KAY MULTI-SURFACE GLASS CLEANER

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KAY MULTI-SURFACE GLASS CLEANER (EU) (913741)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • KAY MULTI-SURFACE GLASS CLEANER (EU) (913741)
  Serbien
 • Sprog:
 • serbisk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 114352E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

1 / 12

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

Šifra proizvoda

114352E

Upotreba

supstance/preparata

Sredstvo za čišćenje stakla

Vrsta supstance

Preparat

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

0.0 % - 6.25 %

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Utvrđene upotrebe

Proizvod za čišćenje stakla. Naprskavanje i brisanje površine

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Rezervisano za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgija +32 13 67 06 91 (Белгија)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+32 13 67 06 91 (Белгија)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440/234

Datum kompilacije/revizije

07.03.2014

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Nije opasna supstanca ili smeša.

Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

2 / 12

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Prema direktivama EZ ili odgovarajućim nacionalnim propisima, obeležavanje proizvoda nije

potrebno.

Proizvod u radnom razblaženju

Prema direktivama EZ ili odgovarajućim nacionalnim propisima, obeležavanje proizvoda nije

potrebno.

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Nije opasna supstanca ili smeša.

Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

Dodatno obeležavanje:

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Posebno obeležavanje

određenih preparata

Bezbednosni list dostupan je profesionalnim korisnicima na

zahtev.

Proizvod u radnom razblaženju

Posebno obeležavanje

određenih preparata

Bezbednosni list dostupan je profesionalnim korisnicima na

zahtev.

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBOM (EZ) br.

1272/2008)

Koncentracija [%]

1-ethoxypropan-2-ol

1569-02-4

216-374-5

R10-R67

Zapaljive tečnostiKategorija 3;

H226

Specifična toksičnost za ciljni

organ-jednokratna

izloženostKategorija 3; H336

>= 5 - < 10

Proizvod u radnom razblaženju

Dodatno objašnjenje

Nema opasnih sastojaka

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

3 / 12

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

Proizvod u stanju u kom se prodaje

U slučaju dodira sa očima

Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom

Isprati sa puno vode.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Proizvod u radnom razblaženju

U slučaju dodira sa očima

Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom

Isprati sa puno vode.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Specifične mere nisu utvrđene.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

Proizvod u stanju u kom se prodaje

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni produkti sagorevanja

Oksidi ugljenika

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara

treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

4 / 12

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Videti zaštitne mere navedene u odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

Proizvod u radnom razblaženju

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Videti zaštitne mere navedene u odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine

nisu potrebne.

Proizvod u radnom razblaženju

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine

nisu potrebne.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

Proizvod u radnom razblaženju

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

5 / 12

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8. Posle rukovanja oprati ruke.

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Proizvod u radnom razblaženju

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8. Posle rukovanja oprati ruke.

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ambalažu čvrsto zatvoriti. Skladištiti u

prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

5 °C do 40 °C

Proizvod u radnom razblaženju

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ambalažu čvrsto zatvoriti. Skladištiti u

prikladnim označenim posudama.

7.3 Posebni načini korišćenja

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Posebni načini upotrebe

Proizvod za čišćenje stakla. Naprskavanje i brisanje površine

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Granične vrednosti izlaganja

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom

izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (EN 374)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

6 / 12

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Obično nije potrebna oprema za ličnu zaštitu organa za disanje.

Proizvod u radnom razblaženju

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom

izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (EN 374)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Obično nije potrebna oprema za ličnu zaštitu organa za disanje.

Kontrola izlaganja životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Proizvod u stanju u kom se

prodaje

Proizvod u radnom

razblaženju

Izgled

: tečnost

tečnost

Boja

: čista, svetlo zelena

svetlo zelena

Miris

: Cvetni.

Parfemi, mirisi

9.9 - 11.0, 100 %

9.5 - 10.5

Tačka paljenja

nije primenljivo, Ne podržava gorenje.

Najniža koncentracija

primećivanja mirisa

podaci nisu dostupni

Tačka topljenja/smrzavanja

podaci nisu dostupni

Početna tačka ključanja i

interval ključanja

podaci nisu dostupni

Brzina isparavanja

podaci nisu dostupni

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

podaci nisu dostupni

Gornja granična vrednost

eksplozije

podaci nisu dostupni

Donja granična vrednost

podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

7 / 12

eksplozije

Napon pare

podaci nisu dostupni

Relativna gustina pare

podaci nisu dostupni

Relativna gustina

0.995 - 1.01

Rastvorljivost u vodi

rastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

podaci nisu dostupni

Koeficijent razdvajanja: n-

oktanol/voda

podaci nisu dostupni

Temperatura samopaljenja

podaci nisu dostupni

Termičko razlaganje

podaci nisu dostupni

Viskoznost,kinematička

podaci nisu dostupni

Eksplozivna svojstva

podaci nisu dostupni

Oksidirajuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

Proizvod u stanju u kom se prodaje

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nepoznato.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Oksidi ugljenika

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Informacija o verovatnim

načinima izlaganja

Udisanje, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

8 / 12

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Akutna dermalna toksičnost

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Preosetljivost kože ili organa

za disanje

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Kancerogenost

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

dejstvo na reprodukciju

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Teratogenost

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

STOT - jednokratno izlaganje

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

STOT - ponavljano izlaganje

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Otrovan ako se udiše

: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Potencijalna dejstva na zdravlje

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Oči

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Koža

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Udisanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Proizvod u radnom razblaženju

Oči

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

9 / 12

Koža

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Udisanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Dodir sa očima

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Dodir sa kožom

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Udisanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Proizvod u radnom razblaženju

Dodir sa očima

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Dodir sa kožom

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Udisanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Proizvod u stanju u kom se prodaje

12.1 Ekotoksičnost

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: podaci nisu dostupni

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

podaci nisu dostupni

12.3 Potencijal bioakumulacije

podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

10 / 12

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude.

Evropski katalog otpada

: 200130 - detergenti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29

Proizvod u radnom razblaženju

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude.

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

11 / 12

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Nije opasna roba

Proizvod u radnom razblaženju

Nije namenjeno za transport.

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

manje od 5%: Anionski tenzidi

Drugi sastojci: Parfemi

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

93/13)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/09, 88/10 I 92/11)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10 I

25/11)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

KAY MULTI-SURFACE & GLASS CLEANER

114352E

12 / 12

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.

glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst R oznaka

Zapaljivo.

Pare mogu prouzrokovati pospanost i vrtoglavicu.

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H226

Zapaljiva tečnost i para

H336

Može izazvati pospanost i vrtoglavicu.

Puni tekst drugih skraćenica

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her