SOM KONCENTRAT

Særlige anvendelser

Vaskemiddel. Manuel proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Produktet SOM KONCENTRAT

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

DNEL

Natriumcarbonat (soda)

Anvendelse: Arbejdstagere

Eksponeringsvej: Indånding

Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter

Værdi: 10 mg/m3

Anvendelse: Forbrugere

Eksponeringsvej: Indånding

Potentielle sundhedseffekter: Akutte lokale effekter

Værdi: 10 mg/m3

8.2 Eksponeringskontrol

Produktet SOM KONCENTRAT

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

Effektivt udsugningssystem. Hold luftkoncentrationerne under

erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

En komponent i dette produkt kan nedbrydes så svovlbrinte (H2S)

produceres. H2S-koncentrationerne i produktes væskefase er <

0.1% (1000ppm). Koncentrationer i frirum over væsken kan

variere.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

7 / 15

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

En komponent i dette produkt kan nedbrydes så svovlbrinte (H2S)

produceres. H2S-koncentrationerne i produktes væskefase er <

0.1% (1000ppm). Koncentrationer i frirum over væsken kan

variere.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Produktet SOM

KONCENTRAT

Produktet VED ANVENDELSE

FORTYNDING

Udseende

: pulver

væske

Farve

: hvid

Farveløs

Lugt

: Blomstret.

Blomstret.

pH-værdi

9.5 - 11.0, 1 %

10.0

Flammepunkt

Ikke anvendelig, Understøtter forbrænding

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

8 / 15

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

0.88

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet SOM KONCENTRAT

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Blanding af dette produkt med syre eller ammoniak frigiver klorgas.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Stærke baser

Stærke syrer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Produktet SOM KONCENTRAT

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

9 / 15

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Øjenkontakt, Hudkontakt

Toksicitet

Akut oral toksicitet

: Estimat for akut toksicitet : > 2,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Ingen hudirritation

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Ingen øjenirritation

Metode: OECD test guideline 437

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: Natriumcarbonat (soda)

LD50 Rotte: 2,800 mg/kg

Troclosennatrium dihydrat

LD50 Rotte: 1,823 mg/kg

Natriumdodekylbenzensulfonat

LD50 Rotte: 1,086 mg/kg

Fedtalkoholethoxylater, > 5EO

LD50 Rotte: 1,100 mg/kg

Fedtalkoholethoxylater, > C15 og højst 5EO

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

Komponenter

Akut dermal toksicitet

: Troclosennatrium dihydrat

LD50 Rotte: > 5,000 mg/kg

Fedtalkoholethoxylater, > 5EO

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

10 / 15

LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Produktet SOM KONCENTRAT

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Produktet SOM KONCENTRAT

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet SOM KONCENTRAT

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

11 / 15

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet overfor fisk

: Natriumcarbonat (soda)

96 h LC50 Lepomis macrochirus (Blågællet Solaborre): 300 mg/l

Natriumdodekylbenzensulfonat

96 h LC50: 3.2 mg/l

Fedtalkoholethoxylater, > 5EO

96 h LC50 Fisk: 1.5 mg/l

Komponenter

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Natriumcarbonat (soda)

48 h EC50 Ceriodaphnia (vandflue): 213.5 mg/l

Troclosennatrium dihydrat

48 h EC50 Daphnia (Dafnie): 0.196 mg/l

Fedtalkoholethoxylater, > C15 og højst 5EO

48 h EC50 Daphnia (Dafnie): 10 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Biologisk nedbrydelighed

: Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i

forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

Natriumcarbonat (soda)

Resultat: Ikke anvendelig - uorganisk

Troclosennatrium dihydrat

Resultat: Let bionedbrydeligt.

Natriumdodekylbenzensulfonat

Resultat: Let bionedbrydeligt.

Fedtalkoholethoxylater, > 5EO

Resultat: Let bionedbrydeligt.

Fedtalkoholethoxylater, > C15 og højst 5EO

Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

12 / 15

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet SOM KONCENTRAT

Produkt

: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvor det

er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller

forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal

bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Bortskaf affald til

en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i

overensstemmelse med lokale, regionale og nationale

bestemmelser.

Europæisk Affalds Katalog

: 200129* - Detergenter indeholdende farlige stoffer

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Produkt

: Fortyndet produkt kan skylles til sanitære kloaksystem

Forurenet emballage

: Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og

nationale bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet SOM KONCENTRAT

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

3077

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.

(troclosene sodium, dihydrate)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

Ingen

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

13 / 15

brugeren

Lufttransport (IATA)

14.1 UN-nummer

3077

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

(Troclosennatrium dihydrat)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

3077

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S.

(Troclosennatrium dihydrat)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke anvendelig

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke egnet for transport.

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

5 % eller derover men under 15 %: Anioniske overfladeaktive

stoffer, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Blegemidler med klor

under 5 %: Fosfater, Polycarboxylater

Andre bestanddele: Optisk hvidt

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Fuld tekst af R-sætninger

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

14 / 15

Farlig ved indtagelse.

Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

Irriterer øjnene.

R36/37

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

Irriterer huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Fuld tekst af H-sætninger

H302

Farlig ved indtagelse.

H315

Forårsager hudirritation.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335

Kan forårsage irritation af luftvejene.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Fuld tekst af andre forkortelser

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Troclosennatrium dihydrat

51580-86-0

220-767-7

Indånding

Troclosennatrium dihydrat

51580-86-0

220-767-7

Fedtalkoholethoxylater, > 5EO

68551-12-2

Øjne

Natriumcarbonat (soda)

Fedtalkoholethoxylater, > 5EO

497-19-8

68551-12-2

207-838-8

vandmiljø

Troclosennatrium dihydrat

51580-86-0

220-767-7

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

LAUNDRY PAK PLUS BLEACH

914981-05

15 / 15

Fysikaliske egenskaber DPD+-stoffer:

Stof

Damptryk

Vandopløselighe

d

Pow

Molar masse

Natriumcarbonat (soda)

212.5 g/l

106 g/mol

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Vaskemiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-3-2018

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: La FDA aconseja restringir el uso de antibióticos a base de fluoroquinolonas para ciertas infecciones sin complicaciones; advierte sobre efectos secundarios discapacitantes que pueden presentars

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: La FDA aconseja restringir el uso de antibióticos a base de fluoroquinolonas para ciertas infecciones sin complicaciones; advierte sobre efectos secundarios discapacitantes que pueden presentars

[05/12/2016] La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advierte que los efectos secundarios graves relacionados con los medicamentos antibacterianos a base de fluoroquinolonas por lo general superan los beneficios para los pacientes con sinusitis, bronquitis e infecciones del tracto urinario sin complicaciones para los que existen otras opciones de tratamiento.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: Estudio de la FDA de pacientes de Medicare encontró menor riesgo de derrame cerebral y muerte con Pradaxa (dabigatrán) en comparación con warfarina

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: Estudio de la FDA de pacientes de Medicare encontró menor riesgo de derrame cerebral y muerte con Pradaxa (dabigatrán) en comparación con warfarina

[05-13-2014] En su estudio en curso del anticoagulante Pradaxa (dabigatrán), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus sigla en inglés) completó recientemente un nuevo estudio en pacientes de Medicare en el que compara Pradaxa con un anticoagulante antiguo, warfarina (Coumadin, Jantoven y genéricos), para determinar el riesgo de accidente isquémico o derrame causado por un coágulo, hemorragia cerebral, hemorragia gastrointestinal severa, infarto de miocardio y muerte.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA study of Medicare patients finds risks lower for stroke and death but higher for gastrointestinal bleeding with Pradaxa (dabigatran) compared to warfarin

FDA Drug Safety Communication: FDA study of Medicare patients finds risks lower for stroke and death but higher for gastrointestinal bleeding with Pradaxa (dabigatran) compared to warfarin

[05-13-2014] In its ongoing review of the blood thinner Pradaxa (dabigatran), the U.S. Food and Drug Administration (FDA) recently completed a new study in Medicare patients comparing Pradaxa to an older blood thinner, warfarin, for risk of ischemic or clot-related stroke, bleeding in the brain, major gastrointestinal (GI) bleeding, myocardial infarction (MI), and death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-1-2018

Condies Foods Issues Allergy Alert on Undeclared Milk and Egg allergen in Veggie Cup Item# 40781

Condies Foods Issues Allergy Alert on Undeclared Milk and Egg allergen in Veggie Cup Item# 40781

Condies Foods of Kearns, UT is recalling 166 cases of code date “USE THRU 01/05/2018,” there is a possibility that this may contain undeclared milk and egg allergens. People who have an allergy or severe sensitivity to milk and egg run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-12-2017

Fresh Pak Inc. Recalls Lot Specific Sliced Apple Products Because of Possible Health Risk

Fresh Pak Inc. Recalls Lot Specific Sliced Apple Products Because of Possible Health Risk

Fresh Pak Inc. of Detroit, MI is announcing a voluntary Lot specific recall of red/green apple slices. Jack Brown Produce, Inc. (supplier) requested Fresh Pak Inc. to perform a recall for the reason that they could have potentially been contaminated with Listeria monocytogenes, an organism that can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short‐term symptoms such as high f...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-12-2017

Meijer Voluntarily Recalls Select Meijer Brand Fresh Packaged Products Containing Apples Due to Potential Health Risk

Meijer Voluntarily Recalls Select Meijer Brand Fresh Packaged Products Containing Apples Due to Potential Health Risk

As a result of the Fresh-Pak Inc. recall, Meijer is announcing a voluntary recall of select Meijer brand packaged products due to sliced apples within the products being potentially contaminated with Listeria monocytogenes. To date, there have been no known illnesses reported in connection with this recall.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Safety Review of possible increased risk of blood clots with birth control pills containing drospirenone

FDA Drug Safety Communication: Safety Review of possible increased risk of blood clots with birth control pills containing drospirenone

[05-31-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing the public about new information that is being assessed as part of FDA's ongoing safety review of birth control pills that contain drospirenone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-12-2017

Simple Diagnostics, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Foshan Flying Medical Alcohol Pads Due to the Lack of Sterility Assurance and Other Quality Issues

Simple Diagnostics, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Foshan Flying Medical Alcohol Pads Due to the Lack of Sterility Assurance and Other Quality Issues

Simple Diagnostics, is voluntarily recalling three lots of Pharmacist Choice Alcohol Prep Pads (UPC # 898302001050, NDC # 98302-0001-05), which were manufactured by Foshan Flying Medical Products Co. Ltd., located in China, due to the lack of sterility assurance and other quality issues.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-3-2018

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-3-2018

KITABIS PAK (Tobramycin) Solution [Catalent Pharma Solutions,LLC]

KITABIS PAK (Tobramycin) Solution [Catalent Pharma Solutions,LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

IDELVION (CSL Behring GmbH)

IDELVION (CSL Behring GmbH)

IDELVION (Active substance: albutrepenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1417 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Insulatard (Novo Nordisk A/S)

Insulatard (Novo Nordisk A/S)

Insulatard (Active substance: Insulin human (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1412 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Protaphane (Novo Nordisk A/S)

Protaphane (Novo Nordisk A/S)

Protaphane (Active substance: Insulin human (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1413 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Mixtard (Novo Nordisk A/S)

Mixtard (Novo Nordisk A/S)

Mixtard (Active substance: Insulin human (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1415 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Jalra (Novartis Europharm Limited)

Jalra (Novartis Europharm Limited)

Jalra (Active substance: vildagliptin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1421 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

GONAL-f (Merck Serono Europe Limited)

GONAL-f (Merck Serono Europe Limited)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1411 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Galvus (Novartis Europharm Limited)

Galvus (Novartis Europharm Limited)

Galvus (Active substance: vildagliptin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1420 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Ameluz (Biofrontera Bioscience GmbH)

Ameluz (Biofrontera Bioscience GmbH)

Ameluz (Active substance: 5-Aminolaevulinic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1424 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2204/II/27G

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

Xiliarx (Novartis Europharm Limited)

Xiliarx (Novartis Europharm Limited)

Xiliarx (Active substance: vildagliptin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1423 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (Active substance: Synthetic human hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1427 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/144/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (Active substance: Synthetic hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1426 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/12/975 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/12/975 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/12/975 (Active substance: Carbetocin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1425 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

NASAL MIST WALGREENS (Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%) Liquid [Walgreens]

NASAL MIST WALGREENS (Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%) Liquid [Walgreens]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

MAXIMUM STRENTH NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride - 0.05%) Liquid [Walgreens]

MAXIMUM STRENTH NASAL (Oxymetazoline Hydrochloride - 0.05%) Liquid [Walgreens]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

EU/3/13/1174 (Oryzon Genomics SA)

EU/3/13/1174 (Oryzon Genomics SA)

EU/3/13/1174 (Active substance: Trans-N1-((1R,2S)-2-phenylcyclopropyl)cyclohexane-1,4-diamine bis-hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)702 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/13/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

EU/3/08/553 (Pharma Gateway AB)

EU/3/08/553 (Pharma Gateway AB)

EU/3/08/553 (Active substance: Recombinant fusion protein of circulary-permuted IL-4 and pseudomonas exotoxin A, [IL-4(38-37)-PE38KDEL]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)699 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/004/08/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

EU/3/07/526 (ICON Clinical Research Limited)

EU/3/07/526 (ICON Clinical Research Limited)

EU/3/07/526 (Active substance: N- (2-Amino-phenyl)-4-[(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-methyl] benzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)698 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/07/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

GINGICAINE GEL VARIETY PAK Gel [Gingi-Pak A Division Of The Belport]

GINGICAINE GEL VARIETY PAK Gel [Gingi-Pak A Division Of The Belport]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

OTHINE SKIN BLEACH (Hydroquinone, Octisalate) Cream [J. Strickland Co.]

OTHINE SKIN BLEACH (Hydroquinone, Octisalate) Cream [J. Strickland Co.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

GINGICAINE GEL, COTTON CANDY FLAVOR Gel [Gingi-Pak A Division Of The Belport]

GINGICAINE GEL, COTTON CANDY FLAVOR Gel [Gingi-Pak A Division Of The Belport]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BLACK AND WHITE SKIN BLEACH (Hydroquinone) Cream [J. Strickland Co.]

BLACK AND WHITE SKIN BLEACH (Hydroquinone) Cream [J. Strickland Co.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

PROCTO-PAK (Hydrocortisone) Cream [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

PROCTO-PAK (Hydrocortisone) Cream [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8597 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/094/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

9-12-2017

Have Eczema? No Need for Bleach Baths, Study Suggests

Have Eczema? No Need for Bleach Baths, Study Suggests

Title: Have Eczema? No Need for Bleach Baths, Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 12/7/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/8/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-12-2017

NASAL MIST CVS (Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%) Liquid [CVS]

NASAL MIST CVS (Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%) Liquid [CVS]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

Thymanax (Servier (Ireland) Industries Limited)

Thymanax (Servier (Ireland) Industries Limited)

Thymanax (Active substance: agomelatine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8312 of Tue, 05 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

Hetlioz (Vanda Pharmaceuticals Limited)

Hetlioz (Vanda Pharmaceuticals Limited)

Hetlioz (Active substance: tasimelteon) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8311 of Tue, 05 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

Jakavi (Novartis Europharm Limited)

Jakavi (Novartis Europharm Limited)

Jakavi (Active substance: ruxolitinib) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)8313 of Tue, 05 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2464/PSUSA/10015/201702

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

OCALIVA (Intercept Pharma Ltd)

OCALIVA (Intercept Pharma Ltd)

OCALIVA (Active substance: obeticholic acid) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2017)8314 of Tue, 05 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4093/R/2

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

Rabitec (IDT Biologika GmbH)

Rabitec (IDT Biologika GmbH)

Rabitec (Active substance: Rabies vaccine (live, oral) for foxes and raccoon dogs) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)1365 of Tue, 05 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4387

Europe -DG Health and Food Safety

1-12-2017

LIVIXIL PAK (Lidocaine 2.5% And Prilocaine 2.5%) Kit [Alvix Laboratories, LLC]

LIVIXIL PAK (Lidocaine 2.5% And Prilocaine 2.5%) Kit [Alvix Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

Sugar Quiz: Facts on Diet & Sugar

Sugar Quiz: Facts on Diet & Sugar

Title: Sugar Quiz: Facts on Diet & SugarCategory: MedicineNet QuizCreated: 10/1/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/6/2017 12:33:05 PM

US - MedicineNet

30-10-2017

Sex Quiz: Love & Relationships Facts

Sex Quiz: Love & Relationships Facts

Title: Sex Quiz: Love & Relationships FactsCategory: MedicineNet QuizCreated: 8/25/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/30/2017 2:54:05 PM

US - MedicineNet