KAY EASY WASH PLUS

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KAY EASY WASH PLUS (906047)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • KAY EASY WASH PLUS (906047)
  Norge
 • Sprog:
 • norsk bokmål

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113350E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

1 / 17

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

KAY EASY WASH PLUS

Produktkode

113350E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Tekstilvaskemiddel

Stofftype

Blanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

3.9 %

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder

Tekstilvaskemiddel. Manuell prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 90 (Belgia)

BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer

+32 13 67 06 90 (Belgia)

Giftinformasjonen

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

01.02.2017

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Klassifiseringen av dette produktet er basert på toksikologiske vurderinger.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

2 / 17

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Tilleggsmerking:

Produktet SOM KONSENTRAT

Særlig merking av visse

preparater

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Produktet SOM KONSENTRAT

Ikke kjent.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Produktet SOM KONSENTRAT

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

KlassifiseringFORORDNING (EF) nr.

1272/2008

Konsentrasjon

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

Oksyderende faste stoffer Kategori 3;

H272

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

>= 10 - < 20

Benzensulfonsyre, C10-

13-alkylderivat,

natriumsalter

68411-30-3

270-115-0

01-2119489428-22

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Hudirritasjon Kategori 2; H315

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

Kronisk vanntoksisitet Kategori 3; H412

>= 5 - < 10

Natriumkarbonat

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Øyenirritasjon Kategori 2; H319

>= 3 - < 5

Natriumsilikat

1344-09-8

215-687-4

01-2119448725-31

Hudetsing Kategori 1B; H314

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

Spesifikk målorgan systemisk giftighet -

enkel utsettelse Kategori 3; H335

>= 2.5 - < 3

Alkoholer, C13-15,

forgrenet og lineær,

metoksylert

157627-86-6

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Hudirritasjon Kategori 2; H315

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

Akutt giftighet i vann Kategori 1; H400

>= 1 - < 2.5

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

3 / 17

Bemerkning

Ingen farlige ingredienter

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Produktet SOM KONSENTRAT

Ved øyekontakt

Rens med mye vann.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ved øyekontakt

Rens med mye vann.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling

Ingen spesifikke tiltak identifiserte.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Produktet SOM KONSENTRAT

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokkingsmidler

Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Ikke brannfarlig eller brennbar.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

: Bruk eget verneutstyr.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

4 / 17

brannslokkingsmannskaper.

Utfyllende opplysninger

: Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd for ikke-nødspersonale

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd for ikke-nødspersonale

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Produktet SOM KONSENTRAT

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Produktet SOM KONSENTRAT

Metoder til opprydding og

rengjøring

Fei opp og hell oppi egnede beholdere for disponering.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er

brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i

beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann. Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

5 / 17

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd om trygg håndtering

Vask hendene etter håndtering. For personlig beskyttelse, se

seksjon 8.

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd om trygg håndtering

Vask hendene etter håndtering. For personlig beskyttelse, se

seksjon 8.

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Produktet SOM KONSENTRAT

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

Lagringstemperatur

0 °C til 40 °C

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Produktet SOM KONSENTRAT

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer

Produktet SOM KONSENTRAT

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter

CAS-nr.

Verditype (Form for

utsettelse)

Kontrollparametrer

Grunnlag

natriumhydroksid

1310-73-2

2 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

Utfyllende

opplysninger

Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemisk

stoff i pustesonen som ikke skal overskrides.

DNEL

Benzensulfonsyre, C10-13-

alkylderivat, natriumsalter

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 85 mg/cm2

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 85 mg/cm2

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 6 mg/m3

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

6 / 17

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 6 mg/m3

Natriumkarbonat

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 10 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger

Verdi: 10 mg/m3

Natriumsilikat

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 5.61 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 1.59 mg/cm2

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 1.38 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 0.8 mg/cm2

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Svelging

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 0.8 ppm

PNEC

Benzensulfonsyre, C10-13-

alkylderivat, natriumsalter

Ferskvann

Verdi: 0.268 mg/l

Sjøvann

Verdi: 0.0268 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 0.0167 mg/l

Ferskvannbunnfall

Verdi: 8.1 mg/kg

Sjøbunnfall

Verdi: 8.1 mg/kg

Kloakkrenseanlegg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

7 / 17

Verdi: 3.43 mg/l

Natriumsilikat

Ferskvann

Verdi: 7.5 mg/l

Sjøvann

Verdi: 1 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 7.5 mg/l

Kloakkrenseanlegg

Verdi: 348 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Produktet SOM KONSENTRAT

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere

arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Når luftveisrisiko ikke kan unngås eller tilstrekkelig begrenses ved

hjelp av tekniske kollektiv beskyttelse, eller ved tiltak, metoder

eller prosedyrer for arbeidsorganisering, vurdere bruk av sertifisert

åndedrettsvern som oppfyller EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EEC) eller tilsvarende, med filtertype:

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere

arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

8 / 17

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Ikke nødvendig hvis de luftbårne konsentrasjonene holdes under

de opplyste grenseverdiene for eksponering. Bruk godkjent

åndedrettsvern som oppfyller EU krav (89/656/EEC, 89/686/EEC)

eller tilsvarende når respiratoriske risiki ikke kan unngås, eller i

tilstrekkelig grad begrenses, gjennom kollektive, tekniske

beskyttelsestiltak eller ved tiltak, metoder eller prosedyrer i

organiseringen av arbeidet.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Produktet SOM

KONSENTRAT

Produktet VED

ANVENDELSESKONSENTRA

SJON

Utseende

: pulver

væske

Farge

: hvit med fargede partikler

lyseblå

Lukt

: Parfymer, dufter

Blomstret.

9.6 - 10.6, 1 %

10.0

Flammepunkt

Ikke anvendbar, Støtter ikke brenning.

Luktterskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smelte-/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Startkokepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampingshastighet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antennelighet (fast stoff,

gass)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Øvre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Nedre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptrykk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ damptetthet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ tetthet

0.59 - 0.65

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantenningstemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk nedbrytning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosjonsegenskaper

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

9 / 17

9.2 Andre opplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet SOM KONSENTRAT

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5 Uforenlige materialer

Syrer

Metaller

Organiske materialer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Produkt

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt giftighet på hud

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Ingen hudirritasjonKlassifiseringen av dette produktet er basert på

toksikologiske vurderinger.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

10 / 17

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Ingen øyeirritasjon

Metode: OECD Test-retningslinje 437

Testemne: Liknende produktKlassifiseringen av dette produktet er

basert på toksikologiske vurderinger.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: Natriumperkarbonat

LD50 Rotte: 1,034 mg/kg

Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

LD50 Rotte: 1,080 mg/kg

Natriumkarbonat

LD50 Rotte: 2,800 mg/kg

Natriumsilikat

LD50 Rotte: 3,400 mg/kg

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

LD50 Rotte: 1,250 mg/kg

Komponenter

Akutt giftighet på hud

: Natriumsilikat

LD50 Rotte: > 5,000 mg/kg

Testemne: Informasjon gitt er basert på data fra lignende

substanser.

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyne

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

11 / 17

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyne

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyekontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Hudkontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Svelging

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyekontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Hudkontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Svelging

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet.

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produktet SOM KONSENTRAT

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Produkt

Giftighet for fisk

: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: Ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

96 t LC50 Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor): 1.67 mg/l

Natriumkarbonat

96 t LC50 Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor): 300 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

12 / 17

Natriumsilikat

96 t LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret): 260 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Natriumperkarbonat

48 t EC50 Daphnia (vannloppe): 4.9 mg/l

Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

48 t LC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): 2.4 mg/l

Natriumkarbonat

48 t EC50 Ceriodaphnia (vannloppe): 213.5 mg/l

Natriumsilikat

48 t EC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): 1,700 mg/l

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

48 t EC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): 0.317 mg/l

Komponenter

Giftighet for alger

: Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

96 t EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge): 29 mg/l

Natriumsilikat

72 t EC50 Desmodesmus subspicatus (grønn alge): 207 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt

Biologisk nedbrytbarhet

: Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til

kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr.

648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrytbarhet

Natriumperkarbonat

Resultat: Ikke anvendbar - uorganisk

Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

Resultat: Lett bionedbrytbart.

Natriumkarbonat

Resultat: Ikke anvendbar - uorganisk

Natriumsilikat

Resultat: Ikke anvendbar - uorganisk

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

Resultat: Lett bionedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

13 / 17

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0.1%

eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og

toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative

(vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. SLUTTBEHANDLING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet SOM KONSENTRAT

Produkt

: Fortynnede produktet kan spyles i kloakken

Forurenset emballasje

: Deponering skal være i henhold til lokale og nasjonale

reguleringer.

Veiledning for avfallskoder

: Uorganisk avfall inneholdende farlige stoffer. Hvis dette produktet

benyttes i påfølgende prosesser, må sluttbruker omdefinere og

tildele den mest egnede europeiske avfallskoden (EAL). Det er

den som produserer avfallet som må fastsette toksisitet og fysiske

egenskaper for det genererte materialet, for deretter å fastslå

korrekt avfallstype og avhendingsmetode i overensstemmelse

med gjeldende europeisk (EU direktiv 2008/98/EC) og lokalt

regelverk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Produkt

: Fortynnede produktet kan spyles i kloakken

Forurenset emballasje

: Deponering skal være i henhold til lokale og nasjonale

reguleringer.

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Produktet SOM KONSENTRAT

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke farlig gods

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

14 / 17

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke farlig gods

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke farlig gods

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

14.7 Bulktransport i henhold

til vedlegg II i MARPOL 73/78

og IBC-regelverket

Ikke farlig gods

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller

stoffblandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

15% eller over men mindre enn 30%: Zeolitter

5% eller over men mindre enn 15%: Anioniske overflatemidler,

Oksygenbaserte blekemidler

mindre enn 5 %: Fosfonater, Ikke-ioniske overflatemidler, Såpe,

Polykarboksylater

Andre bestanddeler: Enzymer, Optiske belysere, Parfymer

Allergens:

Lilial

Hexyl cinnamal

d-Limonen

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Deklarasjonsnummer

303683

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

15 / 17

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Prosedyre anvendt for å bestemme klassifisering i henhold til

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Grunnlag

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Beregningsmetode

Full tekst av H-uttalelser

H272

Kan forsterke brann; oksiderende.

H302

Farlig ved svelging.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Irriterer huden.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H400

Meget giftig for liv i vann.

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Europeisk

avtale

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

over

vannveier

innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS

- Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av

materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering

(EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for

det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA -

Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon

assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan;

ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x

% vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC -

Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC -

Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk;

IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon;

IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim

farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov

(Japan);

Internasjonal

organisasjon

standardisering;

KECI

Korea

eksisterende

kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig

dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon

for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen

observert

(skadelig)

effekt

koncentrasjon;

NO(A)EL

Ingen

observert

(skadelig)

effektnivå;

NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD

- Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og

forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS -

Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur

aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet

angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

skinner;

SADT

Selvakselererende

dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier;

TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN -

Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Fremlagt av

Regulatory Affairs

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

16 / 17

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

Innåndning

Natriumsilikat

1344-09-8

215-687-4

Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivat,

natriumsalter

68411-30-3

270-115-0

Øyne

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

omgivelse som

inneholder vann

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær,

metoksylert

157627-86-6

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

Pow

Molmasse

Natriumperkarbonat

< 0.0000001 hPa

120 g/l

Natriumsilikat

0.0103 hPa

115 g/l

100.08 g/mol

Benzensulfonsyre, C10-

13-alkylderivat,

natriumsalter

< 0.0000001 pa

0.1 g/l

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY EASY WASH PLUS

113350E

17 / 17

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Tekstilvaskemiddel. Manuell prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC10: Applikasjon med rulle eller kost

PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her