04-KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

Primær information

 • Handelsnavn:
 • 04-KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • 04-KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 908945
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

1 / 14

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

Produkt kode

908945-04

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Rengøringsmiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhversmæssig brug.

Information om fortyndning

0.052 %

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Køkkenrengøringsmiddel. Manuel proces

Afkalkningsmiddel. Manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 91 (Belgien)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

+32 13 67 06 91 (Belgien)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

08.05.2014

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONCENTRAT

Øjenirritation , Kategori 2

H319

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke et farligt stof eller blanding.

Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Produktet SOM KONCENTRAT

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

2 / 14

Xi; LOKALIRRITERENDE

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke et farligt stof eller blanding.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONCENTRAT

Farepiktogrammer

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P280

Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.3 Andre farer

Produktet SOM KONCENTRAT

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Produktet SOM KONCENTRAT

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

Klassifikation

(67/548/EØF)

Klassifikation

(FORORDNING (EF) Nr.

1272/2008)

Koncentration

Natriumcarbonat

(soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

ØjenirritationKategori 2; H319

>= 30 - < 50

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

O-Xn; R08-

R22-R41

Brandnærende faste

stofferKategori 3; H272

Akut toksicitetKategori 4;

H302

Alvorlig øjenskadeKategori 1;

H318

>= 30 - < 50

citric acid

77-92-9

201-069-1

Xi; R36

ØjenirritationKategori 2; H319

>= 25 - < 30

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

3 / 14

solventer

25322-69-4

Ikke et farligt stof eller en

blanding i henhold til

Forordning (EF) nr.

1272/2008.

>= 1 - < 2.5

GV stof :

Polyethylenglykol

25322-68-3

500-038-2

Ikke et farligt stof eller

blanding.

>= 2.5 - < 5

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Bemærkninger

Ingen farlige indholdsstoffer

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Produktet SOM KONCENTRAT

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Søg lægehjælp.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet SOM KONCENTRAT

5.1 Slukningsmidler

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

4 / 14

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Carbonoxider

metaloxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke

udledes til kloakafløb. Brand efterladenskaber og kontamineret

brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Produktet SOM KONCENTRAT

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold personer borte fra og imod

vindretningen i forhold til spild/lækage. Undgå indånding,

indtagelse og kontakt med hud og øjne. Hvis medarbejdere

udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte

egnede godkendte åndedrætsværn. Sørg for, at rengøring kun

udføres at uddannet personale. Der henvises til

beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet SOM KONCENTRAT

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

5 / 14

Produktet SOM KONCENTRAT

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand.Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml

det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand.Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml

det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet SOM KONCENTRAT

Råd om sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene. Må ikke sluges. Indånd ikke

pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. Vask hænder grundigt efter

brug. Brug kun med tilstrækkelig ventilation.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Råd om sikker håndtering

For personlig beskyttelse se punkt 8. Vask hænder efter

håndtering.

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet SOM KONCENTRAT

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 50 °C

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

7.3 Særlige anvendelser

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

6 / 14

Produktet SOM KONCENTRAT

Særlige anvendelser

Køkkenrengøringsmiddel. Manuel proces

Afkalkningsmiddel. Manuel proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Produktet SOM KONCENTRAT

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

CAS-Nr.

Komponenter

Ventil type

(Påvirkningsfor

Kontrolparametre

Opdater

Basis

25322-68-

Polyethylengly

1,000 mg/m3

2008-03-28

DK OEL

8.2 Eksponeringskontrol

Produktet SOM KONCENTRAT

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Sikkerhedsbriller med sideskærme

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

En komponent i dette produkt kan nedbrydes så svovlbrinte (H2S)

produceres. H2S-koncentrationerne i produktes væskefase er <

0.1% (1000ppm). Koncentrationer i frirum over væsken kan

variere.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

7 / 14

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

En komponent i dette produkt kan nedbrydes så svovlbrinte (H2S)

produceres. H2S-koncentrationerne i produktes væskefase er <

0.1% (1000ppm). Koncentrationer i frirum over væsken kan

variere.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelt råd

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Produktet SOM

KONCENTRAT

Produktet VED ANVENDELSE

FORTYNDING

Udseende

: pille

væske

Farve

: uigennemsigtig, grøn

Farveløs

Lugt

: lugtfri

lugtfri

pH-værdi

9.0 - 10.0, 1 %

10.0

Flammepunkt

ikke anvendelig, Understøtter ikke forbrænding.

Lugttærskel

ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt

ingen data tilgængelige

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed

ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof,

luftart)

ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

ingen data tilgængelige

Damptryk

ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

1.47 - 1.64

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

8 / 14

Termisk spaltning

ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

ingen data tilgængelige

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

ingen data tilgængelige

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet SOM KONCENTRAT

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonoxider

metaloxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Produktet SOM KONCENTRAT

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Øjenkontakt, Hudkontakt

Toksicitet

Akut oral toksicitet

: Estimat for akut toksicitet : > 2,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

: Svag øjenirritation

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

9 / 14

øjenskade/øjenirritation

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: Natriumcarbonat (soda)

LD50 rotte: 2,800 mg/kg

Natriumperkarbonat

LD50 rotte: 1,034 mg/kg

citric acid

LD50 rotte: 11,700 mg/kg

solventer

LD50 rotte: > 2,000 mg/kg

Polyethylenglykol

LD50 rotte: 28,000 mg/kg

Akut dermal toksicitet

: Polyethylenglykol

LD50 kanin: 20,000 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Produktet SOM KONCENTRAT

Øjne

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

10 / 14

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Produktet SOM KONCENTRAT

Øjenkontakt

Rødme, Smerte, Irritation

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen information tilgængelig.

Indånding

Ingen information tilgængelig.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet SOM KONCENTRAT

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr

: ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet overfor fisk

: citric acid

96 h LC50 Fisk : > 100 mg/l

Polyethylenglykol

96 h LC50 Fisk : > 1,000 mg/l

Komponenter

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr

: Natriumcarbonat (soda)

48 h EC50 Dafnie: 200 mg/l

Natriumperkarbonat

48 h EC50 Dafnie: 4.9 mg/l

solventer

48 h EC50 Dafnie: 105.8 mg/l

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

11 / 14

12.2 Persistens og nedbrydelighed

ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

ingen data tilgængelige

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet SOM KONCENTRAT

Produkt

: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvor det

er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller

forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal

bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Bortskaf affald til

en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

Europæisk Affalds Katalog

: 200129* - Detergenter indeholdende farlige stoffer

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

12 / 14

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet SOM KONCENTRAT

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke farligt gods

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke egnet for transport.

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

30 % eller derover: Iltbaserede blegemidler

under 5 %: Anioniske overfladeaktive stoffer, Polycarboxylater

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Fuld tekst af R-sætninger

Brandfarlig ved kontakt med brændbare stoffer.

Farlig ved indtagelse.

Irriterer øjnene.

Risiko for alvorlig øjenskade.

Fuld tekst af H-sætninger

H272

Kan forstærke brand, brandnærende.

H302

Farlig ved indtagelse.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

13 / 14

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Fuld tekst af andre forkortelser

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

Indånding

Ikke afhængighedsstof

Ikke afhængighedsstof

Øjne

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

vandmiljø

Ikke afhængighedsstof

Fysikaliske egenskaber DPD+-stoffer:

Stof

Damptryk

Vandopløselighe

d

POW

Molar masse

Natriumperkarbonat

< 0.0000001 HPa

120 g/l

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY BEVERAGE EQUIPMENT CLEANER

908945-04

14 / 14

Eksponeringsscenariets korte

titel

Køkkenrengøringsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Afkalkningsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

19-4-2018

Bortezomib for Injection (2018-04-18)

Bortezomib for Injection (2018-04-18)

Health Canada

18-4-2018

Euphoric Capsules by Epic Products: Recall - Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Euphoric Capsules by Epic Products: Recall - Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Consumers with diabetes, hypertension, high cholesterol or heart disease often take nitrates; concomitant use of nitrates and PDE-5 inhibitors can lead to fatal cardiovascular collapse. Posted 04/18/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Rhino 69 Extreme 50000 by AMA Wholesale: Recall - Presence of Tadalafil

Rhino 69 Extreme 50000 by AMA Wholesale: Recall - Presence of Tadalafil

Consumers with diabetes, hypertension, high cholesterol or heart disease often take nitrates; concomitant use of nitrates and PDE5 inhibitors can lead to fatal cardiovascular collapse. Posted 04/18/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Certain Implantable Cardiac Devices by Abbott (formerly St. Jude Medical): FDA Safety Communication - Battery Performance Alert and Cybersecurity Firmware Updates

Certain Implantable Cardiac Devices by Abbott (formerly St. Jude Medical): FDA Safety Communication - Battery Performance Alert and Cybersecurity Firmware Updates

If the battery runs out, the ICD or CRT-D will be unable to deliver life-saving pacing or shocks, which could lead to patient death. Posted 04/17/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

Briggs & Stratton recalls Briggs & Stratton Pressure Washer Surface Cleaner

Briggs & Stratton recalls Briggs & Stratton Pressure Washer Surface Cleaner

The surface cleaner’s spray bar can break and detach from the central hub, causing the spray bar/nozzle to strike and/or break the unit’s plastic housing. The spray bar/nozzle assembly, and/or pieces of the broken plastic housing can strike consumers. This poses a risk of injury to consumers.

Health Canada

4-4-2018

Enforcement Report for the Week of April 04, 2018

Enforcement Report for the Week of April 04, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

La FDA advierte sobre casos de una infección cerebral infrecuente con el medicamento para la esclerosis múltiple (EM) Gilenya (fingolimod) en dos pacientes que no habían tenido previamente exposición a medicamentos inmunodepresores

La FDA advierte sobre casos de una infección cerebral infrecuente con el medicamento para la esclerosis múltiple (EM) Gilenya (fingolimod) en dos pacientes que no habían tenido previamente exposición a medicamentos inmunodepresores

[08-04-2015] La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos advierte sobre el reporte de un caso de leucoencefalopatía multifocal progresiva (LPM) definitiva y de un caso de probable LPM en pacientes que tomaban Gilenya (fingolimod) por la esclerosis múltiple (EM).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about cases of rare brain infection with MS drug Gilenya (fingolimod) in two patients with no prior exposure to immunosuppressant drugs

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about cases of rare brain infection with MS drug Gilenya (fingolimod) in two patients with no prior exposure to immunosuppressant drugs

[07-04-2015] The U.S. Food and Drug Administration is warning that a case of definite progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) and a case of probable PML have been reported in patients taking Gilenya (fingolimod) for multiple sclerosis (MS).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

8-2-2018

Drug Establishments Current Registration Site

Drug Establishments Current Registration Site

Drug Establishments Current Registration Download File last updated January 04, 2015.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-1-2018

Quality Goods I.M.D. Inc. recalls various children's upper outerwear with drawstrings

Quality Goods I.M.D. Inc. recalls various children's upper outerwear with drawstrings

Drawstrings on children's outerwear can become caught on playground equipment, fences or other objects and result in strangulation, or in the case of vehicles, in the child being dragged.

Health Canada

28-12-2017

PPG Architectural Coatings Canada Inc. recalls Olympic Premium Deck Cleaner and CIL Scrub-Free Deck Cleaner

PPG Architectural Coatings Canada Inc. recalls Olympic Premium Deck Cleaner and CIL Scrub-Free Deck Cleaner

The caps on some of the deck cleaner containers do not provide a complete seal. Leaking product has been observed from some caps when the container is not maintained in an upright position and/or the cap does not offer sufficient resistance when opening the container impairing child-resistant characteristics. Improperly functioning packaging could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

27-12-2017

Expanded Recall: Northern Souvenirs recalls kids' upper outerwear with drawstrings at the neck/hood

Expanded Recall: Northern Souvenirs recalls kids' upper outerwear with drawstrings at the neck/hood

Drawstrings on children's outerwear can become caught on playground equipment, fences or other objects and result in strangulation, or in the case of vehicles, in the child being dragged.

Health Canada

20-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA requires post-market safety trials for Long-Acting Beta-Agonists (LABAs)

FDA Drug Safety Communication: FDA requires post-market safety trials for Long-Acting Beta-Agonists (LABAs)

[04-15-2011] To further evaluate the safety of Long-Acting Beta-Agonists (LABAs) when used in combination with inhaled corticosteroids for the treatment of asthma, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) is requiring the manufacturers of LABAs to conduct five randomized, double-blind, controlled clinical trials comparing the addition of LABAs to inhaled corticosteroids versus inhaled corticosteroids alone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-12-2017

Northern Souvenirs recalls Kids' Full Zip Hooded Jacket with drawstring at the hood

Northern Souvenirs recalls Kids' Full Zip Hooded Jacket with drawstring at the hood

Drawstrings on children's outerwear can become caught on playground equipment, fences or other objects and result in strangulation, or in the case of vehicles, in the child being dragged.

Health Canada

28-3-2018

EU/3/04/241 (Roche Registration GmbH)

EU/3/04/241 (Roche Registration GmbH)

EU/3/04/241 (Active substance: Pirfenidone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2006 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/052/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

QSR HAND SANITIZER (Alcohol) Solution [Kay Chemical Company]

QSR HAND SANITIZER (Alcohol) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Health Tip: Using Diabetes Equipment

Health Tip: Using Diabetes Equipment

Title: Health Tip: Using Diabetes EquipmentCategory: Health NewsCreated: 3/21/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-3-2018

OPTI BLUE TEAT CLEANER (Dodecylbenzenesulfonic Acid) Concentrate [DeLaval]

OPTI BLUE TEAT CLEANER (Dodecylbenzenesulfonic Acid) Concentrate [DeLaval]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

KAY MCD (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Company]

KAY MCD (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CONQUEST (Chloroxylenol) Solution [KAY CHEMICAL CO.]

CONQUEST (Chloroxylenol) Solution [KAY CHEMICAL CO.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MYSTIC (Triclosan) Solution [Kay Chemical Company]

MYSTIC (Triclosan) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

KAY ACTIGEL (Ethanol) Solution [Kay Chemical Company]

KAY ACTIGEL (Ethanol) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CONQUEST II (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Co]

CONQUEST II (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Co]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

MYSTIC (Benzalkonium Chloride) Solution [Kay Chemical Company]

MYSTIC (Benzalkonium Chloride) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

NAMICO ANTISEPTIC HAND CLEANER 557 (Chloroxylenol) Soap [CARROLL COMPANY]

NAMICO ANTISEPTIC HAND CLEANER 557 (Chloroxylenol) Soap [CARROLL COMPANY]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

LENS CLEANER (Isopropyl Alcohol) Spray [Yuyao Jessie Commodity Co.,Ltd.]

LENS CLEANER (Isopropyl Alcohol) Spray [Yuyao Jessie Commodity Co.,Ltd.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

OXYGEN Gas [Uintah Basin Medical Center Dba Home Health Equipment And Supply]

OXYGEN Gas [Uintah Basin Medical Center Dba Home Health Equipment And Supply]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Kalispell Medical Equipment]

OXYGEN Gas [Kalispell Medical Equipment]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NITROGEN Gas [Crumpton Welding Supply Equipment, Inc]

NITROGEN Gas [Crumpton Welding Supply Equipment, Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Crumpton Welding Supply Equipment, Inc]

OXYGEN Gas [Crumpton Welding Supply Equipment, Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Superior Oxygen Medical Equipment]

OXYGEN Gas [Superior Oxygen Medical Equipment]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MEDI-CLEAN ANTISEPTIC HAND CLEANER (Chloroxylenol) Liquid [Formula Corp.]

MEDI-CLEAN ANTISEPTIC HAND CLEANER (Chloroxylenol) Liquid [Formula Corp.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NITROUS OXIDE Gas [Crumpton Welding Supply Equipment, Inc]

NITROUS OXIDE Gas [Crumpton Welding Supply Equipment, Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NITROGEN Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

NITROGEN Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

AIR Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

AIR Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CARBOGEN Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

CARBOGEN Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CARBON DIOXIDE Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

CARBON DIOXIDE Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

OXYGEN Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

OXYGEN Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NITROUS OXIDE Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

NITROUS OXIDE Gas [Westair Gases Equipment, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [Home Care Equipment, Inc.]

OXYGEN Gas [Home Care Equipment, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [MTB Oxygen Equipment Company Of Toledo]

OXYGEN Gas [MTB Oxygen Equipment Company Of Toledo]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

OXYGEN Gas [Arcet Equipment Company Dba Arc3 Gases North]

OXYGEN Gas [Arcet Equipment Company Dba Arc3 Gases North]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

OXYGEN Gas [Providence Home Medical Equipment]

OXYGEN Gas [Providence Home Medical Equipment]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8597 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/094/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

11-12-2017

OXYGEN Gas [MedCare Equipment Company, LLC]

OXYGEN Gas [MedCare Equipment Company, LLC]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NITROGEN Liquid [ROBINSON`S INDUSTRIAL GAS EQUIPMENT CORP.]

NITROGEN Liquid [ROBINSON`S INDUSTRIAL GAS EQUIPMENT CORP.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [ROBINSON`S INDUSTRIAL GAS EQUIPMENT CORP.]

OXYGEN Gas [ROBINSON`S INDUSTRIAL GAS EQUIPMENT CORP.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [Oz Arc/Gas Equipment Supply, Inc.]

OXYGEN Gas [Oz Arc/Gas Equipment Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [Fairmont Home Equipment Supply]

OXYGEN Gas [Fairmont Home Equipment Supply]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [Price Rite Medical Equipment, Inc.]

OXYGEN Gas [Price Rite Medical Equipment, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

NITROGEN Gas [CEE-KAY SUPPLY, INC.]

NITROGEN Gas [CEE-KAY SUPPLY, INC.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OXYGEN Gas [CEE-KAY SUPPLY, INC.]

OXYGEN Gas [CEE-KAY SUPPLY, INC.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

Summer Skin Risks: Sunburn, Bug Bites & Poison Ivy

Summer Skin Risks: Sunburn, Bug Bites & Poison Ivy

Title: Summer Skin Risks: Sunburn, Bug Bites & Poison IvyCategory: MedicineNet QuizCreated: 8/17/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/6/2017 6:04:03 PM

US - MedicineNet

6-12-2017

OXYGEN Gas [Home Equipment Associates, Inc.]

OXYGEN Gas [Home Equipment Associates, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

Zepatier (Merck Sharp and Dohme Limited)

Zepatier (Merck Sharp and Dohme Limited)

Zepatier (Active substance: elbasvir / grazoprevir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8251 of Mon, 04 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety